Openbare besluiten B&W 9 januari 2024

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 9 januari 2024

Beantwoording artikel 34 vragen - Waar een kleine stad, groot in kan zijn
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van ONS.Vlaardingen - Waar een kleine stad, groot in kan zijn vastgesteld.

Toelichting:
De zorgen onder de inwoners van Vlaardingen naar aanleiding van de explosies zijn begrijpelijk. Het college van burgemeester en wethouders hecht veel waarde aan een veilige leefomgeving voor alle inwoners van Vlaardingen en blijft zich, samen met de politie en het OM, inzetten om deze veiligheid te waarborgen.

Raadsmemo toezichtbrief 2024 Provincie Zuid-Holland
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo toezichtbrief 2024 Provincie Zuid-Holland vastgesteld.

Toelichting:
Op 21 december jl. heeft de Provincie Zuid-Holland een brief aan de raad verzonden waarin de provincie aangeeft dat de begroting 2024 voldoet aan de criteria voor regulier (repressief) toezicht. De provincie is tot dit oordeel gekomen, omdat het structurele begrotingssaldo positief is voor de jaren 2024 tot en met 2027. In de raadsmemo gaat het college in op de opmerkingen van de provincie en wijzigingen in de begroting naar aanleiding van de brief van de provincie.

Beantwoording artikel 34-vragen over de aanpak van zakkenvullende huisjesmelkers en uitzendbureaus
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van SP over de aanpak van zakkenvullende huisjesmelkers en uitzendbureaus vastgesteld.

Toelichting:
Tijdens de integrale handhavingsactie op 17 november 2023 zijn 76 woningen in de VOP-wijk gecontroleerd. De selectie van gecontroleerde woningen is gebaseerd op meldingen via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld de Meld een vermoeden-app en Meld misdaad anoniem. De ontvangen meldingen worden geregistreerd in de Vastgoedmonitor. Het aantal meldingen op een adres bepaalt de prioriteit van controle. Des te meer meldingen op een adres, des te hoger de prioriteit om deze woning te controleren.
   Bij 68 woningen werden overtredingen geconstateerd, zoals overbewoning, ontbrekende registratie in de Basisregistratie Personen (BRP), uitbuiting van arbeidsmigranten en/of overtredingen met betrekking tot brandpreventieve maatregelen. Voor deze woningen start een handhavingstraject door het interventieteam. Bij herhaalde overtredingen wordt een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom opgelegd.
   Elke half jaar wordt aan de raad gerapporteerd over woonoverlast. De volgende rapportage volgt in het eerste kwartaal van 2024. Dit is een openbaar raadsmemo dat ook door de bewoners van de VOP ingezien kan worden. De wijkcoördinatoren hebben elke zes weken overleg met een afvaardiging van de bewonersgroep VOP in Actie. In januari 2024 sluit de coördinator van het interventieteam aan bij dit overleg voor een toelichting over de gehouden en toekomstige acties. Daarnaast zal er in januari een bewonersavond georganiseerd worden waarin alle bewoners van de VOP-wijk worden geïnformeerd.

Raadsvoorstel regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond 2024-2027 vastgesteld.

Toelichting:
Deze regiovisie is het vervolg op de regiovisie Rotterdam Rijnmond Geweld hoort nergens thuis (2019-2023). Deze nieuwe regiovisie bouwt voort op wat er in de regio de afgelopen jaren tot nu toe bereikt is en sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen. De hierin beschreven ambitie van regio Rotterdam Rijnmond is dat alle inwoners in de regio een veilig thuis hebben. De regio gelooft in staat te zijn de cirkel van huiselijk geweld te doorbreken. De gemeenten en alle betrokken organisaties in de regio Rotterdam Rijnmond zetten zich in om duurzame veiligheid te bereiken in gezinnen en huishoudens.

Raadsvoorstel Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de nota van zienswijze Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang vastgesteld, het raadsvoorstel tot vaststelling Regiovisie Beschermd  Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang vastgesteld.

Toelichting:
De afgelopen tijd kregen de MVS-gemeenten signalen dat de keten rondom beschermd wonen, maatschappelijk opvang en vrouwenopvang vastloopt. Door krapte op de woningmarkt verblijven veel cliënten onnodig lang in (dure) voorzieningen, terwijl zij vaak met minder begeleiding thuis beter zouden kunnen werken aan hun zelfredzaamheid en persoonlijke doelen. Met deze nieuwe regiovisie is gehoor gegeven aan de signalen vanuit de keten om verder te kijken naar mogelijke oplossingen die ervoor zorgen dat de geboden ondersteuning beter aansluit op de steeds complexer wordende doelgroep. Na vaststelling van de regiovisie volgt de verdere uitwerking in uitvoeringsplannen.

Vaststellen Subsidieregeling evenementen 2024 gemeente Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de 'Subsidieregeling evenementen 2024 gemeente Vlaardingen' vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad heeft in november tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting 2024 - 2027 via een amendement het evenementenbudget met €400.000,- structureel verhoogd om meer evenementen in de stad te organiseren. Daarbij heeft de gemeenteraad de wens geuit dat er ook een evenement wordt georganiseerd rond de jaarwisseling. De subsidieregeling 2024 is hierop aangepast. Zo is het evenementenbudget verdeeld over twee perioden. De beschikbare subsidie voor de tweede periode is specifiek bestemd voor najaar- en/of decemberactiviteiten, waaronder rond de jaarwisseling.

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Moties Onderzoek Functieverplaatsing en Onderzoek Transformatie vastgesteld.

Toelichting:
Het college van B&W informeert de gemeenteraad over de mogelijkheden in Vlaardingen om ruimte te scheppen voor woningbouw door het verplaatsen van functies naar de randen van de stad of door transformatie van niet-woningen. Deze mogelijkheden zijn beperkt tot de reeds voorgenomen ontwikkelingen (District-U) en de transformatie van leegstaande winkelpanden in de binnenstad. Bedrijventerreinen bieden geen ruimte meer voor woningbouw, aangezien de ruimte voor bedrijven elders gecompenseerd moet worden en die ruimte ontbreekt.

Beleidsregels bomenverordening Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregels Bomenverordening Vlaardingen 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Op 11 mei 2023 stelde de raad de Bomenverordening Vlaardingen 2023 vast. Binnenkort treedt deze nieuwe bomenverordening in werking. Ter voorbereiding daarop heeft het college nu de Beleidsregels Bomenverordening Vlaardingen 2023 vastgesteld. Hierin legt het college vast wanneer een boom in aanmerking komt voor opname op de 'Lijst met bijzondere houtopstand', een lijst met monumentale bomen en andere waardevolle bomen/boomgroepen die extra beschermd worden in de bomenverordening.
   Ook omschrijft het college in de beleidsregels hoe het bij de aanvraag van een kapvergunning de waarde van bomen en boomgroepen zal beoordelen. Verder heeft het college in de beleidsregels opgenomen dat, hoewel het de opwekking van duurzame energie belangrijk vindt, het belang van het behoud van bestaande bomen toch zwaarder weegt en bomen niet gekapt mogen worden voor enkel het verhogen van de opbrengst van nieuwe of bestaande zonne-energiesystemen.

Communiceren over preventief fouilleren
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de raadsmemo communiceren over preventief fouilleren van burgemeester Bert Wijbenga.

Toelichting:
In de raadsmemo geeft de burgemeester aan op welke manier er in de afgelopen maanden is gecommuniceerd over preventief fouilleren. Naast de interviews en meelopen van media communiceert de politie over preventief fouilleeracties met persberichten. De komende tijd blijft communiceren over preventief fouilleren aandacht houden.

09-01-2024