Samen werken aan waardevol wonen in Vlaardingen

Samen werken aan waardevol wonen in Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen en beide huurdersraden tekenden op 7 maart 2022 nieuwe samenwerkingsafspraken. Samen werken zij aan genoeg huurwoningen, een goede balans in wijken en een betere kwaliteit van woningen en de openbare ruimte. Daarnaast werken zij nog intensiever samen als het gaat om het ondersteunen en begeleiden van kwetsbare bewoners. Als natuurlijke bondgenoten werken de partijen zo samen aan waardevol wonen in Vlaardingen. De mensen staan hierbij centraal, de stenen zijn het middel.

De samenwerkingsafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie ‘Samen bouwen aan Vlaardingen’. Deze visie bevat de ambities en mogelijkheden voor wonen in Vlaardingen tot 2030. De gemeente, Waterweg Wonen, Samenwerking en beide huurdersraden maakten afspraken over de verhuur en investeringen in corporatiewoningen, beheer van openbare ruimte, investeringen in nieuwbouw, sociale aanpak van kwetsbare wijken en uiteraard zijn er ook financiële afspraken gemaakt.

De samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tot en met 2023 en leveren de volgende resultaten op:

De gemeente Vlaardingen groeit naar minimaal 39.000 huishoudens in 2030.25% van deze woningen (= 9.750 woningen) zijn sociale huurwoningen die betaalbaar zijn voor de laagste inkomens;
Daarnaast realiseren Waterweg Wonen en Samenwerking huurwoningen voor de lage middeninkomens en woningen in de vrije sector voor de hoge middeninkomens.
Dit met als doel om voldoende variatie in prijs en woningtype aan te bieden. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen in Vlaardingen zijn plek kan vinden.
Voldoende én kwalitatief goede sociale huurwoningen in elke wijk. Dit gebeurt door sociale huurwoningen die geen toekomstwaarde meer hebben te vervangen (sloop/nieuwbouw) en door extra bouwlocaties voor de corporaties aan te wijzen voor 600 nieuwe sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen in de vrije sector. Twee van deze nieuwbouwlocaties zijn de Marathonweg Noord (rechtsboven in de Westwijk) en de locatie van de voormalige huishoudschool bij metrostation Vijfsluizen.
Het renoveren en verduurzamen van bestaande sociale huurwoningen. We herstructureren de Westwijk, vernieuwen woningen in het woonveld MuWi in de Babberspolder en onderzoeken de mogelijkheden voor het toevoegen van meer woningen binnen de bestaande woonwijken zoals Holy en MuWi.
Overal een prettige leefomgeving. Dit doen we door te sturen op onderhoud en kwaliteit van de woonomgeving, klimaat en duurzaamheid. We zetten hierbij in op schoon, heel en veilig, het aanpakken van woonoverlast en de ontwikkeling van nieuwe woongebieden.
Betere balans in de stad en in de wijken. Dit door minder woningen te verhuren aan lage inkomens en meer woningen te verhuren aan (lage) middeninkomens, via een nieuw huurprijsbeleid en woonruimteverdeling.
Kwetsbare bewoners worden op maat ondersteund door in elke wijk met een passende integrale (sociale) wijkaanpak te werken. Hiervoor gaan we werken vanuit een gezamenlijke (sociale) ontwikkelagenda. Het gaat hierbij vooral om minder armoede en schulden, meer basisvaardigheden en minder eenzaamheid.
Woongeluk staat voorop
“We zien dat de problemen in sommige woonwijken toenemen. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan woningen. We willen sneller bouwen. Samenwerken is daarom belangrijk. Alleen door een nauwe samenwerking waarin persoonlijke aanpak leidend is, vergroten we de zelfredzaamheid van mensen”, geeft Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder Waterweg Wonen, aan. “Wij zijn dan ook blij met deze samenwerkingsafspraken. Dit komt ten goede aan het woongeluk van onze huurders. Zelf gaan we, nu de vraag naar woningen groot is, minder woningen slopen dan gepland. Als we woningen slopen, dan komen daar moderne woningen voor terug. Verschillende soorten woningen in verschillende prijsklassen (sociale huur en middenklasse), voor onze huurders maar ook voor mensen die nu een woning zoeken.”

Samenzijn en samen wonen
De Huurdersraad van Samenwerking is ook gelukkig met de samenwerkingsovereenkomst en de afspraken die voor 2022-2024 zijn gemaakt. “Aanpakken, dichtbij en samen geeft een goed gevoel. Nu nog betaalbare woningen in bewoonbare wijken. We vragen aan alle bewoners van Vlaardingen: hoe gaan we het liefst met elkaar om? We moeten het samen doen: werken aan samenzijn en samen wonen. Met elkaar hebben we talloze mogelijkheden.” De Huurdersraad van Samenwerking roept bewoners op: “Buurt- en wijkbewoners, pak je kans”.

Veerkrachtige wijken en een stad in balans
“De woningnood is hoog op dit moment in onze regio. Ook in Vlaardingen merken we dat.” zegt Ivana Somers-Gardenier, wethouder bouwen en wonen gemeente Vlaardingen. “Daarom hebben we de ambitie om in 2030 te groeien naar 39.000 woningen. Hierbij is het wel van belang dat elke wijk een gemengd woningaanbod heeft: in prijs en woningtype. Daarom wijzen wij extra bouwlocaties aan waar de corporaties nieuwe sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen in de vrije sector kunnen bouwen. Zo brengen we de woningvoorraad in de stad in balans en creëren we gemengde wijken. Uniek is dat wij in Vlaardingen niet alleen afspraken maken over bijvoorbeeld woningaantallen, maar ook specifiek over de gezamenlijke sociale aanpak. We werken aan veerkrachtige en leefbare wijken. Zo bouwen samen we aan Vlaardingen en creëren we een thuis voor iedereen.”

Van links naar rechts op de foto: Hans Riemens (voorzitter huurdersraad Waterweg Wonen), Marieke Kolsteeg (directeur-bestuurder Waterweg Wonen), Ivana Somers-Gardenier (wethouder gemeente Vlaardingen), Jacky Silos-Knaap (wethouder gemeente Vlaardingen), Mark van de Velde (directeur-bestuurder woningstichting Samenwerking), Kors Voorbach (secretaris Huurdersraad Samenwerking).

Fotograaf: Roel Dijkstra

08-03-2022