Openbare besluiten van B&W 10 oktober 2023

VLAARDINGEN - Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2024-2027.

Openbare besluiten van B&W 10 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan Vlaardingen 2024-2027 (IVP) vastgesteld.

Toelichting:
Met een IVP voert de gemeente de regie op (lokale) veiligheid. Elke vier jaar stelt de gemeente een nieuw IVP op in samenwerking met veiligheidspartners zoals de politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het plan is geen blauwdruk, maar dient als een kompas voor de komende vier jaar. Er zijn vijf thema’s in het IVP genoemd:

 1. Versteviging van de aanpak van ondermijning
  2. Intensivering van de aanpak van woonoverlast
  3. Versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid
  4. Het waarborgen van digitale veiligheid
  5. Het aanpakken van problematiek rondom arbeidsmigranten

  Algehele ontheffing verbod flyeren APV verkiezingen
  Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de ontheffing verleend van het verbod om tijdens bepaalde dagen en uren op door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden.
de brief algehele ontheffing verbod flyeren APV verkiezingen vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om een algehele ontheffing van het verbod op flyeren te verlenen aan de Vlaardingse politieke partijen zodat zij, onder bepaalde voorwaarden, kunnen flyeren in aanloop naar verkiezingen. De eerstvolgende verkiezingen waar deze ontheffing voor geldt zijn de landelijke verkiezingen in november 2023. In de periode 9 oktober 2023 tot 6 december 2023 is het dan toegestaan om overal te flyeren. Meerdere politieke partijen uitten al eerder de wens om te flyeren op tijdstippen en locaties die op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn uitgesloten. Het college geeft hier met de tijdelijke ontheffing gehoor aan. Hiermee kunnen politieke partijen de kiezers actief informeren over hun standpunten.

Artikel 34-vragen over parkeerbeleid Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het artikel 34-vragen heer Boers (Heel de Stad) over parkeerbeleid Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
Het college geeft inzicht in het aantal waarschuwingen en boetes die voor foutparkeren zijn uitgedeeld per wijk en industrieterrein en in het aantal weggesleepte voertuigen. De handhaving op deze overtredingen vinden plaats in alle Vlaardingse wijken, ook 's avonds en in de vroege ochtenduren.

Beantwoording artikel 34-vragen over integriteit mediabeleid (vervolgvragen)
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Heel de Stad over integriteit mediabeleid (vervolgvragen) vastgesteld.

Toelichting:
Het college geeft in de beantwoording aan dat er op geen enkel moment een partij is uitgesloten of niet is opgenomen in de verzendlijst. Het college vindt persvrijheid erg belangrijk. Er wordt dan ook alleen in bepaalde gevallen contact opgenomen met journalisten. Bijvoorbeeld over artikelen waar feitelijke onjuistheden in staan, ambtenaren met naam worden genoemd of als er geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden.

Raadsmemo uitstel aanbieding 2e voorgangsrapportage 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo uitstel aanbieding 2e voorgangsrapportage 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft de gemeenteraad via een raadsmemo laten weten dat de 2e Voortgangsrapportage 2023 later dan gepland aan de gemeenteraad wordt toegezonden. In de oorspronkelijke planning zou dat op 11 oktober plaatsvinden. Als op deze datum de voortgangsrapportage zou worden aangeboden, dan is het niet mogelijk om de consequenties van de septembercirculaire hierin te verwerken en is er geen volledig beeld van de financiële stand van zaken van de gemeente. Daarom is besloten om de aanlevering van de 2e Voortgangsrapportage 2023 uit te stellen naar 8 november.

Raadsvoorstel vaststellen Treasurystatuut 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft in maart een nieuwe financiële verordening aangenomen. Volgens deze verordening moet eens in de vier jaar het treasurystatuut geactualiseerd worden. Het vorige treasurystatuut dateert uit 2013 en was daarom toe aan actualisering. In het treasurystatuut zijn de bevoegdheden en de beleidskaders van de gemeente beschreven van de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Het geactualiseerde treasurystatuut vormt goeddeels de formalisering van de huidige praktijk. Hiermee heeft de gemeente nu een actueel kader voor het financieel beheer in lijn met zowel de Financiële Verordening Vlaardingen 2023 als met de landelijke wet- en regelgeving.

Ontwerp Wijzigingsbesluit verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Ontwerp Wijzigingsbesluit Jeugdhulp Vlaardingen 2023 vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan de adviesraad Sociaal Domein en vrijgeven voor inspraak.
de raadsmemo "Wijzigingsbesluit verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2023" vastgesteld.

Toelichting:
De Jeugdwet regelt dat gemeenten hulp en ondersteuning moeten bieden aan jeugdigen en hun ouders als deze problemen hebben met opgroeien, zelfredzaamheid of deelnemen aan het dagelijks leven. De Jeugdwet verplicht gemeenten regels op te stellen voor een aantal zaken rondom jeugdhulp(voorzieningen) in een verordening. De Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2023 is op 1 januari 2023 in werking getreden. Deze verordening is aangepast aan het MVS Jeugdmodel dat de basis is voor een fundamentele verandering in de organisatie van de jeugdhulp in de MVS-regio, waarbij het doel is om jeugdhulp te organiseren die dichtbij is en die zoveel mogelijk beschikbaar is in de dagelijkse vertrouwde omgeving van kinderen.

Raadsmemo voor de tweede kwartaalrapportage 2023 MVS-Jeugdmodel en het transformatieplan MVS-Jeugdmodel
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Transformatieplan MVS-Jeugdmodel vastgesteld,
Het raadsmemo voor de tweede kwartaalrapportage 2023 MVS-Jeugdmodel vastgesteld.

Toelichting:
Eind 2020 hebben de MVS-gemeenten een koersdocument MVS-Jeugdmodel vastgesteld. Dit document bevat de beleidskaders voor het nieuwe jeugdbeleid van de drie MVS-gemeenten. Met dit beleid beogen de drie gemeenten beter te kunnen sturen op de kwaliteit en de kosten van de jeugdhulp.

Om dit te realiseren is gekozen voor een andere wijze van inkopen van jeugdhulp per 1 januari 2023, namelijk één opdracht voor alle jeugdhulp (inclusief het jeugd&gezinsdeel van de wijkteams) voor één (consortium van) gegunde aanbieder(s), Mevis.
Deze aanbieder is tevens verantwoordelijk voor het transformeren van de jeugdhulp. Voor het transformeren van de jeugdhulp staan ook de MVS-gemeenten aan de lat, samen met de professionals die van belang zijn voor de ondersteuning aan ouders en jeugdigen.

Het raadsmemo en de daarbij behorende bijlages geven de raad inzicht in de voortgang van het MVS-Jeugdmodel, het eerste halfjaar functioneren van Mevis, de transformatie van de jeugdhulp en daarnaast de regionale en landelijke ontwikkelingen. Het transformatieplan geeft weer op welke wijze de MVS-gemeenten de transformatie van de jeugdhulp de komende jaren verder willen realiseren. Met het vaststellen van dit plan kunnen de MVS-gemeenten met de belangrijke partners aan de slag om de jeugdhulp te verbeteren.

Raadsmemo met de financiële halfjaarrapportage 2023 Rogplus, uitkomst cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 en de eerste stand van zaken doelgroepenvervoer
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de financiële halfjaarrapportage 2023 Rogplus, de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 en de eerste stand van zaken doelgroepenvervoer vastgesteld.

Toelichting:
Het college informeert de raad over de halfjaarcijfers van de gemeenschappelijke regeling Rogplus. In de tweede financiële kwartaalrapportage presenteert Rogplus de lasten en baten over de eerste zes maanden van 2023 en geeft Rogplus de actuele jaareindeverwachting aan voor de begrotingsprogramma's Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Beschermd Wonen (BW). Voor het begrotingsprogramma Jeugd is geen jaareindeverwachting opgesteld, omdat de berekening van de herijking van het jeugdbudget voor Mevis nog niet beschikbaar is.

Het college informeert de raad ook over het in 2023 afgenomen cliëntervaringsonderzoek over 2022. De respons was iets lager dan vorig jaar, maar nog steeds goed namelijk 32% (vorig jaar 36,6%). De respondenten zijn overwegend tevreden met de geboden  ondersteuning. Het waarderingscijfer is voor Vlaardingen gestegen van 6,5 naar 6,8.

Als laatste informeert het college de raad over de eerste twee maanden van de start van het nieuwe doelgroepenvervoer. Op 1 augustus jl. is Munckhof gestart als gegunde partij voor het Vervoerloket en planning, en zijn de gegunde partijen Trevvel en Willemsen de Koning Groep gestart als vervoerder. Het doelgroepenvervoer MVS gaat verder onder de naam "Ievo". De overgang van de latende partij Noot naar de nieuw gegunde partijen is over het algemeen soepel verlopen. Er waren weinig klachten bij de overgang.

Op de volgende drie punten zijn klachten ontvangen; de belkosten en knelpunten voor reizigers met begeleiding en de reizen naar zogeheten "puntbestemmingen". Deze laatste twee knelpunten zijn snel opgelost. Momenteel wordt uitgezocht of de belkosten voor de cliënten op nihil kunnen worden gezet.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Wijzigingsbesluit verordening Maatschappelijke Ondersteuning MVS 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het Wijzigingsbesluit verordening Maatschappelijke Ondersteuning MVS 2021 vastgesteld.

Toelichting:
Een van de wijzigingen betreft het verhogen van de tegemoetkoming in de meerkosten voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten. De gemeenteraad heeft hiertoe bij de Voorjaarsnota een motie aangenomen. De verhoging geldt vanaf 1 januari 2024. De overige wijzigingen hebben betrekking op de indexatie van de tarieven voor persoonsgebonden budgetten en de bijdragen in de kosten van algemene- en maatwerkvoorzieningen. De tarieven voor het inzetten van een persoon uit het sociaal netwerk voor huishoudelijke hulp en begeleiding zijn als gevolg van recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep verhoogd.

Raadsvoorstel tot beschikbaar stellen aanvullend krediet uitbreiding kleed- en was accommodatie Pollux, Kooikersweg 4
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot beschikbaar stellen aanvullend krediet uitbreiding kleed- en was accommodatie Pollux, Kooikersweg 4 vastgesteld.

Toelichting:
Het college gaat akkoord met het raadvoorstel voor het beschikbaar stellen van €326.200 aanvullend krediet voor hockeyvereniging Pollux voor de bouw van extra kleed- en wasruimte.

Hockeyvereniging Pollux heeft in xx een derde veld gekregen. De hoeveelheid kleed- en wasruimtes zijn niet meer toereikend voor het huidige aantal leden en voldoet ook niet meer aan de norm van de KNHB. Het krediet dat in 2017 was toegekend is niet meer toereikend voor de bouw. Daarom wordt nu een aanvullend krediet toegekend om over te kunnen gaan tot aanbesteding en uitvoering van het project.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake Evaluatie Scholingsvouchers
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34 vragen van PvdA Vlaardingen inzake de Evaluatie scholingsvouchers vastgesteld.

Toelichting:
Het toekennen van scholingsvouchers aan Vlaardingse jongeren tussen de 18 en 27 jaar eindigt eind 2023. De ervaring is dat er weinig gebruikt wordt gemaakt van de scholingsvouchers. Er moet onderzocht te worden of en in welke hoedanigheid er een eventueel vervolg komt.

Raadsmemo Evaluatie SchuldenlabMVS 2021-2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Evaluatie SchuldenlabMVS 2021-2023 vastgesteld.

Toelichting:
Uit de evaluatie SchuldenlabMVS over de periode november 2021 tot en met mei 2023 blijkt dat het SchuldenlabMVS landelijke beproefde schuldhulpmethoden, zoals de Doorbraakmethode, heeft geïmplementeerd. Ook hebben zij lokale innovaties ontplooit zoals het Jongeren perspectieffonds en de Voorzieningenwijzer. Het SchuldenlabMVS heeft een kennisdelende, verbindende en versterkende rol aangenomen als het gaat om de aanpak van schuldzorgen en het voorkomen daarvan. Het SchuldenlabMVS kende, als nieuwe samenwerkingsvorm, bij de opstart uitdagingen. Deze hebben invloed gehad op het behalen van het gewenste ambitieniveau. Er zijn daarom (procesmatige) verbeteringen mogelijk. Voor de toekomst wordt onder meer ingezet op een versterking van de samenwerking met een passende governance.

Stand van zaken ‘Evaluatie festiviteiten 750-jaar Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo 'Stand van zaken Evaluatie festiviteiten 750-jaar Vlaardingen' vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad heeft in juli 2023 gevraagd om een evaluatie voor de begrotingsbehandeling in het najaar van de evenementen die georganiseerd zijn voor het jubileumjaar waarin we 750 jaar stadsrechten vieren. Het jaar is nog niet afgelopen, zodat van een gedegen en volledige evaluatie geen sprake kan zijn. Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders heeft de Stichting Vlaardingen 750 een indicatie gegeven van 10 evenementen die zij geslaagd vindt. Mogelijk dat de evaluatie die in het eerste kwartaal 2024 zal plaatsvinden deels een andere top tien laat zien. Uit een nadere inventarisatie blijkt circa € 400.000,- nodig te zijn aan gemeentelijke steun voor deze top 10. Deze indicatie geeft de raad de gelegenheid om in de begrotingsbespreking voor 2024 af te wegen of er financiele ruimte gecreëerd wordt voor nieuwe evenementen.

Raadsmemo inzake voortgang professionalisering Stichting Lokale Omroep Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo inzake voortgang professionalisering Stichting Lokale Omroep Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
In de raadsmemo doet het college verslag van de voortgang van de professionalisering van de Stichting Lokale Omroep Vlaardingen (SLOV). De afgelopen maanden is er door de SLOV en Stichting SCHIE hard gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke streekomroep. De komende maanden pakken de beiden omroepen door. Zij gaan administratie en techniek ineenvlechten en gezamenlijk beleid ontwikkelen. Zo werken zij aan een gedegen nieuwsorganisatie voor Vlaardingen en Schiedam.

Medio september kwam er goed nieuws voor de samenwerkende omroepstichtingen: de gezamenlijk ingediende subsidieaanvraag, voor een bedrag van € 250.000,- bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) voor 2024 is gehonoreerd.

De SvdJ heeft daarmee de enorme potentie van Omroep Vlaardingen en SCHIE onderkent en het projectplan goedgekeurd. Hiermee staan alle seinen op groen voor continuering van het professionaliseringstraject.

Koopovereenkomst Eneco kavel Burgemeester Heusdenslaan (ongenummerd)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aangaan van de koopovereenkomst in verband met de verkoop van de grond ten behoeve van het warmteoverdachtstation met Eneco Leiding over Noord B.V., gevestigd te Rotterdam
Geheimhouding opleggen op het taxatierapport op grond van artikel 5.1, tweede lid onder b Wet open overheid: de economische en financiële belangen van publiekrechtelijke lichamen tot het passeren van de akte van levering.

Toelichting:
De gemeente heeft een koopovereenkomst vastgesteld voor het realiseren van een warmteoverdrachtstation, dat gerealiseerd gaat worden aan de Burgemeester Heusdenslaan naast de stadswerf.

Het warmteoverdrachtstation is een onmisbare schakel in het warmtetransportnet van de provincie en maakt het mogelijk om delen van Vlaardingen aan te sluiten op een warmtenet. Het betreft een overeenkomst voor de verkoop van het voor de realisatie benodigde perceel grond aan de Burgemeester Heusdenslaan, door de gemeente, aan Eneco.

Met het warmteoverdrachtstation is het straks mogelijk om warmte tussen de twee hoofdtransportleidingen, die hier bij elkaar komen, uit te wisselen. Deze warmteleidingen dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van de ambitie van het stadsprogramma 'Nieuwe Energie' om Vlaardingen in zijn energie en warmte te laten voorzien door middel van duurzame bronnen. Voor 2050 moet er immers een alternatief zijn voor aardgas. Het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven is een van de mogelijke duurzame alternatieven voor aardgas. Door gebruik te maken van deze restwarmte is namelijk minder fossiele energie nodig.

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Baby starterspakket vastgesteld.

Toelichting:
Naar aanleiding van de motie Vlaardingse babybox naar Fins voorbeeld voor €100.000,- is onderzoek uitgevoerd. Het college heeft naar aanleiding van dit onderzoek besloten de regeling van het babystartpakket door te ontwikkelen. Het babystartpakket - een al bestaande regeling tussen verloskundigenpraktijken en Stichting Babyspullen - kon aangevraagd worden voor gezinnen waar de verloskundigen het voor nodig achtten. Door een veranderde procedure is nu een samenwerking met de gemeente Vlaardingen nodig. Hier voorziet het college graag in.
Daarnaast stelt het college extra geld beschikbaar aan de Voedselbank. Die hadden aangegeven haar doelgroep cliënten met kinderen tot drie jaar graag te willen voorzien.

Scenarios bomen Oosthavenkade
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo scenarios bomen Oosthavenkade vastgesteld.

Toelichting:
In de raadsmemo staan drie scenarios omtrent de voor en nadelen van het behoud van de platanen aan de Oosthavenkade. Dit is het uitgangspunt voor een gesprek met de raad over deze scenarios.

11-10-2023