Openbare besluiten B&W 19 december 2023

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 19 december 2023

Actualisering Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Met het geactualiseerde mandaatbesluit kan de havenmeester van Rotterdam bevoegdheden uitoefenen in de private en gemeentelijke zeehavens van Vlaardingen. Dit heeft als doel om onder andere de afhandeling van de scheepvaart vlot en veilig te laten verlopen. Een actualisatie van het besluit is nodig vanwege de reeds vastgestelde Tweede wijziging van de Havenverordening Vlaardingen 2019.

Beantwoording artikel 34-vragen van tolheffing lijnbussen via Blankenburgverbinding
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de fractie ONS Vlaardingen aangaande de tolheffing lijnbussen via Blankenburgverbinding vastgesteld.

Toelichting:
Naar aanleiding van de Art. 34 vragen van ONS Vlaardingen heeft het college gereageerd op het voornemen van het ministerie om tol te heffen voor lijnbussen op de Blankenburgverbinding. Het college betreurt dit besluit en is desgewenst bereid de lobby vanuit de MRDH te steunen bij het ministerie om de tolheffing voor bussen te laten vallen. De gesprekken hierover zijn nog lopende. Als er geen uitzondering komt voor bussen, schat het college in dat het lastig wordt om de exploitatie van de verbinding rendabel te maken zonder de kosten door te berekenen aan de reiziger.

Indexatie gemeenschappelijke regelingen DCMR/GGD/GRJR/VRR
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Indexatiecijfer van 6,8% voor Gemeenschappelijke regelingen DCMR/GGD/GRJR/VRR vastgesteld,
Met de brief vanuit Krimpen aan den IJssel waarin de deelnemende gemeenten worden geïnformeerd over de indexatiecijfers ingestemd.

Toelichting:
Jaarlijks wordt een gezamenlijk indexatiecijfer opgesteld voor de verbonden partijen. Het indexatiecijfer compenseert deze partijen voor prijsstijgingen. Deze partijen kunnen daarmee bij het opstellen van hun begroting voor volgend jaar rekening houden hiermee. Het toekennen van het indexatiecijfer leidt dus niet tot extra financiële middelen en (beleids)ruimte bij deze partijen. Het stelt hen slechts in staat om te doen wat ze deden en compenseert voor prijsstijgingen.

Dit jaar heeft het college het indexatiecijfer voor de partijen DCMR, GGD, GRJR en VRR vastgesteld op 6,8%. Dit geldt voor de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de DCMR milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Dit is in vergelijking met de afgelopen jaren relatief hoog, maar in lijn met de huidige actualiteit van hoge inflatiecijfers en verwachte loonontwikkeling. De verbonden partijen kunnen nu aan de slag met het opstellen van hun begroting voor 2024. Deze begrotingen ontvangt de gemeente in april.

Raadsvoorstel tot vaststellen Visie Bedrijventerreinen Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het raadsvoorstel tot vaststellen Visie Bedrijventerreinen Vlaardingen vastgesteld,
de opdracht gegeven om, wanneer het globale uitvoeringsprogramma uit de visie in 2024
samen met de ondernemers is geconcretiseerd in uitvoeringsplannen (per terrein), deze integraal samen te brengen in een definitief uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen, inclusief voorstellen voor de benodigde middelen en capaciteit.

Toelichting:
Het college van B&W heeft het raadsvoorstel Visie Bedrijventerreinen Vlaardingen inclusief visie 'Werken aan bedrijventerreinen voor de toekomst' vastgesteld. Met de visie bedrijventerreinen wordt de basis gelegd voor de toekomstbestendigheid van de Vlaardingse bedrijventerreinen. Dat is zoal van belang, omdat de bedrijventereinnen flink bijdragen aan de werkgelegenheid van Vlaadingers.

Zie voor meer informatie het persbericht

Vaststellen intentieovereenkomst uitbreiding Lidl aan de Reigerlaan Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieovereenkomst tussen Lidl GmbH Nederland en de gemeente Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
Supermarkt Lidl wil de locatie aan de Reigerlaan in Vlaardingen uitbreiden. De uitbreiding is besproken, getoetst en is als wenselijk beoordeeld. In juni heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de VVE Holiërhoek, de VVE van het complex waarin Lidl is gevestigd. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder een positief principebesluit genomen voor de uitbreiding aan de Reigerlaan. Met het vaststellen van de intentieovereenkomst kan het proces verder en zal Lidl als vervolgstap een vergunningsaanvraag indienen voor de ontwikkeling.

Ontwerpparaplubestemmingsplan Wonen 2024 en ontwerp 4e herziening beheersverordening Vergulde Hand West
Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpparaplubestemmingsplan Wonen 2024 en het ontwerp van de 4e herziening van de beheersverordening Vergulde Hand West vastgesteld.

Toelichting:
Vlaardingen had al een paraplubestemmingsplan Wonen waarin is opgenomen wat wordt verstaan onder een woning, wonen en een huishouden. Met dit besluit worden enkele wijzigingen doorgevoerd, waardoor de gemeente nog beter kan sturen op de bewoning van panden in de stad. Zo kunnen woningen nu niet zomaar meer worden gebruikt voor kortdurend verblijf, maar is een woning in de eerste plaats bedoelt voor duurzame bewoning van één huishouden.

Ook kunnen ruimtes die oorspronkelijk niet zijn bedoeld om in te wonen zoals bergingen of souterrains, niet zomaar meer worden gebruikt als aparte woonruimten. Met de doorgevoerde aanpassingen kan de gemeente beter haar rol pakken om te toetsen op waar deze vormen van bewoning in de stad wenselijk zijn en waar niet. Op deze manier dragen we zorg voor de leefbaarheid in wijken en buurten met kwalitatief goede woningen. Beide ontwerpen worden zes weken ter inzage gelegd en iedereen heeft mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze tijdens de inzagetermijn.

Raadsmemo derde financiële kwartaalrapportage Rogplus 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo derde financiële kwartaalrapportage Rogplus 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het college informeert de raad over de derde financiële kwartaalrapportage van de gemeenschappelijke regeling Rogplus. In deze kwartaalrapportage presenteert Rogplus de lasten en baten over de eerste drie kwartalen 2023 en geeft Rogplus de actuele jaareindeverwachting aan voor de begrotingsprogramma's Wet op de maatschappelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Beschermd Wonen (BW) en Jeugd. In de kwartaalrapportage is al rekening gehouden met de derde begrotingswijziging Rogplus 2023. De begrotingswijziging wordt waarschijnlijk op 14 december a.s. door het Algemeen Bestuur Rogplus vastgesteld.

Vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst MVS-team Jeugd en beleidsnotitie MVS-team Jeugd
Het college van burgemeester en wethouders:

is de samenwerkingsovereenkomst Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS-)team Jeugd, Onder voorwaarde van vergelijkbare besluitvorming in Maassluis en Schiedam, aangegaan, heeft de beleidsnotitie MVS-team Jeugd, Onder voorwaarde van vergelijkbare  besluitvorming in Maassluis en Schiedam, vastgesteld.

Toelichting:
Eind 2020 hebben de colleges van de MVS-gemeenten het koersdocument MVS-Jeugdmodel vastgesteld. Dit model beoogt een andere wijze van inkopen van de jeugdhulp en een andere wijze van het transformeren van deze jeugdhulp, naar zoveel mogelijk eerder en dichtbij zorg bieden aan jeugdigen en ouders. Om de beoogde doelen van het MVS Jeugdmodel te kunnen realiseren zijn meer partners nodig dan Mevis, zoals partners uit het onderwijs, huisartsen, Centra voor Jeugd en Gezin, sportverenigingen en het jongerenwerk.

De MVS-gemeenten hebben een belangrijke rol om deze partners te enthousiasmeren, te stimuleren en te faciliteren om bij te dragen aan de ontwikkeling van het MVS Jeugdmodel. Daarnaast zien de MVS-gemeenten toe op het functioneren van Rogplus als contractmanager van Mevis. Om als MVS-gemeenten eenduidig, efficiënt en effectief te sturen op de ontwikkeling en realisatie van het MVS Jeugdmodel, en partners te verbinden aan de doelen die we willen bereiken, is het belangrijk om meer regionaal georganiseerd naar buiten toe te kunnen treden in één MVS-team Jeugd.

De MVS-gemeenten werken sinds 2019 intensief samen om het MVS Jeugdmodel vorm te geven en werken sinds 1 januari 2023 als zijnde één team samen. Om de regionale samenwerking vast te leggen zijn de colleges van de MVS-gemeenten een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet MVS 2023 vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet MVS 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Met de re-integratieverordening wordt het Breed offensief geïmplementeerd waarmee de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking vergroot worden. De voorzieningen die op initiatief van Stroomopwaarts tot 1 juli 2023 in Vlaardingen werden aangeboden, worden in de nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet MVS 2023 opgenomen. Met deze verordening wordt het voor werkgevers en werknemers duidelijk wat het voorzieningenaanbod in de gemeente is en kunnen zij zelf een aanvraag indienen. Met deze aanpassingen wordt beoogd om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en te houden.

Raadsvoorstel tot Herziening van de grondexploitatie Marathonweg Noord(z) (Fortunapark)
Het college van burgemeester en wethouders heeft: het raadsvoortel herziene  grondexploitatie Marathonweg Noord(z)(Fortunapark) vastgesteld. Besloten tot  geheimhouding van de bijlage Herziening Grondexploitatie Fortunapark (v.h. Marathonweg Noord) op grond van artikel 87 Gemeentewet jo. Artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet Open  Overheid (WOO) daar de bijlage een volledig inzicht geeft in de onderhandelingspositie van  de gemeente en de economische en financiële belangen van gemeente worden geschaad  wanneer deze bijlage openbaar wordt.
Bijlage:

Toelichting:
In 2020 werd besloten om het zuidelijk deel en het noordelijk deel van de locatie Marathonweg Noord tot één plangebied samen te voegen en integraal tot ontwikkeling te brengen. Dat betekent concreet dat voorheen de gemeente het noordelijke deel zelf bouw- en woonrijp zou maken, maar dat ontwikkelaars dat nu gaan doen. Dat maakt het nodig om ook de grondexploitatie te wijzigen, zoals het college in het raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorstelt.

Stand van zaken energietransitie Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken energietransitie Vlaardingen vastgesteld en de agendacommissie van de raad te verzoeken een raadswerkgroep Energietransitie geïnformeerd.

Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de stand van zaken van de uitvoering van de Transitievisie Warmte en het Stadsprogramma Nieuwe Energie. In de raadsmemo wordt onder andere ingegaan op de opbouw en ontwikkeling van het programmateam Nieuwe Energie, dat het afgelopen jaar een groeiend aantal activiteiten heeft opgepakt.

Zo is door het energiebesparingsteam bijvoorbeeld ingezet op nieuwe (gemeentelijke) acties ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens bij het verlagen van hun energierekening. Daarnaast is in de Drevenbuurt in samenspraak met bewoners een route bepaald op weg naar een aardgasvrije wijk. Ook is het afgelopen jaar een nieuw concept voor een (energie)loket ontwikkeld, waar woningeigenaren terecht kunnen voor een integraal advies over verduurzamen, onderhoud en verbetering van hun woning.

Ook heeft de gemeente de afgelopen jaren veel gedaan om als organisatie duurzamer te worden, onder andere met de ontwikkeling van de routekaart voor CO2-neutraal gemeentelijk vastgoed, bedoeld om achterstallig onderhoud en verduurzaming aan te pakken. Per 1 januari 2024 start de gemeente een pilot waarmee lokaal opgewekte energie wordt ingekocht voor de gemeentelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elektriciteit, die lokaal is opgewekt met de in het afgelopen jaar gerealiseerde nieuwe windturbines van Oeverwind Vlaardingen in het Oeverbos.

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Terugkoppeling motie Aalscholverlaan vastgesteld.

Toelichting Raadsmemo Terugkoppeling motie Aalscholverlaan:
In april vroeg de raad het college in een motie om in gesprek te gaan met Woningstichting Samenwerking over het behoud van zoveel mogelijk bomen bij de werkzaamheden aan appartementencomplexen aan de Aalscholverlaan. Met behulp van een raadsmemo informeert het college de raad over de uitkomsten van die gesprekken. Van de oorspronkelijk ingeschatte hoeveelheid van 28 bomen die zouden moeten wijken voor deze ontwikkeling, kunnen er twee verplaatst worden en kunnen er 25 blijven staan. Dit komt deels door het anders inrichten van het bouwterrein en deels wordt dit veroorzaakt doordat een uitbreiding van de complexen vanwege te hoge bouwkosten op korte termijn geen doorgang zal vinden

19-12-2023