Vrienden van 'r Hof in hogere versnelling

Verzoek om informatie op basis van de Wet Open Overheid

Verzoek om informatie op basis van de Wet Open Overheid

Geachte college,

Wij schrijven u naar aanleiding van het voorgenomen besluit d.d. 6 september van uw college om nieuwbouw te realiseren voor onderwijs op de locatie Hofsingel 82 – 84, onder voorbehoud van een haalbaarheidsonderzoek.

Bereik van het verzoek
In het kader van bovengenoemd besluit verzoek ik u om ons alle relevante informatie/documenten te verstrekken die heeft/hebben geleid tot dit besluit. Dit behelst tevens de informatie die is gebruikt voor de voorbereiding van dit besluit en informatie die inzage geeft in de overwegingen om tot dit besluit te komen. Dit WOO-verzoek heeft betrekking op alle bestanden en communicatiemiddelen die u, dan wel de ambtelijke organisatie, heeft gebruikt dan wel ter beschikking heeft of heeft gehad, inclusief Sms- en WhatsApp-berichten en foto- en audiovisueel materiaal. Kortom, alle informatie die op enige wijze is vastgelegd. Door het WOO-verzoek zo breed te maken, kunnen we ons tevens een beeld van het tijdspad gaan vormen.

Ons WOO-verzoek betreft onderstaande thema’s:

1. Het locatieonderzoek
2. De betrokkenheid van bewoners
3. De analyse / probleemstelling van het probleem dat hiermee wordt opgelost.

Hieronder geven we een korte weergave waarom we op deze thema’s een WOO-verzoek indienen en in welke informatie we extra geïnteresseerd zijn. Deze overwegingen limiteren overigens op geen enkele wijze het volledige bereik van het verzoek zoals hierboven gestipuleerd.

AD 1: Het locatieonderzoek
Donderdag 15 september j.l. heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden waarbij twee moties voorlagen die relevant zijn voor dit onderwerp. Daar heeft uw college, bij monde van wethouder Kegel, toegelicht dat er reeds een locatieonderzoek had plaatsgevonden naar 12 potentiële locaties voor de beoogde scholenfusie en dat in dit locatieonderzoek de Hofsingel als meest geschikte locatie naar boven is gekomen. Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in het locatieonderzoek zoals dat heeft plaatsgevonden: graag ontvangen wij niet alleen het locatieonderzoek, maar ook de geschiktheidscriteria waarop de locaties zijn vergeleken, door welke instantie/partij het onderzoek is uitgevoerd, de weging van de criteria etc. Die donderdag heeft u, op het verzoek van de PvdA om dat locatieonderzoek uiterlijk vrijdag 16 september te ontvangen, toegelicht dat dit niet wenselijk was omdat de context dan niet duidelijk zou zijn voor de lezers.

Dit verrast ons, een haalbaarheidsonderzoek (naar 12 locaties, met criteria, een verkenning, een afweging op criteria en een eindadvies) zal toch inherent voldoende context bieden voor een zo zwaarwegend besluit? Daarom ontvangen wij graag niet alleen de documenten zoals u nog gaat verspreiden naar uw raad, ook ontvangen wij graag de stukken inzake het locatieonderzoek zoals dit daadwerkelijk is uitgevoerd en waar u uw voorgenomen besluit op heeft gebaseerd, dus zonder de context die u nog gaat toevoegen. U kunt erop vertrouwen dat wij dit naar waarde kunnen inschatten. Meerdere mensen in onze groep hebben zelf ervaring met dit soort dossiers. We gaan ervan uit dat we deze informatie gaan ontvangen met een helder tijdspad.

De directeuren van de beoogde fusiescholen zijn op 10 maart reeds langs geweest bij Het 
Pannenkoekenhuis met tekeningen van de beoogde nieuwbouw. Wij zijn vanzelfsprekend erg geïnteresseerd in een proces waarbij een locatieonderzoek in september wordt afgerond met de Hofsingel als meest geschikte locatie, zeker gezien het feit dat de schooldirecteuren ruim een half jaar van tevoren al tekeningen (professionele artist impressions met 4 alternatieven voor de bouw) hebben getoond van hun nieuwe school aan de Hofsingel. Heeft u of uw ambtenaren deze tekeningen ook gezien? Door wie zijn ze gemaakt? Wie heeft deze tekeningen betaald? Is deze informatie bekend bij u? We ontvangen graag alle informatie die inzicht geeft in het niveau van uw betrokkenheid en die van de ambtelijke organisatie.

AD 2: De betrokkenheid van bewoners, Pannenkoekenhuis en Stadslandbouw
In uw persbericht en op uw site van openbare besluiten stelt u: “Er is ook met verschillende 
omwonenden gesproken. Belangrijke punten die uit de gesprekken naar voren kwamen zijn behoud van het groene karakter, tegengaan van geluidsoverlast en verkeersdruk.” In de raadsvergadering van donderdag 15 september heeft wethouder Kegel namens het college nog toegelicht aan de raad dat dit proces gelopen is “conform de geest van de nieuwe omgevingswet”.

De betrokken bewoners ervaren dit totaal anders. Zo hebben de directeuren van de beoogde fusiescholen, die in maart bij Het Pannenkoekenhuis de tekeningen van de beoogde nieuwbouw hebben getoond, destijds het dringende verzoek gedaan om vooral niets tegen buren te zeggen. Kort daarna kregen omwonenden toch lucht dat er ‘iets’ speelde. Enkele bewoners zijn vervolgens op eigen initiatief op de gemeente afgestapt en hebben 16 juni te horen gekregen dat er voorlopig nog niets zou gebeuren en dat ze het meteen zouden horen als dat wel het geval was. In dat gesprek is in ieder geval de indruk gewekt dat er nog verschillende locaties en verschillende haalbaarheidsonderzoeken zouden worden gedaan. Wij vragen aandacht voor een citaat uit de notulen, gemaakt door de bewoners en op 3 juli gedeeld met de gemeente. De ambtenaren zelf hebben geen verslag gedeeld en ook niet op de notulen van de bewoners gereageerd.

“Een team van ambtenaren is gezamenlijk met de wethouder constant op zoek naar het vinden van aansluitende locaties waarbij diverse haalbaarheidsonderzoeken moeten helpen om te bepalen of een locatie geschikt is voor het doel. Onderdeel hiervan is ook de belanghebbenden (particulier en zakelijk) te betrekken. “

De bewoners hebben in dit gesprek dus begrepen dat er nog geen keuze is gemaakt voor wat betreft de locatie en een belofte gehoord tot pro-actieve communicatie vanuit de gemeente. Toen 4 september maar weer een mail door bewoners werd gestuurd, kwam op 5 september het antwoord terug dat de volgende dag het voorgenomen besluit zou worden genomen. Het is een grote zorg voor ons dat dit college meent dat dit proces de geest van de nieuwe omgevingswet volgt. Graag ontvangen wij alle informatie over het betrekken van bewoners en ondernemers, inclusief tijdspad en informatie over de initiatiefnemers van de contacten.

Tevens is het ons volstrekt onduidelijk welke bewoners u als relevant beschouwt om te betrekken in dit proces. In de uiterst summiere informatie tot dusver zijn zelfs direct omwonenden van ’t Hof overgeslagen. De bewoners van de wijk Ruytenburch bijvoorbeeld, of die van de Callenburgstraat en de Julianasingel. Hoe is de Stadslandbouw betrokken? Graag de informatie omtrent uw overwegingen. Het is ons ondertussen wel duidelijk dat het behoud van het groen van ‘t Hof én de randen van ‘t Hof alle Vlaardingers treft. Binnen enkele dagen hebben we al honderden ondertekenaars van de petitie om al het groen van ‘t Hof te behouden. Dit zijn niet alleen omwonenden van ‘t Hof.

AD 3: De analyse / probleemstelling van het probleem dat hiermee wordt opgelost
Onderwijs is van het grootste belang en daar moet plek voor worden gemaakt. Dit staat buiten kijf. Echter, een van deze scholen is al groot genoeg voor de fusie, dus waarom zou op die plek niet de nieuwe school gerealiseerd kunnen worden? Een plek waarbij de hele wijk al ingericht is voor een grote school? Wij weten het niet. We begrijpen het probleem niet dat opgelost moet worden. Dus ontvangen wij graag in ieder geval alle correspondentie, formeel en informeel, met het Christal en de Johannes Calvijnschool. Binnen én buiten het kader van de IHP-overleggen. Immers, kennelijk hebben zij met voldoende vertrouwen in de locatie in maart al tekeningen getoond in het Pannenkoekenhuis. Zijn er toezeggingen gedaan door de gemeente en hoe verhoudt zich dat tot de wens van de gemeente om de scholen te laten fuseren?

Dit verzoek is een verzoek zoals bedoeld in de Wet Open Overheid. Met verwijzing naar de termijn die hierin is genoemd verzoek ik u mij de gevraagde informatie binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek op te sturen.

Indien u voor de volledige afhandeling dit verzoek door moet sturen naar andere bestuursorganen of instanties, verzoek ik om een schriftelijke kopie hiervan.

Namens De Vrienden van ’t Hof
Met vriendelijke groet,

Jan van der Kolk
Ron Meerhof
Rodrigo Espinoza
Pleun Poldervaart
Leon Ham
Bertine Riekwel
Lucas van der Velden
Mariel van Sinderen
Anneke Heshof
Marjo Sens
Constant Stotijn
Jeroen Bronwasser
Annemiek Verhoef
Leo van Houwelingen

19-09-2022