Openbare besluiten B&W van 28 november 2023

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 28 november 2023

Stemadviezen en annotaties ALV VNG
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de stemadviezen voor de Algemene Leden Vergadering van de VNG en de Stemkaart Algemene Ledenvergadering VNG vastgesteld

Toelichting:
Tijdens de bestuurdersdag is op 1 december ook de najaars algemene ledenvergadering van de VNG. Wethouder Somers gaat daar namens het college van Vlaardingen naartoe. Vooraf worden onderwerpen doorgegeven waarover colleges kunnen stemmen. Het college heeft nu samen besloten op welke manier zij op de onderwerpen gaan stemmen.

Subsidieregeling ondersteuning veiligheidsmaatregelen evenementen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de 'Subsidieregeling ondersteuning veiligheidsmaatregelen evenementen' vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad heeft per jaar structureel € 100.000,- opgenomen in de begroting om evenementenorganisatoren te ondersteunen in de kosten die ze maken voor maatregelen om een evenement veilig te laten verlopen. De gemeente heeft hiervoor een subsidieregeling uitgewerkt. De subsidie kan het hele jaar worden aangevraagd. Per aanvraag is er maximaal € 5.000,- beschikbaar.

Raadsmemo korte toelichting verschillen Treasurystatuut 2013 en Treasurystatuut 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo korte toelichting verschillen Treasurystatuut 2013 en Treasurystatuut 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft op 10 oktober 2023 een nieuw Treasurystatuut vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. In het treasurystatuut zijn de bevoegdheden en de beleidskaders beschreven van de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De auditcommissie van de gemeenteraad heeft gevraagd om voorafgaand aan de besluitvorming rondom het nieuwe statuut aan te geven wat de verschillen zijn tussen de oude en het nieuwe Treasurystatuut. Het college informeert de raad hierover via een raadsmemo.

Verlenging bestuursovereenkomst SvWrR + jaarmonitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft: de Bestuursovereenkomst  Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020 tot maximaal 1 januari 2025  verlengd, de raadsmemo 'Verlenging bestuursovereenkomst SvWrR + jaarmonitor  woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2022' vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, welke verloopt op 1 januari 2024, met maximaal één jaar te verlengen. Met deze verlenging hebben de 12 samenwerkende gemeenten de tijd om eerst de evaluatie van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 af te wachten, welke ook in 2024 verloopt.

Vervolgens kan een weloverwogen besluit worden genomen over een nieuwe Bestuursovereenkomst voor de looptijd van vier jaar. Binnen de regio is afgesproken dat de spelregels rondom woonruimtebemiddeling regionaal worden afgestemd en worden vertaald naar één verordening. Dit betekent dat er moet worden toegewerkt naar een nieuwe, regionaal afgestemde verordening voorzien van de wettelijk vereiste onderbouwing.

Dit proces is inmiddels gestart en zal de komende maanden verder aan worden gewerkt.
De belangrijkste conclusies uit de Jaarmonitor 2022 Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam zijn met de gemeenteraad gedeeld. Duidelijk is dat regionaal de druk op de huurmarkt hoog blijft. Het aantal actief woningzoekenden is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2021, maar het aantal reacties op een woning is wel gestegen waardoor de slaagkans in de meeste gemeenten verder is afgenomen.

In 2022 hebben 36.912 actief woningzoekenden gereageerd op een woning in Vlaardingen. 790 huishoudens hebben een woning in Vlaardingen toegewezen gekregen. De slaagkans is gedaald van 1,9% in 2021 naar 1,6% in 2022. De slaagkans geeft aan hoeveel woningzoekenden een woning hebben gekregen ten opzichte van het aantal actief woningzoekenden. Vlaardingen blijft onder andere met de bouw van woningen en duidelijke afspraken met de woningcorporaties over toewijzing van woningen, inzetten op een evenwichtige samenstelling van de woningvoorraad met daarin voldoende kansen voor de Vlaardingse woningzoekenden.

Vaststellen maximaal uurtarief peuteropvang, extra bijdrage doelgroepkind en de inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel voor 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het maximale uurtarief voor de peuteropvang voor 2024 op € 10,25 vastgesteld, de vaste  jaarlijkse bijdrage per doelgroepkind voor 2024 binnen de peuteropvang/VVE op € 716,58  vastgesteld, besloten voor het vaststellen van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage de  'VNG-adviestabel- ouderbijdrage-peuterwerk-2024' te gebruiken.

Toelichting:
Het college heeft de tarieven van de voorschoolse voorzieningen voor 2024 vastgesteld. De tarieven zijn gebaseerd op de adviezen van de Rijksoverheid, Belastingdienst en VNG.

Wijzigingsbesluit beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning MVS 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit tot wijziging van de Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft besloten de beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning MVS 2023 te wijzigen. Naast tekstuele wijzigingen die de regels verduidelijken is er een bepaling opgenomen over het meeverhuizen van hulpmiddelen die met een persoonsgebonden budget (pgb) zijn aangeschaft. Indien een cliënt verhuist naar een gemeente buiten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hoeft een aangeschaft hulpmiddel middels een pgb niet ingeleverd te worden. Dan hoeft het in de nieuwe woongemeente niet opnieuw aangevraagd te worden. Het hulpmiddel verhuist met de cliënt mee. Hierdoor worden de lasten voor de cliënt tot een minimum beperkt. De wijzigingen treden op 1 januari 2024 in werking.

Raadsmemo plan van aanpak Brede Regeling sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023 - 2026
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo plan van aanpak Brede Regeling sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023 - 2026 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder het plan van aanpak voor de Regeling specifieke uitkering (SPUK) sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis 2023-2026 vastgesteld. Inmiddels is bekend geworden dat het ministerie van VWS in de periode 2023-2026 hiervoor jaarlijks een bedrag van 1,5 miljoen beschikbaar zal stellen. Hierdoor kunnen we bestaande initiatieven/activiteiten voortzetten, maar kan ook aanvullend aanbod ontwikkeld worden.

Pilot lokale zelflevering hernieuwbare elektriciteit aan eigen organisatie
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het per 1 januari 2024 starten van een pilot van één kalenderjaar met lokale zelflevering van lokaal opgewekte elektriciteit aan de gemeentelijke organisatie met een portefeuille van aansluitingen met een totaal verbruik van circa 0,5 GWh per jaar (circa 8% van het verbruik); ingestemd om de pilot in mei 2024 tussentijds te evalueren en op basis  van de ervaringen uiterlijk 30 juni 2024 een besluit te nemen of het contract met de huidige  energieleverancier op 1 januari 2025 wordt verlengd of dat voor een groter deel van onze  elektriciteitsaansluitingen via lokale zelflevering elektriciteit ingekocht gaat worden.

Toelichting:
De gemeente Vlaardingen start 1 januari 2024 een pilot met lokaal opgewekte energie. Voor de elektriciteit voor de gemeentelijke organisatie wordt gebruik gemaakt van elektriciteit, die lokaal is opgewekt met de nieuwe windturbines van Oeverwind Vlaardingen in het Oeverbos. De pilot moet inzicht geven of deze manier van inkopen voor de gemeente een beter alternatief is dan de huidige traditionele manier van inkopen van energie.

Zie voor meer informatie het persbericht ‘Gemeente Vlaardingen start pilot met lokaal opgewekte energie uit zon en wind’

Aanvraag Planfinanciering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 2024-2025
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het indienen van een aanvraag voor Planfinanciering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 2024-2025 voor uitvoeringskosten realisatie windturbines, ter uitvoering van het op 26 januari 2017 door de  raad vastgestelde Beleidskader Windenergie (2017) bevestigen dat medewerking wordt  verleend aan de ontwikkeling van de windlocaties Oeverwind 2 en Beneluxtunnel.

Toelichting:
Het college heeft besloten om voor de uitvoeringskosten van de realisatie van de twee windlocaties Oeverwind 2 en Beneluxtunnel een extra financiële bijdrage te vragen van het rijk. Het rijk stelt namelijk voor de jaren 2024 en 2025 extra planfinanciering beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en de energietransitie. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd is extra inzet mogelijk waardoor de energietransitie in Vlaardingen wordt versneld. Het proces dat wordt opgestart moet uitwijzen of realisatie van windenergie op deze locaties mogelijk is. Hier zal met de omgeving over overlegd worden.

29-11-2023