Openbare besluiten B&W 18 | 10 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 18 | 10 | 2022

Beantwoording artikel 34-vragen over wielklem en wegslepen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over wielklem en wegslepen vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording laat het college weten tevreden te zijn over de werking van de wielklem als middel om voertuigeigenaren die herhaaldelijk niet betalen voor parkeren in het gebied voor betaald parkeren, tot betaling van openstaande bedragen te bewegen.

Ook de wegsleepregeling is een goed handhavingsmiddel. Deze regeling wordt gebruikt om voertuigen van straat te halen. Het gaat dan bijvoorbeeld om voertuigen die hinderlijk geparkeerd staan en zo de bereikbaarheid voor hulpdiensten bemoeilijken, maar ook om het verwijderen van autowrakken of auto's die zonder kentekenplaat geparkeerd staan.

Raadsvoorstel tot vaststellen gebiedsexploitatie Rivierzone
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Het raadsvoorstel tot vaststellen gebiedsexploitatie Rivierzone vastgesteld.
Geheimhouding op de financiële bijlage opgelegd op grond van artikel 5.1, lid 2 onder b van de Woo (economische of financiële belangen van de gemeente).

Toelichting:
Het stadsprogramma Rivierzone is een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord. Het betreft voor Vlaardingen de grootste integrale gebiedsontwikkeling waarin wonen, werken, zorg, vrije tijd en onderwijs centraal staan.

Tot 2030 worden circa 2.600 woningen ontwikkeld. De ligging van het gebied tussen rivier en binnenstad en de aanwezigheid van veel historisch erfgoed maakt het tot een bijzonder en aantrekkelijk (woon)gebied. Voor de realisatie van de doelen uit het stadsprogramma Rivierzone zijn goede financiële en organisatorische randvoorwaarden voor lange termijn van groot belang.

Het college legt de gebiedsexploitatie voor de gehele Rivierzone ter besluitvorming voor aan de raad. Hiermee kan de gehele ontwikkeling van de Rivierzone gerealiseerd worden en financieel binnen de begroting worden verwerkt.

Twee lopende grondexploitaties worden afgesloten en onderdeel van deze gebiedsexploitatie voor het gehele plangebied van het stadsprogramma Rivierzone.

Raadsmemo verslag over toegekende subsidies 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo verslag over toegekende subsidies 2021 vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft het verslag subsidiejaar 2021 vastgesteld waarmee verantwoording aan de raad wordt afgelegd over het gevoerde subsidiebeleid 2021. In 2021 is in totaal ruim 28 miljoen euro aan subsidies verstrekt op basis van 169 subsidieaanvragen. Veruit de meeste subsidies zijn gebruikt zoals bedoeld en hebben de beoogde doelstellingen daarmee behaald. Dit is een mooie prestatie.

Van 21 instellingen is subsidiegeld teruggevorderd omdat de prestatieafspraken niet (geheel) zijn gerealiseerd of omdat de werkelijke kosten van de activiteiten minder bedroegen dan was begroot. In totaal is een bedrag van € 682.009,- teruggevorderd. Dit bedrag wordt gebruikt om incidentele subsidies te verstrekken in 2022.

Daarnaast is er gestart met het ontwikkelen van een nieuw digitaal proces voor het aanvragen en behandelen van subsidieaanvragen en het opstellen van een nieuwe Algemene Subsidieverordening. Voor meer informatie zie www.vlaardingen.nl/subsidies.

Raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2022 vastgesteld.

Toelichting:
In de raadsmemo geeft het college de raad een toelichting op de financiële effecten van de septembercirculaire voor Vlaardingen. De septembercirculaire - uitgebracht door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën - informeert de gemeenten over de hoogte van de uitkeringen uit het gemeentefonds die zij krijgen.

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten. Door de septembercirculaire verbetert het beeld van de meerjarenraming van de gemeente in 2022 en 2026. In de jaren 2023 tot en met 2025 is het effect negatief.

Raadsmemo beantwoording technische raadsvragen over de concept Programma-begroting 2023 - 2026
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording technische raadsvragen over de concept Programmabegroting 2023 - 2026 vastgesteld.

Toelichting:
Op 9 en 10 november 2022 bespreekt de gemeenteraad de concept Programmabegroting 2023 - 2026. Voorafgaand aan de behandeling, zijn de raadsfracties in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen over de begroting. In de raadsmemo worden de vragen beantwoord.

Beantwoording artikel 34-vragen over wachtlijsten GGZ
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Van Huizen over wachtlijsten GGZ vastgesteld.

Toelichting:
In de vastgestelde beantwoording geeft het college aan dat er kennis genomen is van een mogelijke andere aanpak van GGZ wachtlijsten. De verantwoordelijkheid voor de GGZ voor volwassen ligt bij niet bij de gemeente. Daardoor kan de gemeente alleen via bestaande overleggen de andere aanpak aankaarten.

Veel inwoners die wachten op behandeling zijn al wel bij de gemeente bekend voor andere ondersteuning of overbruggingszorg. Het college denkt door meer te investeren in een intensieve ketensamenwerking dat de wachtlijsten bij de GGZ, maar ook bij de andere partners, verlaagd kunnen worden.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake gratis isoleren bij laag inkomen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Heel de Stad) inzake gratis isoleren bij laag inkomen vastgesteld.

Toelichting:
In de vastgestelde beantwoording geeft het college aan dat er meerdere maatregelenpakketten mogelijk zijn waarmee woningeigenaren met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning geholpen kunnen worden. Uit de beantwoording blijkt dat veel sociale huurwoningen de afgelopen jaren al aanzienlijk zijn verbeterd door woningbouwcorporaties en dat zij hiermee nog verder gaan de komende jaren.

Er wordt uitgezocht welke maatregelenpakketten het meest effectief zijn om de energiekosten te verlagen en welke pakketten binnen de Vlaardingse begroting en budgetten uit subsidies (o.a. SPUK Energiearmoede) betaalbaar zijn.

Raadsvoorstel aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99 vastgesteld.

Toelichting:
De gemeente Vlaardingen is gestart met het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan van Vlaardingse scholen dat op 23 april 2020 door de raad is vastgesteld, op 13 juli 2020 door de schoolbesturen is ondertekend en in februari 2022 is geactualiseerd.

Met het vaststellen van het raadsvoorstel wordt het aanvullende krediet beschikbaar gesteld voor de planvorming van de uitbreiding en renovatie van Palet Holy. Hiermee neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor goede, gezonde en kwalitatieve onderwijsgebouwen.

Raadsmemo tot instemmen met medewerking afwijken kapvergunningvoorschrift WarmtelinQ
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo tot instemmen met medewerking afwijken kapvergunningvoorschrift WarmtelinQ vastgesteld.

Toelichting:
In de omgevingsvergunning van het project WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag staat dat de kapwerkzaamheden pas uitgevoerd kunnen worden als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit om te voorkomen dat er bomen gekapt worden voor projecten die uiteindelijk toch niet door kunnen gaan.

Het college heeft besloten om voor WarmtelinQ af te wijken van dit vergunningvoorschrift en in te stemmen met het kappen van de bomen. De beroepszaken die nog tegen het provinciaal bestemmingsplan lopen, hebben geen betrekking op Vlaardingen. De aanleg van WarmtelinQ is in andere gemeenten al gestart en er is al overeenstemming over groencompensatie voor de te kappen bomen.

Als WarmtelinQ in Vlaardingen moet wachten met het verwijderen van bomen, vertraagd dit het project waardoor de kosten voor het project zullen toenemen met 4 à 5 miljoen euro.

Raadsmemo wensen en bedenkingen vaststellingsovereenkomst met potentiele exploitant speelautomatenhal Veerplein
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

besloten de vaststellingsovereenkomst met de potentiële exploitant van de speelautomatenhal aan te gaan, onder de opschortende voorwaarde dat door de raad geen (negatieve) wensen en bedenkingen worden kenbaar gemaakt, de raadsmemo wensen en bedenkingen vaststellingsovereenkomst vastgesteld, de geheimhouding op het raadsmemo en vaststellingsovereenkomst opgelegd op grond van artikel 5.1, lid 2 onder b van de Woo (economische of financiële belangen van de gemeente).

Toelichting:
Vanaf de eerste vergunningverlening (december 2012) voor de speelautomatenhal die deel uitmaakt van het leisureconcept Veerplein, heeft een potentiële exploitant bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening aan de huidige exploitant en tegen de afwijzingen van zijn vergunningaanvragen.

Na een dagvaarding in een civiele schadeprocedure hebben de gemeente en de potentiële exploitant overlegd over de afdoening van dit geschil buiten rechte. Daarmee komt er voor partijen duidelijkheid en worden verdere juridische procedures (en daarmee samenhangende kosten) voor beide partijen voorkomen.

Het college is voornemens om deze langlopende kwestie met de eisende partij af te wikkelen en daartoe een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Dat voornemen is voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad.

18-10-2022