Openbare besluiten B&W 21 november 2023

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 21 november 2023

Raadsvoorstel tot vaststellen 'Klachtenregeling gemeente Vlaardingen 2024'
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen 'Klachtenregeling gemeente Vlaardingen 2024' vastgesteld.

Toelichting:
Op dit moment kennen het college en de gemeenteraad (inclusief de burgemeester als afzonderlijk bestuursorgaan) afzonderlijke klachtenregelingen. Die regelingen zijn gemoderniseerd. Op advies van zowel de gemeenteraad als het college is er een 'Klachtenregeling gemeente Vlaardingen 2024' opgesteld voor de gezamenlijke 3 bestuursorganen. Naast een vermindering van de regeldruk, wordt op die wijze voor iedereen duidelijk hoe de verantwoordelijkheden liggen. Dat geldt vooral voor diegenen die zich beroepen op de regeling. Het college heeft de gemeenteraad een voorstel voorgelegd tot het vaststellen van de 'Klachtenregeling gemeente Vlaardingen 2024'.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het besluit om de bevoegdheid tot het aanwijzen huis der gemeente en het vaststellen van beleidsregels hiervoor te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het besluit om de bevoegdheid tot het aanwijzen huis der gemeente en het vaststellen van beleidsregels hiervoor te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004 vastgesteld.

Toelichting:
Het aanwijzen van trouwlocaties ('huis der gemeente') en het vaststellen van beleidsregels voor vaste en eenmalige trouwlocaties is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan deze bevoegdheid delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, zodat snellere besluitvorming kan plaatsvinden. De raad had deze bevoegdheid in Vlaardingen nog niet aan het college gedelegeerd. Omdat er inmiddels meerdere vaste trouwlocaties en eenmalige locaties zijn aangewezen door het college is het noodzakelijk deze alsnog rechtmatig aan te wijzen.

Beantwoording artikel 34-vragen parkeerbeleid Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen Heel de Stad over parkeerbeleid Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
De medewerkers van Toezicht & Handhaving treden handhavend op tegen parkeerovertredingen die zij tijdens hun dienst tegenkomen. Dit kan door een waarschuwing te geven, een boete op te leggen en/of het wegslepen van een hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd voertuig. De boete, ook wel Mulderboete genoemd, wordt aan de overtreder of op kenteken opgelegd. De verdere afhandeling van de boete vindt plaats door het Centraal Justitieel Incassobureau. Als een voertuig gevaarlijk of hinderlijk staat geparkeerd kan deze worden weggesleept naar een gemeentelijke bewaarplaats. Het voertuig wordt pas aan de kentekenhouder teruggegeven als de kosten van de boete, het verslepen en de stalling zijn betaald. Het optreden van de gemeentelijke handhavers vindt in nauwe samenwerking met de politie plaats. Daarnaast controleert de brandweer ook regelmatig de bereikbaarheid van de straten.

Bekostigingsplafond Programma onderwijshuisvesting 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft het bekostigingsplafond voor het Programma onderwijshuisvesting 2024 op € 655.000 vastgesteld.

Toelichting:
Het college is jaarlijks verplicht het bekostigingsplafond voor onderwijshuisvesting vast te stellen. Het bekostigingsplafond is het bedrag dat jaarlijks in de begroting beschikbaar wordt gesteld voor het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs. Schoolbesturen kunnen elk jaar voor 1 februari aanvragen indienen voor het Programma onderwijshuisvesting om in aanmerking te komen voor bekostiging voor het realiseren en het in stand houden van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Met het vastgestelde bekostigingsplafond kan de gemeente deze aanvragen beoordelen.

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2024 vastgesteld.

Toelichting:
Het Programma onderwijshuisvesting 2024 geeft een overzicht van huisvestingsvoorzieningen voor alle scholen in Vlaardingen die in 2024 uitgevoerd gaan worden. Elk jaar kunnen schoolbesturen voor 1 februari daarvoor een aanvraag indienen om zo in aanmerking te komen voor bekostiging. De gemeente bepaalt op grond van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Vlaardingen 2015 of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. Wanneer dat het geval is, worden de werkzaamheden opgenomen in het Programma onderwijshuisvesting. Aanvragen die niet voor een vergoeding in aanmerking komen, worden op het Overzicht geplaatst.

Zienswijze Ontwerpbesluit windturbinebepalingen leefomgeving
Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief zienswijze op het Ontwerpbesluit windturbinebepalingen leefomgeving conform vastgesteld; met het samen met de gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, conform de
hiertoe opgestelde brief, indienen van een zienswijze op het Ontwerpbesluit windturbinebepalingen leefomgeving ingestemd;

Toelichting:
Al geruime tijd werkt het Rijk aan nieuwe landelijke milieunormen voor windturbines op land. Het gaat om nieuwe regels voor geluid, veiligheid, slagschaduw en afstand van grote en kleine windturbines. Deze nieuwe regelgeving kan de mogelijkheden voor realisatie van nieuwe windturbines in Vlaardingen negatief beïnvloeden. Over deze nieuwe regelgeving kunnen tot 22 november 2023 zienswijzen worden ingediend. De gemeente Vlaardingen maakt gebruik van deze mogelijkheid, zowel door zelf een zienswijze in te dienen, als door het medeondertekenen

21-11-2023