Openbare besluiten B&W van 5 december2023

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 5 december2023

Raadsmemo evaluatie jaarrekening 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo evaluatie jaarrekening 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Het college stelt de gemeenteraad met een raadsmemo op de hoogte over de uitkomsten van de evaluatie met betrekking tot het jaarrekeningproces. In de raadsmemo geeft het college aan direct aan de slag te gaan en de focus te leggen op zowel korte als de lange termijn doelstellingen. Dankzij strakke monitoring kunnen eventuele knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost. Alhoewel het college er vertrouwen in heeft met deze aanpak op de goede weg te zitten, geeft zij ook aan dat verbeteringen tijd kosten. De raad bespreekt in de auditcommissie van december de evaluatie van het jaarrekeningproces.

Raadsmemo Consulterende Startnotitie Vlaardingse 'Inclusieagenda Handicap'
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Consulterende Startnotitie Vlaardingse 'Inclusieagenda Handicap' vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft de consulterende startnotitie Vlaardingse 'Inclusieagenda' vastgesteld en legt deze nu voor akkoord aan de raad. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen optimaal kan meedoen. Het maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, seksuele voorkeur, talenten of beperkingen zijn. Iedereen kan op een gelijkwaardige manier deelnemen in clubs en verenigingen, op de arbeidsmarkt, op school, in de buurt en in de woonomgeving. Gemeenten zijn verplicht om een 'Inclusieagenda' op te stellen. Met de ontwikkeling van een 'Lokale Inclusie Agenda' gaat de gemeente de beweging richting de inclusieve samenleving nog meer kracht bijzetten.

M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan De Parkhoven
Het college van burgemeester en wethouders heeft: ingestemd dat er geen  milieueffectrapport (MER) voor de realisatie van maximaal 168 woningen  (bestemmingsplan De Parkhoven) locatie Zwanensingel hoeft te worden opgesteld, met het  concept-m.e.r-beoordelingsbesluit ingestemd.

Toelichting:
De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft een aanmeldnotitie ontvangen van de initiatiefnemer voor de locatie gelegen aan de Zwanensingel. In de notitie stond het verzoek om te beoordelen of een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld om op de beoogde locatie woningbouw te realiseren van maximaal 168 woningen. De DCMR heeft beoordeeld dat de bouw van 168 woningen geen belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu zoals geluid, lucht en stikstof.

Echter moeten de maatregelen die in de bijlage van het MER-beoordelingsbesluit staan om de huidige effecten doeltreffend te verminderen, wel worden toegepast. Het college van B&W heeft dit advies overgenomen. Alle overige omgevingsaspecten komen aan de orde bij het bestemmingsplan.

Raadsmemo verhoging van de rijbewijstarieven voor 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de verhoging van de tarieven voor rijbewijzen voor 2024.

05-12-2023