Openbare besluiten B&W 21 | 20 | 2021

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2022

Openbare besluiten B&W 21 | 20 | 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de collectieve festiviteiten voor 2022 aangewezen.

Toelichting:
Het college heeft de collectieve festiviteiten voor 2022 aangewezen. Voor 2022 gaat het, als de coronamaatregelen het toelaten, om de volgende dagen: Koningsnacht, dinsdag 26 april; Koningsdag, woensdag 27 april; Haring- en Bierfeest, vrijdag 25 juni en zaterdag 26 juni; Zomerterras, zaterdag 6, 13 en 20 augustus; Tweede Kerstdag, maandag 26 december; Oudjaarsavond, zaterdag 31 december.

Op die dagen mogen horecaondernemers tot 02.00 uur afwijken van de geldende geluidsnormen en hun horeca-inrichting in afwijking van hun exploitatievergunning geopend hebben tot 05.00 uur.

Ontheffing verbod flyeren APV gemeenteraadsverkiezingen
Het college van burgemeester en wethouders de brief ontheffing verbod flyeren APV gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Toelichting:
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Vlaardingen. Meerdere politieke partijen willen in de aanloop daar naartoe flyeren op tijdstippen en locaties waar dat normaal gesproken niet mag. Bijvoorbeeld op marktdagen in het centrum. Het college heeft de Vlaardingse politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen nu een ontheffing verleend.

Zij mogen van 1 januari 2022 tot 17 maart 2022 flyeren op woensdag en zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur en op koopzondagen tussen 12.00 en 17.00 uur op het Veerplein, Achter het Veerplein, het Schoutplein en winkelcentrum Liesveld.

Verlenging tijdelijke noodopvang vluchtelingen
Het college van burgemeester en wethouders:

1. Besloten tot vaststellen van het addendum bij de bestuursovereenkomst inzake vestiging van een tijdelijke noodopvanglocatie aan de Oosthavenkade te Vlaardingen d.d. 22 oktober 2021.
2. Het gedoogbesluit riviercruiseschip Oosthavenkade vastgesteld.
3. Ontheffing APV/Geluidhinder vastgesteld.

Toelichting:
De afgelopen weken zijn vluchtelingen opgevangen in Vlaardingen op een hotelschip aan de Oosthavenkade. Zij kunnen vanwege plaatsgebrek niet terecht in de bestaande Nederlandse asielzoekerscentra. Het schip zou maximaal 8 weken blijven liggen en op vrijdag 31 december vertrekken.

Nu is duidelijk geworden dat het plaatsgebrek in de bestaande asielzoekerscentra nog groter is geworden. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een uitzonderlijke stap gezet en een aantal gemeenten verplicht om vluchtelingen op te vangen. Ook de regio Rotterdam-Rijnmond heeft zo'n verplichting gekregen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, heeft verschillende gemeenten in de regio 'aangewezen' om hieraan te voldoen. Hij heeft daarbij ook Vlaardingen aangewezen. Dat betekent dat Vlaardingen voor maximaal 6 maanden opvang moeten blijven bieden aan maximaal 70 vluchtelingen.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Zesde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Zesde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 vastgesteld.

Toelichting:
Omdat de naam van de Drank- en Horecawet is veranderd stelt het college de gemeenteraad voor om in de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 de benaming Drank- en Horecawet te vervangen door Alcoholwet. Ook stellen ze voor om een nieuw artikel over proeverijen in slijterijen in op te nemen.

Raadsmemo stand van zaken Investeringsimpuls Verkeersveiligheid en IPVa projecten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken Investeringsimpuls Verkeersveiligheid en IPVa projecten vastgesteld.

Toelichting:
In de Mobiliteitsagenda zijn maatregelen opgenomen voor de korte, middellange en lange termijn om Vlaardingen verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken. Voor veel kortetermijnmaatregelen heeft de gemeente subsidie ontvangen van het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Deze verbeteringen zijn dit jaar of worden volgend jaar uitgevoerd, vaak in combinatie met reeds gepland onderhoud en/of een herstructurering. Voorbeelden daarvan zijn de herinrichting van de Reigerlaan, de aanpak van de Marathonweg, het verbeteren van de oversteekbaarheid van diverse wegen en het realiseren van veilige schoolzones. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de laatste stand van zaken van deze projecten. Ook wordt de gemeenteraad geïnformeerd over nieuwe verkeersprojecten die in 2022 subsidie ontvangen van de MRDH.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Grondbrief 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Grondbrief 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Om de gemeenteraad goed te informeren in het grondbeleid wordt jaarlijks, aan het einde van het jaar, de ‘Grondbrief’ aan de gemeenteraad aangeboden voor instemming. De gemeenteraad geeft hiermee de kaders (parameters) aan waar we voor Vlaardingen vanuit gaan wat betreft kosten- en opbrengstenstijging, de minimale grondprijs voor bouwgrond en de grondprijs voor sociale huurwoningen bij de omzetting erfpacht naar volle eigendom. Dit vormt de basis voor de verwerking van de grondexploitaties in het Meerjaren Programma Grondzaken 2022. De nieuwe kadernota Grondbeleid, waarin de kaders voor o.a. grondbeleid en erfpacht worden opgenomen, zal in het eerste kwartaal 2022 aan de raad worden aangeboden.

Vrijetijdseconomie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie Vrijetijdseconomie en de daarin geschetste vervolgaanpak, op ambitieniveau 3 vastgesteld en de
raadsmemo over Vrijetijdseconomie vastgesteld.

Toelichting:
Door in te zetten op vrijetijdseconomie kan Vlaardingen versterkt worden als prettige woonstad met een levendige binnenstad. Het verbetert de mogelijkheden voor inwoners om hun vrije tijd in hun eigen stad door te brengen en dat vergroot weer hun tevredenheid en trots op de stad. Inwoners zijn de belangrijkste ambassadeurs van de stad en geven zo het imago van Vlaardingen een positieve impuls. Inzetten op vrijetijdseconomie beoogt ook om meer bezoekers en bestedingen in winkels, horeca en culturele instellingen, wat goed is voor de werkgelegenheid. De Startnotitie Vrijetijdseconomie vloeit voort uit het werkplan Economische Zaken ‘Samen voor de Stad’.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt de regiogemeenten met advies over vrijetijdseconomie en daar heeft Vlaardingen gebruik van gemaakt. Vlaardingen heeft ook de expertise benut van de landelijke organisatie NBTC Holland Marketing om de aanpak vorm te geven. De Economische Adviesraad Vlaardingen heeft eveneens advies uitgebracht over de startnotitie en aangeboden mee te denken in het vervolg.

De startnotitie Vrijetijdseconomie gaat in op de economische en maatschappelijke waarde van vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie) voor Vlaardingen, hoe vrijetijdseconomie bijdraagt aan de ambities uit de Toekomstvisie, de positie van Vlaardingen in de regio en de kansen voor de stad. De notitie besluit met een bestuurlijke ambitie en advies voor een vervolgaanpak. Nu het college van burgemeester en wethouders de startnotitie heeft vastgesteld kunnen verdere stappen wordt gezet. Uiteindelijk is het doel om in 2022 een programma vrijetijdseconomie en centraal georganiseerde stadsmarketing te organiseren. Dit valt samen met het viering van 750 jaar Vlaardingen in 2023, waar ook de gemeente fors in investeert. Dit jubileum kan het vliegwiel zijn om Vlaardingen op de kaart te blijven zetten via gerichte bestemmingsontwikkeling en marketing.

Beantwoording artikel 34-vraag over kabelgootladen en de visie duurzame mobiliteit
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vraag van mevrouw Thommis over kabelgootladen en de visie duurzame mobiliteit vastgesteld.

Toelichting:
Het college geeft aan dat zij bij het opstellen van de visie op duurzame mobiliteit de mogelijkheid van kabelgootladen (en de ervaringen uit andere steden) meeneemt ter overweging. Het college begrijpt dat inwoners met een elektrische auto deze graag via hun zonnepanelen willen opladen. Alleen beschikken zij niet altijd over parkeergelegenheid op eigen terrein. Zij zijn dan aangewezen op de openbare ruimte voor het laden van hun voertuig.
Op dit moment is het op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Vlaardingen niet toegestaan om op een openbare parkeerplaats te laden vanuit huis met een laadkabel over de stoep, al dan niet via een kabelmat of een kabelgoot(tegel).

Voortgangsbericht Klimaatadaptatie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Voortgangsbericht Klimaatadaptatie vastgesteld.

Toelichting:
Op dit moment wordt er met diverse partners in de stad gewerkt aan de uitvoeringsagenda 2021-2024 die voortvloeit uit de Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024. Hierin komen de activiteiten te staan waarmee Vlaardingen er voor zorgt dat onze stad beter het hoofd kan bieden aan het veranderende klimaat. Het college informeert de raad over de stand van zaken van deze uitvoeringsagenda die naar verwachting medio volgend jaar klaar zal zijn. Dit is later dan eerder gepland was. Het college laat aan de raad weten dat de gemeente en andere partners in de tussentijd niet stil staan met het doorvoeren van klimaatadaptieve maatregelen. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een nieuwe Hemelwaterverordening, regionale samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie en de onlangs verkregen subsidie voor het vervangen van de riolering in de Indische Buurt, waarbij het gemengde rioolstelsel vervangen voor een gescheiden rioolstelsel.

Ledenraadpleging Cao gemeenten 2021-2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft het principeakkoord Cao gemeenten 2021-2022 ingestemd.

Toelichting:
De VNG heeft op 3 november 2021 een principeakkoord gesloten met de vakbonden en heeft dit akkoord ter instemming voorgelegd aan de leden. In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt over salaris, thuiswerkvergoeding, verlof en sociale zekerheid voor ambtenaren. Het college gaat akkoord met het principeakkoord, maar geeft de aanbeveling mee om de salarisconsequenties per 1 januari 2022 in te laten gaan in plaats van op 1 december 2021 in verband met mogelijke fiscale consequenties voor medewerkers. Door in te stemmen met het principeakkoord brengt onze gemeente een adviserende stem uit. De VNG en de vakbonden bekrachtigen het akkoord op 27 januari 2022.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake vaccinatiemogelijkheden in de gemeente Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Unen (Beter voor Vlaardingen) inzake vaccinatiemogelijkheden in de gemeente Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
De gemeente zet zich in om testen en vaccineren dichtbij huis in Vlaardingen mogelijk te maken en te behouden. Daarbij is de gemeente afhankelijk van het beleid en de capaciteit van de GGD De GGD is leidend en de gemeente ondersteunt op allerlei manieren. Denk hierbij aan het zoeken naar een geschikte locatie, het inrichten van locaties en de communicatie met inwoners.
De tijdelijke vaccinatielocatie in Wijkcentrum West voor de 1e en 2e prik was dinsdag 21 december 2021 voor het laatst geopend. Deze locatie was bedoeld voor het zogeheten fijnmazig vaccineren in wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Vanwege personeelstekort bij de GGD blijft deze druk bezochte vaccinatielocatie niet langer open. De GGD zet op dit moment alles op alles voor het zo snel mogelijk geven van de boosterprik aan iedereen vanaf 18 jaar. In 2022 bekijkt de GGD opnieuw de mogelijkheden voor het fijnmazig vaccineren. De gemeente zal zich blijven inspannen om dit dichtbij huis in Vlaardingen mogelijk te maken.

Beantwoording artikel 34-vragen over zorgcowboys Jeugdzorgaanbieders
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) over zorgcowboys Jeugdzorgaanbieders vastgesteld.

Toelichting:
De vragen aan het college gaan over ‘buitensporige winsten’ van jeugdhulpaanbieders naar aanleiding van een landelijke publicatie. De gemeente Vlaardingen koopt tot 1 januari 2023 samen met 15 andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond jeugdhulp in (GRJR). Voor enkele van deze aanbieders geldt dat zij een resultaat van meer dan 7% behalen. Dat is meer dan de landelijke norm van 3-7%. De GRJR bekijkt de jaarstukken van jeugdhulpaanbieders.

Vanaf 1 januari 2023 gaan de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) het grootste deel van de jeugdhulp inkopen bij één lokale samenwerkingspartner (waarschijnlijk een consortium van meerdere organisaties). Door de nieuwe manier van inkopen én bekostigen van de jeugdhulp, krijgen de drie gemeenten veel meer mogelijkheden om hoge winstmarges te voorkomen. De gemeenten gaan namelijk werken met een integrale opdracht met een vast bedrag per jaar. Zo kunnen de MVS-gemeenten ervoor zorgen dat geld voor de jeugdhulp efficiënt wordt besteed en zoveel mogelijk daadwerkelijk aan jeugdigen die dat nodig hebben. Bovendien gaat Rogplus het contract beheren en ook dat maakt het mogelijk om veel intensiever mee te kunnen kijken met de uitvoering, waaronder de financiën.

Artikel 34-vragen inzake leegstand en woningnood
Het college van burgemeester en wethouders beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (fractie Boers) inzake leegstand en woningnood vastgesteld.

Toelichting:
Vlaardingen telt momenteel zo'n 1.300 leegstaande woningen Deze woningen staan administratief leeg. Dit betekent niet dat ze in de praktijk allemaal beschikbaar zijn voor nieuwe bewoners. Voor een groot deel bestaat deze leegstand uit kort durende leegstand zoals bij een verbouwing of een verhuizing. Bij een deel van de leegstaande woningen is wel sprake van een (fiscale) gebruiker. Bijvoorbeeld als een object een gecombineerde functie heeft zoals woning/bedrijf, maar enkel gebruikt wordt als bedrijf. Een deel, ongeveer 600, van de leegstaande woningen staat onverklaarbaar lang leeg. Hier kan er sprake zijn van huisvesting van tijdelijke bewoners zoals arbeidsmigranten die zich vanwege de duur van hun verblijf niet hoeven in te schrijven in het BRP (Basis Registratie Personen). De situatie van deze woningen wordt momenteel in beeld gebracht met het onderzoek naar mogelijkheden voor invoeren van toeristenbelasting. Eigenaren van de op papier leegstaande woningen moeten aangeven of het betreffende pand gebruikt wordt en waarvoor. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal de gemeenteraad in februari een besluit nemen over definitief invoeren van toeristenbelasting. Daarnaast worden er onder regie van de regisseur woonoverlast door interventieteams controles ter plaatse uitgevoerd op basis van signalen en handhavingsverzoeken. Deze controles worden al uitgevoerd, maar het doel is om dit in 2022 meer te doen.

Anterieure overeenkomst DOK'99
Het college van burgemeester en wethouders heeft de anterieure overeenkomst DOK'99 vastgesteld.

Toelichting:
Op de locatie DOK'99 in Holy (voormalig bowlingcentrum) is een particulier initiatief voor nieuwbouwontwikkelingen. De gemeente is door de eigenaar en ontwikkelaar verzocht mee te werken aan de herontwikkelplannen. Hiervoor wordt een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente en DOK'99. In deze overeenkomst worden afspraken tussen partijen vastgelegd. Onderdeel daarvan is een plankostenvergoeding voor de werkzaamheden die de gemeente voor deze herontwikkeling moet verrichten. Met de overeenkomst is duidelijk hoe de herontwikkeling verder onderzocht kan worden. Vervolgens kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden gestart met het participatietraject en de planologische procedures voor deze woningbouwontwikkeling.

Uitvoeringsnota participatie: quickscan en programmavoorstel
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo met bijbehorende uitvoeringsnota participatie: quickscan en programmavoorstel 2022 en verder vastgesteld. Verder stemt het college in met het meenemen van het voorstel tot overheveling van € 75.000 van 2021 naar 2022 bij de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2021.

Toelichting:
Om Vlaardingers te bereiken moeten we weten wat hen drijft. Wat kenmerkt de samenleving van Vlaardingen? Er heerst een hoge mate van schouders eronder, en trots op de stad. Maar er zijn ook grote groepen die op dit moment slecht tot niet bereikt worden om mee te denken over onze stad. Door te investeren in participatie versterken we de band met onze inwoners. Door het vroegtijdig betrekken van de omgeving bij initiatieven kunnen plannen beter worden en ontstaat meer draagvlak. Begin 2022 zet de gemeente Vlaardingen met het programma participatie in op doorontwikkeling van het Vlaardingse participatiebeleid. Hierbij betrekken we de Vlaardingers, de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie.

21-12-2021