Openbare besluiten B&W 21 februari 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 21 februari 2023

Bekrachtiging parafenbesluit over de donatie voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de eerste VGR
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit over de donatie van € 75.000 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië bekrachtigd

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen heeft afgelopen woensdag besloten om 75.000 euro aan Giro555 van de Samenwerkende Hulporganisaties te doneren om daarmee slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te helpen. Dat heeft het college bekendgemaakt, voorafgaand aan de grote televisie-inzamelingsactie. Daarmee sluit Vlaardingen zich aan de roep van de VNG en de andere gemeenten die ook die bijdrage geven.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Nota Implementatie gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Nota Implementatie gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld.

Toelichting:
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijziging van de wet heeft als doel om de gemeenteraad meer mogelijkheden te geven om te sturen op gemeenschappelijke regelingen. Om hierin te voorzien gaat het college per gemeenschappelijke regeling eens per jaar een risicoprofiel opstellen waarin de bestuurlijke en financiële risico's die de gemeente Vlaardingen loopt inzichtelijk worden gemaakt. Hoe hoger de risico's, hoe nadrukkelijker de gemeenschappelijke regeling wordt gevolgd en hoe uitgebreider de informatiestroom naar de gemeenteraad is. Hierdoor kan de gemeenteraad beter sturen op de gemeenschappelijke regelingen.

Afhandeling motie Welkomstborden
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo afhandeling motie Welkomstborden vastgesteld.

Toelichting:
Het college gaat de uitstraling op elf locaties bij de entrees van de stad verbeteren door welkomstborden te plaatsen of de bestaande borden aan te passen. Bij elk entree komen twee borden: een klein bord voor Vlaardingen750 en een groter bord waarop de haring op verrassende en eigentijdse manier zichtbaar zal zijn. Hiermee verbetert de uitstraling van de entreegebieden en worden bewoners en bezoekers geattendeerd op de viering van 750 jaar stadsrechten in 2023. De verwachting is dat de nieuwe borden voor eind maart gerealiseerd kunnen worden.

Vaststellen beheerovereenkomst slagbomen Benelux Workpark
Het college van burgemeester en wethouders heeft de overeenkomst tussen gemeente en IKV Benelux Workpark voor het plaatsen van twee dubbele slagboomconstructies in de openbare ruimte vastgesteld.

Toelichting:
Eind 2019 heeft de ondernemersvereniging Benelux Workpark een brief aan de gemeente gestuurd om hun zorgen te uiten over de veiligheid en leefbaarheid van het bedrijventerrein. De gemeente is toen met de ondernemersvereniging in gesprek gegaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de knelpunten op te lossen en overlast tegen te gaan. Eén van de oplossingen om overlast tegen te gaan is het plaatsen van slagbomen bij de ingang van het bedrijventerrein. In de overeenkomst die het college hierover heeft vastgesteld, zijn afspraken gemaakt over onder andere onderlinge verantwoordelijkheid, het recht van opstal en aansprakelijkheid.

Beantwoording artikel 34-vragen over de afsluiting van het fietspad aan de Zwanensingel
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van het CDA over de afsluiting van het fietspad aan de Zwanensingel vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording licht het college toe dat er inderdaad overlast was voor fietsers en voetgangers, maar dat het sportcentrum tijdens de werkzaamheden wel steeds op een veilige manier bereikbaar was. Bij soortgelijke werkzaamheden worden met behulp van een verkeerscirculatieplan afspraken vastgelegd over de manier waarop het verkeer veilig langs het werk geleid wordt.

Ontwerpbestemmingsplan Darkstores en flitsbezorging en ontwerpbeheersverordening Vergulde Hand West, derde herziening
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Ontwerpbestemmingsplan Darkstores en flitsbezorging vastgesteld,
Ontwerpderde herziening van de Beheersverordening Vergulde Hand West vastgesteld.

Toelichting:
Flitsbezorgsupermarkten met darkstores (snelle bezorgsupermarkten met magazijnen en zonder winkelfunctie) vestigen zich op steeds meer plaatsen in Nederland. Op meerdere plekken in het land leidt dat tot overlast en een inbreuk op het woon- en leefklimaat. Om dit tegen te gaan, heeft de gemeenteraad in februari 2022 een voorbereidingsbesluit genomen waarin is bepaald dat dergelijke supermarkten niet te beschouwen zijn als reguliere detailhandel en binnen de gemeente Vlaardingen niet zijn toegestaan. In navolging van dit voorbereidingsbesluit is een ontwerpparaplubestemmingsplan opgesteld. Hierin is geregeld dat flitsbezorging en darkstores nergens binnen de gemeente is toegestaan. Door middel van een binnenplanse afwijking kan van dit verbod worden afgeweken, voor zover het gaat om een locatie buiten het kernwinkelgebied en een winkelcentrum.

Raadsmemo inzake voortgang professionalisering Stichting Lokale Omroep Vlaardingen vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo inzake voortgang professionalisering Stichting Lokale Omroep Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
In de raadsmemo doet het college van B&W verslag van de verkenning van de mogelijkheden om te komen tot professionalisering van de Stichting Lokale Omroep Vlaardingen (SLOV). Er zijn de afgelopen tijd de eerste stappen gezet in de richting van intensieve samenwerking met Stichting SCHIE. Om de professionalisering van de SLOV verder op gang te helpen, wordt er de komende tijd redactionele ondersteuning aangetrokken en een hoofdredacteur die aan de slag gaat met professionalisering van de organisatie en programmering van de SLOV.

WarmtelinQ Vondelingenplaattrace
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het voorgestelde tracé voor de Vondelingenplaatleiding van WarmtelinQ langs de Marathonweg onder voorwaarden en vaststellen van het overeengekomen inpassings- en compensatiepakket, besloten de wethouder Kegel (portefeuillehouder duurzaamheid) te mandateren om de Samenwerkingsovereenkomst met WarmtelinQ aan te gegaan.

Toelichting:
Vlaardingen zet weer een belangrijke stap in de warmtetransitie. Het college van B&W heeft vandaag besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het zuidelijk tracé Vondelingenplaat – Vlaardingen van WarmtelinQ. De warmtetransportleiding gaat aansluiten op de leiding die op dit moment al aan de randen van de Holy wordt aangelegd naar Den Haag. Zie voor meer informatie het persbericht ‘Volgende stap aanleg WarmtelinQ restwarmteleiding.

Bouwrealisatieovereenkomst voor het primair onderwijs
Het college van burgemeester en wethouders heeft de model bouwrealisatieovereenkomst voor het primair onderwijs vastgesteld.

Toelichting:
Op 21 februari 2023 heeft het college het model bouwrealistieovereenkomst vastgesteld voor het primair onderwijs. Deze documenten zijn in overleg en in samenwerking met de schoolbesturen van het primair onderwijs tot stand gekomen. In januari van dit jaar hebben de schoolbesturen al ingestemd met dit document. Met het vaststellen van deze overeenkomst wordt de eenduidigheid van afspraken en verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de schoolbesturen voor primair onderwijs bij de verschillende nieuwbouw-, uitbreidings- en renovatieprojecten beter gewaarborgd. Voor het voortgezet onderwijs wordt bekeken of voor de projecten die in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgenomen zijn, ook een bouwrealisatieovereenkomst opgesteld kan worden.

21-02-2023