De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Afronding nabij

Herinrichting en sanering Oeverbos (Oost)

Herinrichting en sanering Oeverbos (Oost)

Vlaardingen – 22 juli 2019 –  In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het Oeverbos. Het project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Doel van het programma is de verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg.

In de zomer van 2018 is in het Oeverbos Oost een nieuwe circa 70 cm dikke grondlaag aangebracht, waarna het gebied is heringericht. Korte tijd hierna vonden bezorgde gebruikers van het gebied stukjes asbest en meldden zij veel puin te zien. Hierop is door de beheerder Staatsbosbeheer actie ondernomen om zowel de stukjes asbest als het grove puin te verwijderen. Daarna is in opdracht van Staatsbosbeheer door een gespecialiseerd onderzoeksbureau uitgebreid grondonderzoek uitgevoerd naar de gehalten asbest en percentages bijmenging met bodemvreemd materiaal.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek concluderen DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer dat het puin– en asbestgehalte nu ruim onder de wettelijke norm is gebracht. Betrokken partijen hebben afgesproken om met een aantal acties deze gehalten nog verder terug te brengen.

Staatsbosbeheer zal actief op de aanwezigheid van grotere puinresten aan het oppervlak van de speel- en ligweiden controleren en deze (laten) verwijderen. Daarnaast is besloten om op de speel- en ligweiden een extra laag met goede teelaarde (afkomstig van sportvelden) aan te brengen. De hiervoor bestemde grond is ter plekke in depot opgeslagen.

De werkzaamheden zullen starten in september, omdat de weersomstandigheden dan gunstiger zijn voor grasgroei.

Het Oeverbos wordt beheerd door Staatsbosbeheer, namens het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG, voorheen het Recreatieschap Midden-Delfland).

-

Hier alle oudere info over deze kwestie: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/midden-delfland-herinrichting-oeverbos

Eerder al kreeg stadgenoot Bob Kruit antwoorden op vragen naar aanleiding van bovenstaande:

Namens Staatsbosbeheer en de collega’s van gemeente Vlaardingen, provincie ZH en DCMR spreek ik mijn dank uit voor de instemming van u en de heer van Witsenburg die u in onderstaande mail geeft op het voorstel voor afronding van de herinrichting / sanering Oeverbos.

Kort samengevat is het volgende afgesproken:

-          Basis is de adviesbrief DCMR van 22 mei waarin wordt vastgesteld dat uit het uitgebreide onderzoek is gebleken dat de situatie - na het uitvoeren van de acties om puin en asbest waar mogelijk te verwijderen - aan de wettelijke vereisten voldoet.

-          Tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat ondanks alle opruimwerkzaamheden incidenteel nog grotere puinresten (omvang van enkele decimeters) aanwezig zijn. Dit is verklaarbaar: ten gevolge van inklinking, weersinvloed en machinaal onderhoud komen deze later aan de oppervlakte. Deze onregelmatigheden horen niet aan de oppervlakte van de grasvelden. Staatsbosbeheer zal daarom het beheer intensiveren en actiever op aanwezigheid van grotere puinresten controleren en deze (laten) verwijderen.

-          De herinrichting zal worden afgerond met het aanbrengen van een leeflaag met goede teelaarde (sportveldkwaliteit) op de speel- en ligweiden. Hiervoor is (gecertificeerde) grond beschikbaar en ter plaatse in depot gezet. De documenten van deze partij grond zijn aangeleverd bij DCMR.

-          Staatsbosbeheer adviseert haar opdrachtgever Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland het Oeverbos na afronding van de herinrichting weer in het reguliere beheer te nemen, zodat het gebied weer volwaardig als recreatiegebied kan functioneren.

-          De afronding van de herinrichting/sanering wordt verder voorbereid door Staatsbosbeheer en gepland ter uitvoering in het najaar. Op dit moment wordt het gebied te druk gebruikt en inzaai in september is gunstiger voor het verkrijgen van een goede groeistart van het gras.

-          Onderdeel van de afronding is afwikkeling van het formele saneringstraject. DCMR zal hiertoe na het aanbrengen van de laag teelaarde een ontwerp-beschikking op het ingediende evaluatieverslag opstellen en publiceren. Op deze ontwerp-beschikking kunnen zienswijzen worden ingediend, waarna de definitieve beschikking wordt genomen.

  • Staatsbosbeheer stelt in samenspraak met de betrokken organisaties een kort persbericht op dat informatie geeft over de huidige stand van zaken (overeenstemming over afronding, aanwezigheid van het gronddepot). In september volgt een uitgebreider persbericht voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: