Openbare besluiten B&W 30 mei 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 30 mei 2023

Bekrachtiging parafenbesluit Wijzigingen Voorjaarsnota 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Parafenbesluit Wijzigingen Voorjaarsnota 2023 bekrachtigd.

Toelichting:
Afgelopen vrijdag heeft het college via een raadsmemo aan de gemeenteraad laten weten dat er in het meerjarig overzicht van de investeringen in de Voorjaarsnota 2023 sprake is van enkele onjuistheden. Zo is een aantal investeringen dubbel opgenomen, maar is er ook sprake van investeringen die ten onrechte niet meegenomen zijn of waarvan de fasering niet juist staat weergegeven. Ook hebben sommige investeringen de verkeerde benaming meegekregen. Het college stuurt de gemeenteraad in de loop van deze week een aangepaste Voorjaarsnota. De aanpassingen hebben een positief effect op het begrotingssaldo.

Subsidieaanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de subsidieaanvraag Impulsregeling klimaatadaptatie via de werkregio Delfland.

Toelichting:
Het college heeft ingestemd met het aanvragen van een subsidie bij het Rijk. Met deze subsidie kan de gemeente bij de herinrichting van de Wetering meer maatregelen nemen om de wijk beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. In het gebied wordt het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Het plan is om met deze subsidie nieuwe wadi's aan te leggen, een soort groene verlaging waar regenwater naartoe kan stromen zodat het de tijd krijgt om in de grond te zakken. Deze wadi’s leveren een bijdrage aan het verminderen van problemen bij hevige regenval en langdurige droogte in de buurt. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2025.

Motie Algemene Ledenvergadering VNG Jeugdhulp
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd het (mede-)ondertekenen van de motie "Een uitvoerbare Hervormingsagenda Jeugd" ten behoeve van de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten van 14 juni 2023.

Toelichting:
In de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 14 juni a.s. ligt de Hervormingsagenda Jeugd ter instemming voor. Het college heeft besloten in dit kader een motie (mede) te ondertekenen en in te dienen samen met de regiogemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Met de Hervormingsagenda Jeugd willen VNG en Rijk de jeugdhulp kwalitatief op orde en betaalbaar houden. Met deze motie vragen de regiogemeenten aandacht voor een zorgvuldige implementatie van de Hervormingsagenda op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Raadsmemo toelichting stijging bouwkosten Sporthal Claudius Civilislaan 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo toelichting stijging bouwkosten Sporthal Claudius Civilislaan vastgesteld. 

Toelichting:
Aan de Claudius Civilislaan wordt op dit moment een nieuwe sporthal gebouwd. Door stijgende kosten voor bouwmaterialen, moet het beschikbare investeringskrediet worden verhoogd met € 422.000. Dit volgt uit een lijst van onvoorziene prijsstijgingen die door de aannemer is bijgehouden en die bij de gemeente in rekening mogen worden gebracht. Het college heeft blijvende aandacht voor de projectbeheersing. 

Beantwoording artikel 34-vragen over Bisfenol-A gezondheidsrisico's windturbines
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Kalf-Muller over Bisfenol-A gezondheidsrisico's windturbines vastgesteld. 

Toelichting:
Het college heeft de artikel 34-vragen van mevrouw Kalf-Muller over Bisfenol-A gezondheidsrisico's windturbines beantwoord. Het college geeft aan de onderzoeken over het onderwerp te kennen. Het college volgt hierin de adviezen vanuit het RIVM, DCMR, GGD en het landelijk beleid die zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Vooralsnog ziet de gemeente geen aanleiding om nu extra onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico's van Bisfenol-A bij de bouw van de twee windturbines bij het Oeverbos.

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Afdoening motie Convenant Wind vastgesteld. 

Toelichting:
In het raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over de gesprekken van wethouder Kegel met een bestuurlijke vertegenwoordiging van de gemeente Schiedam over de afspraken ten aanzien van het opwekken van Windenergie. Schiedam heeft hierna laten weten dat zij bestuurlijke medewerking verleent aan initiatieven voor een windturbine aan de Schiedamse kant van de Beneluxtunnel.

31-05-2023