Voorjaarsnota vol plannen voor Vlaardingen

Voorjaarsnota vol plannen voor Vlaardingen

De komende jaren gaat het college weloverwogen investeren in de stad, zo staat te lezen in de Voorjaarsnota 2023. Dat is mogelijk, omdat Vlaardingen inmiddels een stabiele financiële basis heeft. De ambities die in het coalitieakkoord zijn benoemd, zijn daarbij nog steeds het uitgangspunt. De stadsprogramma's zijn en blijven de speerpunten waar de gemeente de komende jaren met veel energie op in wil zetten om Vlaardingen een stap vooruit te helpen.

In de Voorjaarsnota 2023 geeft het college een overzicht van de plannen voor de stad. Daarbij houden ze rekening met een aantal onontkoombare ontwikkelingen, zoals loon- en prijsstijgingen in verband met inflatie. Daarnaast ziet het college ruimte om zelf met plannen te komen die nodig zijn voor de stad. Er wordt in deze Voorjaarsnota onder andere op het gebied van onderwijs, sport en verduurzaming en veiligheid geïnvesteerd. 

Stabiele financiële basis
Het financiële vooruitzicht laat zien dat deze investeringen in de stad mogelijk zijn. In 2024 wordt een begrotingssaldo gepresenteerd van € 1,9 miljoen voordelig. De overige jaren laten begrotingssaldi zien van € 0,8 miljoen nadelig in 2025, € 0,3 miljoen voordelig in 2026 en € 1,6 miljoen nadelig in 2027. De plussen en minnen zijn geen reden tot zorg aldus wethouder Bart Bikkers (Financiën). “Als we kijken naar de inkomsten en uitgaven die elk jaar terugkomen, ons structureel begrotingssaldo, dan zien we alleen in 2027 een tekort. Daar hebben veel gemeenten mee te kampen en we moeten bezien of en hoe het Rijk ons hierin tegemoet komt. Daarnaast hebben we een ruime algemene reserve waarmee we eventuele tegenvallers kunnen opvangen.”

Investeren in de stad
Vanwege het structurele evenwicht van het begrotingssaldo en de ruime algemene reserve vindt het college het verantwoord om plannen voor de stad in gang te zetten. “We hebben deze Voorjaarsnota gekeken naar wat noodzakelijk is voor de stad. Daarbij zetten we vooral in op onze stadsprogramma’s. We hebben daar al de nodige voortgang in geboekt”, aldus wethouder Bikkers.

Uitdaging
Daarnaast ziet het college zich gesteld voor een uitdaging. Alhoewel de afgelopen jaren veel vacatures al zijn ingevuld bij de gemeente Vlaardingen, blijft het lastig om de juiste mensen voor de gemeente te vinden en te behouden. “De ambities voor de komende jaren zijn groot en daar hoort een stevige organisatie op sterkte bij”, legt wethouder Bikkers uit. “De komende maanden gaat het college onderzoeken hoe we hierin een stap kunnen zetten. Een voorstel hiervoor wordt uitgewerkt in de begroting. Wij blijven ernaar streven om de organisatie te matchen aan onze ambities en niet andersom. Daarom vragen wij in deze voorjaarsnota voor bepaalde thema’s extra capaciteit.”

Vervolg
Het college legt de gemeenteraad door middel van de Voorjaarsnota beleidsmatige en financiële keuzes voor. Als de gemeenteraad de Voorjaarsnota vaststelt, dan worden deze plannen verder uitgewerkt in de begroting van 2024. De gemeenteraad bespreekt de Voorjaarsnota op 5 en 6 juli 2023.

De Voorjaarsnota is te vinden bij de openbare besluiten op www.vlaardingen.nl

29-05-2023