Openbare besluiten B&W van 31 oktober 2023

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 31 oktober 2023

Raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2023 en voorzien saldo 2e voortgangsrapportage 2023 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2023 en voorzien saldo 2e voortgangsrapportage 2023 vastgesteld. 

Toelichting:
In het raadsmemo geeft het college een actueel beeld van de financiële situatie van de gemeente, zodat de gemeenteraad deze kan meenemen tijdens de behandeling van de begroting op 8 en 9 november. Na het opstellen van de begroting is de septembercirculaire verschenen. De septembercirculaire - uitgebracht door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën - informeert de gemeenten over de hoogte van de uitkeringen uit het gemeentefonds die zij krijgen.

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten. Ook geeft het college in de raadsmemo een eerste beeld van de uitkomsten van de 2e voortgangsrapportage. Zowel de septembercirculaire als de 2e voortgangsrapportage hebben een positief effect op het begrotingssaldo van de gemeente voor de komende jaren  (2023 tot en met 2027). 

Ontwerp omgevingsvergunning 1e van Leyden Gaelstraat 17-19 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: ingestemd met de ontwerp  omgevingsvergunning 1e van Leyden Gaelstraat 17-19, ingestemd met het ontwerpbesluit  hogere waarden, de ontwerp omgevingsvergunning 1e van Leyden Gaelstraat 17-19 en het  ontwerpbesluit hogere waarden voor terinzagelegging vrijgegeven.

Toelichting:
Het belangrijkste doel van de omgevingsvergunning is het bieden van een planologisch-juridisch kader voor het transformeren van een voormalig horecapand aan de 1e van Leyden Gaelstraat 17-19  naar 8 appartementen. De voorgenomen ontwikkeling naar een woonfunctie is niet passend binnen het geldende bestemmingsplan 'Oostwijk-Zuid', op basis waarvan voor het adres de horecabestemming geldt. Met een ruimtelijke onderbouwing is op een goede wijze aangetoond dat het initiatief voldoet aan alle gestelde criteria waardoor de gevraagde omgevingsvergunning verleend kan worden.

Beantwoording artikel 34-vragen over huisvestingsopgave
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk over huisvestingsopgave vastgesteld.

Toelichting:
Silja Europa fungeert voor Rotterdam (capaciteit 1000 plekken) én voor de regio (capaciteit 500 plekken) als doorstroom - én reguliere opvanglocatie. Rotterdam gebruikt deze locatie als doorstroomlocatie. Dit betekent dat het COA en dus niet gemeente Vlaardingen de statushouders die in afwachting zijn van permanente bewoning, plaatst op deze locatie.

Totdat de regiogemeenten ook nadere afspraken hebben met het COA, gebruikt het COA de Silja Europa nog als reguliere opvanglocatie. Hiervan heeft het COA er meerdere in het land. Eén van de belangrijkste afspraken betreft het inzetten van de HAR (Hotel en Accommodatie Regeling). Dit is een regeling waar je als gemeente een aanvraag voor kunt doen bij het COA. Deze regeling biedt ruimte om een statushouder die reeds aan de gemeente gekoppeld is passende opvang te bieden, in of in de nabijheid van de gemeente waar de statushouder uiteindelijk definitief gehuisvest zal worden.

De basisgedachte achter deze regeling is dat de inburgering vroegtijdig kan starten. Indien een gemeente deze regeling aanvraagt, betekent dit dat het onderdak bieden van de statushouder al positief meetelt voor de taakstelling van het lopende jaar. Een andere voorwaarde is dat de statushouder binnen zes maanden definitief gehuisvest moet worden. Deze voorwaarde is een belangrijke waar gemeente Vlaardingen over in gesprek is met Provincie én de woningcorporaties. Als wij deze garantie niet kunnen geven is het bieden van huisvesting onder de HAR regeling geen optie. Bovenstaande betekent dat er geen sprake is van ondermijning en dat het COA opereert volgens hun reguliere werkwijze.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake veiligheid Stadhuis 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Akca (DENK) inzake veiligheid Stadhuis vastgesteld. 

Toelichting:
Het college geeft in de beantwoording aan dat de gemeente Vlaardingen voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot het bieden van een veilige werkomgeving. Bezoekers en (vaste) gebruikers van de gemeentelijke panden worden voortdurend via verschillende communicatiekanalen op de hoogte gebracht van wat zij moeten doen in geval van een calamiteit.

Raadsmemo Routekaart CO2-neutraal gemeentelijk vastgoed 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: Routekaart CO2-neutraal Vlaardingen  2050 vastgesteld en ingestemd met de beschreven stappen en planning. Raadsmemo  Routekaart CO2-neutraal gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Ingestemd met het  doorbelasten van de energiebesparende maatregelen aan de huurders.

Toelichting:
De gemeente Vlaardingen gaat in fasen het gemeentelijk vastgoed verduurzamen. Hiermee wordt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen beperkt en wordt bespaard op de energiekosten. Door uitvoering van dit verduurzamingsprogramma voldoet de gemeente bovendien aan het wettelijk vastgestelde klimaatdoel om de CO₂-uitstoot in 2030 met 55% te verminderen en in 2050 met 100%. 

Zie voor meer informatie Persbericht ‘Vlaardingen gaat gemeentelijke panden verduurzamen’

Uitvoeringsplan Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 - 2024  
Het college van burgemeester en wethouders heeft het het Uitvoeringsplan Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 - 2024 vastgesteld.

Toelichting:
In juni 2020 is het 'Uitvoeringsplan Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020-2022” vastgesteld door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In dit plan staat beschreven welke activiteiten door Stroomopwaarts worden ondernomen om rechtmatige uitkeringsverstrekking te bevorderen en oneigenlijk gebruik en misbruik te bestrijden. 

De huidige regionale koers Handhaving Participatiewet loopt door tot 2025. Daarnaast gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2025 de nieuwe wet Handhaving Sociale Zekerheid in. Met deze nieuwe Handhavingswet vindt een herijking van het handhavingsinstrumentarium binnen de sociale zekerheid plaats. Gelet op deze ontwikkeling is ervoor gekozen om het Uitvoeringsplan 2020-2022 te updaten aan de hand van de huidige ontwikkelingen en de evaluatie van de activiteiten in 2020-2022.

In navolging van de voorgaande jaren, blijft hoogwaardig handhaven ook voor de komende jaren de basis van het uitvoeringsplan.

01-11-2023