Openbare besluiten B&W van 16 januari 2024

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 16 januari 2024

Aanwijzingsbesluit ambtenaar burgerlijke stand
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om met ingang van 1 februari 2024, twee medewerkers van het team burgerzaken, voor de duur van hun dienstverband bij de gemeente Vlaardingen, ingevolge artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld. 

Toelichting:
Het college heeft nieuwe medewerkers aangewezen als ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor een goede dienstverlening aan de inwoners is het noodzakelijk dat er voldoende ambtenaren van de burgerlijke stand door het college worden aangewezen. Deze medewerkers zijn dan gemachtigd om aanpassingen in de burgerlijke stand te doen, zoals het opmaken van aktes, bijvoorbeeld geboorteaktes en overlijdensaktes.

Onderzoeksplan 2024, 213A onderzoek: Klachtenafhandeling
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Onderzoeksplan 2024, 213A onderzoek: Klachtenafhandeling vastgesteld. 

Toelichting:
Het college heeft met de gemeenteraad, op basis van verordening ex artikel 213a Gemeentewet, afgesproken periodiek een onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente. Per keer wordt bepaald welk onderwerp specifiek wordt onderzocht. 

In 2024 wordt er onderzoek gedaan naar het proces van de klachtenafhandeling. Het onderzoek kan inzicht geven om het klachtenafhandelingsproces te verbeteren. Hiermee draagt het bij aan de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening.

Raadsmemo boardletter 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo boardletter 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Elk jaar rapporteert de accountant in de Boardletter over het verloop van de interim controle, de eventuele geconstateerde fouten en verschillen, zijn visie op de financiële positie van de gemeente en doet hij aanbevelingen ter versterking van processen en bedrijfsvoering. Het college heeft een bestuurlijke reactie opgesteld op de Boardletter naar aanleiding van de interim controle 2023. Hierin zijn de aanbevelingen van de accountant vertaald in verbeteracties in verschillende tijdspaden. Het college concludeert dat de kwaliteitsverbetering extra aandacht vraagt. In de bestuurlijke reactie informeert het college de raad over de aanbevelingen van de accountant en de acties die zij nemen om invulling te geven aan deze aanbevelingen.

Beantwoording artikel 34-vragen over inrichting ligplaatsen boten Oost- en Westhavenkade / burgerparticipatie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Kalf-Müller (SBV) over inrichting ligplaatsen boten Oost- en Westhavenkade / burgerparticipatie vastgesteld. 

Toelichting:
Bewoners hebben zich gemeld bij de gemeente en aangegeven overlast te ondervinden van de schepen aan de Oosthavenkade. Het betreft klachten over uitzichtbelemmering en vermoedens van illegale bewoning. De gemeente heeft deze klachten serieus opgepakt. Het gaat in deze situatie om een conflict tussen de bewoners en de watersportvereniging, de gemeente heeft een bemiddelende rol en hoopt met beide partijen tot een goede oplossing te komen. 

Anterieure overeenkomst Maassluissedijk 208
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

De anterieure overeenkomst voor de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning aan de Maassluissedijk 208, ter vervanging voor twee gesloopte bedrijfswoningen als gevolg van de aanleg van de Blankenburgverbinding, vastgesteld.

De zakelijke samenvatting van deze overeenkomst binnen 2 weken na de totstandkoming ervan doen publiceren conform de wettelijke regeling.

Toelichting:

Voor de locatie aan de Maassluissedijk 208 wordt een nieuwe bedrijfswoning mogelijk gemaakt met behulp van een bestemmingsplan.  De nieuwe bedrijfswoning vervangt twee gesloopte bedrijfswoningen als gevolg van de aanleg van de Blankenburgverbinding. Voordat het bestemmingsplan vastgesteld kan worden, moet een overeenkomst met de initiatiefnemer worden gesloten waarin afspraken staan over bijvoorbeeld planschade en eventuele schade aan het openbaar gebied als gevolg van de bouw van de woning. Met het vaststellen van de overeenkomst kan het proces verder en kan het college het bestemmingsplan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel om de ontwikkellocatie Jumbo de Loper te ontsluiten via de Amalia van Solmslaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel, om de ontwikkellocatie Jumbo de Loper te ontsluiten via de Amalia van Solmslaan en het benodigde voorbereidingskrediet hiervoor beschikbaar te stellen, vastgesteld. 

Toelichting:
De eigenaar van het pand van de Jumbo in de Loper wil gaan uitbreiden. In de planvorming wordt de locatie uitgebreid met een gedeelte van de huidige parkeerplaats. Naast een grotere winkel komen er ook appartementen en parkeerdekken. Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad het college verzocht om naar verschillende verkeersvarianten te kijken. Hiervoor zijn twee varianten onderzocht. Het college adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor de variant met de ingang van de parkeerdekken via de Amalia van Solmslaan. Als de raad voor deze variant kiest komt er ook een extra in- en uitrit naar de wijk voor de huidige bewoners via de Albertine Agneslaan. 

Vaststellen Mandaatbesluit directeur DCMR Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Mandaatbesluit directeur DCMR Vlaardingen 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Met het nieuwe mandaatbesluit kan de directeur van de DCMR haar wettelijke taken op grond van vergunningverlening, toezicht en handhaving in Vlaardingen namens het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen rechtsgeldig uitoefenen. Een nieuw mandaatbesluit is nodig vanwege de invoering van de Omgevingswet. 

Vaststellen werkplan 2024 DCMR Milieudienst Rijnmond
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Het werkplan 2024 DCMR Milieudienst Rijnmond vastgesteld.
De brief aan de directeur van de DCMR vastgesteld.

Toelichting:
Jaarlijks maakt de DCMR een werkplan voor de werkzaamheden die de milieudienst namens de gemeente uitvoert. Het werkplan 2024 is in overleg met de gemeente opgesteld en geeft invulling aan de wettelijke taken op grond van de Omgevingswet op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
   Verder geeft het invulling aan relevante bestuurlijke thema's, zoals risicogericht- en informatiegestuurd toezicht, aanpak van veiligheids- en milieuproblematiek van specifieke branches en energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Voor juli 2024 moet een nieuw Actieplan Geluid 2024-2029 worden vastgesteld waarin de ambities vanuit het Actieplan Geluid 2018 verder worden uitgewerkt (ook in relatie tot de Omgevingswet).
   In 2024 wordt er verder gewerkt aan het Uitvoeringsplan luchtkwaliteit en de maatregelen vanuit het Schone Lucht Akkoord. De focus komt te liggen op de uitvoeringsagenda gekoppeld aan het Actieplan luchtkwaliteit en verwerking hiervan in de Omgevingswet. 

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Raadsbijeenkomsten besproken en;

1. De raadsmemo Lange termijn agenda januari 2024 vastgesteld.
2. De raadsmemo wijziging Verordening Jeugdhulp 2023 vastgesteld.

1. Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de lange termijn agenda (LTA). Dit is een instrument ter ondersteuning van de planning en control cyclus van het college en de gemeenteraad. Het biedt een overzicht van de onderwerpen en stukken die het college naar verwachting de komende periode aanbieden aan de gemeenteraad.

2. Toelichting:
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het Raadsvoorstel Wijzigingsbesluit Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2023.

16-01-2024