Openbare besluiten B&W 23 januari 2024

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 23 januari 2024

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met een zienswijze op het ontwerp wijzigingsbesluit van de GR GGD-RR
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met een zienswijze op het ontwerp wijzigingsbesluit van de GR GGD-RR vastgesteld.

Toelichting:
Op 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De aanpassingen hebben vooral betrekking op het vergroten van de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen om daarmee de afstand tussen de regelingen en raden van deelnemende gemeenten te verkleinen. Vóór 1 juli 2024 dienen alle gemeenschappelijke regelingen aangepast te zijn aan de gewijzigde Wgr. Zo ook de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rotterdam  Rijnmond (GGD RR).

Het Algemeen Bestuur (AB) GGD RR heeft een gewijzigde regeling opgesteld en biedt de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten de mogelijkheid om hier op te reageren. Het college stelt de gemeenteraad voor de GGD te verzoeken om het functioneren van de gemeenschappelijke regeling te evalueren. Zo kunnen eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en kan hier ook sneller naar gehandeld worden.

Raadsmemo Investeringskrediet Sporthal Groen van Prinsterer
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Investeringskrediet Sporthal Groen van Prinsterer vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad neemt op 1 februari a.s. een besluit over het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet voor de vernieuwbouw Groen van Prinstererlyceum en de sporthal bij het Groen van Prinstererlyceum. Het college stelt ter voorbereiding hierop de gemeenteraad op de hoogte van aanvullende informatie over het investeringsbedrag dat nodig is.

24-01-2024