Openbare besluiten B&W van 28 maart 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 28 maart 2023

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit om een medewerker voor de duur van haar dienstverband bij de gemeente Vlaardingen aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) vastgesteld.

Toelichting:
Zij wordt beëdigd via de Rechtbank. Na de beëdiging mag mevrouw Proost - van Rossen mensen in Vlaardingen trouwen.

Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het principeakkoord cao Gemeenten 2023.

Toelichting:
Een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is nodig, omdat de huidige cao Gemeenten tot en met 1 januari 2023 liep. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vakbonden hebben hierover onderhandeld en zijn tot een principeakkoord gekomen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige cao zijn op het gebied van salaris, verlof en vitaliteit, bovenwettelijke sociale zekerheid, ouderschapsverlof en onbetaald WAZO verlof. Het akkoord is door de VNG voorgelegd aan gemeenten met het verzoek om aan te geven of zij hiermee akkoord zijn.

Het college stemt in met het principeakkoord, omdat hiermee de positie van de gemeente als werkgever wordt verstevigd op het gebied van goede arbeidsvoorwaarden. De krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie vragen van gemeentelijke werkgevers dat zij concurrerend moeten blijven om gemotiveerd, geschikt en getalenteerd personeel aan te trekken. Dit principeakkoord past binnen de visie om een goed werkgever te zijn waar werknemers met plezier en trots voor willen werken.

Raadsmemo Evaluatie pilot containeradoptie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Evaluatie pilot container-adoptie vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van de pilot containeradoptie. De pilot komt voort uit de motie Adoptie vuilcontainers die door de raad is aangenomen bij de vaststelling van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 (19 december 2019). De pilot is goed verlopen en de gemeente zal ook de komende tijd containeradoptie voortzetten.

De deelnemers aan de pilot hebben goed werk verricht en zijn enthousiast. Zij die adoptant willen blijven, kunnen dat blijven en houden hun containersleutel. Naast de inzet van de bestaande containeradoptanten, zet de gemeente containeradoptie met daarbij de verstrekking van een containersleutel, de komende tijd primair in als mogelijke maatwerkmaatregel op de containerlocaties waar structureel sprake is van bijplaatsing van afval en andere afvaloverlast.
   De gemeente zal dit gefaseerd doen te beginnen in de Westwijk (buurt Lage Weide) en de wijk Centrum (buurt Vettenoordse Polder-Oost) waar de afvalproblemen op dit moment het grootst zijn. Adoptanten worden meegenomen in de gemeentelijke afvalambities en zo mogelijk groeien zij uit tot afvalcoaches/ afvalambassadeurs in de wijk. Ook streeft de gemeente naar intensivering van de handhaving op deze locaties.|
   Ook het adopteren van een container op een niet-hotspotlocatie blijft mogelijk. Deze inwoners krijgen een schoonmaakpakket en een digitaal meldingenformulier waarmee ze met voorrang verklemmingen en bijplaatsing kunnen melden bij Irado.

Raadsmemo Eindevaluatie Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Eindevaluatie Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld.

Toelichting:
Op 19 december 2019 heeft de raad het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld. Alle maatregelen uit het Actieplan zijn inmiddels uitgevoerd. In totaal is in Vlaardingen de hoeveelheid nog te verbranden restafval (fijn en grof) met 5.200 ton verminderd in 3 jaar.
   Daarmee heeft de gemeente de halveringsambitie bijna volledig behaald. Door de vermindering van het restafval in 2021 en 2022 is in totaal € 600.000,- aan afvalverwerkingskosten bespaard en is de afvalstoffenheffing nauwelijks gestegen.
   De afsluiting van de restafvalcontainers, waarmee Vlaardingen illegale bedrijfsdump en afvaltoerisme tegengaat, levert hier van alle maatregelen de grootste bijdrage aan.
   Op ongeveer 3,5% van alle 705 containerlocaties is er sprake van structurele bijplaatsing van afval. Het betreft afvalgevoelige locaties waar voor de containerafsluiting ook al afvaloverlast was. Op wijkniveau gaat de gemeente met inwoners, ambtelijk betrokkenen en ketenpartners, blijvend verder aan de slag met deze hotspotlocaties, waarbij gekeken wordt naar aanvullende maatwerkoplossingen.

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Motie Internationale Dag van Discriminatie en Racisme vastgesteld.

28-03-2023