Wethouder Proos ‘mag’ blijven

Radeloze raad politieke windvaan

Tijdens de raadsvergadering donderdagavond 11 mei 2023 is met 17 tegen 13 besloten dat (zich niet aan de) wethouder Arnoud Proos mag blijven wonen en zitten waar hij zit: in Barendrecht.

Wethouder Proos ‘mag’ blijven

Op de site van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) kun je hierover lezen:

Ontheffing woonplaatsvereiste
Dient een wethouder verplicht te wonen in de gemeente waarin hij of zij is benoemd?

In beginsel dient de wethouder in de gemeente te wonen waar hij of zij wethouder is. De gemeenteraad kan echter voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing van één jaar kan in bijzondere gevallen door de gemeenteraad bij raadsbesluit, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd.

Wettelijke grondslag: artikel 36a Gemeentewet.

-----

Van dit laatste is nu volgens de coalitie (zij die een wethouder in het stadsbestuur hebben en een meerderheid hebben; de macht van de grootste) sprake. Proos kan gewoon in Barendrecht blijven wonen tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Telkens met dezelfde voorjaarsdiscussie als grenspunt naar weer een jaar. De wet wordt hier, blijkens officiële wetgeving, willens en wetens met voeten getreden. De Vlaardingse raad schept hiermee een precedent, want welk raad- of bestuurslid zal zich nu nog wagen aan de Grote Oversteek naar de Schelvispekelenclave als dit niet langer nodig is?

Omdat liefst vijf raadsleden hun heil elders hadden gezocht of gewoon geen politieke kleur durfden te bekennen viel de stemming met 17 tegen 13 in het voordeel van Proos, die er angstvallig het zwijgen toe deed, uit.

Geconfronteerd met een filmpje, waarin raadsleden vijf jaar geleden meldden tegen zulk een verlenging te zijn, dat ONS.Vlaardingen afgelopen week plaatste, kwam de ware aap uit de slecht gebreide mouw: ‘Toen waren we oppositie, nu coalitie: Arnoud Proos mag blijven zitten waar hij wil.’

Dringende reden om in Barendrecht te blijven wonen?
Die reden is discutabel als het gaat om ware noodzaak. Centraal in zijn weigering staat dat zijn kinderen het zo naar hun zin hebben op school. De vraag of dit dringend is, mag ieder voor zich beantwoorden.

Portefeuille Arnoud Proos
1. Stadsprogramma: Zorgzaam Vlaardingen
2. Werk & Inkomen
3. Armoedebeleid
4. Stroomopwaarts (SOW)
5. Sport en bewegen
6. Inburgering / integratie
7. Basisvaardigheden
8. Gezondheid
9. Maatschappelijke opvang

Bezwaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De oppositie binnen de raad laten het er niet bij zitten. In een brief aan de minister, mevrouw mr. drs. H.G.J. Bruins Slot, vragen zij om vernietiging van het raadsvoorstel.

De brief
Vanavond heeft de gemeenteraad van Vlaardingen ingestemd met een initiatief raadsvoorstel tot het verlengen van de ontheffing vereiste ingezetenschap voor wethouder A.J. Proos.

Voor wethouders geldt het vereiste van het ingezetenschap. Artikel 36a van de Gemeentewet staat toe om ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlenen voor één jaar, en deze in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal een jaar te verlengen.

In het geval van de situatie van wethouder A.J. Proos is er geen sprake van een bijzonder geval. De initiatiefnemer van het raadsvoorstel draagt als onderbouwing aan dat het van een gezin met jonge kinderen niet verwacht kan worden om te verhuizen. Daarnaast wordt als argument aangedragen dat het wethouderschap een onzeker bestaan is en dat het onzeker is of de wethouder na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 zal terugkeren.

Het hebben van een jong gezin is niet bijzonder en de onzekerheid van het wethouderschap is vanzelfsprekend. Er is hier dus geen sprake van een bijzonder geval en daarmee is het raadsbesluit in strijd met de wet. Wanneer het raadsbesluit niet ongedaan gemaakt wordt ontstaat er een precedent welke artikel 36a van de Gemeentewet voor heel Nederland een dode letter maakt.

Wij verzoeken u daarom om op basis van artikel 132 lid 4 van de Grondwet de regering voor te stellen het raadsbesluit tot verlening ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Proos van 11 mei 2023 van de Gemeente Vlaardingen te vernietigen.

Ondertekenaars brief
A.J. Hoekstra, fractievoorzitter SP F.G.C. Hoogendijk, fractievoorzitter ONS.Vlaardingen S.D. Solleveld, fractievoorzitter Partij van de Arbeid A. Kloosterman, fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond S. Akça, fractievoorzitter DENK M.M. van Unen, fractievoorzitter Beter voor Vlaardingen R.P. Boers, fractievoorzitter Heel de Stad V.E.M. Kalf-Müller, fractievoorzitter StadsBelangen Vlaardingen.

Tot slot
Het gebeuren ontlokte een raadslid de kreet: 'Pff, als we de wet al niet meer respecteren en naar de letter naleven ... Tsja. Ik ze snap ze best: die groeiende groep niet-stemmers.'

12-05-2023