Openbare besluiten van B&W 24 oktober 2023

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten  van B&W 24 oktober 2023

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op het wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op het wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (GR-VRR). Met dit voorstel wordt de GR-VRR in lijn gebracht met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Het doel hiervan is om de gemeenteraad meer mogelijkheden te geven om invloed uit te oefenen op een gemeentelijk samenwerkingsverband zoals de veiligheidsregio. Daarnaast wordt in de zienswijze aangegeven dat als alle gemeenteraden in de regio voorstander zijn van het instellen van een regionale raadsadviescommissie, de gemeente Vlaardingen zich hierbij aansluit. Een regionale raadsadviescommissie kan het algemeen bestuur en de gemeenteraden adviseren over alles wat te maken heeft met een gemeentelijk samenwerkingsverband.

Raadsmemo Startjaar citymarketing en rapportage imago-onderzoek
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Startjaar citymarketing en rapportage imago-onderzoek vastgesteld. 

Toelichting:
Met dit raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over de citymarketingaanpak in het startjaar 2023 en de resultaten van het ‘Imago-onderzoek Steden’ waaraan Vlaardingen heeft deelgenomen. Voor 2023 was het doel van citymarketing vooral de basis op orde te brengen, om met citymarketing te kunnen starten. Dus het inrichten van de locatie en organisatie, het lokaal zichtbaar maken van de stadsstijl en het merk en een nauwe samenwerking met Stichting Vlaardingen750.

In 2024 wordt dit verder uitgebreid richting regionale en nationale zichtbaarheid en meer en meer samenwerken vanuit de gedachte van citybranding. Steeds meer werken vanuit het unieke DNA en de kernwaarden stoer, samen, open, vernieuwen en doen zichtbaar maken in de stad en de zo stad nog aantrekkelijker maken, onder andere voor de doelgroep young professionals. Samen VlaarDINGEN Doen!

Het imago-onderzoek laat zien dat Vlaardingen onbekend is en relatief weinig mensen de stad wel eens hebben bezocht. Deze uitkomst is zoals verwacht. Het onderzoek bevestigt de noodzaak van citymarketing en citybranding om bewoners, bezoekers en bedrijven te binden, aan te trekken en het imago van Vlaardingen te versterken. Het college ziet de uitkomsten dan ook als een aanmoediging voor het beleid dat dit jaar is ingezet en consequent wordt uitgevoerd. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van het Programma Stedelijk Water 2024-2028
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van het Programma Stedelijk Water 2024-2028 vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders stuurt het Programma Stedelijk Water 2024-2028 ter besluitvorming naar de gemeenteraad. In dit nieuwe beleidsplan beschrijft de gemeente hoe zij de komende jaren haar zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater invult. Uit de evaluatie van de voorgaande planperiode blijkt dat Vlaardingen op de goede weg is en het rioleringssysteem op orde is. Maar uitdagingen zoals het veranderende klimaat, de voortzettende bodemdaling en de woningbouwopgave vragen om extra inspanningen. Met het Programma Stedelijk Water spelen we in op deze ontwikkelingen en bouwen we verder aan een robuust en efficiënt rioleringssysteem.

Raadsvoorstel tot vaststelling Verordening gemeentelijke onderscheidingen Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling Verordening gemeentelijke onderscheidingen Vlaardingen 2023 vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders wil Vlaardingers die zich belangeloos op een uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor het maatschappelijk belang in het zonnetje zetten. De gemeente heeft hiervoor drie soorten onderscheidingen: Stadspenning, de Dirk de Derdespeld (voorheen de Vlaardingse Stadsspeld) en het Ketelbinkie-lintje (voorheen het Vlaardings Jeugdlintje). De richtlijnen hiervoor waren in 2007 voor het laatst vastgesteld en soms verouderd.

Het college heeft een raadvoorstel vastgesteld waarin de actuele kaders voor de gemeentelijke onderscheidingen zijn vastgelegd. Hierdoor is het voor iedereen weer duidelijk waarom, wanneer en onder welke voorwaarden iemand een Vlaardings eerbetoon kan krijgen. In deze verordening zijn ook de uitgangspunten opgenomen op basis waarvan jaarlijks de sportprestatieprijzen kunnen worden uitgereikt aan sporters of organisaties die in het voorgaande jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Raadsmemo beantwoording schriftelijke technische vragen over de meerjarenbegroting 2024 - 2027
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording schriftelijke technische vragen over de meerjarenbegroting 2024 – 2027 vastgesteld. 

Toelichting:
Op 7 en 8 november 2023 bespreekt de gemeenteraad de concept Programmabegroting 2024 - 2027. Voorafgaand aan de behandeling zijn de raadsfracties in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen over de begroting. In de raadsmemo worden de vragen beantwoord.

Plan van aanpak transitiefase omgevingsplan (2024-2032)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan (2024-2032) en het Raadsmemo Plan van aanpak transitiefase omgevingsplan vastgesteld.

Toelichting:
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In plaats van met bestemmingsplannen en gebiedsvisies werken we dan met een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Aan de Omgevingsvisie wordt op dit moment hard gewerkt. Het definitieve integrale omgevingsplan moet uiterlijk 2032 zijn opgesteld. Tot die tijd werken we met een tijdelijk omgevingsplan waar de huidige bestemmingsplannen in zitten. Voor de transitieperiode naar het integrale omgevingsplan is een plan van aanpak opgesteld. Deze transitieperiode loopt over een langere periode. Tijdens deze periode kunnen aanvragers voor initiatieven die buiten het omgevingsplan vallen een vergunning aanvragen door middel van een vergunningaanvraag voor buitenplanse omgevingsactiviteiten (ook wel BOPA genoemd).

Raadsmemo Voorbereiding nieuw speelruimteplan
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Voorbereiding nieuw speelruimteplan vastgesteld. 

Toelichting:
In een raadsmemo laat het college de raad weten dat het inwoners op gaat roepen om door middel van de online enquête hun gebruikservaring van de openbare ruimte voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in kaart te brengen. De gemeente organiseert een schouw, waarbij kritisch gekeken wordt naar de ruimte voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de openbare ruimte van onze stad. Toegankelijkheid is daarin een belangrijk thema.

Beantwoording artikel 34-vragen over inspraak omwonenden Touwrijkcomplex  
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Beers en mevrouw Solleveld over inspraak omwonenden Touwrijkcomplex vastgesteld. 

Toelichting:
Vanaf het moment dat de huidige ontwikkelaar (initiatiefnemer) is gestart met de officiële procedure om locatie Zomerstraat in ontwikkeling te brengen heeft de ontwikkelaar, zoals vooruitlopend gewenst binnen de Omgevingswet, de verantwoordelijkheid genomen op participatie met omwonenden/ belanghebbenden. Het verzorgen van dit proces is een verantwoordelijk van de ontwikkelaar en de gemeente ziet er op toe dat dat op een goede manier verloopt. Na gehouden bewonersavonden over het Touwrijkcomplex, komt er een vervolg voor inspraak tijdens de tervisielegging van de plannen. De gemeentelijke projectleider en de ontwikkelaar zijn altijd aanspreekpunt voor de bewoners en belanghebbenden bij vragen, ook over het inspraakproces. 

Beantwoording artikel 34-vragen over wijkplan bewoners VOP 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Beers (SP) over wijkplan bewoners VOP vastgesteld. 

Toelichting:
Na een brede informatieavond hebben er thema-avonden plaatsgevonden en is er een buurtschouw uitgevoerd met bewoners, medewerkers van de gemeente en Irado, alsmede een rondgang langs container-hotspots. Na de zomervakantie heeft de gemeente opnieuw gesproken met de bewoners over het door de bewoners opgestelde plan VOP 'Opgeruimd en Wel 2023'. Daar heeft het college een formele reactie op toegezegd.

Op dit moment focust het college zich samen met bewoners op concrete maatwerkoplossingen op locatieniveau in de VOP. Onder andere met het project dat per 1 september is gestart met als doel kleine VvE’ s te ondersteunen met informatie over verduurzaming/verbetering van woningen. Dat vindt plaats naast de al lopende activiteiten. Om die reden ziet het college op dit moment geen reden tot het opstellen van een aanvullende buurtaanpak VOP.

Nog in oktober bespreekt de portefeuillehouder met de bewoners het door hen opgestelde plan. Puntsgewijs wordt daarbij bekeken wat de mogelijkheden zijn om er uitvoering aan te geven. Nadat is vastgesteld per punt wat gedaan zou kunnen worden, komt een vervolggesprek met de bewoners om af te stemmen wie welk deel van de uitvoering op zich neemt. 

Huurbeëindigingsovereenkomst BAAK depot 23 Vergulde Hand West - Mrija
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de contractovername- en huurbeëindigingsovereenkomst tussen gemeente Vlaardingen, BAAK en Védégé Projecten B.V. per 1 juli 2022 en de rechten en verplichtingen van BAAK als huurder jegens Védégé Projecten B.V. overgenomen. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de overeenkomst goedgekeurd tussen BAAK en de gemeente Vlaardingen met betrekking tot de beëindiging van de huurovereenkomst voor de locatie Vergulde Hand West. Daarnaast heeft de gemeente een deel van de verplichtingen van BAAK als huurder jegens de andere eigenaar van deze locatie overgenomen. BAAK huurde deze grond van de gemeente en de andere eigenaar van het terrein, oorspronkelijk voor gebruik als opslagplaats voor grond die vrijkwam bij de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Met het oog op de realisatie van de huisvesting voor 1.000 ontheemde Oekraïners op de Vergulde Hand West, is de huurovereenkomst met BAAK formeel beëindigd per 1 juli 2022. Vanaf dat moment huurt de gemeente de benodigde grond van de andere eigenaar voor de bijzonder gewone wijk Mrija.

Ontwerpwijzigingsplan Zomerstraat 41
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan Zomerstraat 41. 

Toelichting:
De eigenaar van het huidige pand Zomerstraat 41 heeft zich gemeld bij de gemeente met een schetsplan voor het ontwikkelen van appartementen. Het initiatief voldoet aan de regels zoals opgenomen in het huidige bestemmingsplan (zoals bijvoorbeeld een maximale bouwhoogte van 13 meter). Het schetsplan is tot stand gekomen na inspraak met de omwonenden.

De herontwikkeling is niet rechtstreeks mogelijk met het tot nu toe geldende bestemmingsplan 'Vettenoordsepolder Oost' (2013), omdat deze locatie nu een maatschappelijke bestemming heeft. Dit bestemmingsplan bevat voor deze locatie ook een wijzigingsbevoegdheid, dat het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid geeft de maatschappelijke bestemming onder voorwaarden te wijzigen naar een woonbestemming.

Omdat het ingediende schetsplan aan de voorwaarden en regels voldoet die door de gemeenteraad voor onder andere woningbouw en parkeren in de Vettenoordsepolder zijn gesteld, wordt dit wijzigingsplan - samen met het besluit hogere waarden Wet geluidhinder - in procedure gebracht. Binnenkort zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd door de ontwikkelaar, die uitleg zal geven over het plan. De gemeente wordt hierbij uitgenodigd voor het geven van duidelijkheid over de beleidsregels en de te volgen procedure.

Beantwoording artikel 34-vragen over de ophoging van het openbaar gebied Holy
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Groenlinks en ONS.Vlaardingen over de ophoging van het openbaar gebied Holy vastgesteld. 

Toelichting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 34-vragen over de ophoging van het openbaar gebied in Holy beantwoord. In de beantwoording geeft het college aan dat het behoud van bomen bij ophogingen altijd door een onafhankelijke partij wordt beoordeeld. Soms is het mogelijk bomen te behouden door ze te verplanten, door te snoeien of het ontwerp aan te passen. Op deze wijze worden zoveel mogelijk bomen behouden. Ook in gebieden die moeten worden opgehoogd, is een divers boombestand dat past bij de omgeving een verstandige keuze. Dat draagt ook bij aan de lokale biodiversiteit.

Vlaardings Isolatieplan
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het aanvragen van de Specifieke uitkering 'Lokale Aanpak Isolatie' (eerste tranche 2023-2026); aanvraagformulier voor de Specifieke Uitkering 'Lokale Aanpak Isolatie'  vastgesteld, het Isolatieprogramma Vlaardingen 2023-2030 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie ter hoogte van € 972.360 aan te vragen bij het Rijk. Met deze bijdrage wordt het mogelijk om de komende drie jaar 666 Vlaardingse eigenaren van slecht geïsoleerde woningen financieel te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Zie voor meer informatie het persbericht ‘Gemeente gaat Vlaardingers helpen bij het isoleren van hun woning’.

Raadsvoorstel Aankoop kavel 5 voor het realiseren van het integraal onderwijsgebouw voor Albeda en Lentiz en een sporthal in District U 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Aankoop kavel 5 voor het realiseren van het integraal onderwijsgebouw voor Albeda en Lentiz en een sporthal in District U vastgesteld. 

Toelichting:
In de afgelopen periode zijn er grote ontwikkelingen geweest om van Vlaardingen een echte MBO-stad te maken. Om dit te bereiken zijn er stappen gezet om een onderwijscampus in District U te ontwikkelen waar het MBO, Voortgezet Onderwijs/VMBO, het regionale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én de gemeente Vlaardingen zorgen voor krachtig Beroepsgericht onderwijs voor de Waterwegregio.

Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld extra grond aan te kopen. In District U was eerst een gecombineerd onderwijs- woongebouw beoogd. De onderlinge afhankelijkheid tussen de beide ontwikkelingen zorgen voor risico’s in de realisatie. Door nu de volledige kavel te kopen voor de campus, worden de risico’s beperkt en kunnen hier een onderwijsgebouw en een sporthal (met drie zaaldelen) gerealiseerd worden.

De sporthal is noodzakelijk om het tekort aan gymlokalen voor het basisonderwijs in de wijk VOP te compenseren en nodig voor de verwachte leerlingaantallen in de  Rivierzone. 
Met deze ontwikkeling vervalt de onderlinge afhankelijkheid voor start realisatie en is er een mogelijkheid gecreëerd om deze beide functies op een plek te realiseren. Dit vergroot op vele vlakken de efficiency.

Voor de aankoop van deze grond wordt de raad voorgesteld om € 2.000.000 beschikbaar te stellen. Gemeente, Albeda en ALV hebben een koopovereenkomst opgesteld, waarin de afspraken en voorwaarden zijn opgenomen. Na positieve besluitvorming kan de overeenkomst door partijen worden ondertekend.

Beantwoording artikel-34 vragen over de brand bij AVR in Rotterdam 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie SP over brand bij de AVR in Rotterdam vastgesteld.  

Toelichting:
De AVR in Rotterdam vervult een spilfunctie in het land ten aanzien van de verwerking van (gevaarlijk) afval. Onder meer het huisvuil uit Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Zeeland wordt dagelijks bij de AVR verbrand. Aangezien het vermoeden bestaat dat tijdens de brand mogelijk gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, is vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de opdracht aan het RIVM gegeven om metingen te doen in het gebied waar de wind heen blies tijdens de brand.

Dit gebied beslaat delen van Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland. De VRR heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten weten dat uit de eerste metingen blijkt dat er een verhoogde waarde dioxine is aangetroffen in het gebied. De exacte cijfers zijn nog niet beschikbaar. Er kan op dit moment geen uitspraak worden gedaan over de mate waarin de dioxinevervuiling rechtstreeks het gevolg is van de brand bij AVR. De betrokken GGD-en informeren, in het kader van de volksgezondheid, inwoners en bedrijven over de gevonden dioxine waarde. Ook geven zij antwoord op de meest gestelde vragen en adviezen van het RIVM. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening nadeelcompensatie Vlaardingen 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening nadeelcompensatie Vlaardingen 2024 vastgesteld. 

Toelichting:
Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De VNG heeft aangegeven welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten treffen vóór de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, om te kunnen starten met het werken volgens de Omgevingswet. Een onderdeel is het vaststellen van een Verordening nadeelcompensatie. De VNG heeft samen met vertegenwoordigers van gemeenten, rijk, wetenschap en bedrijfsleven een modelverordening nadeelcompensatie opgesteld.

Op basis van dit model legt het college van burgemeester en wethouders nu een voorstel aan de gemeenteraad voor. Inwoners die door rechtmatig overheidsoptreden nadeel lijden dat uitgaat boven het normaal maatschappelijk risico en inwoners die in vergelijking tot anderen onevenredig zwaar worden getroffen, kunnen onder bepaalde voorwaarden compensatie ontvangen.

Subsidieregeling Compensatie loon- en kostenstijgingen culturele instellingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de 'Subsidieregeling Compensatie loon- en kostenstijging culturele instellingen 2023' vastgesteld. 

Toelichting:
De culturele instellingen ondervonden in 2023 negatieve financiële gevolgen door aanzienlijke loon- en kostenstijgingen. Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft compensatiemiddelen aan gemeenten ter beschikking gesteld om onder andere de culturele instellingen te ondersteunen bij het opvangen van deze negatieve gevolgen.

De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de 1e voortgangsrapportage voor 2023 € 701.000,- als compensatiemiddelen beschikbaar gesteld voor de culturele instellingen. In de nu vastgestelde 'Subsidieregeling Compensatie loon- en kostenstijgingen culturele instellingen 2023' staan de nadere regels om de compensatie door middel van een incidentele subsidie aan de betreffende culturele instellingen uit te kunnen keren. De subsidie draagt bij aan het behouden van de culturele infrastructuur van Vlaardingen.

Raadsvoorstel tot vaststellen investeringskredieten Sport 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel investeringskredieten Sport 2024 vastgesteld. 

Toelichting:
Er is afgesproken met de gemeenteraad dat er een meerjarig investeringsprogramma wordt opgesteld voor de sport, maar dat per jaar de investeringen om (kunstgras)velden te vervangen en/of te renoveren worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor 2024 staan er werkzaamheden gepland op en rond velden van Victoria'04, sv CWO, VFC en de atletiekbaan bij Av Fortuna.

De investeringen dragen bij aan een duurzame sportinfrastructuur. De sportaccommodaties in Vlaardingen maken een breed sport- en beweegaanbod mogelijk, zijn duurzaam, kwalitatief goed, toegankelijk, schoon & veilig en worden efficiënt beheerd. Een (kunst)grasveld wordt jaarlijks beoordeeld en de investeringen in de velden zijn nodig om aan de minimale kwaliteitseisen te voldoen die nodig zijn om de velden te kunnen gebruiken voor de sportbeoefening.

'Programmaplan wonen, welzijn en zorg 2023 - 2030' en de 'Uitvoeringsagenda wonen, welzijn en zorg voor ouderen 2023 - 2024'
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Het 'Programmaplan wonen, welzijn en zorg 2023 - 2030' vastgesteld.
De 'Uitvoeringsagenda wonen, welzijn en zorg voor ouderen 2023 - 2024' vastgesteld. 
Raadsmemo Uitvoeringsagenda wonen, welzijn en zorg ouderen vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft het 'Programmaplan wonen, welzijn en zorg 2023 - 2030' en de 'Uitvoeringsagenda wonen, welzijn en zorg voor ouderen 2023 - 2024' vastgesteld. Deze documenten vloeien voort uit de Woonzorgvisie ouderen 2023-2030, die vorig jaar is opgesteld door de gemeente samen met DSW Zorgkantoor, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Cedrah, Rogplus, Woningstichting Samenwerking en Waterweg Wonen.

In deze Woonzorgvisie staat, naast de visie, ook de opgave voor de komende jaren omschreven: zorgen voor genoeg verpleegzorgplekken en de ontwikkeling van woonvormen om langer thuis te kunnen wonen. Ook bij het opstellen van het programmaplan en de uitvoeringsagenda zijn de genoemde partners, die nauw betrokken zijn bij de doelgroep ouderen, intensief betrokken. In het programmaplan staan de doelen en activiteiten voor de langere termijn beschreven, de uitvoeringsagenda is gericht op de komende 1,5 jaar. In de uitvoeringsagenda staan vier ambities benoemd: 

Werken aan bewustwording en stevige sociale basis
Ontwikkelen van benodigde woonvormen
Uitbreiden mogelijkheden welzijn voor ouderen
Bouwen aan het zorglandschap van de toekomst. 
Per ambitie zijn meerdere doelen bepaald. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van respijtzorg en het intensiveren van Welzijn op Recept (WOR). Het doel om een dementievriendelijke gemeente te worden is inmiddels behaald.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 Rogplus
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de derde conceptbegrotingswijziging 2023 Rogplus vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 Rogplus vastgesteld.

De gemeente Vlaardingen neemt met Schiedam en Maassluis deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus. ROGplus verzorgt namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voorzieningen voor inwoners op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Per 2023 is Rogplus tevens de uitvoeringsorganisatie voor de jeugdhulpopdracht voor de MVS-gemeenten.

Aanleidingen om de begroting te wijzigen zijn de herijking van het jeugdhulpbudget voor Mevis, de juiste boekhoudkundige verwerking van het budget voor zorgcontinuïteit van jeugdhulp en de jaareindeverwachting ten opzichte van de huidige begroting. In de zienswijze gaat de raad in op de bijstelling van de programma's Wet maatschappelijke ondersteuning, Beschermd Wonen en Jeugdhulp. 

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo motie sporthal en sportvisie vastgesteld.

Toelichting:
Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad de motie ‘Sporthal en sportvisie’ aangenomen. Met het raadsmemo ‘sporthal en sportvisie’ beantwoordt het college van burgemeester en wethouders de vragen die gemeenteraad het college op 6 juli meegaven. 

Lange Termijn Agenda
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Raadsmemo Lange Termijn Agenda oktober 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de lange termijn agenda (LTA). Dit is een instrument ter ondersteuning van de planning en control cyclus van het college en de gemeenteraad. Het biedt een overzicht van de onderwerpen en stukken die het college naar verwachting de komende periode aanbieden aan de gemeenteraad.

25-10-2023