Openbare besluiten B&W 30 januari 2024

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 30 januari 2024

Beantwoording artikel 34-vragen over betaald profileren
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Heel de Stad over betaald profileren vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders geeft in de beantwoording aan dat zowel de gemeente als de wethouder zelf geen gebruik hebben gemaakt van advertorials om de gemeente of de wethouder positief te profileren. De gemeente maakt nooit gebruik van betaalde advertorials, maar zet eigen communicatiemiddelen in, zoals het gemeentenieuws en social media, voor het informeren van inwoners en ondernemers.

Raadsvoorstel en B&W-voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RBG
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de Regionale Belasting Groep (RBG) onder voorbehoud van verkregen toestemming van de Raad ingestemd,
raadsvoorstel om toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de RBG vastgesteld.

Toelichting:
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Volgens de gewijzigde wet moet iedere gemeenschappelijke regeling een aantal wijzigingen doorvoeren. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling is aangepast conform de huidige WGR. Daarnaast is uitvoerig beschreven wat de gevolgen zijn bij uittreding en deintegratie.

Aangezien de Regionale Belasting Groep (RBG) een beleidsarme organisatie is, voorziet de nieuwe regeling niet in aanvullende instrumenten voor de gemeenteraad. Op eerdere conceptstukken voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) voor de RBG heeft de raad geen nadere zienswijze kenbaar gemaakt. Het college stemt in met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling na toestemming van de Raad.

Raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de financiële effecten van de decembercirculaire 2023. Met de decembercirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die zij krijgen uit het gemeentefonds. Voor gemeenten is dit belangrijke informatie voor het actualiseren van de begroting en het opstellen van de jaarrekening. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Voor 2023 worden er middelen beschikbaar gesteld. Omdat het begrotingsjaar al is afgesloten, worden in de jaarstukken diverse voorstellen gedaan om dit geld over te hevelen naar 2024. Op die manier kan het geld komend jaar ingezet worden.

Raadsvoorstel tot het indienen van een zienswijze voor wijziging GR-DCMR 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het indienen van een zienswijze voor wijziging GR-DCMR 2024 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel tot het indienen van een zienswijze voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR 2024. Het Algemeen Bestuur van DCMR heeft in de vergadering van 7 september 2023 ingestemd met de concept-wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond. Voordat definitieve besluitvorming volgt over de gewijzigde GR van DCMR worden gemeenteraden en provinciale staten in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen. Na verwerking van de ingebrachte zienswijzen zal het Algemeen Bestuur besluiten over de gewijzigde GR en deze daarna ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraden en provinciale staten.

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft besproken en de raadsmemo Update Vlaardingse Sportprijzen vastgesteld.

Toelichting:
Elk jaar worden in Vlaardingen prijzen uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere sportieve prestatie hebben neergezet. De opzet van het toekennen en de uitreiking van deze sportprestatieprijzen verandert met ingang van dit jaar. Een derde partij zal het geheel meer cachet geven door dit tijdens een verzorgde avond (sportgala) te organiseren.

Op basis van een afweging uit de ontvangen voorstellen van derde partijen die de organisatie op zich nemen is de organisatie dit jaar gegund aan de Stichting Halen & Brengen. Er is ook een vakjury samengesteld. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging uit verschillende takken van sport en kent een diversiteit aan achtergronden. De locatie van het gala en het moment voor nomineren van onze Vlaardingse sporters volgen zo snel mogelijk.

30-01-2024