Openbare besluiten B&W 4 mei 2021

Openbare besluiten B&W 4 mei 2021

Vertegenwoordigen van het college in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) passend onderwijs door de wethouder onderwijsbeleid.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit tot vertegenwoordiging van het college door de wethouder onderwijsbeleid in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) passend onderwijs met de samenwerkingsverbanden vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de wethouder onderwijsbeleid van de gemeente Vlaardingen aangewezen om de gemeente te vertegenwoordigen in een overleg waarin scholen en gemeenten in de regio afspraken maken over ondersteuning zodat er voor alle leerlingen een plek is in het onderwijs. Dit komt voort uit de Wet passend onderwijs. Het doel van deze wet is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het is van belang dat er goede ondersteuning is vanuit scholen en jeugdhulp en dat deze partijen goed met elkaar samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.

Beantwoording artikel 34-vragen over Prins Hendrikstraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over Prins Hendrikstraat vastgesteld. 

Bijlage:
Prins Hendrikstraat (pdf, 840 kB)
Toelichting:
De buurt staat onder druk. Er is onder andere sprake van sociale problematiek, jeugdoverlast en drugsproblematiek. Met een mix aan maatregelen doet de gemeente Vlaardingen, samen met haar partners, datgene dat binnen de mogelijkheden ligt om een veilige woonomgeving met zo min mogelijk overlast te realiseren. Er wordt extra gesurveilleerd door politie en handhaving en er is een mobiele camera geplaatst. De aanpak van een overlastgevende jeugdgroep is geïntensiveerd via de groepsaanpak. Daarin is één van de interventies zoveel mogelijk repressief optreden bij overtredingen en strafbare feiten. Ook wordt stevig ingezet op het tegengaan van het dealen van (hard)drugs waarbij de strafrechtelijke aanpak wordt gecombineerd met een bestuurlijke aanpak.

Beantwoording artikel 34-vragen over gaswinning Pernis-West
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg (fractie GroenLinks) over gaswinning Pernis-West vastgesteld. 

Bijlage:
Gaswinning Pernis-West (pdf, 1 MB)
Toelichting:
De fractie van GroenLinks heeft zorgen over de gasboringen van de NAM in het gasveld Pernis-West. Deze zorgen deelt het college van burgemeester en wethouders op dit moment niet. Het college geeft aan dat er sinds 2003 gas wordt gewonnen uit het gasveld Pernis en sinds 1995 uit het gasveld Pernis-West. Dit laatste gasveld ligt voor een groot deel onder (Oost-) Vlaardingen. In 2019 verzocht de NAM om verlenging van de verwachte duur van de gasproductie uit de gasvelden Pernis en Pernis-West naar 2030. Het college besloot toen geen gebruik te maken van het adviesrecht op grond van de Mijnbouwwet. De reden hiervoor was dat er in het verzoek van de NAM geen sprake was van winning van meer gas dan destijds is vergund en dat er zodoende geen verandering van risico’s plaatsvond. Ons college is ook van mening dat de transitie naar duurzame energievoorziening tijd vergt, waardoor de inzet van kleine gasvelden nog noodzakeljk kan zijn. Nu de minister na inwinning van adviezen tot de conclusie is gekomen dat slechts beperkt wordt afgeweken van het oorspronkelijke winningsplan, ziet het college geen reden om extra bezorgd te zijn. De risico’s van seismische trillingen en bodemdaling blijven in dezelfde orde van grootte als in het oorspronkelijke winningsplan. 

Beantwoording artikel 34-vragen over het instellen van een gasverbod
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Boers over het instellen van een gasverbod vastgesteld. 

Bijlage:
Het instellen van een gasverbod (pdf, 600 kB)
Toelichting:
Het college werkt aan de transitievisie warmte voor Vlaardingen. In transitievisies geven gemeentes aan wat de alternatieven voor aardgas zijn in hun gemeente. Daarnaast komt hier in te staan welke wijken aardgasvrij gemaakt gaan worden en op welke manier. De transitievisie warmte gaat over het gebouwde gebied van de stad, zowel bestaande bouw als nieuwbouwwoningen en bedrijven. Op de vraag over de kosten van de overgang naar een andere verwarmingsbron kan op dit moment nog niet worden beantwoord. Dit hangt van veel factoren af waar op dit moment nog onderzoek naar gedaan wordt. Na het zomerreces wordt de transitievisie warmte aan de raad voorgelegd.

Raadsmemo jaarlijkse verklaring ENSIA audit met betrekking tot informatiebeveiliging
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de raadsmemo Update Informatieveiligheid ENSIA – 2020 vastgesteld, 
de collegeverklaring ENSIA inclusief de inhoudelijke bijlagen over DigiD en de basisregistratie Suwinet en het Assurancerapport Ensia vastgesteld. 
Bijlage:
Rm Update Informatieveiligheid ENSIA (pdf, 619 kB)
Toelichting:
Het college van B&W heeft de collegeverklaring ENSIA inclusief de inhoudelijke bijlagen over DigiD en de basisregistratie Suwinet en het Assurancerapport Ensia vastgesteld . Hiermee verklaren zij dat de ENSIA audit in 2020 is uitgevoerd. De gemeente toetst jaarlijks haar eigen informatieveiligheid door middel van deze audit. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Door het vaststellen van de verklaring en bijbehorende stukken geeft het college aan dat de informatieveiligheid binnen de gemeente in 2020 volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen is geregeld. 

Raadsvoorstel tot vaststelling van de regionale energiestrategie 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

ingestemd met de Regionale Energiestrategie 1.0;
het raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld;
de acties geïnventariseerd die de gemeente zal ondernemen ter realisatie van de ambities in de Regionale Energiestrategie en inventariseert waar dat aanpassing van (omgevings-)beleid en plannen vraagt, uiterlijk 1 januari 2022.
Toelichting:
Met het Klimaatakkoord zijn er afspraken gemaakt om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Dat betekent dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt, ook in onze regio. In de Regionale Energiestrategie (RES), werkt de energie-regio Rotterdam Den Haag aan een integrale afweging van belangen, met oog voor ruimtelijke kwaliteit en in goede interactie met de omgeving. Op 31 maart publiceerde de energieregio de Regionale Energiestrategie 1.0. Het stuk is het resultaat van de samenwerking van gemeenten, waterschappen, de provincie en de netbeheerder. Het is een regionale invulling van de (inter)nationale CO2- en energiedoelen en een tussenstap op weg naar een vrijwel CO2-vrije samenleving in 2050 en geeft richting aan partijen in de regio die zich hard maken voor een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen. 

Raadsvoorstel tot afsluiten grondexploitatie 'De Buitenplaats van Ruytenburch (DBVDR)' (G100000)
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het raadsvoorstel tot afsluiten van de grondexploitatie 'De Buitenplaats Van Ruytenburch' (G100000) vastgesteld,
de bijlage 'Financiële samenvatting' bij het raadsvoorstel onder geheimhouding op basis van artikel 10 lid 2 onder b van de Wob (de economische of financiële belangen van de Staat en andere publiekrechtelijke lichamen) delen met de gemeenteraad.
Bijlage:
Rv 'De Buitenplaats van Ruytenburch (DBVDR)' (G100000) (pdf, 2 MB)
Toelichting:
Op 13 februari 2014 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie 'De Buitenplaats Van Ruytenburch' vastgesteld. Inmiddels worden binnen het plangebied, en hiermee ook binnen de grondexploitatie, met uitzondering van enkele kosten om de openbare ruimte op een gepaste wijze op te leveren, geen kosten meer gemaakt of opbrengsten gegenereerd. Daarmee is, zoals opgenomen in de prognose in de Meerjarenprogramma Grondzaken 2020, besloten de grondexploitatie 'De Buitenplaats Van Ruytenburch' af te sluiten met een negatief eindresultaat van € 1.223.936 in plaats van het geraamde negatief resultaat van € 980.000 bij het vaststellen van de herziening voor de grondexploitatie in kalenderjaar 2014.

Raadsmemo Maartbrief 2021 over verdeling 4e compensatiepakket coronacrisis
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Maartbrief 2021 over verdeling 4e compensatiepakket coronacrisis vastgesteld. 

Bijlage:
Rm Maartbrief 2021 over verdeling 4e compensatiepakket coronacrisis (pdf, 1,5 MB)
Toelichting:
Op 26 maart 2021 is de maartbrief van het Ministerie van BZK verschenen waarin aangegeven wordt dat de gemeente 1,2 miljoen ontvangt om de gevolgen van de coronamaatregelen aan te pakken. Dit geld is in principe vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor een aantal thema’s met name voor het ondersteunen van jongeren en andere kwetsbare groepen, zoals daklozen en huishoudens die met een terugval in hun inkomen te maken hebben. Voordat het geld hieraan besteed wordt, moet er eerst een bestedingsvoorstel komen. Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de financiële effecten hiervan voor de gemeente Vlaardingen. 

Raadsmemo analyse resultaat jaarrekening 2020
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo analyse resultaat jaarrekening 2020 vastgesteld. 

Bijlage:
Rm Analyse resultaat jaarrekening 2020 (pdf, 4,5 MB)
Toelichting:
In 2020 heeft de gemeente minder geld uitgegeven dan vooraf was begroot. Dat laten de concept-jaarstukken van 2020 zien. De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2020 gevoerde beleid en beheer. De gemeente sluit het jaar af met een positief resultaat van € 5.372.000. In de 2e voortgangsrapportage 2020 werd nog een negatief resultaat verwacht van € 8.507.000. In een raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over het verschil. Dit verschil is enerzijds te verklaren door de gevolgen van de coronapandemie en anderzijds door een gewijzigde mindset bij het bestuur en de ambtelijke organisatie ten aanzien van financiële sturing.

Zie voor verdere toelichting het persbericht ‘Gemeente Vlaardingen sluit 2020 af met positief resultaat’ (pdf, 120 kB).

Raadsmemo overzicht verbonden partijen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo overzicht verbonden partijen vastgesteld. 

Bijlage:
Rm Overzicht verbonden partijen (wordt nagezonden)
Toelichting:
In deze raadsmemo wordt op hoofdlijnen een overzicht geschetst van de ontwikkelingen bij de verbonden partijen. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de zienswijzen op de verbonden partijen en een eerste inzicht in de impact van corona bij de verbonden partijen. 

Raadsvoorstel tot zienswijze begroting 2022 RBG en kennisnemen van jaarrekening 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot zienswijze begroting 2022 RBG vastgesteld en heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2020.

Bijlage:
Rv Begroting 2022 RBG en kennisnemen van jaarrekening 2021 (pdf, 1 MB)
Toelichting:
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Regionale Belasting Groep (RBG) en om af te zien van het kenbaar maken van een zienswijze. De gemeentelijke bijdrage aan de RBG wordt vanaf 2022 verhoogd. Dit is noodzakelijk, omdat de opbrengsten door invordering afgelopen jaar lager zijn uitgevallen door de coronacrisis. De verwachting is dat ook de komende jaren rekening gehouden moet worden met lagere opbrengsten door invordering. Wel sluit de RBG het jaar 2020 af met een positief resultaat. De gemeente krijgt daarom dit jaar € 25.100 teruggestort.

Raadsvoorstel tot het kennis nemen van het jaarverslag 2020 en het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 
1. het jaarverslag 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) aan de gemeenteraad aangeboden, 
2. het raadsvoorstel tot het kennis nemen van het jaarverslag 2020 en het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRR vastgesteld, 
3. de antwoordbrief aan de VRR met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRR vastgesteld. 

Bijlage:
Rv Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (pdf, 1 MB)
Toelichting:
Gelet op het feit dat de wijzigingen geen invloed hebben op het niveau van de dienstverlening kan het college instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021. De begroting 2022 is beleidsarm opgesteld, dus zonder beleidswijzigingen. In mei vindt er een bestuurlijke conferentie plaats waar gesproken wordt over de rol en taak van de VRR. Ontwikkelingen in de samenleving laten zien dat er naast de klassieke rampen nieuwe vormen van crisis ontstaan, zoals klimaatverandering, cybercrime en wereldwijde virussen. Tijdens de bestuurlijke conferentie wordt door de leden van het Algemeen Bestuur bepaald welke rol zij hierin zien vanuit de VRR met de daarbij behorende begrotingsomvang. Afhankelijk van de keuzes die hier gemaakt worden kan de begroting en de gemeentelijke bijdrage hoger uitvallen. De VRR zal dit vervolgens verwerken in de volgende begrotingen. Het college volgt met belangstelling het proces van de bestuursconferentie en gaat er van uit bij de uitkomsten hiervan betrokken te blijven.

Raadsvoorstel tot vaststelling zienswijze MRDH begroting 2022, zienswijze nota reserves en voorzieningen MRDH
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling zienswijze MRDH begroting 2022 en zienswijze nota reserves en voorzieningen MRDH Kennisnemen van de concept jaarstukken MRDH vastgesteld. 

Bijlage:
Zienswijze MRDH begroting 2022, zienswijze nota reserves en voorzieningen MRDH (pdf, 4,3 MB)
Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze uit te brengen op de begroting van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH). De zienswijze gaat in op de verdeling van aandacht van de MRDH tussen grote en kleine gemeenten, de ontwikkeling rondom vervoer en mobiliteit en  het economisch vestigingsklimaat. In deze zienswijze zou de gemeenteraad aandacht vragen voor de ontwikkeling rondom de Hoekse Lijn en het belang daarvan voor bereikbaarheid en economie, het verbeteren van de doorstroming van verkeer over de Marathonweg en de aansluiting op de A20 en de versterking en doorontwikkeling van zowel de Food Innovation Academy (FIA) als de Zorg Innovatie Academie (ZIA). Naast de begroting is ook de nota reserves en voorzieningen van de MRDH geactualiseerd. Hierop stelt het college voor om geen zienswijze in te dienen. 

Raadsvoorstel tot zienswijze begroting 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond en kennisnemen van jaarrekening 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot zienswijze begroting 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond en kennisnemen van jaarrekening 2020 vastgesteld.  

Bijlage:
Rv Zienswijze begroting 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond en kennisnemen van jaarrekening 2021 (pdf, 1 MB)
Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de beoogde vaststelling van de jaarrekening 2020 van de DCMR door het dagelijks bestuur, mits de accountantsverklaring wordt afgegeven. Het dagelijks bestuur van de DCMR heeft afgelopen 8 april ingestemd met de conceptbegroting 2022. Het college informeert verder de gemeenteraad in een raadsmemo over de conceptbegroting van de DCMR voor 2022. De conceptbegroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die het dagelijks bestuur op 16 februari 2021 heeft vastgesteld, waaronder de indexering van de bijdragen. Er is volgens het college geen aanleiding om een zienswijze op deze begroting in te dienen, maar wel aanleiding om zorgpunten mee te geven over de Omgevingswet. Het gaat dan om specifieke advisering op de milieuthema's externe veiligheid en geluid waarbij de DCMR voor haar participanten een extra financiële inspanning verwacht. Ditzelfde geldt voor de bodemtaken die van bevoegd gezag provincie naar de gemeente komen waartoe een aantal VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving) behoren.  

Raadsvoorstel tot kennisname van de begroting 2022 en het jaarverslag 2020 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) en het vaststellen van de zienswijze op de begroting 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot kennisname van de begroting 2022 en het jaarverslag 2020 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) en het vaststellen van de zienswijze op de begroting 2022 vastgesteld.

Bijlage:
Rv kennisname van de begroting 2022 en het jaarverslag 2020 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) en het vaststellen van de zienswijze op de begroting 2022 (pdf, 1 MB)
Toelichting:
Het college van B&W heeft een raadsvoorstel vastgesteld om kennis te nemen van de begroting 2022 en het jaarverslag 2020 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR).

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en het kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en het kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vastgesteld. 

Bijlage:
Rv Conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en het kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (pdf, 2 MB)
Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De gemeente Vlaardingen neemt met 14 andere regiogemeenten deel aan de GRJR. In de ontwerpbegroting 2022 zijn de ombuigingen verwerkt uit het Herstelplan "Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen". Het college stelt de raad een zienswijze voor ter voorbereiding op besluitvorming op 2 juli 2021 in de GRJR. 

In de zienswijze gaat de raad onder andere in op het feit dat in de ontwerpbegroting rekening is gehouden met de wens om zorg aan kinderen en jongeren steeds meer lokaal en dichtbij het gezin te organiseren. Ook gaat de raad in op de gevolgen van de coronacrisis op jongeren, zoals de stijging van wachttijden en de toegenomen vraag naar zwaardere zorg. Deze gevolgen zijn nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting. De GRJR zal hiervoor scneario's uitwerken in overleg met de regiogemeenten.  

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 ROGplus 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 ROGplus en het kennisnemen van de aanbiedingsbrief ROGplus, het Meerjarenperspectief 2023-2026 en de Voorlopige Jaarstukken 2020 ROGplus vastgesteld. 

Bijlage:
Rv Zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 ROGplus (pdf, 2 MB)
Toelichting:
ROGplus verzorgt namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voorzieningen voor inwoners op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. 

Op 8 april 2021 heeft ROGplus voor de uitvoering van haar taken een ontwerpbegrotingswijziging vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2022 wordt verhoogd als gevolg van onder andere een toename van Wmo-gebruik voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. De totale gemeentelijke bijdrage van Vlaardingen voor ROGplus neemt toe van € 33.634.500 (2021) naar € 35.458.800 (2022). 

Ook heeft ROGplus de Voorlopige Jaarstukken 2020 ter kennisname aan de gemeente gestuurd. Hieruit blijkt een positief saldo ovoor de gemeentelijke bijdrage voor ROGplus. Deze neemt voor 2020 af van € 39.467.600 naar € 37.782.887. 

De ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de Jaarstukken 2020 worden aan de gemeenteraden van de gemeenten Maassluis Vlaardingen en Schiedam gezonden. De raden kunnen binnen acht weken een zienswijze aan het bestuur van ROGplus kenbaar maken.

Raadsvoorstel zienswijze op Conceptbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR Stroomopwaarts 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel zienswijze op Conceptbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR Stroomopwaarts vastgesteld. 

Bijlage:
Rv Zienswijze op Conceptbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR Stroomopwaarts (pdf, 1 MB)
Toelichting:
In dit raadsvoorstel geeft het college aandachtspunten voor een zienswijze van de gemeenteraad op conceptbegrotingen van Stroomopwaarts voor 2022 en 2023-2025. De raad kan tot uiterlijk 9 juni 2021 een zienswijze kenbaar maken aan Stroomopwaarts. 

De aandachtspunten gaan onder andere in op ontwikkelingen en beoogde maatregelen van Stroomopwaarts om zoveel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen zodat zij kunnen meedoen aan de maatschappij én geen beroep hoeven te doen op een bijstandsuitkering. Ook zijn er aandachtspunten over het bekend maken van armoederegelingen aan inwoners en de verwachte rol van Stroomopwaarts bij de nieuwe Wet inburgering die vanaf 1 januari 2022 ingaat. 

Raadsvoorstel tot het overdragen van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering aan de GR Stroomopwaarts 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het overdragen van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering aan de GR Stroomopwaarts vastgesteld. 

Bijlage:
Rv Overdragen van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering aan de GR Stroomopwaarts (pdf, 2,3 MB)
Toelichting:
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgerings-plichtig zijn. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren, een opleiding volgen en / of werk vinden. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam dragen de uitvoeringstaken uit deze nieuwe wet over aan Stroomopwaarts. Dat betekent dat Stroomopwaarts inburgeraars gaat begeleiden en ondersteunen. Door het tijdig overdragen van de uitvoeringstaken kan Stroomopwaarts zich goed voorbereiden op de nieuwe taken en de inburgeraars vanaf 2022 passend begeleiden. Ook kan Stroomopwaarts  nu al in de geest van de nieuwe wet huidige inburgeraars ondersteunen om te voorkomen dat  zij 'tussen wal en schip vallen

Raadsmemo motie Stadsboerderij Holywood
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie Stadsboerderij Holywood vastgesteld. 

Bijlage:
Rm Motie Stadsboerderij Holywood (pdf, 800 kB)
Toelichting:
Het college informeert de raad over de toekomstplannen van de Stichting Stadsboerderij Holywood. Dit in het kader van de motie van 12 november 2020, waarin het college gevraagd wordt om samen met de stichting te zoeken naar mogelijkheden om de stadsboerderij financieel minder afhankelijk te maken van de gemeente. De stichting heeft een plan opgesteld waarin het een visie presenteert op de toekomst. De stichting wil meer geld genereren uit activiteiten en is in gesprek met externe fondsen over mogelijke bijdragen. De stichting heeft aangegeven echter de komende jaren een beheerder vanuit de gemeente nodig te blijven hebben. 

Raadsmemo en Provincie informatiebrief vaststellen van het VTH-beleid Vlaardingen 2021-2024 en het VTH-uitvoeringsprogramma 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-beleid) Vlaardingen 2021-2024 vastgesteld, 
het uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-uitvoeringsprogramma) Vlaardingen 2021 vastgesteld,
de raadsmemo VTH-beleid 2021-2024 en VTH-uitvoeringsprogramma 2021 vastgesteld,
de Provincie informatiebrief VTH-beleid 2021-2024 en VTH-uitvoeringsprogramma 2021 vastgesteld.  
Bijlage:
Rm VTH-beleid 2021-2024 en VTH-uitvoeringsprogramma 2021 (pdf, 2,4 MB)
Toelichting:
Uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) volgt de wettelijke verplichting om iedere vier jaar een beleidsplan voor Vlaardingen op te stellen voor de uitvoering van VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Ook moet er elk jaar een VTH-uitvoeringsprogramma vastgesteld worden.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het VTH-Beleid Vlaardingen 2021-2024 en het VTH uitvoeringsprogramma 2021 vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover met een raadsmemo en de provincie met een informatiebrief. Het vast te stellen beleidsplan 'VTH-beleid Vlaardingen 2021-2024' vervangt het 'Handhavingsbeleidsplan regelgeving voor Bouwen en Ruimtelijke ordening 2006-2014'.

Raadsmemo Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan, omgevingsvergunning en (ontwerp) besluit hogere Wet geluidhinder Floreskwartier
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Floreskwartier ingestemd,
met de terinzagelegging van de omgevingsvergunning Floreskwartier ingestemd,
met de terinzagelegging van het (ontwerp) Besluit hogere waarden Wet geluidhinder ingestemd,
de raadsmemo ontwerp-bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het Floreskwartier vastgesteld. 
Bijlage:
Rm Ontwerp-bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het Floreskwartier vastgesteld (pdf, 343 kB)
Toelichting:
De gemeente Vlaardingen is in gesprek met ABB Ontwikkeling B.V. over de ontwikkeling van 36 woningen op het terrein tussen de Marathonweg, Floreslaan, Surinamesingel en de Soendalaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 december 2020 een overeenkomst vastgesteld, waarin de afspraken met ABB Ontwikkeling B.V. zijn vastgelegd. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken de bouw mogelijk. Het college heeft ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Floreskwartier en de terinzagelegging van de hierbij behorende omgevingsvergunning. Iedereen die dit wil kan tijdens de terinzagelegging zienswijzen indienen. Het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vaststellen beschikking activiteit milieu Emplacement Vulcaanweg
Het college van burgemeester en wethouders heeft de de beschikking activiteit milieu Emplacement Vulcaanweg vastgesteld. 

Toelichting:
Het betreft hier een nieuwe vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een emplacement aan de Vulcaanweg voor het goederenvervoer op de Hoekse Lijn. De ontwerpbeschikking heeft samen met het ontwerpbestemmingsplan in 2020 ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan is op 4 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking heeft  RET Assetmanagement als toekomstig verguninghouder zienswijzen ingediend. De zienswijzen hadden voornamelijk betrekking op de verlichting langs de Vulcaanweg, calamiteitendeuren en de bluswatervoorziening. De RET is verantwoordelijk voor verlichting op het emplacement op het moment dat de openbare verlichting aan de Vulcaanweg uitvalt. In eerste instantie zouden in de RET-hekken en de geluidsschermen op elke 100 meter calamiteitendeuren moeten worden aangebracht. Nader overleg met de DCMR en de VRR gaf aan dat op het emplacement dagelijks maximaal twee personen aanwezig zijn. Door het beperkte risico op ongewone voorvallen is nu een onderlinge afstand tussen de calamiteitendeuren van 200 meter opgenomen in plaats van 100 meter. Gezien de infrastructurele situatie (hoogteverschillen) is opgenomen dat een calamiteitendeur ook in de richting van het emplacement mag draaien. Tevens is er een vluchtroute naar de kruising met het fietspad of de spoorwegovergang Oosthavenkade en daardoor is de veiligheid voldoende geborgd. Er worden geen handelingen met gevaarlijke stoffen verricht. Het nieuwe emplacement is niet geëlektrificeerd. Er rijden enkel diesellocs. De kans op brand in een diesellocomotief is zeer beperkt. De vergunninghouder moet binnen twee maanden na in werking treding van de beschikking ter beoordeling en goedkeuring bij het bevoegd gezag een plan van aanpak ten aanzien van de bluswatervoorziening indienen.

Aanwijsbesluit ligplaats voor drijvend clubhuis Watersportvereniging Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijsbesluit ligplaats voor drijvend clubhuis Watersportvereniging Vlaardingen vastgesteld.  

Toelichting:
De Watersportvereniging Vlaardingen (WSV) huurt al vele jaren een perceel gemeentewater in de Oude Haven van Vlaardingen. De WSV verhuurt ligplaatsen aan haar leden en of passanten voor recreatievaartuigen. Ook heeft men een drijvend clubhuis in het gehuurde perceel. Dit clubhuis heeft geen officieel adres en de WSV heeft verzocht te komen tot een officieel huisnummertoekenning voor het clubhuis. Bij de inschrijving in de Kamer van Koophandel is altijd het woonadres van de voorzitter of secretaris van WSV gebruikt, maar de huidige bestuursleden zien dit liever overeenstemmen met het drijvende clubhuis. De WSV is een volwaardig rechtspersoon en komt in aanmerking voor een eigen adres. Met een aanwijsbesluit ligplaats is het voor BAG-beheer mogelijk een huisnummer toe te kennen. Het ligplaatsbesluit en het bijbehorende huisnummerbesluit worden op officiële bekendmakingen gepubliceerd. 

Klacht tegen burgemeester Eenhoorn wegens onzorgvuldig optreden en onheuse bejegening
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de klacht tegen burgemeester Eenhoorn ongegrond verklaard,
bijgevoegde brief ter afhandeling van de klacht vastgesteld. 
Toelichting:
Het college van B&W heeft een klacht wegens onzorgvuldig optreden en onheuse bejegening door burgemeester Eenhoorn behandeld en op grond van hoor- en wederhoor ongegrond verklaard. 

04-05-2021