'Vrienden, Vlaardingers, vrienden van ’t Hof!'

Jan van de Kolk tegen school in 't Hof

Tijdens een bijeenkomst afgelopen dinsdagavond in de Windwijzer spuide Vlaardinger Jan van der Kolk namens bewoners rond 't Hof grieven met betrekking tot de voorgenomen bouw van een school en de handelwijze van de gemeente Vlaardingen rond dit gebeuren. Hieronder integraal zijn tekst zoals 27 september door hem voorgedragen in een afgeladen Windwijzer.

'Vrienden, Vlaardingers, vrienden van ’t Hof!'

Ik val met de deur in huis. Het plan om in ’t Hof te bouwen op Hofsingel 82-84 is een heel slecht plan. Om heel veel redenen, ik kan er makkelijk een uur mee vullen. Maar ik wil binnen een kwartier klaar zijn, dus ik beperk me tot de hoofdzaken.

Allereerst: ‘t Hof is enorm belangrijk voor alle Vlaardingers. Het is een echt stadspark, waar alle bevolkingsgroepen elkaar treffen en rust, ruimte en natuur zoeken. Weer of geen weer; er wandelen altijd mensen in het park. Op mooie dagen, en tijdens de coronaperiode werd dit duidelijker dan ooit tevoren, is ’t Hof een toevluchtsoord. Juist voor mensen die krap 
behuisd zijn of bijvoorbeeld geen tuin of balkon hebben. Op een mooie dag genieten gezinnen op picknick-kleden van het groen en van het buiten zijn. Dit stadspark is de enige groene long in een verder versteende, zeer drukke stad. Een aantal jaren geleden is de nieuwe wijk Ruytenburch gebouwd binnen de historische grenzen van ’t Hof. De belofte toen was dat er niet verder aan het park zou worden geknabbeld. De gemeenteraad heeft dat 
uitgangspunt in de vergadering van 16 september nog eens herbevestigd, met unanieme steun voor moties van CDA en PVDA. 

Maar in die vergadering kwam er ook een konijn uit de hoed. Het college stelt zich op het standpunt dat Hofsingel 82-84 niet behoort tot ’t Hof! Vrienden, dit is nou precies het soort woordspelletjes waardoor mensen een gloeiende bloedhekel krijgen aan politiek. Vraag een Vlaardinger waar het Pannenkoekenhuis staat en de Stadslandbouw zit, en het antwoord zal zijn: In ’t Hof.

En die Vlaardinger heeft daar dan ook gewoon gelijk in! Op alle kaarten staat Hofsingel 82-84 gewoon ingetekend als onderdeel van ’t Hof. Op het rijksbeschermd stadsgezicht Vlaardingen, bijvoorbeeld, en ook op alle kaarten van het bestemmingsplan…

Bovendien zijn ’t Hof en de randen daarvan, zoals de Hofsingel, officieel aangemerkt als integraal onderdeel van het stedelijk groen in het kader van de Hoofdgroenstructuur. Kijkend naar de kaarten van geluidsoverlast in Vlaardingen, is ’t Hof de enige plek in de stad waar geen geluidsoverlast is. Het is daarmee niet alleen de enige groene, maar ook de enige stille oase van Vlaardingen, Geen wonder dat het stadspark zo populair is. Terecht dat deze valt onder de zogenaamde ‘dubbelbescherming waarde-cultuurhistorie’. 

Juist daarom ook is er de afgelopen jaren zoveel geïnvesteerd in bijvoorbeeld de waterdrainage en behoud van het cultuurhistorisch karakter van het park en de randen van het park. Maar ook in de straten rondom het park. Het historische karakter stond centraal, 
de straten moesten smaller en er zijn zelfs speciale historische klinkers in gelegd.

In zo’n wijk past dus geen groot bouwproject. Trillingen zijn een ramp voor oude huizen die niet onderheid zijn. En de straatjes zijn niet berekend op alle verkeer die deze school met zich meebrengt….

Ons tweede punt: op Hofsingel 82-84 ís helemaal geen plek om te bouwen. Nu staat hier het gebouw van de handhaving, dat binnenkort wordt ontruimd. Ook is stadslandbouw van Ruytenburch hier actief met kindertuinen en maaltijden op maandag. Zij hebben voor hun activiteiten een paar lage, glazen kassen staan. Dat geldt niet als permanente bebouwing, dus die tellen niet mee. Dat betekent dat momenteel nog geen tien procent van 
dit bouwvlak, ongeveer 435 vierkante meter, bebouwd is. Indien de bestaande bouw zo  slecht is dat dit gesloopt moet worden, verwachten we dat het college verder vergroent, niet verder versteent.

Bij wet is geregeld dat een leerling van een basisschool minimaal 3,5 vierkante meter  vloeroppervlak moet hebben. Dat is het absolute minimum, in de praktijk zijn de nieuwe scholen altijd veel groter. Voor een school met 200 leerlingen komt dat al neer op 700 vierkante meter. Twee verdiepingen kan niet in het bestemmingsplan, dus de school past gewoon niet. Dat het niet past, dat was dan ook precies wat de eigenaren van het Pannenkoekenhuis te zien kregen op 10 maart van dit jaar. Toen kwamen de twee directeuren van de betrokken basisscholen op bezoek. Met een stapel professionele tekeningen onder hun arm. Daarop stond één grote blok steen. Zelfs het parkeerterreintje 
van het Pannenkoekenhuis waarlangs hun bezoekers komen, was volgeplempt.

Dat is dus totaal niet te rijmen met de natuurwaarde van ’t Hof, het cultuurhistorisch karakter of het streven naar goede waterafvoer van park en omgeving. In een andere 
tekening was overigens een kleiner deel bebouwd. Maar daar was het een gebouw twee verdiepingen! Dat mag helemaal niet, de maximale nokhoogte is zes meter en de goothoogte drie meter. Maar de directeuren leken ervan overtuigd dat de gemeente het wel zou rechtbreien…. 

Ons derde punt is de vraag welk probleem hier wordt opgelost. Wij zijn daar niet bij betrokken, dus we weten het niet. In de nieuwe school zouden namelijk de christelijke basisscholen Het Christal en het Johannes Calvijn komen te zitten. Het Calvijn staat in de 
Westwijk, het Christal in de Babberspolder. Uit de krant vernemen we dat het Christal plek maakt voor de Jenaplanschool. De druk op het onderwijs is daar groot. We vinden onderwijs van het grootste belang en willen graag meedenken in oplossingen. Allereerst willen we graag snappen hoe het college nou uitgerekend tot deze locatie is gekomen bij de zoektocht naar een plek om een nieuwe school te bouwen. In het AD van afgelopen zaterdag zei wethouder Kegel dat de Oostwijk zo mooi in het midden ligt van de twee scholen die nieuw onderkomen zoeken. Wat een raar argument! Het gaat er niet om waar die scholen nu staan, het gaat er om waar de leerlingen van die scholen wonen! En dat is dus overal. Ongeveer 25 
procent komt van buiten Vlaardingen. Van de tweehonderd leerlingen van beide scholen wonen er minder dan tien in de Oostwijk. De andere leerlingen zijn over heel Vlaardingen verspreid, met een zwaartepunt in de Westwijk. Precies de plek waar de Johannes Calvijn 
staat, in een pand waar nog geen alternatieve plannen voor zijn, en waar genoeg plek is om de leerlingen van beide scholen te herbergen….

Kortom: we snappen er niet veel van. Maar dit snappen we wel: Hofsingel 82-84 is gewoon 
deel van ’t Hof. Nu is daar 435 vierkante meter bebouwd. In de geest van de beide aangenomen moties van 16 september jongstleden roepen de Vrienden van ’t Hof op om het hele stadspark, inclusief de Hofsingel, voor verdere bebouwing te behoeden. Er mag geen centimeter groen van ’t Hof af.

Nog een punt waarover we opheldering willen: hoe kan het eigenlijk dat de directeuren van de twee betrokken scholen al op 10 maart langskwamen? Hoelang wisten ze al van deze plannen? Waarom waren ze zo zeker van hun zaak dat ze al professionele tekeningen hadden laten maken? Want de gemeenteraad wist van niets. De bewoners van de Oostwijk wisten van niets. En tot die 10e maart wisten ook de eigenaren van het Pannenkoekenhuis van niets. Ook interessant: waarom mochten ze niets zeggen over de plannen? Wat is dat voor stiekem gedoe?

In de vergadering van 16 september zei wethouder Kegel dat deze manier van werken, ik citeer: “Misschien een beetje raar voelt, maar dit is een nieuwe manier van werken die past in de komende Omgevingswet. We moeten daar maar aan wennen”, zei hij. En in het AD 
van zaterdag 24 september zei hij dat de gemeente een en ander beter gaat uitleggen.

Uitleggen!? Hebben wij dingen niet goed begrepen!? Het is de wethouder die zich beter moet laten voorlichten. Want ja, het klopt dat een voorgenomen besluit past bij de Omgevingswet. Maar dan wel nadat alle betrokkenen zo vroeg mogelijk zijn meegenomen! Bij basale vragen,
zoals: Wat is het probleem? Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Wat zijn de haken en ogen? Welke objectieve criteria zijn er? Wat is het afwegingskader? Dan ga je onderzoeken doen. Pas daarna ga je koersen op een gewogen besluit.

Hier is werkelijk iedere stap overgeslagen. Een half jaar nadat die twee directeuren al met hun tekeningen op stap gingen, wisten omwonenden, de rest van Vlaardingen én de gemeenteraad nog van niets. Tot op dinsdag 6 september een voorgenomen besluit uit de 
lucht viel…. Zo’n voorgenomen besluit, daar hoort van alles onder te liggen. Bijvoorbeeld onderzoeken naar alternatieve locaties. Zijn die gedaan? De wethouder zegt van wel. Hij schermde met onderzoek naar elf andere locaties. Maar hij wilde die in de vergadering van 16 september niet geven, zelfs niet aan de gemeenteraad.

Wij hebben vorige week een WOO-verzoek ingediend. Daarin hebben we onder meer verzocht om het locatieonderzoek en om alle informatie die licht werpt op het besluitvormingsproces tot dusver, in brede zin.

Tot slot: tot onze verrassing troffen we gisteren op de website van de gemeente een powerpoint presentatie aan getiteld ‘IHP locatieonderzoek Johannes Calvijn - Christal.’ We willen graag van de wethouder weten of dit het locatieonderzoek is waarover hij op 16 september sprak. Dit is namelijk geen locatieonderzoek. Het lijkt er ook niet op. Dit is een rare mengeling van aannames, meningen, toespelingen op gevoeligheden en ‘no-go’s.
Er wordt nauwelijks gekeken naar bestaande schoolgebouwen. Wat opvalt is dat allerlei locaties afvallen om meerdere redenen; geluidsoverlast, extra verkeersdruk, bestaande Hoofdgroenstructuur, archeologische waarde, verlies van groen en toename van stenen et cetera.

Bij locatie ’t Hof geen woord over al die criteria. Sterker nog, op het kaartje van ‘t Hof is het groen al weggelaten. Lichtpuntje: u noemt de locatie wel gewoon ’t Hof.

Sommige locaties vallen af omdat ze te klein zijn. Maar bij de veel kleinere locatie in ’t Hof wordt blijmoedig geconstateerd dat het best past: namelijk als het twee verdiepingen worden. Nou begrijpen we het vertrouwen van de schooldirecteuren in maart! Het bestemmingsplan en de regels doen er helemaal niet toe!

Andere locaties zijn afgevallen, ik citeer: ‘omdat er twijfels zijn’. Welke twijfels, hoe, van wie? De ene locatie is volgens het zogenaamde onderzoek ‘te ver’. De andere is wel acceptabel. Het verschil is 280 meter! Dat is één minuut fietsen!

We willen graag van de wethouder weten of hij dit werkelijk een locatieonderzoek durft te noemen en wanneer deze presentatie is samengesteld. En we hebben nu nog veel meer behoefte aan snelle antwoorden op al onze vragen in het WOO-verzoek.

Ik rond af. Hoe gaat dit nu verder? Na het zien van dit zogenaamde onderzoek hebben we de overtuiging dat de plannen voor bouwen in ’t Hof kansloos zijn. We willen graag betrokken worden bij alle verdere besluitvorming rond ‘t Hof. En we willen vooral dat de flauwe woordspelletjes over wat precies wel en niet ‘t Hof is, stoppen. ’t Hof is ’t Hof, inclusief Hofsingel 82-84. En in ’t Hof mag wel meer groen maar niet meer steen. Want ’t Hof is van en voor de Vlaardingers, nu en in de toekomst!

29-09-2022