Openbare besluiten B&W van 12 december 2023

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 12 december 2023

Bekrachtiging van het parafenbesluit over Cao-onderhandelingsresultaat 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit over het Cao-onderhandelingsresultaat 2024 bekrachtigd.

Toelichting:
Het CAO-onderhandelingsresultaat 2024 biedt de gemeente Vlaardingen de kans om de positie als werkgever te verstevigen op het gebied van goede arbeidsvoorwaarden. Aan elke gemeente is gevraagd om voor of tegen te stemmen. In het onderhandelingsresultaat staan onder andere (richtings)voorstellen over de arbeidsmarkt, vitaliteit, bovenwettelijke uitkeringen en de looptijd van de cao.

Raadsvoorstel tot het benoemen van wethouder Bikkers tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de MRDH
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het benoemen van wethouder Bikkers tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de MRDH vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad wordt voorgesteld wethouder Bikkers te benoemen tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling MRDH. Op 16 juni 2022 heeft de gemeenteraad de vertegenwoordigingen in de besturen van gemeenschappelijke regelingen voor deze raadsperiode benoemd. Voor de MRDH werd burgemeester Wijbenga benoemd als lid van het Algemeen Bestuur. Het plaatsvervangend lidmaatschap werd niet ingevuld. Daarmee is praktische waarneming niet formeel vastgelegd. Met de benoeming van wethouder Bart Bikkers is dit wel geregeld.

Vaststelling Havenafvalplan 2023 Havenregio Rotterdam - Rijnmond en Samenwerkingsovereenkomst Havenregio Rotterdam – Rijnmond 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Havenafvalplan 2023 Havenregio Rotterdam - Rijnmond en Samenwerkingsovereenkomst Havenregio Rotterdam - Rijnmond 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) heeft in samenspraak met de beheerders van de havens van Dordrecht, Maassluis, Moerdijk, Schiedam en Vlaardingen afgesproken dat voor de gehele havenregio Rotterdam-Rijnmond één gezamenlijk afvalplan wordt opgesteld. In het havenafvalplan staan afspraken en maatregelen met betrekking tot het beheer van afval dat afkomstig is van schepen. Het plan is inhoudelijk op een aantal punten gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe EU Richtlijn 2019/883.

Het vastgestelde Havenafvalplan 2023 wordt ter goedkeuring aan de Minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden waarna het met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking zal treden en het vorige Havenafvalplan 2018 komt te vervallen.

Raadsmemo verslag over toegekende subsidies 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo verslag over toegekende subsidies 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft het verslag subsidiejaar 2022 vastgesteld waarmee verantwoording aan de raad wordt afgelegd over het gevoerde subsidiebeleid 2022.
Op basis van 173 subsidieaanvragen is in totaal bijna 32 miljoen euro subsidie verstrekt. Hiervan is uiteindelijk bijna 2 miljoen euro teruggevorderd, omdat de prestatieafspraken niet (geheel) zijn behaald.

Daarnaast is er gestart met het ontwikkelen van een nieuw digitaal proces voor het aanvragen en behandelen van subsidieaanvragen en het verantwoorden over de rechtmatigheid van het proces. Voor meer informatie zie www.vlaardingen.nl/subsidies.

Benoemen drie nieuwe leden in de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft drie leden per 1 januari 2024 in de Adviesraad Sociaal Domein benoemd.

Toelichting:
Vanwege vertrek van drie zittende leden heeft het college besloten om drie nieuwe leden benoemd in de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen. De benoeming gaat in per 1 januari 2024 in en betreft in beginsel een periode van 4 jaar.

Aanpassing Nota Erfpacht 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

De Kengetallen Vlaardingen voor het in beeld brengen van productiekosten bij herontwikkelingslocaties op erfpachtgrond (prijspeil 1 januari 2024, jaarlijks te indexeren) vastgesteld;
Het bedrag van de behandelingskosten voor een herontwikkelingslocatie op € 3.000,00 per locatie (prijspeil 1 januari 2024, jaarlijks te indexeren) vastgesteld;
Een vaste grondprijs voor corporatiebezit op € 25.000,00 voor een sociale eengezinshuurwoning en € 17.300,00 voor een sociale huurappartement (prijspeil 1 januari 2024, jaarlijks te indexeren) vastgesteld.
De Algemene Erfpachtvoorwaarden Vlaardingen (AEV) 2023 vastgesteld.
De Algemene Omzettingsvoorwaarden Vlaardingen (AOVV) 2023 vastgesteld.
De gewijzigde Nota Erfpacht 2022 vastgesteld.

Toelichting:

Op 1 april 2023 is het nieuwe erfpachtbeleid, zoals beschreven in de Nota Erfpacht 2022, van kracht geworden. De uitwerking van dit nieuwe beleid heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de Nota Erfpacht 2022 en tot de vaststelling van nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden en nieuwe algemene omzettingsvoorwaarden. Daarnaast heeft het college kengetallen vastgesteld, waarmee voor erfpachtgronden waarop een herontwikkeling plaatsvindt (bijvoorbeeld van bedrijfsterrein naar woningbouw) op een eenvoudige wijze rekening kan worden gehouden met de kosten van sloop en bouwrijp maken voor zo'n herontwikkeling. Tenslotte heeft het college besloten om uit te gaan van een vaste grondwaarde per woning voor transacties waarin corporatiewoningen op erfpachtgrond zijn betrokken. Met deze besluiten wordt het nieuwe erfpachtbeleid beter uitvoerbaar gemaakt.

Vaststellen Grondbrief 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft De Grondbrief 2024 vastgesteld en het raadsmemo Grondbrief 2024 vastgesteld.

Toelichting:
Om de gemeenteraad goed te informeren over het grondbeleid wordt jaarlijks, aan het einde van het jaar, de ‘Grondbrief’ vastgesteld. In de Grondbrief staan de kaders (parameters) waar we voor Vlaardingen vanuit gaan wat betreft kosten- en opbrengstenstijging, de minimale grondprijs voor bouwgrond en de grondprijs voor sociale huurwoningen bij de omzetting erfpacht naar volle eigendom. Dit vormt de basis voor de verwerking van de grondexploitaties in het Meerjaren Programma Grondzaken 2024.

Raadsvoorstel tot afsluiten grondexploitatie Vrije Kavels Hollandiaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot afsluiten grondexploitatie Vrije Kavels Hollandiaan per 30 november 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie 'Vrije Kavels Hollandiaan' vastgesteld. In het gebied zijn sindsdien zes woningen gerealiseerd. Inmiddels worden binnen het gebied, en hiermee ook binnen de grondexploitatie, geen kosten meer gemaakt of opbrengsten gegenereerd. Om die reden stelt het college de gemeenteraad voor om de grondexploitatie 'Vrije kavels Hollandiaan ' af te sluiten.

Actuele stand van zaken Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de actuele stand van zaken Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2023 vastgesteld en de raadsmemo Actuele stand van zaken Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Met het raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over de actuele stand van zaken van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In het IHP zijn alle plannen opgenomen voor renovatie, uitbreiding en nieuwbouw voor alle scholen voor het primair- en voortgezet onderwijs in Vlaardingen. Dit plan is voor het eerst vastgesteld in 2020. Daarna is gestart met de uitvoering van de plannen die in het IHP zijn opgenomen. Sinds het vaststellen van het IHP hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan. Zo zijn er onder andere afspraken gemaakt over nieuwbouw van het Geuzencollege in District U waar de onderwijscampus met Albeda gerealiseerd gaat worden. Ook zijn er afspraken gemaakt over de vernieuwbouw voor het Groen van Prinsterer.

Raadvoorstel voorbereidingskrediet vernieuwbouw Groen van Prinstererlyceum en de sporthal
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Beschikbaar stellen Voorbereidingskrediet vernieuwbouw Groen van Prinstererlyceum en de sporthal achter het Groen van Prinstererlyceum vastgesteld.

Toelichting:
Afgelopen november stelde de gemeenteraad middelen beschikbaar voor de vernieuwbouw van het Groen van Prinstererlyceum aan de Rotterdamseweg en een losstaande sporthal in 2026. De voorbereiding van een dergelijk groot project kost tijd. In de periode van voorbereiding moeten kosten worden gemaakt. Om deze reden wordt de raad voorgesteld om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, zodat tijdig met het project gestart kan worden.

De vernieuwbouw van het Groen van Prinstererlyceum en de realisatie van een losstaande sporthal met een turnhal geven een impuls aan onderwijs en sport. De school en de sporthal zullen buiten de schooltijden ingezet gaan worden voor maatschappelijke functies in de gehele wijk, waarmee deze ontwikkeling ook een impuls is voor maatschappelijke functies. Met deze ontwikkeling wordt een grote stap voorwaarts gezet met het voortgezet onderwijs in Vlaardingen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit paraplubestemmingsplan Warmtelinq Vondelingenplaat-Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Ingestemd dat er geen milieueffectrapport (MER) voor de aanleg van twee warmtetransportleidingen (paraplubestemmingsplan Warmtelinq Vondelingenplaat –Vlaardingen) hoeft te worden opgesteld.
Ingestemd met het concept-m.e.r-beoordelingsbesluit.

Toelichting:
De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft een aanmeldnotitie ontvangen van de initiatiefnemer. In de notitie stond het verzoek om te beoordelen of een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor de aanleg van twee warmtetransportleidingen (aanvoer- en retourleiding). Vanaf de Vondelingenplaat loopt het tracé in noordelijke richting en kruist Het Scheur met een gestuurde boring en volgt het tracé de Marathonweg grotendeels met een gestuurde boring en een klein deel met een open ontgraving tot aan de A20/Lepelaarsingel. De warmtetransportleiding wordt aangesloten op de bestaande warmtetransportleiding Leiding over Noord. De DCMR heeft beoordeeld dat de aanleg van de warmtetransportleidingen geen belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Echter moeten de maatregelen die in de bijlage van het m.e.r.-beoordelingsbesluit staan om de potentiële effecten c.q. doeltreffend te verminderen, wel worden toegepast. Het college van B&W heeft dit advies overgenomen. Alle overige omgevingsaspecten komen aan de orde bij het bestemmingsplan.

M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Marathonweg Noord (Fortunapark)
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Ingestemd dat er geen milieueffectrapport (MER) voor de realisatie van maximaal 250 woningen (bestemmingsplan Marathonweg Noord) hoeft te worden opgesteld.
Met het concept-m.e.r-beoordelingsbesluit ingestemd.

Toelichting:
De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft een aanmeldnotitie ontvangen van de initiatiefnemer. In de notitie stond het verzoek om te beoordelen of een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor de realisatie van maximaal 250 woningen aan de Marathonweg Noord genaamd Fortunapark. De DCMR heeft beoordeeld dat door de bouw van maximaal 250 woningen er geen sprake zal zijn van aanzienlijke milieueffecten, vanwege de voorgenomen activiteit en dat er geen MER gemaakt hoeft te worden. Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals lucht, geluid e.d. worden voorkomen door het nemen van de maatregelen zoals genoemd in de bijlage van het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Het college van B&W heeft dit advies overgenomen. Alle overige omgevingsaspecten komen aan de orde bij het bestemmingsplan.

Ontwerp Paraplubestemmingsplan Warmtelinq
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Met het ontwerp paraplubestemmingsplan WarmtelinQ ingestemd.
Het ontwerp paraplubestemmingsplan WarmtelinQ voor ter visielegging vrijgegeven.

Toelichting:
Het doel van het paraplubestemmingsplan is het creëren van een juridisch-planologische basis voor de realisatie van de warmtetransportleiding. Het voornemen is het doortrekken van de toekomstige warmtetransportleiding WarmtelinQ Vlaardingen - Den Haag van Vlaardingen naar Vondelingenplaat in de gemeente Rotterdam. Het plan is in strijd met de geldende bestemmingsplannen binnen het plangebied:

Maasoeverzone 20 december 2011
Maasoeverzone, 1e herziening 6 juni 2013
Wijzigingsplan Beugsloepweg 3 14 november 2017
Maasoeverzone, 2e herziening 16 juni 2022
Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019 30 januari 2020
Paraplubestemmingsplan Wonen 15 oktober 2020
Marathonweg - Spoorkruising 23 februari 2017
Bestemmingsplan Westwijk 23 december 1980
Westwijk, 1e correctieve herziening 30 juni 2008
Blankenburgverbinding A15/A20 (tracébesluit) 24 februari 2022
Herziening Blankenburgverbinding A15/A20 - afrit 8 24 februari 2022
Broekpolder 14 juli 1998
Broekpolder, eerste herziening 22 juli 2004
Park Hoog Lede 26 mei 2011
Holy-Zuidwest 27 juli 2011

Het Rijk ziet het regionale warmtetransportnet in Zuid-Holland graag gerealiseerd worden vanwege de klimaatdoelen in de industrie, landbouw en gebouwde omgeving en heeft besloten om een actieve betrokkenheid bij het project. De transportleiding wordt ontwikkeld door WarmtelinQ, onderdeel van de N.V. Nederlandse Gasunie. Het plangebied voor het tracé loopt vanaf de gemeentegrens in de Nieuwe Maas en het Scheur boven de Vondelingenplaat tot aan de kruising Lepelaarsingel - A20, en doorkruist daarmee de Nieuwe Maas, het Scheur, het stedelijk gebied van Vlaardingen en een deel van het landelijk gebied net ten noorden van de A20.

Ontwerp Bestemmingsplan Marathonweg Noord
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Met het ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Marathonweg Noord ingestemd.
Het ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Marathonweg Noord voor ter visielegging vrijgegeven. Raadsmemo ontwerp bestemmingsplan Marathonweg Noord vastgesteld.

Toelichting:
Aan de westzijde van Vlaardingen is aan de Marathonweg, op de locatie van het voormalige terrein Fortuna en Cion - naast de BP aan de Marathonweg, de ontwikkeling van een nieuw groen woongebied beoogd: Fortunapark. Op deze locatie is op dit moment een braakliggend terrein met bomen en struiken. Voor de beoogde ontwikkeling van het gebied is een stedenbouwkundig plan opgesteld.

Dit plan is afgestemd op het Integrale Programma van Eisen Marathonweg Noord, dat de gemeente voor deze locatie heeft opgesteld voor ontwikkelende partijen. De ontwikkeling van Fortunapark voorziet in maximaal 250 nieuwe woningen in een groene en aangename woonomgeving. Duurzaamheid is een van de centrale doelstellingen. De woningen worden gebouwd met duurzame en circulaire materialen en zijn energiezuinig. Er hoeft maar weinig energie te worden gebruikt om de woningen te verwarmen, en de energie die nodig is wordt (deels) op eigen terrein opgewekt.

De natuur inclusieve woningen worden ook hittebestendig gebouwd, in een groene en klimaat adaptieve omgeving, waar veel ruimte is voor biodiversiteit. Zoveel mogelijk bestaande bomen blijven behouden, maar kunnen een ander plek krijgen in het gebied. Het plan is in strijd met het nu geldende bestemmingsplan "Westwijk'. Voor het planologisch mogelijk maken van het plan is dit bestemmingsplan opgesteld.

In het nu geldende bestemmingsplan kennen de gronden grotendeels de bestemming 'Sportdoeleinden'. Dit bestemmingsplan biedt een passend juridisch-planologisch kader waarbinnen de beoogde ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Op dinsdag 16 januari 2024 zal een tweede participatiebijeenkomst worden georganiseerd door de ontwikkelaar. De gemeente zal dan toelichting geven over de te volgen procedures.

Ontwerpbestemmingsplan De Parkhoven Zwanensingel
Het college van burgemeester en wethouders heeft met het ontwerpbestemmingsplan De Parkhoven Zwanensingel ingestemd en het ontwerpbestemmingsplan De Parkhoven Zwanensingel voor ter visielegging vrijgegeven.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan De Parkhoven Zwanensingel en geeft deze - met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder - openbaar vrij voor zienswijzen. Het doel van het ontwerpbestemmingsplan is het verkrijgen van een planologisch-juridisch kader voor de herontwikkeling van het plangebied van De Parkhoven – gelegen tussen Sportcentrum Vlaardingen en de Nazarenerkerk aan de Zwanensingel - van voormalige voetbalvelden naar een nieuw woongebied met maximaal 168 woningen. De herontwikkeling is niet rechtstreeks mogelijk op grond van het nu geldende bestemmingsplan "Holy-Zuid".

Vergunningverlening en zienswijzen realisatie warmteoverdrachtstation t.h.v. Burgemeester Heusdenslaan 357
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

De beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in de Nota van Zienswijzen realisatie warmteoverdrachtstation t.h.v. Burgemeester Heusdenslaan 357 vastgesteld.
De omgevingsvergunning realisatie warmteoverdrachtstation t.h.v. Burgemeester Heusdenslaan 357 verleend.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de realisatie van een warmteoverdrachtstation ter hoogte van de Burgemeester Heusdenslaan 357. Tijdens de tervisielegging van de ontwerp omgevingsvergunning zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een nota van zienswijzen en bekrachtigd door het college van burgemeester en wethouders.

Het belangrijkste doel van de omgevingsvergunning is het bieden van een planologisch-juridisch kader voor het realiseren van een warmteoverdrachtstation. De beoogde ontwikkeling is in strijd met het huidige bestemmingsplan 'Partiele herziening uitbreidingsplan in hoofdzaak Vlaardingen' (vastgesteld 04-07-1960). Met een ruimtelijke onderbouwing is op een goede wijze aangetoond dat het initiatief voldoet aan alle gestelde criteria waardoor de gevraagde omgevingsvergunning verleend kan worden.

Vaststellen Handhavingskader Opkoopbescherming
Het college van burgemeester en wethouders heeft Handhavingskader Opkoopbescherming vastgesteld en de raadsmemo Handhavingskader Opkoopbescherming vastgesteld.

Toelichting:
Het handhavingskader is een effectief instrument voor handhavers, om op uniforme wijze op te treden bij het overtreden van de Opkoopbescherming. Het doel van de Opkoopbescherming is een gestabiliseerde woningmarkt creëren en het beschermen van huurders en starters tegen ongecontroleerde prijsstijgingen en ongelijke toegang tot huisvesting.

13-12-2023