Openbare besluiten B&W 22 | 11 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 22 | 11 | 2022

Raadsmemo stand van zaken Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld. 

Toelichting: 
Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken huiselijk geweld en kindermishandeling. In april 2021 is door het bestuurlijk overleg van de centrumgemeente Rotterdam een bovenregionaal plan opgesteld voor de verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Iedere gemeente heeft hier lokaal invulling aan gegeven. Samen met ketenpartners zijn er prioriteiten vastgesteld die zijn uitgewerkt in acties. De acties zijn gericht op het verbeteren van de expertise van professionals in Vlaardingen en op het verbeteren van de samenwerking met en tussen de ketenpartners. De eerste stappen zijn in 2022 gezet en worden in 2023 verder opgepakt.

Raadsvoorstel tot vaststellen van derde Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van derde Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 vastgesteld. 

Toelichting: 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 regelt de hulpvraag van volwassen cliënten bij het langer zelfstandig thuis wonen. Het gaat hierbij om ondersteuning zoals: huishoudelijke hulp, dagbesteding en vervoersvoorzieningen. In deze verordening worden nu wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op onder meer de indicatie collectieve vervoersvoorziening, categorie speciale begeleiding en verbruik eigen risico ziektekosten tegemoetkoming meerkosten. Daarnaast worden ook de pgb-tarieven en de bedragen voor de clientbijdragen geactualiseerd. Ook wordt geregeld dat vanaf 2023 Vlaardingse inwoners met een bijstandsinkomen (tot 120%) weer in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming bij hoge en/of langdurige zorgkosten.

Al deze wijzigingen zijn opgenomen in de derde Wijzigingsverordening. Om per 1 januari 2023 de gewijzigde regelgeving in te laten gaan heeft het college van burgemeester en wethouders een raadsvoorstel vastgesteld. 

Monitor Inburgering 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

de Monitor Inburgering (startdocument) vastgesteld, de raadsmemo Monitor Inburgering vastgesteld.

Toelichting:
Met de Monitor Inburgering wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre doelen en ambities van de MVS-gemeenten met betrekking tot inburgering worden gehaald. De monitor belicht het thema inburgering vanuit vier perspectieven; het perspectief van de inburgeraar, het maatschappelijke perspectief, het innovatieperspectief en het financiële perspectief. Deze Monitor is de eerste in deze vorm en wordt dan ook gezien als een nulmeting.

Raadsmemo afdoening motie Periodiek borstonderzoek 
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de brief aan de minister van VWS over bevolkingsonderzoek borstkanker vastgesteld,
de raadsmemo afdoening motie Periodiek borstonderzoek vastgesteld.

Toelichting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief vastgesteld waarmee het de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport oproept het periodiek borstonderzoek voor vrouwen weer tweejaarlijks te laten plaatsvinden. Eind 2020 heeft het Rijk besloten dit onderzoek nog maar één keer per drie jaar uit te voeren. Hiermee neemt het risico op onontdekte borstkanker toe en dat is een ongewenst ontwikkeling. De gemeente Vlaardingen blijft overigens Vlaardingers structureel en duurzaam informeren over het belang van borstonderzoek en het tijdig ondernemen van actie.

MER-beoordelingsbesluit Anna van Saksenweg 1 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

ingestemd dat er geen milieueffectrapport (MER) voor de realisatie van 46 woningen (bestemmingsplan Anna van Saksenweg 1) hoeft te worden opgesteld,
ingestemd met het concept-m.e.r-beoordelingsbesluit.

Toelichting: 
De initiatiefnemer heeft een aanmeldnotitie opgesteld voor de realisatie van 40 appartementen en 6 studio's op de locatie Anna van Saksenweg 1. Op de beoogde locatie is momenteel restaurant/bowlingcentrum Dok99 gevestigd. Dok99 is echter voornemens zijn activiteiten op deze locatie te beëindigen waardoor ruimte ontstaat voor de realisatie van woningbouw. Om de woningbouw mogelijk te maken wordt er een bestemmingsplan opgesteld waarvan de mer-beoordeling een onderdeel is. De DCMR heeft de notitie beoordeeld en geconcludeerd dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. 

Het college heeft dat advies overgenomen. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor de diverse milieuaspecten zoals geluid, lucht en stikstof. Alle overige omgevingsaspecten komen aan de orde bij het bestemmingsplan.

23-11-2022