Openbare besluiten B&W 24 | 01 | 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 24 | 01 | 2023

Aanwijzing ambtenaar burgerlijke stand 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een nieuwe medewerker van het team Klantcontactcentrum, voor de duur van het dienstverband bij de gemeente Vlaardingen, ingevolge artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Toelichting: 
Het college heeft een nieuwe medewerker aangewezen als ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor een goede dienstverlening aan de inwoners is het noodzakelijk dat er voldoende ambtenaren van de burgerlijke stand door het college worden aangewezen.

Raadsvoorstel tot het vaststellen zienswijze ontwerp Strategische Agenda MRDH 2023-2026 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen zienswijze ontwerp Strategische Agenda MRDH 2023-2026 vastgesteld.  

Toelichting: 
De MRDH maakt een strategische agenda voor vier jaar. De gemeenteraden van de betrokken gemeenten mogen daar hun zienswijze op geven. Het vertrekpunt van de Strategische Agenda is meer welvaart én welzijn voor de mensen die in de metropoolregio Rotterdam Den Haag wonen, werken en leven.
   Meer samenwerken, betere fysieke verbindingen realiseren en het economisch vestigingsklimaat versterken. Dat wordt de inzet. Als dat bereikt wordt, komen er meer kansen voor mensen, betere voorzieningen en wordt het gemiddeld inkomen hoger. De Vlaardingse gemeenteraad geeft onder andere aan te weinig terug te zien over de kansen rondom de Hoekse Lijn, een betere bereikbaarheid van de Broekpolder, en heeft nog een vraag over bereikbaarheid over het water. 

Raadsvoorstel tot vaststellen definitief bod Vlaardingen - Regioakkoord Wonen 2022 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel over het definitief bod Vlaardingen - Regioakkoord Wonen 2022 vastgesteld. 

Toelichting: 
Begin 2019 ondertekende Vlaardingen, samen met 13 andere gemeenten in het Samenwerkingsverband Woonregio Rotterdam (SvWrR) en alle woningbouwstichtingen (Maaskoepelverband), het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2018-2030. 
Dit akkoord is geactualiseerd zodat het voldoet aan de actuele woningbehoefte binnen de regio en wordt binnenkort opnieuw door alle partijen ondertekend.

Vlaardingen kan haar eerder voorgestelde bijdrage niet uitvoeren omdat het resultaat van alle gemeentelijke bijdragen bij elkaar, onvoldoende sociale woningen in de regio oplevert. Bovendien zorgen de bijdragen niet voor een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio zoals afgesproken in het Regioakkoord. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad daarom de bijdrage van Vlaardingen aan te passen naar een bijdrage die:

- aansluit bij de gestelde koers en ambities uit de Woonvisie 
- aansluit bij het in november afgegeven signaal naar de regio en provincie dat we als Vlaardingen niet achter het totaal van de andere biedingen staan waarmee onvoldoende wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio en we ons daarom genoodzaakt zien ons eigen bod aan te passen. 
- ruimte biedt om van koers te veranderen indien nodig zodat we als gemeente zoveel mogelijk zelf de regie houden op de ontwikkeling van onze woningvoorraad.
|
Het geactualiseerde Regioakkoord Wonen 2022 met daarin het definitieve bod van Vlaardingen, dient als basis voor de afspraken die de Rotterdamse woonregio binnenkort ondertekent met de provincie en het Rijk. Deze afspraken worden vastgelegd is een zogenoemde Realisatieagenda die de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de komende weken ondertekent met alle regio's in het land. In deze realisatieagenda's worden lokale woningbouwambities bepaald waarin de landelijke doelstellingen over de ontwikkeling van de woningvoorraad zijn door vertaald naar regionaal en lokaal niveau. 

Raadsvoorstel tot vaststellen wijzigingsverordening met artikel Opkoopbescherming 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen wijzigingsverordening met artikel Opkoopbescherming vastgesteld. 

Toelichting: 
Het instrument opkoopbescherming heeft als doel de verdringing op de koopmarkt door beleggers tegen te gaan. Vanaf 15 maart 2023 mag in woningen tot een WOZ waarde van € 300.000,- in Vlaardingen de woning slechts nog bewoond worden door de eigenaar van de woning. Het verhuren van een woning kan dan slechts nog via een vergunning worden aangevraagd. Wettelijk gezien verleent het college deze vergunning in 3 situaties: verhuur aan eerste graad bloed- en aanverwanten (naaste familie), verhuur voor een tijdelijke duur (maximaal 12 maanden) in afwachting van het moment dat koper de woning zelf kan gaan bewonen of als de woning onderdeel is van een kantoor-, winkel-, of bedrijfspand.

Vaststellen definitief ontwerp Ophoogprogramma fase 3 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp (DO) van het ophoogprogramma fase 3 in Holy vastgesteld.  

Toelichting: 
Veel straten in Holy hebben last van een zakkende bodem. Hierdoor kunnen problemen onstaatn zoals het niet goed functioneren van het riool, scheef liggende bestrating en wortelopdruk van bomen. Daarom hoogt de gemeente straten op. In het ophoogprogramma zijn 10 fases benoemd. In fase 3 worden de Platanendreef, Kastanjedreef, Cederdreef, Sparrendreef, Populierendreef, Lindendreef en Acaciadreef aangepakt.
   Bij de ophoging wordt de riolering aangepakt en worden direct kleine verbeteringen doorgevoerd in de inrichting van de openbare ruimte.  Bij het ophogen kunnen veel bomen niet behouden blijven omdat bomen een ophoging vaak niet overleven.
   In fase 3 gaat het om 113 bomen die moeten wijken. Er worden 144 nieuwe bomen geplant. Het oppervlakte groen in deze buurt groeit in de nieuwe inrichting met bijna 1000 m3. Ook zijn er verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid, komen er extra parkeerplekken en worden twee speelplekken vernieuwd.  

Beantwoording artikel 34-vragen over de aansluiting van kinderopvang en jeugdhulp
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Rots (D66) over de aansluiting van kinderopvang en jeugdhulp vastgesteld. 

Toelichting: 
Binnen het MVS Jeugdmodel werken professionals en andere stakeholders aan de verbetering van de ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. De aansluiting van de jeugdhulp op de kinderopvang is hier onderdeel van. Belangrijk doel is om de hulp dichtbij het kind te bieden met zo min mogelijk overdrachtsmomenten. 

Raadsmemo 'Verlengen looptijd Intentieovereenkomst Grote Kerk' 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 'Verlengen looptijd Intentieovereenkomst Grote Kerk' vastgesteld. 

Toelichting: 
De ‘Intentieovereenkomst Grote Kerk’ wordt verlengd. De afgelopen tijd zijn de betrokken organisaties druk bezig geweest met hun inzet om het pand met zijn rijke historie ook een rijke toekomst te geven. Zij zien kansen om het gebouw een bestemming te geven als nieuwe locatie voor de bibliotheek.
   Ook een combinatie met functies als horeca en ruimte voor bijvoorbeeld concerten, de uitreiking van de Geuzenpenning en andere activiteiten wordt als mogelijkheid gezien. Stadsherstel Maassteden, Stichting De Bibliotheek de Plantaan en de Protestantse Gemeente te Vlaardingen onderzochten samen met de gemeente de haalbaarheid hiervan.

In de eerder gesloten Intentieovereenkomst Grote Kerk stond het voornemen om het onderzoek eind van vorig jaar af te ronden. De samenwerkende partijen hebben aangegeven dat er extra tijd nodig is om zorgvuldig de mogelijkheden in beeld te brengen. In deze raadsmemo wordt de raad geïnformeerd dat de looptijd van de Intentieovereenkomst Grote Kerk daarom wordt verlengd tot 30 april 2023.

Raadsmemo aanvraag Erfgoed Deal 2023 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 'aanvraag Erfgoed Deal 2023' vastgesteld. 

Toelichting: 
De Rivierzone is een gebied met verleden én met toekomst. In nieuwe ontwikkelingen is het behoud en gebruik van erfgoed van grote toegevoegde waarde. Het college wil daarom de Koningin Wilhelminahaven duurzaam en erfgoed-inclusief maken en laat aan de gemeenteraad weten daartoe dit jaar wel een aanvraag te doen voor een Erfgoed Deal. Met deze regeling wil het Ministerie van OCW verbinding stimuleren tussen erfgoed en maatschappelijke opgaves. 

Raadsmemo onderzoek naar betonrot bij vloeren van het type kwaaitaal bij schoolgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo onderzoek naar betonrot bij vloeren van het type kwaaitaal bij schoolgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs vastgesteld. 

Toelichting: 
In de periode tussen 1964 en 1985 is bij de bouw van schoolgebouwen gebruik gemaakt van betonvloeren van het type kwaaitaal. Om het verhardingsproces van het beton te versnellen is calciumchloride aan het beton toegevoegd. Het toevoegen van deze stof blijkt na jaren dat dit ook heeft geleid tot betonrot aan dit type vloer. De gemeente laat een onderzoek uitvoeren naar betonrot van het type kwaaitaal bij de schoolgebouwen die in deze periode zijn gebouwd.

Op deze manier krijgt de gemeente inzicht of er bij de schoolgebouwen sprake is van betonrot en wat hiervoor het hersteladvies is.

Overgangsregeling nieuw erfpachtbeleid 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

de periode van de overgangsregeling van het nieuwe erfpachtbeleid verlengd tot 1 april 2023 en vastgesteld dat het nieuwe erfpachtbeleid in werking treedt op 1 april 2023,
de aanbiedingen aan de erfpachters met een in 2025 of 2026 aflopende erfpacht (met name in de Drevenbuurt) bij de actieve collectieve benadering laten doen op basis van het oude erfpachtbeleid, waarbij de erfpachters wel de behandelingskosten in rekening gebracht krijgen, besloten de tekst van de Nota Erfpacht 2022 aan te passen aan de besluiten onder 1 en 2.

Toelichting: 
Op 1 januari 2023 is het nieuwe erfpachtbeleid van de gemeente in werking getreden. Erfpachters met een aflopende erfpacht in 2025 en 2026 konden tot die tijd gebruik maken van een overgangsregeling om hun erfpachtcontract aan te passen volgens de regels van het vorige erfpachtbeleid. Erfpachters en Vlaardingse makelaars hebben aangegeven dat zij de overgangsperiode naar het nieuwe erfpachtbeleid als te krap hebben ervaren, omdat het nieuwe erfpachtbeleid pas op 11 oktober is vastgesteld.
   Het college heeft daarom besloten om het nieuwe erfpachtbeleid pas op 1 april 2023 in werking te laten treden en daarmee de overgangsregeling te verlengen. Erfpachters van wie het contract in 2025 of 2026 afloopt (met name in de Drevenbuurt), worden actief benaderd vanuit de gemeente. Deze groep inwoners krijgt een aanbieding op basis van het vorige erfpachtbeleid. 

Beantwoording artikel 34-vragen over Erasmus sporthal 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording op de artikel 34-vragen van de heer De Man over Erasmus sporthal vastgesteld. 

Toelichting: 
De Erasmus sporthal is een locatie waar een veilige en gezonde omgeving geborgd moet zijn. Daarom heeft de gemeente duidelijke afspraken over schoonmaak en onderhoud. Zodra zich een ongewenste situatie voordoet, doet de gemeente alles wat mogelijk is om deze situatie zo goed en snel mogelijk te verhelpen.  

Beantwoording artikel 34-vragen inzake BKR-registratie 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Hogewoning (ONS. Vlaardingen) inzake BKR-registratie vastgesteld. 

Toelichting: 
Het college heeft vragen beantwoord over het minder lang toepassen van de BKR-registratie. Die termijn is nu vijf jaar en het verkorten van deze termijn vindt het college een interessante ontwikkeling. Om dit eventueel mogelijk te maken is een formele beleidswijziging nodig, waar het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts een besluit over moet nemen. Aan Stroomopwaarts is hierover een advies gevraagd waarover in het tweede kwartaal gerapporteerd wordt.

25-01-2023