Openbare besluiten B&W 4 | 10 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 4 | 10 | 2022

Raadsmemo over de voortgang van de langdurige opvang van Oekraïners
Het college van burgemeester en wethouders heeft raadsmemo over de voortgang van de langdurige opvang van Oekraïners vastgesteld.

Toelichting:
In het raadsmemo gaat het college in op de laatste stand van zaken van dit traject. Het college verwacht eind november de eerste woningen te kunnen plaatsen op de locatie naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. De woningen moeten geheid worden omdat gebleken is dat de grond drassig is. Omdat heipalen schaars zijn op dit moment, worden de eerste woningen iets later dan eerder verwacht geplaatst worden. Wel maakt het funderen van de woningen het mogelijk om een extra laag woningen te bouwen. Tot en met juni 2023 worden stapsgewijs woningen geplaatst en in gebruik genomen.

De Oekraïners die in de gemeentelijke opvanglocaties Casa Nova en de Broekpolderweg wonen,  kunnen zich als eerste aanmelden voor een tijdelijke woning in de wijk. Daarna volgen de Oekraïners die nu in een gastgezin in Vlaardingen wonen. 

Naast woningen, komt er ook een tijdelijke basisschool. De eerste twee medewerkers hiervoor zijn inmiddels geworven. Verder komt er een sporthal en twee gemeenschappelijke gebouwen voor zorg en andere maatschappelijke voorzieningen. De locatie is tot uiterlijk media 2026 in gebruik voor de tijdelijke opvang van circa 1.000 Oekraïense ontheemden. 

Zie ook bijgaand persbericht

Raadsmemo aanvullende Keuzenotitie vrije financiële ruimte
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo aanvullende keuzenotitie vrije financiële ruimte vastgesteld.

Toelichting:
Tijdens de raadsvergadering van 6 en 7 juli jl. is de voorjaarsnota behandeld. Tijdens de behandeling zijn er door de raad een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. Sommige voorstellen hebben betrekking op regulier, reeds in de begroting opgenomen budget. De meeste voorstellen hebben echter betrekking op het invullen van het vrije besteedbare budget van € 500.000,-. De ingediende voorstellen tellen echter budgettair op tot een bedrag dat hoger is dan € 500.000,.

Daarom heeft de raad de keuze over hoe invulling te geven aan het vrije besteedbare bedrag vooruitgeschoven naar de behandeling van de begroting. De raad heeft het college verzocht om met een keuzenotitie te komen waarin de ingediende voorstellen in inhoudelijke en financiële scenario’s worden uitgewerkt. Deze keuzenotie is onlangs naar uw raad verzonden. In die keuzenotitie is de uitwerking van de motie over het professionaliseren van de Lokale Omroep open gelaten.

De reden hiervoor is dat de gesprekken met de Lokale Omroep nog gaande waren en er dus geen uitwerking in scenario’s gegeven kon worden. Er zou op een later tijdstip, maar in ieder geval ruim voor de behandeling van de programmabegroting 2023 in de raad, een keuzevoorstel naar u gezonden worden. Dat doen we middels deze aanvullende keuzenotitie.

Verhoging cofinanciering Versnellingsgelden Rivierzone
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het verhogen van de cofinanciering van de subsidieaanvraag op grond van de 'Regeling Versnellingsgelden infrastructuur 2022' voor de Rivierzone van 35 naar 40%,
de brief met de toelichting op de extra cofinanciering vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders verhoogt de cofinanciering van de subsidieaanvraag versnellingsgelden Infrastructuur bij het Rijk voor de Rivierzone. Door deze verhoging wil het college het grote belang van deze grote gebiedsontwikkeling extra benadrukken en haar commitment geven op een hoger percentage cofinanciering dan gevraagd is. Een verhoging van de cofinanciering verhoogt ook de kans op toekenning van de subsidies. 

Op 13 september is bekend gemaakt dat twee subsidieaanvragen bij het Rijk worden gedaan, deze zijn inmiddels ingediend, De aanvraag van Vlaardingen betreft de ambitie om in de Rivierzone minimaal 2.450 woningen voor 2030 te bouwen. De verwachting is dat uiterlijk december 2022 bekend wordt of de subsidie(s) worden toegekend aan Vlaardingen. Deze regelingen bieden de gemeente de mogelijkheid om ambities uit de Woonvisie (namelijk om te groeien naar 39.000 woningen in 2030) in de komende tien jaar integraal en voortvarend op te pakken. Mede hierdoor kan de beoogde versnelling van de woningbouw worden gerealiseerd.

Locatieonderzoek basisscholen Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

Een nieuw locatieonderzoek voor basisscholen in heel Vlaardingen te starten;
Het huidige traject voor het haalbaarheidsonderzoek voor locatie Hofsingel 82-84 te stoppen.

Toelichting:
De gemeenteraad en belanghebbenden hebben afgelopen week tijdens bijeenkomsten aangegeven het locatieonderzoek gedateerd te vinden en de toetsingscriteria niet goed genoeg. Het college neemt deze zorgen serieus en heeft daarom besloten het huidige haalbaarheidsonderzoek stop te zetten naar de locatie Hofsingel 82-84, voor onderwijshuisvesting voor de scholen Johannes Calvijn en Het Christal. Er wordt in de eerste helft van komend jaar een nieuw locatieonderzoek voor basisonderwijs gestart voor heel Vlaardingen.

04-10-2022