Openbare besluiten B&W 21 | 06 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 21 | 06 | 2022

Bekrachtiging van de parafenbesluiten van 9 juni en 14 juni 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

per parafenronde genomen besluit de agendacommissie te verzoeken het Raadsvoorstel Kunstgrasinfill alsnog te agenderen voor de raadsvergadering van 16 juni bekrachtigd.
bekrachtigen van het per parafenronde genomen besluit de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Hoekstra over sloop sociale huurwoningen Westwijk vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft twee parafenbesluiten bekrachtigd. Dit zijn besluiten waarmee collegeleden zich akkoord verklaren door het plaatsen van hun paraaf.
Ter eerste het verzoek aan de agendacommissie om het Raadsvoorstel Kunstgrasinfill alsnog te agenderen voor de raadsvergadering van 16 juni. Dit verzoek is ingewilligd en het raadsvoorstel is besproken.
Het tweede parafenbesluit betreft de beantwoording van artikel-34 vragen van de heer Hoekstra over de sloop van 135 huurwoningen in de Westwijk. Het college geeft in de beantwoording aan dat de sloop van deze woningen past binnen de Woonvisie 2021-2030, zoals recent door de gemeenteraad vastgesteld. Het college heeft het voornemen, als deze wordt aangevraagd, de intentie tot sloop af te geven.

Raadsvoorstel Wijzigingsverordening automatisering actualisering boetebedragen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de 'Wijzigingsverordening automatische actualisering boetebedragen Vlaardingen 2022' vastgesteld.

Toelichting:
Via dit voorstel worden een aantal verordeningen gewijzigd waardoor diverse boetebedragen geactualiseerd worden zodat deze gelijk zijn met de door het Rijk voorgeschreven boetebedragen voor 2022.

Raadsmemo beantwoording technische vragen jaarstukken 2021, 1e voortgangsrapportage 2022 en voorjaarsnota 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording technische vragen over de jaarstukken 2021, 1e voortgangsrapportage 2022 en voorjaarsnota 2022 vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen over de jaarstukken 2021, de 1e voortgangsrapportage 2022 en de voorjaarsnota 2022. Het college heeft de beantwoording van de technische vragen vastgesteld. Op 6 en 7 juli aanstaande behandelt de raad deze financiële stukken.

Raadsmemo Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP) Rotterdam The Hague Airport
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP) Rotterdam The Hague Airport vastgesteld.

Toelichting:
Volgens de wet moet voor regionale luchthavens een luchthavenbesluit (Lhb) worden vastgesteld. Zo een besluit omvat een set maatregelen over de operatie en spelregels op de luchthaven en raakt dan ook de belangen van veel partijen op of rond de luchthaven. Ook de belangen van Vlaardingen en de Vlaardingers. Om er voor te zorgen dat dit luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport zo goed mogelijk aansluit bij de belangen van de omgeving, doorloopt de luchthaven een participatietraject met stakeholders. Dit heeft nu geleid tot het Voorlopig Pakket Participatietraject. Om het voorlopig Pakket Participatietraject definitief te maken, vraagt de luchthaven aan stakeholders, waaronder de gemeente Vlaardingen, om het VPP te bespreken met de achterban ter voorbereiding voor een laatste dialoogronde in juni 2022. Tijdens die laatste dialoogronde worden de reacties besproken zo mogelijk verwerkt in het definitieve pakket. Het VPP is in de raadscommissie van 21 april aan de raad toegelicht. De gemeente Vlaardingen heeft op basis van het VPP een aantal uitwerkings- en aandachtspunten om mee te nemen in het vervolgoverleg, waarover het college de raad informeert met deze raadsmemo. Deze punten hebben onder andere betrekking op het minimaliseren van geluidshinder. Verder behouden het college van B&W en gemeenteraad het recht om na de afronding van het participatietraject een zienswijze in te dienen tijdens het formele traject van het Luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport.

Ontwerpbestemmingsplan Aalscholverlaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Aalscholverlaan,
besloten over te gaan tot formele tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Aalscholverlaan.

Toelichting:
Woningstichting Samenwerking heeft het voornemen om de vier bestaande flats aan de Aalscholverlaan in Vlaardingen te renoveren. Daarbij worden de bestaande appartementen gerenoveerd en wordt de begane grond gereconstrueerd. Hierbij wordt achterstallig onderhoud in de appartementen en overige gebouwonderdelen uitgevoerd en worden de appartementen en de gebouwen energetisch verduurzaamd. Om de menselijke maat terug te brengen op de locatie, de sociale veiligheid te vergroten en aanvullende woningen te realiseren worden daarnaast op de begane grond per flat 5 extra woningen gerealiseerd. In totaal worden er dus 20 woningen extra gerealiseerd. Omdat deze nieuwe woningen niet in het bestemmingsplan passen, moet dat worden aangepast.

Raadsmemo Kinderopvangtoeslagaffaire
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Kinderopvangtoeslagaffaire vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht om regelmatig geïnformeerd te worden over de stand van zaken rondom de kinderopvangtoeslagaffaire. Stroomopwaarts is in januari 2021 gestart met het Meldpunt gedupeerden toeslagaffaire voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS).

Inmiddels hebben zich 1263 ouders bij het meldpunt aangemeld, waarvan bijna 500 in Vlaardingen. Via de belastingdienst worden mogelijk gedupeerde ouders bij het Meldpunt aangemeld die toestemming hebben gegeven om hun gegevens te delen. Ouders worden door het Meldpunt benaderd of ze ondersteuning nodig hebben. Soms melden ouders zich ook zelf. Van de bijna 500 gedupeerde ouders in Vlaardingen zijn er 110 die ondersteuning krijgen.

De meeste ouders hebben financiële problemen die zijn veroorzaakt door de toeslagaffaire en problemen met hun woning. Pas als deze problemen zijn opgelost, komt soms naar voren dat er ook andere problemen spelen in een gezin. Zo zijn er ouders die last hebben van psychische problemen. De toeslagaffaire heeft in veel gezinnen ook veel impact op kinderen. Het Meldpunt werkt samen met partners om deze gezinnen te ondersteunen.

22-06-2022