Sanering Broekpolder

Heel De Stad stelt veel en specifieke vragen

VLAARDINGEN - Naar eigen zeggen heeft politieke partij Heel De Stad meerdere groenspecialisten. Zij dachten na onderzoek alle informatie op een rij te hebben over de sanering en herinrichting van een deel van de Broekpolder. Niets blijkt minder waar. HDS heeft daarom een groot aantal vragen die zij graag beantwoord zien.

Sanering Broekpolder

Vragen HEEL DE STAD

Omvang saneringsproces

1. Hoeveel hectare beslaat het huidige saneringsproces in de Broekpolder?

2. Waarom is er een aanzienlijke vermindering van het saneringsgebied opgetreden, van 70 hectare naar 50 hectare? Wat waren de overwegingen hiervoor?

Afwijking in saneringsoppervlak

3. Wat is de reden voor de afwijking van 20 hectare in het saneringsgebied?

4. Is het onbebouwde gebied niet vervuild, of zijn er andere factoren die hebben bijgedragen aan deze afwijking?

Verontreiniging gestorte grond

5. Met welke stoffen is de grond die reeds is gestort verontreinigd?

6. Hoe wordt voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt, en welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de gestorte grond te waarborgen?

Herkomst aanvullende grond

7. Waar wordt de aanvullende grond vandaan gehaald die wordt gebruikt voor het saneringsproces?

8. Zijn er criteria voor de herkomst en kwaliteit van deze grond?

Ophogen versus storten

9. Betreft het saneringsproces een ophoging van het gebied met 1 meter, of wordt er daadwerkelijk 1 meter grond gestort?

10. Wordt er rekening gehouden met inklinking van de gestorte grond?

Kostenaspecten

11. Wat was de kostprijs van 1 kubieke meter grond op het moment van het raadsbesluit en wat is de huidige kostprijs?

12. Wat zijn de geschatte kosten per kubieke meter voor de laatste aan te kopen grond?

Totale kosten en financiering

13. Wat waren de totale kosten voor de gemeente en de provincie Zuid-Holland op het moment van het raadsbesluit?

14. Wat zijn de huidige geschatte totale kosten van het project?

15. Hoe worden mogelijke meerkosten verdeeld tussen de betrokken partijen?

Tijdschema en planning

16. Wat is het precieze tijdpad voor de voltooiing van het totale sanerings- en herinrichtingsproject, inclusief alle fasen van planning, uitvoering en monitoring?

Bodemtechnische vragen

18. Wat zijn de specifieke verontreinigingen in het te saneren gebied en in welke concentraties komen ze voor?

19. Op welke manier wordt de bodemsanering uitgevoerd, en welke methoden worden toegepast om de verontreinigingen te verwijderen?

20. Hoe wordt de kwaliteit van de bodem na sanering gemonitord, en welke maatregelen worden genomen om eventuele hervervuiling te voorkomen?

Ontwerptechnische vragen

21. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het voorlopig ontwerp voor de groene inrichting van het gesaneerde deel van de Broekpolder?

22. Zijn er specifieke ecologische overwegingen meegenomen in het ontwerp, zoals behoud van specifieke plantensoorten of het creëren van geschikte habitats voor fauna?

23. Hoe wordt omgegaan met de bestaande bomen en vegetatie tijdens en na de herinrichting?

Financiële en organisatorische vragen

24. Wat is het budget voor de sanering en herinrichting, en hoe wordt dit verdeeld over de betrokken partijen (gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer, Federatie, etc.)?

25. Welke rol spelen de subsidies van de provincie Zuid-Holland bij de financiering van het project?

26. Hoe wordt de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen gecoördineerd, en welke afspraken zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst?

Technische aspecten van bodembehoud

27. Hoe wordt het behoud van gezonde bomen aan de randen van de spuitvakken onderzocht, en welke ophoogtechnieken worden overwogen om de goede bomen te behouden?

28. Welke rol speelt de DCMR bij het beoordelen van alternatieve ophoogtechnieken en het behoud van bomen?

Monitoring milieueffecten

29. Hoe wordt de effectiviteit van de sanering gemeten, met name met betrekking tot het verminderen van doorvergiftiging in de voedselketen en het behoud van schoon water?

30. Welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de bosbodem en de waterzuivering na sanering te waarborgen?

Uitvoeringsplanning

31. Wat is het tijdschema voor de start en voltooiing van de sanering en herinrichting van het Oostelijk deel van de Broekpolder?

32. Welke fasen omvat de uitvoering, en hoe wordt de overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering geminimaliseerd?

Ecologische vragen

33. Hoe wordt de biodiversiteit bevorderd in het nieuwe ontwerp, en zijn er specifieke maatregelen genomen om inheemse planten- en diersoorten te ondersteunen?

34. Is er rekening gehouden met migratieroutes voor fauna binnen het herontworpen gebied, en zo ja, op welke manier?

Watermanagement

35. Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat regenwater in aanraking komt met verontreinigde grond na de herinrichting?

36. Zijn er specifieke waterzuiveringsinstallaties gepland om de waterkwaliteit in de Vlaardingse Vaart te handhaven?

Innovatieve technologieën

37. Worden er innovatieve technologieën of methoden toegepast tijdens de bodemsanering die de efficiëntie kunnen verhogen of de impact op het milieu kunnen verminderen?

38. Zijn er duurzame praktijken geïntegreerd in het ontwerp en de uitvoering van het project?

Publieke participatie en communicatie

39. Hoe wordt de lokale gemeenschap betrokken bij het proces van sanering en herinrichting?

40. Zijn er educatieve initiatieven gepland om bewoners bewust te maken van de voordelen van de sanering en de nieuwe inrichting?

Toekomstbestendigheid

41. Welke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het herontworpen gebied bestand is tegen klimaatverandering en andere toekomstige milieu-uitdagingen?

42. Zijn er plannen voor langdurige monitoring en onderhoud na de oplevering?

Groenontwerp en Staatsbosbeheer

43. Kunt u aangeven wanneer het definitieve groenontwerp voor de Broekpolder wordt gepresenteerd en kunt u meer details delen over de inhoud ervan, met specifieke aandacht voor het eventueel aanplanten van nieuwe bomen?

44. Is er binnen het groenontwerp duidelijkheid over het aantal nieuwe bomen dat wordt toegevoegd aan de Broekpolder, en zo ja, kunt u deze informatie delen?

45. Hoe wordt er toezicht gehouden op Staatsbosbeheer, met name gezien hun grootschalige bomenkap voor bio-centrales? Welke maatregelen neemt het college om ervoor te zorgen dat Staatsbosbeheer verantwoordelijk en transparant handelt?

46. Zijn er specifieke controlemechanismen of beleidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat Staatsbosbeheer in lijn opereert met het lokale beleid en de belangen van de Broekpolder?

47. Op welke wijze is lokale betrokkenheid en inspraak mogelijk in zowel het groenontwerp voor de Broekpolder als het beleid met betrekking tot bomenkap door Staatsbosbeheer?

Noot van de redactie
Naar het zich laat aanzien ontlopen beantwoordingen van de vragen en uitvoering van de voorgenomen sanering elkaar niet veel.

23-01-2024