Openbare besluiten B&W 24 | 05 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 24 | 05 | 2022

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Toelichting:
De portefeuilleverdeling van de collegeleden is als volgt vastgesteld:

Bert Wijbenga - van Nieuwenhuizen, burgemeester:
Stadsprogramma: Veilig Vlaardingen 
Openbare orde 
Integraal veiligheidsbeleid 
Handhaving en Toezicht 
Vergunningverlening bijzondere wetten 
Bestuurlijke coördinatie 
Regionale samenwerking (MVS en MRDH) 
Stadspromotie en Vlaardingen 750 jaar
Archieftoezicht
Communicatie

Bart Bikkers:
Stadsprogramma: Nieuwe Rivierzone 
Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad 
Financiën & Inkoop 
Economische Zaken & Vestigingsklimaat 
Mobiliteit 
Blankenburgverbinding & Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
Personeel en Organisatie

Lianne van Kalken:
Stadsprogramma: Groen Vlaardingen 
Openbare ruimte: Groen en Klimaatadaptatie 
Buitengebied 
Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek 
Bestuur en Participatie 
Evenementenbeleid 
Dierenwelzijn en Biodiversiteit 
Regenboogstad 

Ivana Somers-Gardenier:
Stadsprogramma: Leefbaar Vlaardingen 
Bouwen en Wonen 
Ruimtelijke Ordening 
Huisvesting (arbeids)migranten en statushouders 
Opvang ontheemde Oekraïners 
Woonoverlast 
Openbare ruimte: Verhardingen en Riolering 
Afvalinzameling & Recycling

Jacky Silos-Knaap:
Stadsprogramma: Nieuwe Westwijk 
Aandachtsgebieden
Zorg 
Ouderenzorg 
Jeugd 
Onderwijs 
Inclusie 
Huiselijk geweld & Kindermishandeling 
Maatschappelijke participatie

Koen Kegel:
Stadsprogramma: Nieuwe Energie 
Energietransitie 
Duurzaamheid 
Milieu 
Omgevingswet 
Grondzaken 
Vastgoed 
Onderwijshuisvesting 
ICT, Dienstverlening en Facilitaire zaken 
Archiefbeleid
Reglement van orde B&W-vergaderingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Reglement van orde college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen d.d. 14 september 2021 kennisgenomen. 

Toelichting:
In het Reglement van orde zijn afspraken vastgelegd voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders. Er staat bijvoorbeeld in wanneer de collegevergaderingen plaatsvinden en dat minimaal de helft van de collegeleden aanwezig moet zijn om een besluit te kunnen nemen.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake artikel 213a onderzoeken
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk inzake artikel 213a onderzoeken vastgesteld. 

Toelichting:
Het college is verplicht om jaarlijks onderzoeken uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Vlaardingen. Uit archiefonderzoek is gebleken dat er vanaf de invoering van de verordening waarin deze verplichting is opgenomen, geen onderzoeken zijn uitgevoerd. Het afgelopen jaar heeft het college onderzocht wat er nodig is om de jaarlijkse onderzoeken wel uit te kunnen voeren. Het is noodzakelijk gebleken om hiervoor specifieke kennis in huis te hebben. Door de krapte op de arbeidsmarkt is deze capaciteit nu (nog) niet beschikbaar. Het college verwacht vanaf 2023 uitvoering te kunnen geven aan de verordening. 

Bekrachtiging Raadsmemo uitstel aanbieding 1e Voortgangsrapportage 2022 en Voorjaarsnota 2022 
Het college van burgemeester en wethouders heeft per parafenronde genomen besluit om het raadsmemo uitstel aanbieding 1e Voortgangsrapportage 2022 en Voorjaarsnota 2022 vast te stellen bekrachtigd. 

Toelichting: 
Het college heeft de gemeenteraad via een raadsmemo laten weten dat de 1e Voortgangsrapportage en de Voorjaarsnota 2022 een week later dan gepland aan de gemeenteraad worden toegezonden. In de oorspronkelijke planning zou dat op 24 mei plaatsvinden. Vanwege de installatie van het nieuwe college op 23 mei, is het niet haalbaar voor de nieuwe wethouders om zich op korte termijn goed voor te bereiden op complexe collegevoorstellen. Daarom is besloten om de behandeling in het college van de 1e Voortgangsrapportage en Voorjaarsnota 2022 een week uit te stellen. De documenten worden op 1 juni aan de gemeenteraad aangeboden.   

Het verstrekken van een eenmalige energietoeslag aan de overige groep huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel (Voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) de eenmalige energietoeslag van €800,- verstrekt aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm,
het besluit van het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts d.d. 12 mei 2022 inzake het vaststellen van de Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag bekrachtigd,
de raadsmemo verstrekken eenmalige energietoeslag aan de overige groep huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm vastgesteld.

Toelichting:
Met de besluiten maakt het college het mogelijk dat Vlaardingse inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de energietoeslag van € 800,- kunnen aanvragen. De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen die door de stijgende (energie)prijzen in de geldproblemen dreigen te komen. Omdat een wetsvoorstel over de energietoeslag nog in de maak is bij het Rijk, is nog niet duidelijk wie er precies recht heeft op de energietoeslag en wat de voorwaarden zijn. 

Het college wil echter niet langer wachten met het uitbetalen van de toeslag en heeft daarom het besluit genomen dat inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de energietoeslag kunnen aanvragen. Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor het namens de gemeente uitbetalen van de energietoeslag. Inwoners worden met een persbericht en berichten via sociale media en de website van Stroomopwaarts geïnformeerd dat ze de aanvraag voor de energietoeslag kunnen doen. 

In december 2021 kondigde het Rijk al aan dat er een energietoeslag van € 200,- zou komen voor huishoudens met een laag inkomen. Omdat de kosten enorm zijn gestegen en daardoor inwoners in de financiële problemen dreigden te komen, werd het bedrag verhoogd naar € 800,-. In april kregen inwoners die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering hadden en inwoners die in 2021 de Individuele Inkomenstoeslag hebben ontvangen de energietoeslag uitbetaald. 

Eind april konden inwoners met een bijstandsuitkering die vallen onder de zogeheten kostendelersnorm (mensen die met meer mensen in een huis wonen en daardoor de kosten kunnen delen) de energietoeslag aanvragen. Nu wordt het dus mogelijk dat ook de laatste groep inwoners met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) de toeslag kunnen aanvragen. 

24-05-2022