Ambitieuze visie voor binnenstad

'Oude wijn, nieuwe zakken'

'Oude wijn, nieuwe zakken'

VLAARDINGEN - “We gaan de Vlaardingse binnenstad de komende jaren radicaal transformeren”, aldus wethouder Bart Bikkers (Nieuwe Binnenstad). Gisteren maakte Bikkers de gemeenteraad tijdens een werkbezoek aan het voormalig C&A-pand deelgenoot van de concept visie die het college voor de binnenstad heeft. Deze visie wordt opgetekend in de nieuwe Gebiedsvisie Binnenstad die naar verwachting begin volgend jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

“In het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen heeft de raad het college de opdracht gegeven om aan de slag te gaan met de binnenstad”, aldus Bikkers. Die handschoen hebben wij als gemeente samen met de andere partners opgepakt. Daarbij hebben we vooral gedacht in mogelijkheden en ontwikkelingen die het aantrekkelijk maken voor vastgoedeigenaren om weer te investeren in de Vlaardingse binnenstad. Het is ons gelukt om met elkaar een eerste schets van de vernieuwde binnenstad te maken waar we allemaal in geloven.” 

Transformatie
Bezoekers kunnen in de toekomst hun hart ophalen in de binnenstad. Het gebied wordt een groene oase met ruimte voor kleinschalige winkels, cultuur, woningen en gezellige terrasjes. Ook is er aandacht voor het historisch karakter van de stad. “We willen de beleving en beweging terugbrengen in de stad. Van een winkelgebied dat na 5 uur verlaten is, naar een gebied waar je ook na kantoortijden wilt zijn”, legt Bikkers uit. 

231005 Ontwikkelgebied nieuwe situatieDe visie betekent voor veel panden transformatie naar een andere functie die een combinatie zal zijn van winkelen/horeca/recreatie met daar bovenop wonen. Ook worden verouderde panden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarnaast is er aandacht voor het beter verbinden van het laaggelegen deel aan het hoger gelegen historisch deel van de binnenstad. De visie kent vier belangrijke dragers. Naast het toevoegen van woningbouw in het midden- en hogere segment en het verbeteren van de verbinding tussen de Rivierzone en de Binnenstad, vormen het Liesveldviaduct en de Drie Pleinen-gedachte de belangrijkste pijlers.

Drie pleinen
De drie belangrijke pleinen in de binnenstad krijgen een centrale plek: Veerplein, Markt en de Blokmakersplaats. Dit laatste plein vormt samen met de Westhavenplaats en de Westhavenkade de verbinding naar de Rivierzone waar de komende jaren een nieuwe woonwijk verrijst. “We willen de nieuwe bewoners van de Rivierzone verleiden om over het spoor heen naar de Binnenstad te komen”, aldus Bikkers. Daarmee wordt de Blokmakersplaats de belangrijkste entree die het hooggelegen deel van de stad met het laaggelegen deel verbindt.

Liesveldviaduct
Het Liesveldviaduct krijgt een radicale transformatie. “Het wordt een uniek element dat de Vlaardingse binnenstad op de kaart gaat zetten”, aldus Bikkers. Er komt een groen park met waterelementen dat de verblijfskwaliteit en leefbaarheid van het gebied moet vergroten. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor woningbouw. Voor verkeer is er in de toekomst geen ruimte meer op het viaduct. Bikkers: “In het coalitieakkoord staat dat we de binnenstad autoluw gaan maken. Met de transformatie van het viaduct van een weg naar een park, zetten we een grote stap in die richting.”

Van visie naar plannen
De Gebiedsvisie wordt naar verwachting begin volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Tijdens het werkbezoek gisteren konden de raadsleden alvast hun aandachtspunten meegeven aan het college. Na vaststelling van de visie, wordt deze verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt concreet vastgelegd met welke plannen het college, samen met de investerende partijen, de komende jaren aan de slag gaat. Inwoners worden dan ook uitgenodigd om mee te denken. 

Met deze gebiedsvisie zet het college een stip op de horizon voor de binnenstad. “We hebben met deze visie de kans om een echte slag te maken en de binnenstad weer gezond te maken voor de toekomst, zonder daarbij het DNA van Vlaardingen uit het oog te verliezen”, besluit Bikkers.

Noot van de redactie
Deze plannen en ideeën worden al jarenlang geopperd. Nooit is er geld volgens om het even welk college. De laatste die dit plan omarmde en naar buiten bracht is het vorig jaar overleden ONS.Vlaardingen-raadslid Ben Vuijk. Regeren over je graf heen is een populaire term bij aspirant en en andere politici. In zijn geval voegt Vuijk de daad bij het woord.

Politiek is, voor wie het nog niet wist, een kwestie van ideeën van andere bestuurlijke richtingen afkammen. Zolang tot iedereen de originele indiener vergeten is. Daarna is het zaak het plan opnieuw en onherkenbaar te verpakken tot het lijkt op een nieuw cadeau en het als 'van jezelf' te presenteren: QED.

231005 Liesveldviaduct nieuwe

05-10-2023