Openbare besluiten van B&W 14 november 2023

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten van B&W 14 november 2023

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning overkapping met zonnepanelen  Platanendreef
Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies van de bezwaarschriftencommissie over het bezwaar tegen de geweigerde omgevingsvergunning overkapping met zonnepanelen Platanendreef over te nemen en de omgevingsvergunning niet te verlenen.

Toelichting: 
De gemeente heeft eerder een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping (t.b.v. plaatsing zonnepanelen) die ook fungeert als erfafscheiding op een perceel aan de Platendreef geweigerd. De bewoner had echter de uitbouw al gerealiseerd, zonder vergunning. Naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift heeft de bezwaarschriftencommissie geadviseerd om dit bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies overgenomen. Met het geplaatste gebouw overschrijdt de bewoner ruimschoots de maximaal toegestane oppervlakte aan erfbebouwing. De bewoner heeft verschillende oplossingsrichtingen van het college afgewezen. Dat betekent dat hij de overkapping moet afbreken.

Ondertekening convenant opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders Rotterdam-Rijnmond 2023-2025 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het convenant opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders Rotterdam Rijnmond 2023-2025 aan te gaan.

Toelichting: 
In de regio Rotterdam Rijnmond vindt in opdracht van Rijk en Provincie al geruime tijd overleg plaats over de asielcrisis, de mogelijkheden tot het creëren van de asielopvang én de stand van zaken rondom huisvesting statushouders. Deze samenwerking wordt vastgelegd in het convenant 'opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders regio Rotterdam 2023-2025'. Het uitwisselen van dilemma's, handelingsperspectieven en mogelijkheden in iedere gemeente staat in deze samenwerking centraal. Iedere afzonderlijke gemeente neemt indien nodig haar eigen besluiten volgens de benodigde procedures.

Raadsmemo Jaarverslag leerplicht MVS, schooljaar 2022-2023 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Jaarverslag leerplicht MVS, schooljaar 2022-2023 vastgesteld. 

Toelichting: 
Leerrecht voert voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Leerplichtwet uit en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten (RMC).

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de Leerplichtwet en het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Het college informeert de gemeenteraad met het jaarverslag over het schooljaar 2022-2023.

Scholen hebben 678 verzuimmeldingen gedaan van Vlaardingse leerlingen tot 18 jaar. In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam deden de scholen daarnaast 492 verzuimmeldingen voor leerlingen van 18 tot 23 jaar. De leerplichtambtenaar of de trajectbegeleider van Leerrecht onderzoekt bij deze meldingen wat de achtergrond van het verzuim is en heeft meerdere middelen om het verzuim te stoppen: het geven van een waarschuwing, het doorverwijzen naar bureau Halt, het voeren van gesprekken en/of het inschakelen van hulpverlening (bijv. het wijkteam). De leerplichtambtenaren werken samen met de scholen, wijkteams en andere organisaties om schoolverzuim te voorkomen en te bestrijden.

14-11-2023