Openbare besluiten B&W van 7 november 2023

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 7 november 2023

Beantwoording artikel 34-vragen over integriteit mediabeleid (vervolgvragen III)
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Heel de Stad over integriteit mediabeleid (vervolgvragen III) vastgesteld.

Toelichting:
Het college geeft in de beantwoording aan dat er soms contact wordt opgenomen met media/journalisten. Het college gaat ervanuit dat journalisten zich inzetten om de journalistieke principes te hanteren en dus te streven naar het publiceren van informatie die zo compleet, correct en evenwichtig mogelijk is. Het college ziet het dan ook als taak van de gemeente om in het belang van goede informatievoorziening aan bewoners, een journalist te wijzen op eventuele foutieve informatie. 

Raadsmemo Deelmobiliteit
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregels en nadere regels voor deelmobiliteit vastgesteld en de raadsmemo Deelmobiliteit vastgesteld. 

Toelichting: 
Deelmobiliteit, zoals het delen van voertuigen zoals deelfietsen en deelauto's, kan voordelen bieden voor de mobiliteit in Vlaardingen, zoals het verminderen van de behoefte aan autobezit en parkeerdruk. Om de overlast en andere negatieve effecten hiervan te kunnen waarborgen zijn beleidsregels en nadere regels opgesteld door het college. Door de nadere regels kunnen onder andere specifieke eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld aanvraagprocedures en kan er effectiever worden gehandhaafd. Regulering van deelmobiliteit is essentieel om overlast te verminderen en de veiligheid en verkeersveiligheid te waarborgen. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2023 en bijbehorende begrotingswijziging 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2023 en bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld. 

Toelichting: 
Het college informeert de gemeenteraad door middel van de voortgangsrapportage over de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting. De raad wordt vervolgens voorgesteld om de begroting naar aanleiding van de afwijkingen aan te passen. 

De 2e voortgangsrapportage laat voor 2023 een financieel voordeel zien van € 12,3 miljoen (3,9% van de totale begroting). Voorafgaand aan deze voortgangsrapportage was het saldo van de begroting. € 6,9 miljoen negatief. Dit saldo wordt nu bijgesteld naar € 5,3 miljoen positief. Een groot gedeelte van het positieve saldo komt doordat de gemeente in de septembercirculaire 2023 meer geld ontvangt vanuit het Rijk. Daarnaast zijn er financiële meevallers door o.a. de verkoopopbrengsten van erfpachtgronden, het doorschuiven van budgetten van 2023 naar 2024, terugdraaien van stelposten, hogere bouwleges en een overschot op de personeelslasten. Dit zijn grotendeels eenmalige meevallers. 

Beantwoording nagekomen technische vragen concept Programmabegroting 2024-2027 en Toezegging 308
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo met nagekomen technische vragen concept Programmabegroting 2024-2027 en Toezegging 308 vastgesteld en de Addendum met was-wordt lijst bij Programmabegroting 2024-2027 vastgesteld. 

Toelichting: 
Op 7 en 8 november 2023 bespreekt de gemeenteraad de concept Programmabegroting 2024 - 2027. Voorafgaand aan de behandeling zijn de raadsfracties in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen over de begroting. In de raadsmemo worden de vragen beantwoord.

Beantwoording artikel 34-vragen over Tolsa 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Beers (SP) over Tolsa vastgesteld. 

Toelichting:
Het college geeft aan niet weg te kunnen kijken als de veiligheid bij een bedrijf in het geding is. In dit geval is die veiligheid mogelijk in het geding geweest tijdens de staking door de inzet van tijdelijke medewerkers. De Arbeidsinspectie heeft daarop een onderzoek ingesteld. Daaruit volgde dat er voor de gemeente geen noodzaak was om actie te ondernemen. Arbeidsgeschillen zijn een private aangelegenheid. Als de openbare orde niet in het gedrang komt, heeft de gemeente daarbij geen rol. Het college geeft aan vanzelfsprekend in gesprek te willen gaan met de medewerkers als zij daartoe aanleiding zien, al was het maar om een luisterend oor te kunnen bieden.   

Raadsmemo fietsverbindingen en motie GroenLinks ontsluiting Volksbos
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo fietsverbindingen en motie GroenLinks ontsluiting Volksbos vastgesteld. 

Toelichting:
Het college beantwoordt in de raadsmemo de motie van GroenLinks over de bereikbaarheid van het Volksbos voor langzaam verkeer. Omdat de ontsluiting van het Volksbos niet los gezien kan worden van de ontwikkelingen rondom nieuwe fietsverbindingen in het gehele gebied, geeft het college daar in de raadsmemo ook een update over. Volgens het college is een nieuw fietspad aan de noord- westzijde van het Volksbos niet nodig, omdat het slechts een beperkte gebruikswaarde zou hebben tegenover hoge kosten.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2024 vaststellen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2024 vastgesteld. 

Toelichting:
Ieder jaar moet de gemeenteraad de belastingtarieven voor het volgende jaar vaststellen. Voor het jaar 2024 zijn de uitgangspunten voor de belastingtarieven: 

De OZB-opbrengsten en de overige heffingen worden verhoogd met de indexering met 7,6%. 
De rioolheffing is gebaseerd op het vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
Wettelijk voorgeschreven maximumtarieven door het Rijk worden overgenomen, zoals de tarieven voor de reisdocumenten en de rijbewijzen.

Voor de tarieven van het zeehavengeld en het binnenhavengeld wordt de  gemeenschappelijke regeling gevolgd.

De belastingverordeningen zijn als gebruikelijk afgestemd op de (wijzigingen in de) modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarin zijn dit jaar ook aanpassingen gedaan in verband met de invoering van de Omgevingswet. Verder zijn de verordeningen zo nodig verder geharmoniseerd met de RBG en geactualiseerd, onder andere naar de laatste stand van de belastingwetgeving.

Raadsmemo Motie onderzoek herverdeling lokale lasten over meerdere typen huishoudens 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Motie onderzoek herverdeling lokale lasten over meerdere typen huishoudens vastgesteld. 

Toelichting:
Het college heeft een raadsmemo vastgesteld waarmee het invulling geeft aan de motie 'Onderzoek herverdeling lokale lasten over meerdere typen huishoudens'. In de motie geeft de raad aan dat het graag wil dat er meer differentiatie komt in de afvalstoffenheffing. Op dit moment is er alleen verschil in tarief voor een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Het college geeft aan dat er eventueel een extra tarief toegevoegd kan worden. Het college ziet daarbij de economische situatie wel als belangrijk aandachtspunt. Op dit moment is de inflatie hoog, hebben steeds meer inwoners moeite hun rekeningen te betalen en stijgt de armoede.

Ook is het niet per definitie zo dat meer personen in een huishouden altijd zorgt voor meer restafval. Een driepersoonshuishouden dat bewust bezig is met afvalscheiding kan minder afvalaanbod hebben dan een éénpersoonshuishouden dat niet aan afvalscheiding doet. Het college wijst er ook op dat een verdere tariefdifferentiatie bewoners niet prikkelt om zoveel mogelijk huishoudelijk afval te scheiden en op die manier zo min mogelijk restafval aan te bieden.

Raadsmemo Natuurinclusief bouwen (stand van zaken) 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo natuurinclusief bouwen (stand van zaken) vastgesteld. 

Toelichting:
Met deze raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken rond de groene en natuurinclusieve bouwambitie van de gemeente.

Het college vindt een gezonde en leefbare omgeving belangrijk. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. In 2023 is de gemeente aangesloten bij het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Dit bevat, een Programma van Eisen waarmee eisen gesteld kunnen worden aan klimaatadaptatie bij nieuwbouwprojecten. Om meer richting te kunnen geven, is het noodzakelijk om hier beleid voor te ontwikkelen. Adviesbureau Nest Natuurinclusief heeft - in opdracht van de gemeente - onderzoek gedaan naar verschillende beleidsopties. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel mogelijkheden zijn, variërend van een inspirerende handreiking tot verplichtingen op basis van een puntensysteem. 

In 2024 wordt een integraal beleid uitgewerkt waarbij de doelstellingen van natuurinclusief bouwen, klimaatadaptief bouwen en energietransitie wordt meegenomen.

Bekrachtiging parafenbesluit memo afdoening motie M23 'En toen was er licht' 
Het college van burgemeester en wethouders heeft parafenbesluit raadsmemo afdoening motie M23 'En toen was er licht' bekrachtigd. 

Toelichting:
In de motie roept de raad het college op om te onderzoeken op welke manier gemeentelijke / openbare panden, zoals het Stadhuis en private panden, zoals de Visbank uitgelicht kunnen worden met energiezuinige buitenverlichting. De raad vraagt de eenmalige kosten en de structurele kosten voor het aanschijnen van deze panden in kaart te brengen.Bij het uitwerken van deze motie hebben zijn een aantal locaties uitgewerkt. Deze worden toegelicht in het raadsmemo. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen twee type spots. Ten eerste spots die alleen ‘warm’ wit licht geven en ten tweede regelbare spots die een multicolour licht kunnen afgeven. Deze multicolour lichten kunnen een gebouw in meerdere kleuren aanlichten. 

Beantwoording artikel 34-vragen over klimaatcrises
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Rots over klimaatcrises vastgesteld. 

Toelichting:
Klimaatverandering brengt toenemende risico's met zich mee. Het college werkt aan plannen en maatregelen om Vlaardingen voor te bereiden op extreme weersomstandigheden. Het beheersen van klimaatcrises maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Raadsmemo Stand van zaken Kinderopvangtoeslagaffaire 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 'Stand van zaken Kinderopvangtoeslagaffaire' vastgesteld. 

Toelichting:
In 2020 is de landelijke Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) opgericht en gestart met het herstellen van wat niet goed is gegaan bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag. Het rijksbrede programma bestaat uit financiële compensatie, een schuldenaanpak en brede ondersteuning door gemeenten. Als gevolg van de vele aanmeldingen van mogelijk gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, is er een wachttijd van één jaar oplopend tot drie jaar. Om de wachttijd terug te dringen zijn door het Rijk verbeterings- en versnellingsmaatregelen voor de integrale beoordeling ingezet. 

In Vlaardingen wordt sinds januari 2021 door Stroomopwaarts middels het Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire, uitvoering gegeven aan de brede ondersteuning. Het Meldpunt functioneert goed en is voor (mogelijk) gedupeerden goed vindbaar.

08-11-2023