Openbare besluiten B&W 20 | 12 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 20 | 12 | 2022

Reiskosten woon-werk
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onder voorbehoud akkoord Lokaal Overleg;

in te stemmen met verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding woon- werkverkeer naar 0,21 cent per km per 1 januari 2023, de voorliggende lokale reiskosten regeling zodat deze onderdeel uitmaakt van het personeelshandboek vastgesteld, bij akkoord Lokaal Overleg wordt de besluitvorming college definitief.

Toelichting:
Duurzaam reizen is het uitgangspunt voor het college. Bij de gemeente Vlaardingen worden werknemers gestimuleerd om met de fiets of het openbaar vervoer naar kantoor te komen. Openbaar vervoerskosten worden 100% gedekt. Voor mensen die wel met de auto naar kantoor komen geldt een kilometervergoeding voor maximaal 20 kilometer. Een verhoging van de kilometervergoeding is nodig volgens het college om in te spelen op de hoge inflatie waar ook werknemers van de gemeente mee te maken krijgen.
   Naast goed werkgeverschap voor de huidige werknemers, draagt dit besluit ook bij aan het verbeteren van de positie van de gemeente als werkgever op de arbeidsmarkt. Het besluit kan pas doorgevoerd worden als het Lokaal Overleg, het overleg tussen de werkgever en de vakbonden, akkoord is gegaan.

Verplaatsen grond Vergulde Hand-West naar Broekpolder
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het gefaseerd afvoeren van circa 30.000 m3 natuurgrond van de locatie Vergulde Hand-West naar de Broekpolder. 

Toelichting:
Met het besluit voorkomt het college vertraging van het realiseren van de tijdelijke wijk Mrija voor de opvang van ontheemde Oekraïners. Tot en met eind juni 2023 worden hier bijna 400 flexwoningen geplaatst en bewoonbaar gemaakt zodat 1.000 Oekraïense gezinnen uit Vlaardingen en de andere gemeenten in de regio hier tot medio 2026 kunnen wonen. Het is nodig dat uiterlijk in de tweede week van januari de overtollige grond op de locatie weg is.   

Sanering deel Broekpolder
Eerder dit jaar (mei 2022) heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen om de bodem van een gedeelte van het groengebied Broekpolder te laten saneren door het aanbrengen van een laag aarde en het daarna weer groen in te richten. Hiervoor is in totaal 700.000 m3 grond nodig. In 2023 komt er voor dit project een uitvoeringsplan waarna het aanbesteed kan worden. 

Aanpak MTB parcours
Ook is er grond nodig voor aanpassingen aan een van de techniekparken van het mountainbikeparcours in de Broekpolder. Hiervoor zal 4.000 m3 grond gebruikt worden.

Werk met werk maken
Het verplaatsen van de grond van de locatie Mrija naar de Broekpolder loopt in feite vooruit op de behoefte aan grond voor de Broekpolder. De grond heeft natuur/landbouwkwaliteit. Doordat de grond al in Vlaardingen aanwezig is, is de transportafstand gering. Omdat de grond met spoed weg moet van de huidige locatie, wordt nu hard gewerkt om het mogelijk te maken de grond te verplaatsen.  

Maandelijkse informatiebrief inzake de langdurige opvang van Oekrainers
Het college van burgemeester en wethouders heeft de maandelijkse informatiebrief inzake de langdurige opvang van Oekraïners vastgesteld. 

Toelichting:
Er wordt hard gewerkt aan het neerzetten van een tijdelijke wijk waar 1.000 Oekraïners tot uiterlijk medio 2026 kunnen worden opgevangen in ca 400 flexwoningen. De wijk krijgt de naam Mrija wat ‘droom betekent en symbool staat voor het dromen van een zelfstandig Oekraïne waar geen oorlog heerst en waar een positieve toekomst bestaat voor de Oekraïense bevolking. 

Vorige week zijn de eerste woningen op de locatie geplaatst. Om deze zo snel mogelijk bewoonbaar te maken, heeft de gemeente Vlaardingse ondernemers gevraagd om te helpen. Hier hebben meerdere ondernemers positief op gereageerd en er wordt nu onderzocht welke mogelijkheden voor samenwerking er zijn. 

De wijk gaat in de eerste helft van 2023 stap voor stap groeien. Met name in april, mei en juni worden elke maand ongeveer 100 woningen per maand geplaatst. Naast de (ongeveer 300) Oekraïners die nu in Vlaardingen worden opgevangen, kunnen er (ongeveer 700) Oekraïners uit andere gemeenten van de regio tijdelijk onderdak krijgen. 

Er komt een basisschool, die na de zomervakantie start. Verder zijn we in overleg met DSW en een Oekraïens sprekende huisarts, die mogelijk een deel van de zorg kan oppakken.

Raadsmemo stand van zaken convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo stand van zaken convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld.

Toelichting:
Op 9 maart 2021 is het nieuwe convenant 'tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten' ondertekend door gemeente Vlaardingen, de huisvestingsbedrijven Homeflex en United Homes, de uitzendbureaus Tradiro en Stipt en de woningcorporaties Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking . Dit convenant heeft als doel gezamenlijk de problemen aan te pakken die gepaard kunnen gaan met de komst van tijdelijke arbeidsmigranten in Vlaardingen en het aanpakken van misstanden waarvan deze arbeidsmigranten vaak slachtoffer worden.

In dit convenant is opgenomen dat er jaarlijks gegevens worden aangeleverd door de convenantpartners om de ontwikkelingen goed te kunnen monitoren. Deze stand van zaken helpt in de aansturing van de uitvoering van het convenant. 

Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning MVS 2023 vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning MVS 2023 vastgesteld.

Toelichting:
De beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning MVS 2023 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 regelen de hulpvraag van volwassen cliënten bij het langer zelfstandig thuis wonen. Het gaat hierbij om ondersteuning zoals: huishoudelijke hulp, dagbesteding en vervoersvoorzieningen.
   Voor het jaar 2023 zijn wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op onder meer de indicatie collectieve vervoersvoorziening, categorie speciale begeleiding en verbruik eigen risico ziektekosten tegemoetkoming meerkosten. Daarnaast worden ook de pgb-tarieven en de bedragen voor de cliëntbijdragen geactualiseerd.
   Ook wordt geregeld dat vanaf 2023 Vlaardingse inwoners met een bijstandsinkomen (tot 120%) weer in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming bij hoge en/of langdurige zorgkosten.

Addendum contractoverneming Mevis
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het besluit tot ondertekening van het addendum vastgesteld, zodat de rechten en verplichtingen op basis van de op 21 april 2022 door stichting Timon en stichting MEE Rotterdam Rijnmond worden overgenomen door Mevis coöperatieve U.A. 
geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet jo. 5.1 lid 2 onder b Wet Open Overheid, op de inhoud van de bijlage ‘Addendum contractoverneming MEVIS van 31 december 2022’, gelet op de economische en financiële belangen van de gemeente en de gecontracteerde zorgaanbieder.

Toelichting:
Het college heeft besloten door middel van de ondertekening van een addendum de op 21 april 2022 door stichting Timon en stichting MEE Rotterdam Rijnmond ondertekende overeenkomst over te laten nemen door Mevis coöperatieve U.A.

3e Kwartaalrapportage 2022 Rogplus
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo 3e kwartaalrapportage 2022 ROGplus vastgesteld.

Toelichting:
ROGplus rapporteert over de financiële voortgang over de maanden januari tot en met september 2022 voor de taken Wmo en Beschermd Wonen. De rapportage laat zien dat de kosten die ROGplus heeft gemaakt in de drie kwartalen dit jaar iets lager zijn dan begroot. De verwachting is dat de kosten in het vierde kwartaal binnen de begroting blijven.

Raadsmemo bestandsanalyse Stroomopwaarts 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo bestandsanalyse Stroomopwaarts 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Aanleiding voor de bestandsanalyse was dat de bestandsontwikkeling van Vlaardingen negatief afweek ten opzichte van die van Schiedam. De analyse is tot stand gekomen op basis van de data van Stroomopwaarts. Hierbij is gekeken naar de instroom in de uitkering, het huidig bestand en de uitstroom uit de uitkering. Met betrekking tot de hoofdprocessen is de inzet van Stroomopwaarts voor de MVS gemeenten gelijkluidend.
   Deze processen zijn erop gericht om inwoners uit de MVS gemeenten (tijdelijk) de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Deze ondersteuning is erop gericht de inwoner, binnen zijn of haar mogelijkheden, zo snel mogelijk weer financieel zelfredzaam te krijgen. Dit alles er uiteindelijk op gericht om zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. 

Raadsmemo stand van zaken Armoede en Energiebesparing december
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken Armoede en Energiebesparing december vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad wordt met een raadsmemo maandelijks op de hoogte gesteld van ontwikkelingen op het gebied van energie en armoede. Er wordt ingegaan op onder andere de aanvragen voor de energietoeslag, de knelpunten die met betrekking tot dit onderwerp aanwezig zijn bij maatschappelijke organisaties, de ontwikkeling van het uitkeringsbestand en acties die genomen worden om het besparen van energie bij inwoner onder de aandacht te brengen.

Raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten omgevingsvisie
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel uitgangspunten omgevingsvisie vastgesteld.

Toelichting:
Het komende jaar werkt de gemeente Vlaardingen in de geest van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet is eerder uitgesteld en gaat in op 1 juli 2023. Met de Omgevingswet worden de wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld. Om met de Omgevingswet te kunnen werken is een omgevingsvisie vereist.
   De Omgevingsvisie is een strategische visie op lange termijn voor de leefomgeving (denk bijvoorbeeld aan je eigen woonomgeving, het park, de wegen, de voorzieningen, de milieukwaliteit, de bedrijventerreinen, de natuurgebieden, etc.). De gemeenteraad wordt gevraagd uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de omgevingsvisie. 

Raadsmemo stand van zaken Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo stand van zaken Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed vastgesteld.

Toelichting:
De gemeente Vlaardingen maakt werk van een duurzame samenleving. Zo is het doel van het stadsprogramma Nieuwe Energie om samen met bewoners en partners in de stad een bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050. Om dat te bereiken is het verduurzamen van het eigen vastgoed nodig.
   In de routekaart is inzichtelijk gemaakt welke stappen al zijn gezet en welke nog gezet moeten worden om met het eigen vastgoed te voldoen aan mondiale klimaatdoelstellingen. Daarbij wordt gekeken hoe het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed gecombineerd kan worden met onderhoud. Het college informeert de raad met het raadsmemo over de stand van zaken van die routekaart.  

Raadsvoorstel tot vaststellen van het plan van Aanpak 'Locatiestudie basisscholen, Vlaardingen'
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Plan van aanpak ‘Locatiestudie primair onderwijs Vlaardingen’ vastgesteld.

Toelichting:
De gemeente heeft op het gebied van onderwijshuisvesting een zorgplicht om te voorzien in uitbreiding en/of (vervangende) nieuwbouw. Naar aanleiding van een locatieonderzoek (juni 2020) naar een nieuwbouwlocatie voor de basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal is door de gemeenteraad en belanghebbenden geconstateerd dat het onderzoek gedateerd was en de toetsingscriteria niet toereikend waren.
   Mede om deze reden is besloten om een nieuw stadsbreed locatieonderzoek voor het primair onderwijs uit te zetten. In het plan van aanpak zijn selectiecriteria opgenomen. Alle locaties die in Vlaardingen beschikbaar zijn, worden aan de hand van deze selectiecriteria getoetst om te bepalen of een locatie wel of niet geschikt is voor een basisschool. Het college van B&W heeft ingestemd met het raadsvoorstel plan van aanpak om te komen tot een stadsbreed locatieonderzoek voor het primair onderwijs in Vlaardingen. 

Raadsmemo toezegging onderzoek zonnepanelen A4 en A20 in kader van OER-programma
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 'Toezeggingen over zonnepanelen op geluidschermen A4 en A20 in kader van OER-programma' vastgesteld. 

Toelichting:
Met het raadsmemo informeert het college de raad dat onderzocht gaat worden of met zonnepanelen op de geluidsschermen van de A4 en de A20 hernieuwbare energie opgewekt kan worden. Het onderzoek naar de mogelijkheden langs de A4 start begin 2023 en voor de A20 in 2024. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het landelijke programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Met dit programma wil Rijkswaterstaat de regio's en gemeenten ondersteunen met het realiseren van haar duurzame energiedoelen in de Regionale Energiestrategieën. 
 
Raadsmemo aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden
De burgemeester heeft besloten om opnieuw verschillende gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

Toelichting:
De volgende gebieden zijn opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied: centrumgebied, Vlaardingen-West, Holy, Vlaardingen-Ambacht en de bedrijventerrein Groot Vettenoord en De Vergulde Hand. Dat betekent dat er in die gebieden preventief mag worden gefouilleerd. Deze bevoegdheid kan worden ingezet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Op dit moment is een aanwijzingsbesluit van kracht dat op 29 december 2022 afloopt.  

Preventief fouilleren is een relatief zwaar middel om in te zetten. Om die reden wordt elke keer kritisch naar de resultaten van het preventief fouilleren, de wapengerelateerde incidenten en eventueel andere ontwikkelingen in de stad gekeken. In de afgelopen drie jaar zijn de volgende dingen aangetroffen:

2020: 1 vuurwapen, 26 steekwapens, 3 slagwapens en 1 overig wapen; 
2021: 3 vuurwapens, 56 steekwapens, 15 slagwapens en 10 overige wapens; 
2022:  t/m 31 oktober: 2 vuurwapens, 33 steekwapens, 1 slagwapen en 2 overige wapens. 

Er zijn in de periode van 1 januari 2022 tot 1 oktober 2022 23 preventief fouilleeracties gehouden. Deze acties vonden plaats in de late middag en in de avonduren. In de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 oktober 2022 registreerde de politie 79 wapengerelateerde incidenten.

De burgemeester vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen en preventief fouilleren kan daaraan bijdragen. Uit bovenstaande blijkt dat er met regelmaat geweldsincidenten met wapens plaatsvinden. Het is noodzakelijk (wapen)geweld zo krachtig mogelijk te bestrijden en het wapenbezit maximaal te ontmoedigen. De aanwijzing loopt tot 29 juni 2023.

21-12-2022