Openbare besluiten B&W 18 januari 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 18 januari 2022

Raadsvoorstel tot kennisneming van het toezichtverslag archivering en informatiebeheer 2018-2020 en vaststelling van de bestuurlijke reactie daarop 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot kennisneming van het toezichtverslag archivering en informatiebeheer 2018-2020 en vaststelling van de bestuurlijke reactie daarop vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft het toezichtverslag van de gemeentearchivaris met conclusies en aanbevelingen aangeboden aan de gemeenteraad met een bestuurlijke reactie op het verslag. De raad kan deze stukken doorsturen naar de Provincie die toezicht houdt op de gemeentelijke taken op het gebied van archivering en informatiebeheer. 

Beantwoording artikel 34-vragen inzake 'themastemmen' 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording vaststellen van de artikel 34-vragen van de heer R. Boers (Fractie Boers), inzake 'themastemmen' vastgesteld. 

Toelichting: 
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen vindt in de gemeente Den Haag een experiment plaats met themastemmen. Kiezers kunnen daarbij niet alleen stemmen op één partij of kandidaat, maar ze kunnen ook per thema hun stem uitbrengen. Het college adviseert de gemeenteraad om te leren van dit experiment in Den Haag om vervolgens met elkaar het gesprek daarover aan te gaan. Het college is namelijk van mening dat een discussie over democratie, verkiezingen en experimenteren met nieuwe elementen plaats hoort te vinden in de volledige breedte van de gemeenteraad en niet alleen in het college. Daarnaast vergt het organiseren van themastemmen een zorgvuldige voorbereiding. Dat lukt niet op korte termijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Beantwoording artikel 34-vragen over de binnenstad 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Huf (v/h Fractie Huf) over de binnenstad vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat er uitvoering wordt gegeven aan het Programma Levendige Binnenstad 2030 (PLB) dat in maart 2020 door de raad is vastgesteld. Zo is er gewerkt aan de herinrichting van de Korte Hoogstraat, een aantal vergroeningen en kunstprojecten en is er geïnvesteerd in gezamenlijke trajecten met winkeliers en vastgoedeigenaren om de organisatiegraad en onderlinge samenwerking te vergroten. Recent nog heeft de gemeenteraad de subsidieregeling voor transformatie en verhuizing van winkeliers en winkelvastgoed vastgesteld. De gemeente pleegt de komende tijd extra inzet op de uitvoering van het PLB. De extra gelden voor de binnenstad die onlangs door de raad beschikbaar zijn gesteld, wendt het college daarvoor ook aan. Voor de langere termijn is een gebiedsvisie nodig, die de toekomst van de binnenstad verder in beeld gaat brengen. Het is de bedoeling dat deze met de marktpartijen afgestemde gebiedsvisie in het begin van de komende bestuursperiode gereed komt.

Verlenging intentieovereenkomst Hoogheemraadschap van Delfland 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieovereenkomst met het Hoogheemraadschap van Delfland over de afvalwaterzuivering Groote Lucht verlengd.

Toelichting: 
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft met de gemeente Vlaardingen in januari 2021 een intentieovereenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat gezamenlijk onderzocht wordt hoe de afvalwaterzuivering De Groote Lucht toekomstbestendig gemaakt kan worden. De intentieovereenkomst loopt eind januari 2022 af, maar de onderzoeken zijn nog niet afgerond. Delfland heeft het college verzocht de intentieovereenkomst te verlengen tot aan het moment dat er een besluit wordt genomen over de toekomst van De Groote Lucht. 

Delfland gaat in samenwerking met de gemeente verder met onderzoeken of en hoe zorgen en bezwaren over nieuwbouw van de gemeente kunnen worden weggenomen en hoe nieuwbouw mogelijk positieve effecten kan hebben voor de omgeving. Ook wordt nauwkeurig in kaart gebracht wat de effecten van renovatie voor de omgeving zijn. Het doel van Delfland is om alle informatie op tafel te hebben voor een gedegen afweging, die ook gedragen wordt door andere (bestuurlijke) partners, zodat Delfland in 2022 een definitief investeringsbesluit kan nemen. Tegelijk zijn de gemeente en Delfland gezamenlijk de discussie met de provincie gestart, om de mogelijkheden na te gaan om de milieucategorie van het eventueel te verlaten (huidige) terrein te verlagen en zo recht te doen aan de bezwaren van de gemeente. 

Het college van burgemeester en wethouders hecht er nogmaals aan te benadrukken dat de gesprekken die momenteel gevoerd worden met het hoogheemraadschap en de provincie niet op voorhand leiden tot een positief besluit van gemeentezijde. Pas wanneer voldoende recht gedaan wordt aan de bezwaren zoals genoemd in de raadsmotie van 14 juli 2021 gaat het college met de gemeenteraad in gesprek over een heroverweging van het standpunt over verplaatsing of renovatie van de afvalwaterzuivering.

Samenwerkingsdocument AVG, Stroomopwaarts en MVS-gemeenten.
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Samenwerkingsdocument AVG, Stroomopwaarts en MVS-gemeenten.

Toelichting: 
Stroomopwaarts is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS). Om haar werk goed te kunnen doen, hebben de gemeenten taken en bevoegdheden gemandateerd aan Stroomopwaarts. In de praktijk zijn er daarbij wel eens vragen over de verdeling van bevoegdheden bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

In dit Samenwerkingsdocument is opgenomen dat er sprake is van medeverantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens als het gaat om bevoegdheden die door de drie gemeenten zijn gemandateerd aan Stroomopwaarts. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Vlaardingse begrotingswijziging die voortvloeit uit de eerste begrotingswijziging van Stroomopwaarts 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Vlaardingse begrotingswijziging die voortvloeit uit de eerste begrotingswijziging van Stroomopwaarts 2022 vastgesteld. 

Toelichting:
Op 9 november verstuurde het college ter kennisname een raadsmemo over de eerste begrotingswijziging van Stroomopwaarts voor het jaar 2022 aan de gemeenteraad. Deze begrotingswijziging wordt nu ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Het betekent een incidentele meevaller voor de gemeentelijke begroting. Deze incidentele meevaller in de begroting van Stroomopwaarts komt doordat er minder bijstandslasten en uitvoeringskosten waren  door de coronapandemie. In totaal gaat het om een bedrag van € 5,1 miljoen. Een deel van het geld wordt gebruikt om de nog openstaande ombuiging uit het Herstelplan voor Stroomopwaarts (€ 2,3 miljoen) in te vullen. Daarmee blijft een bedrag van € 2,8 miljoen over voor de gemeente om te verwerken in de gemeentelijke begroting. 

Vanwege de onzekerheden die de coronapandemie met zich meebrengt rondom de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden kan pas aan het einde van het jaar met zekerheid worden gezegd of deze meevaller ook zo blijft en de ombuiging dus ook daadwerkelijk wordt ingevuld. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van 2e Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van 2e Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 vastgesteld. 

Toelichting:
Op 11 november 2021 heeft de raad via een amendement op de Meerjarenbegroting 2022-2025 een aanvullende investeringsagenda vastgesteld. Een van de onderdelen hiervan is het opnieuw  invoeren van een regeling waarmee mantelzorgers huishoudelijke hulp kunnen krijgen. Deze regeling was in 2021 door de noodzakelijke ombuigingen in het Herstelplan beëindigd. 

Om de gemeentelijke regeling opnieuw te kunnen invoeren, heeft de raad een wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 vastgesteld. Met de regeling kunnen mantelzorgers voor een bijdrage van € 7,50 per uur maximaal 104 uur per kalenderjaar huishoudelijke ondersteuning via Rogplus ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de mantelzorger geregistreerd staan als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg NWN of  minimaal 4 uur per week mantelzorg te bieden.

Onderzoek naar financiele bijdrage van kinderopvangorganisaties voor de kinderopvang bij nieuwbouw-, uitbreiding- en/of renovatieprojecten in het IHP
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de financiële bijdrage van kinderopvangorganisaties en ruimte voor kinderopvang vastgesteld. 

Toelichting:
In zowel het Integraal Huisvestingsplan (IHP) als in het Herstelplan is opgenomen dat bij nieuwbouw, renovatie of bij uitbreiding van basisscholen in Vlaardingen gekeken wordt of er kinderopvang bij de school aangesloten is, of in het gebouw is gehuisvest. In die gevallen is de gemeente in gesprek gegaan met de kinderopvangorganisaties over het mee-investeren in de m2 die bestemd worden voor de kinderopvang. In deze gesprekken hebben de kinderopvangorganisaties aangegeven te willen bijdragen in de realisatie van het aantal m2 die nodig zijn voor de kinderopvang. De kinderopvangorganisaties hebben aangegeven dit te willen doen door het betalen van een kostendekkende huur bij voorfinanciering door de gemeente voor de benodigde m2. 

Raadsvoorstel tot herbenoemen van twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot herbenoemen van twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vastgesteld. 

Toelichting: 
Het college stelt de raad voor twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting OSVS met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 te herbenoemen. Het (her)benoemen van de leden van de Raad van Toezicht is een bevoegdheid van de raad. Er zijn geen bedenkingen tegen de voordracht.

Raadsvoorstel tot vaststellen Bestemmingsplan Blankenburgverbinding A15/A20 (Tracébesluit)  
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen Bestemmingsplan Blankenburgverbinding A15/A20 (Tracébesluit) vastgesteld. 

Toelichting: 
Voor de realisatie van de Blankenburgverbinding, inclusief de wijziging van de A20 en A15, heeft de toenmalige minister op 28 maart 2016 op grond van de Tracéwet een Tracébesluit genomen. Na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit door de uitspraak van de Raad van State geldt dat de gemeenteraad een bestemmingsplan of een beheersverordening overeenkomstig het Tracébesluit moet vaststellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 oktober 2021 tot en met 8 december 2021 ter inzage gelegen. Hierop zijn drie zienswijzen ontvangen van respectievelijk de Gasunie, Evides en het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze zienswijzen betroffen verzoeken om de actuele leidinggegevens met beschermingszones of gegevens over de waterkering  op te nemen. Deze zienswijzen zijn overgenomen. Dit betekent dat het plan is gewijzigd ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu nu de gemeenteraad voor om het betreffende bestemmingsplan vast te stellen. Met het vaststellen van het bestemmingsplan is er sprake van een actueel juridisch-planologisch kader.

Raadsmemo stand van zaken MER Rivierzone en bijbehorende documenten 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken MER Rivierzone en bijbehorende documenten vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders licht aan de raad toe dat de eerdere planning om 18 januari in het college alle stukken over het milieueffectrapport (MER) voor de Rivierzone ter besluitvorming aan te bieden een maand vertraging oploopt. De woningbouwopgave van Vlaardingen is groot en de Rivierzone vormt hierbinnen een belangrijk gebied waar 2.450-3.100 woningen gebouwd worden. Het college wil in onverminderd tempo de gewenste woningbouw in dit gebied voortzetten. De Rivierzone wordt zo getransformeerd naar een hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied. Binnen de Rivierzone is sprake van een groot aantal ontwikkellocaties, met verschillende initiatiefnemers. Voor de gebiedsontwikkeling is gelet op de omvang van het maximale programma een MER-beoordeling noodzakelijk. Het MER geeft het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming en is voorwaardelijk voor de juridische houdbaarheid van de gebiedsvisie en de noodzakelijke ruimtelijke besluiten, zoals bestemmingsplannen. De latere oplevering komt vooral door het uitwerking van de verkeersafwikkeling, wat van invloed is op milieuonderzoeken naar geluid, stikstof en lucht. De complexe inhoud en samenhang tussen alle onderdelen van besluitvorming maakt dat het goed is om voldoende tijd in te plannen voor een correcte afronding van het MER.

Raadsmemo Concept toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de concept toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen vastgesteld. 

Toelichting:
Stichting zwem- en recreatiebad de Kulk loopt door onvoldoende beschikbare financiële middelen achter op de geplande onderhoudswerkzaamheden. Omdat het zwembad bijna 25 jaar bestaat, is grootschalig onderhoud hard nodig. Onder de huidige omstandigheden kan de stichting het zwembad niet langer dan 5 jaar openhouden. Om een gedegen besluit te kunnen nemen over de toekomst van het zwemmen in Vlaardingen wil de gemeente nu eerst een visie opstellen over welke zwemfuncties (bijvoorbeeld leszwemmen, zwemsport, recreatiezwemmen) er gewenst en nodig zijn in Vlaardingen.

In de afgelopen periode heeft adviesbureau Synarchis, in opdracht van de gemeente, een eerste concept van een toekomstvisie gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders geeft in een memo aan de raad aan dit concept graag met de raad te bespreken. In het rapport is gekeken naar de trends en ontwikkelingen in de zwembadbranche en naar de huidige situatie in en om Vlaardingen. Ook is er gesproken met de georganiseerde gebruikers van het Vlaardingse zwembad en een enquête uitgevoerd onder de overige bezoekers. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan wat de gebruikers van zwembad de Kulk wensen voor de toekomst. Verder keken de onderzoekers naar actuele beleidsontwikkelingen binnen sport, wonen, het sociaal domein en naar de Vlaardingse toekomstvisie. De concept-toekomstvisie is mede tot stand gekomen door gesprekken met de directie van de Kulk, de zwemverenigingen ZVVS en VRB en zwemaanbieder het Startblok. Het concept is nog niet volledig, maar biedt voldoende informatie om in gesprek te gaan met de raad en daarbij te toetsen of het opgehaalde beeld past bij het beeld en de ideeën die leven in de raad. 

In het gesprek met de raad kan aan de orde komen: welke zwemfunctie(s) willen we in Vlaardingen hebben, ontbreekt er iets in het huidige zwembad, wat is het ambitieniveau van het zwemmen in Vlaardingen, zijn er ideeën over combinatiemogelijkheden met andere voorzieningen, hoe kijkt men aan tegen regionale samenwerking bij het aanbieden van zwemwater en wat zijn de financiële kaders en de rol van de gemeente met betrekking tot het doen van investeringen en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het zwembad? De input vanuit de raadscommissie wordt verwerkt in de definitieve versie van de toekomstvisie. Ook worden hierin mogelijke scenario's uitgewerkt. In het tweede kwartaal van 2022 kan een nieuwe raad dan een keuze tussen scenario's maken.

Beantwoording artikel 34-vragen over zwemmen zonder controle op corona
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Boers over zwemmen zonder controle op corona vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders licht toe dat de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake een zwemaccommodatie in Hilversum een bijzondere casus betrof. De rechter besloot dat er in dit specifieke zwembad geen controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) uitgevoerd hoeft te worden. De argumentatie was dat zwemles (voor diploma A,B, en C) gericht is op het verkrijgen van zwemvaardigheid en daarom geen sport betreft én dat het betreffende zwembad (bijna) uitsluitend hiervoor gebruikt wordt en hier ook specifiek op ingericht is.

Zwembaden zijn over het algemeen wel locaties voor de beoefening van sport, waar óók zwemles wordt aangeboden. Voor de publieke binnenruimte van een locatie voor de beoefening van sport (waaronder ook de kleedkamers) geldt een CTB-plicht voor publiek vanaf 18 jaar. Daarom blijft de huidige (landelijke) regel, waarbij de CTB-plicht geldt voor zwembaden, overeind.

Zwembad de Kulk is voor iedereen toegankelijk onder de voorwaarden die gesteld worden vanuit de coronamaatregelen. Het is voor ieder kind mogelijk om, binnen de maatregelen, deel te nemen aan de zwemlessen. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden, zij moeten hierbij wel een CTB kunnen laten zien.

18-01-2022