Openbare besluiten van B&W 3 oktober 2023

VLAARDINGEN - Raadsmemo implementatie financiële verordening.

Openbare besluiten van B&W 3 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo implementatie financiële verordening vastgesteld.

Toelichting:
Volgens de nieuwe financiële verordening die per 31 maart jl. met terugwerkende kracht in werking is getreden, moet de raad in staat worden gesteld om wensen en bedenkingen te uiten als de aanbesteding een financiële impact hoger dan 5 miljoen over het totaal van de looptijd heeft. Het implementeren van de financiële verordening in de organisatie heeft langer geduurd dan verwacht.

Daardoor is de afgesproken procedure rondom wensen en bedenkingen bij deze twee aanbestedingen niet gevolgd. Het college vindt het vervelend dat de afgesproken procedure niet is gevolgd, maar benadrukt dat er aan een aanbestedingsprocedure strakke interne regels zijn gekoppeld en het proces daarmee wel zorgvuldig is doorlopen. 

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Heel de Stad) over Maaspark
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Heel de Stad) over Maaspark vastgesteld. 

Toelichting: 
Het college heeft de voorgeschiedenis van de planontwikkeling geschetst en ook de vervolgstappen rondom het Maaspark. Met het vertrek van Unilever heeft het college de kans aangegrepen om Rivierzone als een totale gebiedsontwikkeling aan te pakken. Hiertoe is een Gebiedsvisie Rivierzone opgesteld en een plan-MER waarin de uitvoerbaarheid milieutechnisch is onderbouwd. Bewoners en belanghebbenden zijn daarbij betrokken geweest.

Parallel zijn de rijkssubsidies aangevraagd voor die totaalontwikkeling van het gebied. Bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp Maaspark tot voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp zullen de bewoners en de stakeholders uit het gebied eveneens vroegtijdig betrokken worden om zo te komen tot het beste plan met hoogste draagvlak. Vooral vanuit het Stadsprogramma Nieuwe Rivierzone wordt meer aandacht besteed aan communicatie en wordt de informatie op de website geactualiseerd. 

03-10-2023