Openbare besluiten B&W 23 | 08 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 23 | 08 | 2022

Beantwoording artikel 34-vragen opvang Oekraïne in relatie tot uitspraak van het College van de Rechten van de Mens
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording vastgesteld van artikel 34-vragen van mevrouw van Beveren (SP fractie) en mevrouw Bouchrit (Groenlinks fractie) over de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens dat het selectief opvangen van Oekraïners discriminatie is.

Toelichting:
In de beantwoording geeft het college aan dat zij van mening is dat er geen sprake is van discriminerend opvangbeleid. Het Rijk heeft een ‘noodwet’ gemaakt voor de opvang van Oekraïners. Op grond van deze ‘noodwet’ hebben burgemeesters de wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang van mensen uit Oekraïne.

Het organiseren van de langdurige opvang is financieel alleen mogelijk omdat het Rijk dit betaalt: een groot gedeelte van het geld komt uit een regeling van het Rijk voor de opvang van Oekraïners. De opvang van asielzoekers/vluchtelingen is primair een taak van het Rijk. Als er op enig moment ook een wettelijke taak komt voor de burgemeester voor de opvang van vluchtelingen (anders dan Oekraïense), dan is het college uiteraard bereid om ook daarvoor te zoeken naar (nood)oplossingen.

Beantwoording artikel 34-vragen over het evenement Classico Europeo Dominican Softball
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over het evenement Classico Europeo Dominican Softball vastgesteld.

Toelichting:
Bij de verlening van deze vergunning is niet goed ingeschat wat de aard van het evenement was. Hierdoor zijn er standaard geluidsnormen opgenomen in de vergunning in plaats van duidelijkere afspraken. In dat laatste geval was het makkelijker geweest om tijdens het evenement te handhaven op die afspraken.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op het Beleidsplan 2023-2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Het college van burgemeester en wethouders heeft raadsvoorstel 'tot het vaststellen van de zienswijze op het Beleidsplan 2023-2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond' vastgesteld.

Toelichting:
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Beleidsplan 2023-2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het college is blij met de ambitie om Bevolkingszorg te versterken. De afgelopen periode hebben gemeenten al laten zien dat ze een volwaardig partner zijn voor de overige hulpdiensten. Voor de verdere ontwikkeling is het wenselijk dat er binnen de VRR meer capaciteit beschikbaar wordt gesteld om dit proces te kunnen begeleiden.

Beantwoording artikel 34-vragen over Parkeerplaatsen Vlaardings Geluk betrokken bij achtertuinen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie SP inzake 'Parkeerplaatsen Vlaardings Geluk betrokken bij achtertuinen' vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording van de vragen geeft het college aan bekend te zijn met de situatie waarbij sommige bewoners van de wijk Vlaardings Geluk in Babberspolder hun parkeerplaats bij de tuin betrekken. Het gaat hierbij met name om woningen van Vlaardings Geluk III en in het bijzonder de Speenkruidstraat. Omwonenden hebben in 2019 aan de gemeente het signaal afgegeven dat deze situatie de toch al beperkte parkeergelegenheid in de wijk verder beperkt.

De ontwikkelaar van de woningen heeft in de koopovereenkomst opgenomen dat het gebruik van de parkeerplaats op eigen terrein een verplichting is. Bewoners kunnen een boete krijgen bij het niet naleven hiervan. Deze verplichting heeft de gemeente van de ontwikkelaar overgenomen. Bewoners zijn hierover geïnformeerd en ook gevraagd de situatie aan te passen waar nodig.

Publiekrechtelijk handhaven is niet mogelijk aangezien het bestemmingsplan niets zegt over handhaven op eigen terrein. Privaatrechtelijk handhaven is wel mogelijk maar dat vergt nader onderzoek. De gemeente heeft hier ook weinig ervaring mee. Om een standpunt in te nemen moet nog nader onderzoek plaatsvinden over de omvang van het aantal mensen dat in strijd handelt met de overeenkomst en het parkeerprobleem in de wijk.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan parapluherziening dezonering industrieterrein VKV
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan parapluherziening dezonering industrieterrein VKV vastgesteld.

Toelichting:
Het doel van het bestemmingsplan is om een juridisch planologisch kader te scheppen om aan de randvoorwaarden te kunnen voldoen om de transformatie van het gebied rond de KW-haven mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan is in het kader van de wettelijke procedure van 24 februari tot met 6 april 2022 ter visie gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld een zienswijze op het plan in te dienen. Er is op 9 maart jl. een informatiemarkt georganiseerd op de locatie van het voormalig Unileverterrein, waarin het bestemmingsplan, naast de Gebiedsvisie, het MER en de andere bestemmingsplannen in in de Rivierzone zijn gepresenteerd en waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg om vragen te stellen en opmerkingen te maken over het bestemmingsplan.

Er is 1 zienswijze namens diverse bedrijven in Vlaardingen en Rotterdam ingediend. Na de terivisielegging is de ingediende zienswijze afgewogen en meegenomen in het uiteindelijke voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan voor een termijn van 6 weken ter visie gelegd voor beroep. Het instellen van beroep staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor belanghebbenden en/of indieners van een zienswijze.

Raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Maasboulevard-Westhavenkade (Locatie Pietersen) vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Maasboulevard-Westhavenkade (Locatie Pietersen) vastgesteld.

Toelichting:
Het doel van het bestemmingsplan is het creëren van een basis voor de herstructurering van de locatie 'Pietersen', op de hoek van de Westhavenkade en de Maasboulevard, als onderdeel van de ontwikkeling van de Rivierzone in Vlaardingen.

De herstructurering onder de ontwikkelnaam New Haven houdt de vervanging van de bestaande bedrijfspanden van Pietersen Elektriciteit BV en van bestaande woningen door een appartementengebouw met maximaal 79 woningen (variërend tussen circa 70 m² en 130 m² en met een buitenruimte aan de voor- en achterzijde) in. In de nieuwe situatie blijft ook bedrijvigheid (beroep/bedrijf aan huis) mogelijk en kan maximaal 500 m² aan kantoren worden gerealiseerd (in de plaats van circa 4 appartementen op de begane grond).

Het appartementengebouw bestaat uit twee vleugels parallel aan de Westhavenkade. De vleugels zijn langs de Maasboulevard naar elkaar toe gebouwd, zodat een U-vorm ontstaat. In het midden van de U is ruimte voor een gezamenlijke binnentuin. Onder de binnentuin wordt een parkeergarage aangelegd om in de parkeerbehoefte te kunnen voorzien.

De gewenste ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan 'Maaswijk', omdat het bouwplan niet past binnen de aangegeven bouwvlakken en het maximaal toegestane aantal woningen wordt overschreden.

Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt voorzien in een passende regeling voor de nieuwbouw. Na de tervisieleggingsperiode zijn ingediende zienswijzen afgewogen en - indien daar aanleiding toe was - meegenomen in het uiteindelijke voorstel wat door het college voor besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Na vaststelling door de gemeenteraad wordtl het bestemmingsplan voor een termijn van 6 weken ter visie gelegd voor beroep. Het instellen van beroep staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor belanghebbenden en/of indieners van een zienswijze. De procedure voor het Stap-3 besluit is identiek aan de procedure van het bestemmingsplan en hiervoor geldt ook het instellen beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
De Rivierzone wordt getransformeerd naar een hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied. De realisering van een substantieel deel van de extra te bouwen woningen om te groeien tot 39.000 woningen in 2030 zal plaatsvinden in de Rivierzone.

De totale plancapaciteit in dat gebied loopt op tot ca 3.000 nieuw te bouwen woningen. Omdat gebiedsontwikkeling meer is dan het bouwen van woningen, ontstond behoefte aan een integrale visie op deze gebiedsontwikkeling. De diverse ontwikkelingen kunnen daardoor bijdragen aan een integrale ontwikkeling in plaats van alleen invulling geven aan woningbouw. Doordat er al meerdere bouwplannen lopen is er behoefte aan een gebiedsvisie om deze plannen aan te toetsen.

In de gebiedsvisie worden enerzijds de kaders aangegeven waarbinnen ontwikkelingen en projecten kunnen plaatsvinden, anderzijds worden de ambities van de gemeente op een integrale wijze weergegeven. Dus naast wonen en werken worden ook de benodigde en/of gewenste voorzieningen voor onderwijs, zorg, sport, infrastructuur, groen, water en dergelijke in samenhang in beeld gebracht.

De visie schetst een ruimtelijk gewenste structuur en programmering van het gebied. Dit geeft een beeld van de ambitie. De visie vormt het kader voor een geleidelijke transformatie van industriegebied naar een gebied waar een mix van wonen en werken centraal staat.

Voor de gebiedsontwikkeling is, gelet op de omvang van het maximale programma ( > 2.000 woningen en bijbehorend commercieel en maatschappelijk programma), een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk. Het MER geeft het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming en is voorwaardelijk voor de juridische houdbaarheid van de gebiedsvisie en de bijbehorende bestemmingsplannen.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Maaswijk-West (District U/voormalig Unileverterrein) en het Stap-3 besluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Maaswijk-West (District U/voormalig Unileverterrein) en het Stap-3 besluit vastgesteld.

Toelichting:
Het doel van het bestemmingsplan is het maken van een juridische vertaling van het Masterplan District U. Hierin is de herontwikkeling beschreven van het voormalige Unileverterrein, als onderdeel van de ontwikkeling van de Rivierzone in Vlaardingen. Het door Unilever verlaten terrein is aangekocht door de Van Adrighem Group (met INSPIRE als gedelegeerd projectontwikkelaar) en deels doorverkocht aan Leyten.

Deze partijen (verenigd in ALV CV) willen het gebied herontwikkelen tot een dynamisch woon-werkgebied. Op basis van het huidige bestemmingsplan 'Leverterrein' geldt de bestemming Bedrijf. Het realiseren van een stedelijk woon-werkgebied is hiermee in strijd en om deze reden is het bestemmingsplan Maaswijk-West opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in het kader van de wettelijke procedure van 24 februari tot met 6 april 2022 ter visie gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld een zienswijze op het plan in te dienen. Er is op 9 maart een informatiemarkt georganiseerd op de locatie van het voormalig Unileverterrein, waarin het bestemmingsplan, naast de Gebiedsvisie, het MER en de andere bestemmingsplannen in in de Rivierzone zijn gepresenteerd en waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg om vragen te stellen en opmerkingen te maken over het bestemmingsplan. Er zijn 9 zienswijzen ingediend.

Na de terivisielegging zijn de ingediende zienswijze afgewogen en meegenomen in het uiteindelijke voorstel van het college ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan voor een termijn van 6 weken ter visie gelegd voor beroep. Het instellen van beroep staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor belanghebbenden en/of indieners van een zienswijze.

De procedure voor het Stap-3 besluit is identiek aan de procedure van het bestemmingsplan en hiervoor geldt ook het instellen beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na de tervisieleggingsperiode zijn de ingediende zienswijzen afgewogen en - indien daar aanleiding toe was - meegenomen in het uiteindelijke voorstel wat door het college voor besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Eiland van Speyk en het Stap-3 besluit Interimwet stad-en-milieubenadering
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Eiland van Speyk en het Stap-3 besluit Interimwet stad-en-milieubenadering vastgesteld.

Toelichting:
Het doel van het bestemmingsplan is het creëren van een basis voor de herstructurering van het Eiland van Speyk, als onderdeel van de ontwikkeling van de Rivierzone in Vlaardingen. Op dit terrein - dat op het westelijk deel van het schiereiland van de Koningin Wilhelminahaven is gelegen en waar lange tijd bedrijvigheid heeft plaatsgevonden - is een transformatie naar maximaal 646 woningen en maximaal 2.000 m² aan ondersteunende functies (commercieel en maatschappelijk) beoogd.

Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld. Na de tervisieleggingsperiode van de ontwerpbesluiten zijn de ingediende zienswijzen afgewogen en - indien daar aanleiding toe was - meegenomen in het uiteindelijke voorstel wat door het college voor besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Na vaststelling door de gemeenteraad wordtl het bestemmingsplan voor een termijn van 6 weken ter visie gelegd voor beroep. Het instellen van beroep staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor belanghebbenden en/of indieners van een zienswijze. De procedure voor het Stap-3 besluit is identiek aan de procedure van het bestemmingsplan en hiervoor geldt ook het instellen beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Goedkeuring statutenwijziging SUWR
Het college van burgemeester en wethouders heeft statutenwijziging Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rotterdam (SUWR) goedgekeurd.

Toelichting:
Stichting Urgentie Woningzoekenden Rotterdam (hierna; SUWR) voert voor vijf gemeenten (Schiedam, Maassluis, Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Vlaardingen) alle urgentieaanvragen uit conform de afspraken zoals vastgelegd in de 'Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020'. Het bestuur van SUWR heeft in de bestuursvergadering van 15 april 2021 besloten tot een statutenwijziging die ziet op (samenstelling van) het bestuur van de stichting.

Raadsmemo Meerjaren Programma Grondzaken 2022
Het college van burgemeester en wethouders:

de raadsmemo Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2022 vastgesteld,
Meerjaren Programma Grondzaken 2022, gelet op de economische en financiële belangen van de gemeente op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet Open Overheid (WOO) te behandelen onder geheimhouding vastgesteld,
Verkorte openbare Meerjaren Programma Grondzaken 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad met de Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) over de (financiële) stand van zaken per grondexploitatie per 1 januari 2022. Ook zijn in de MPG de kansen en risico's per grondexploitatie geactualiseerd.

Het totaaloverzicht van de ontwikkelingen van de grondexploitaties laat een positief financieel resultaat zien van ca. € 242.000. Dat komt doordat de positieve ontwikkelingen die in de MPG 2021 waren voorzien, nog positiever lijken uit te gaan vallen. Natuurlijk geldt daarbij de kanttekening dat dit resultaat nog wel daadwerkelijk moet worden behaald in de toekomst.

Er zijn ook nadelige ontwikkelingen. In de voorziening die in de begroting wordt getroffen om alle ontwikkelingen op te vangen, wordt alleen rekening gehouden met de nadelige ontwikkelingen. Dat leidt ertoe dat er op dit moment € 1,64 mln extra moet worden opgenomen in de voorziening om de nadelige effecten op te kunne vangen. Dit bedrag is al verwerkt in de jaarrekening 2021.

24-08-2022