SP en bewoners in verzet tegen sloop huurwoningen Westwijk

SP en bewoners in verzet tegen sloop huurwoningen Westwijk

De bewoners van de huurwoningen aan de Jan Thijssenstraat, Kuipers-Rietbergstraat, Johannes Mulderstraat en Dr. Brugsmastraat hebben van Waterweg Wonen een brief ontvangen. In deze brief staat dat zij samen met de gemeente de Westwijk gaan verbeteren door deze mensen hun huis te slopen. De SP komt samen met deze bewoners in verzet. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “De bewoners wonen hier naar hun zin en het tekort aan dit type woningen is al enorm. Wij pikken dit niet en zijn niet van plan dit te laten gebeuren.”

De SP roept de bewoners van de in totaal 120 woningen op samen de krachten te bundelen. Via de website van de SP kunnen de bewoners zich aanmelden voor het bewonerscomité en online de petitie ondertekenen.

Ook heeft Hoekstra vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders: “Deze woningen zijn bouwtechnisch prima in orde. Daarom willen wij van het college weten of het de woningen of de bewoners zijn die volgens hen weg moeten.” De SP is van mening dat het beter is om nu te richten op nieuwbouw voor uitbreiding van het aantal betaalbare woningen, in plaats van woningen te slopen om er minder en duurdere woningen voor terug te bouwen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Heeft u reeds een sloopintentie afgegeven? Zo niet, bent u voornemens dit te doen? Zo ja:

Zijn het de woningen of de bewoners waarvan het naar uw mening nodig voor is om afscheid van te nemen om de buurt te verbeteren? Kunt u dit nader onderbouwen?

Bent u met de SP van mening dat deze woningen bouwtechnisch nog van voldoende kwaliteit zijn en – met goed onderhoud en eventuele renovatie – in stand kunnen worden gehouden? En zo ja, de technische staat dus geen sloopargument kan zijn? Zo niet: Kunt u dit onderbouwen?

Bent u met de SP van mening dat er een woningtekort is voor woningzoekenden in het segment van deze woningen? En zo ja, dus een tekort aan belangstelling voor deze woningen geen sloopargument kan zijn?

Bent u met de SP van mening dat sloop en nieuwbouw van woningen een grote hoeveelheid CO2-uitstoot met zich meebrengt? En zo ja, het dus beter in uw klimaatbeleid zou passen om de levensduur van deze woningen te verlengen?

Bent u met de SP van mening dat er momenteel een tekort aan bouwmaterialen en werknemers is om voldoende aan de vraag te kunnen voldoen? En dat deze schaarse middelen beter kunnen worden ingezet om de woningvoorraad uit te breiden in plaats van te vervangen? En dat u met sloop/nieuwbouw een verder beslag legt op deze schaarse capaciteit waarmee de capaciteit en prijzen voor daadwerkelijke uitbreiding van het aantal woningen verder onder druk zet?

Bent u bereid deze situatie te heroverwegen, met bewoners in gesprek te gaan, met WaterwegWonen in gesprek te gaan en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze woningen te behouden en hun levensduur te verlengen?

19-05-2022