Openbare besluiten B&W van 4 april 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 4 april 2023

Raadsmemo Businesscase 2.0 Langdurige Opvang Oekraïners (LOO)
Het college van burgemeester en wethouders heeft: Businesscase Langdurige opvang  Oekraïners (LOO) versie 2.0 vastgesteld, de raadsmemo 'Businesscase Langdurige opvang  Oekraïners (LOO) versie 2.0 vastgesteld, besloten geheimhouding op te leggen op de bijlage  bij de businesscase op grond van artikel 5.1, tweede lid onder b Wet open overheid: de  economische en financiële belangen van publiekrechtelijke lichamen.

Toelichting:
De businesscase beschrijft de manier waarop de gemeente Vlaardingen de tijdelijke opvang (tot uiterlijk 1 juli 2026) van 1.000 Oekraïense ontheemden in Mrija voorbereidt. De businesscase is een aangepaste versie van de businesscase van juni 2022 die door het Rijk is goedgekeurd en waarmee de gemeente de garantie heeft gekregen dat alle kosten vergoed worden. Na deze goedkeuring van het Rijk is gestart met het voorbereiden en concreet uitwerken van de plannen voor de opvang van 1.000 Oekraïners.
   Daarbij waren er allerlei (onvoorziene) zaken die van invloed waren op de planning en op de manier waarop Mrija nu daadwerkelijk ontwikkeld wordt. Denk hierbij aan de beperkte beschikbaarheid van heipalen tot aan verandering in landelijke regels. Daarom is de businesscase nu aangepast, zodat die aansluit op de praktijk en een goed beeld geeft van alles wat te maken heeft met de langdurige opvang van Oekraïense ontheemden, inclusief financiën.

Op dit moment worden in hoog tempo de 387 woningen geplaatst, afgewerkt en ingericht. Vanaf mei 2023 verhuizen de eerste Oekraïners naar Mrija en het is de bedoeling dat er in juli 1.000 mensen wonen. Naast woningen, komen er ook een basisschool, een gymzaal en twee multifunctionele gebouwen in de tijdelijke wijk.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de kaders visie transformatie Sociaal Domein
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de kaders visie transformatie Sociaal Domein vastgesteld.

Toelichting:
Sinds de decentralisaties binnen het Sociaal Domein van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten voor een groot deel verantwoordelijk voor de hulp, ondersteuning en/of begeleiding van inwoners die dit nodig hebben. De verwachting was dat de zorgvraag, die al decennia een stijgende trend liet zien, ten positieve gekeerd kon worden. Tot op heden is dit onvoldoende gelukt. Daarom wordt nu een visie met bijbehorend uitvoeringsplan ontwikkeld om de gewenste verbeteringen alsnog te kunnen realiseren. De kaders voor deze visie worden door de Raad vastgesteld.

Raadsmemo Kaderbrief begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 Stroomopwaarts
Het college van burgemeester en wethouders heeft: schriftelijke reactie op kaderbrief  Stroomopwaarts begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vastgesteld, de  raadsmemo kaderbrief Stroomopwaarts begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vastgesteld.

Toelichting:
In de Kaderbrief staan de hoofdlijnen van de begroting voor 2024 en toekomstige beleidskeuzes. De hoofdambities voor 2024 zijn afkomstig uit de eind 2021 door de gemeenteraden en het algemeen bestuur vastgestelde Strategische visie Werk en Inkomen MVS 2022-2025.

De kaderbrief laat een jaarlijks financieel nadeel voor de gemeente Vlaardingen zien dat in de periode 2024 tot en met 2027 oploopt van €8.105.000,- naar €8.586.000,-. Dit tekort moet gedekt worden door de bijdrage van de gemeente te verhogen. De gemeente moet op  haar beurt door het Rijk gecompenseerd worden voor loon- en prijseffecten. Het gaat dan  over het verhogen van de bijstandsuitkeringen en loon van ambtelijk personeel, maar ook  voor hogere kosten van inburgering als gevolg van een verwachte toename van de instroom  van statushouders en gezinsmigranten.

In de antwoordbrief vraagt het college verder aandacht voor de aanpak op het gebied van armoede en schulden, het beperken van de instroom in de bijstand en schone en veilige huisvesting.

Beantwoording artikel 34-vragen over niet aangevraagde subsidie recreatiegebieden
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de dames Solleveld en Ottervanger (PvdA) over niet aangevraagde subsidie recreatiegebieden vastgesteld.

Toelichting:
Het college licht toe dat voor het indienen van een succesvolle aanvraag de aanwezigheid van een beheerplan een belangrijke voorwaarde is. Vanwege het ontbreken daarvan en capaciteitsgebrek is op dit moment dan ook geen gebruik gemaakt van de regeling. De intentie is wel om voor de komende subsidieronde mee te doen. Verder laat het college weten dat het de subsidiemogelijkheden goed in beeld heeft en wil toewerken naar een centraal punt binnen de gemeentelijke organisatie om het proces rondom het verwerven van subsidies te coördineren.

04-04-2023