Openbare besluiten B&W 17 | 05 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 17 | 05 | 2022

Raadsmemo overzicht verbonden partijen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo overzicht verbonden partijen vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft in een raadsmemo de hoofdlijnen van de zienswijzen op de begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen samengevat.

Raadsvoorstel tot het kennis nemen van het jaarverslag 2021 en het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

1. het jaarverslag 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) aan de gemeenteraad aangeboden,

2. het raadsvoorstel 'tot het kennis nemen van het jaarverslag 2021 en het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de VRR' vastgesteld.

Toelichting:
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Raadsvoorstel tot vaststelling zienswijze MRDH begroting 2023 en kennisname Jaarstukken 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling zienswijze MRDH begroting 2023 en kennisname Jaarstukken 2021 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om een zienswijze uit te brengen op de begroting 2023 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De gemeente kijkt uit naar de verdere continuering van de samenwerking met de MRDH. De zienswijze gaat globaal in op het benutten van het potentieel van de volledige regio, de ontwikkeling rondom vervoer en mobiliteit en het economisch vestigingsklimaat. In de zienswijze roept de gemeente de MRDH bijvoorbeeld op om ook de kansen van gebieden buiten de hoogstedelijke as te verzilveren door de MRDH-regio als één grote metropolitane agglomeratie te blijven bezien. Met als voorbeeld het belang van investeren in de Hoekse Lijn en het havengebied voor de Waterweggemeenten. In de zienswijze geeft de gemeente aan uit te zien naar het gezamenlijk de schouders zetten onder het herstel van het openbaar vervoer (na corona) in de MRDH. Ook de samenwerking op het gebied van de fietsbereikbaarheid waardeert de gemeente en zet de gemeente graag voort. Wat betreft het economisch vestigingsklimaat stipt de gemeente in de zienswijze aan dat de Food Innovation Academy (FIA) volop is gesteund door de MRDH en dat de gemeente erop rekent dat de MRDH dit blijft doen om de FIA tot haar volle potentie te laten groeien. Ook voor de Zorg Innovatie Academie (ZIA) wil de gemeente een bijdrage aan de MRDH vragen. De samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie verdient eveneens structurele aandacht.

Raadsvoorstel tot zienswijze begroting 2023 DCMR Milieudienst Rijnmond en kennisnemen van jaarrekening 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot zienswijze begroting 2023 DCMR Milieudienst Rijnmond vastgesteld en kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de beoogde vaststelling van de jaarrekening 2021 van de DCMR door het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van de DCMR heeft afgelopen 14 april 2022 ingestemd met de conceptbegroting 2023. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijzen op deze conceptbegroting van de DCMR in te dienen. De conceptbegroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die het Dagelijks Bestuur op 16 februari 2022 heeft vastgesteld, waaronder de indexering van de bijdragen.

Raadsvoorstel tot zienswijze begroting 2023 RBG en kennisnemen van jaarrekening 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot afzien van het indienen van een zienswijze ten aanzien van de begroting 2023 RBG en kennisnemen van de concept jaarrekening 2021 vastgesteld.

Toelichting:
De begroting en de jaarrekening van de Regionale Belasting Groep (RBG) pakken positief uit voor de gemeente. Zo krijgt de gemeente dit jaar € 45.400 teruggestort, omdat de jaarrekening 2021 van de RBG met een positief resultaat is afgesloten. Ook wordt de gemeentelijke bijdrage aan de RBG in 2023 lager dan in 2022. Dit komt doordat de begroting 2023 is aangepast naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening 2021, minder wordt toegevoegd aan de reserves, een korting op de WOZ-kosten is verleend door het Ministerie van Financiën en de opbrengsten uit dwanginvordering hoger worden geraamd. Vanaf 2024 neemt de gemeentelijke bijdrage jaarlijks toe, door de doorrekening van de loon- en prijsontwikkelingen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting van de RBG 2023 en kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de RBG.

Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze op conceptbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Stroomopwaarts
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel zienswijze op conceptbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Stroomopwaarts vastgesteld.

Toelichting:
Het college van B&W heeft een raadsvoorstel vastgesteld met een zienswijze op de ingediende conceptbegroting 2023 van Stroomopwaarts. In de zienswijze stelt het college de raad voor om in te gaan op een aantal aandachtspunten uit de begroting. De ambities van Stroomopwaarts zijn in lijn met de recent vastgestelde Strategische Visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025. Het college geeft wel aan zorgen te hebben over de begroting. Het is en blijft noodzakelijk om duurzame resultaten te behalen, zodat het aantal Vlaardingers dat (langdurig) afhankelijk is van een bijstandsuitkering structureel daalt. Verder wil de gemeente graag met Stroomopwaarts en andere partijen samenwerken aan de transformatie van het Sociaal Domein.

Raadsvoorstel tot vaststellen van zienswijze ontwerpbegroting 2023 en kennisnemen van voorlopige jaarstukken 2021 Rogplus
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van zienswijze ontwerpbegroting 2023 en kennisnemen van meerjarenbegroting 2024-2027 en voorlopige jaarstukken 2021 Rogplus vastgesteld.

Toelichting:
Rogplus verzorgt namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voorzieningen voor inwoners op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Hier valt ook Beschermd wonen onder. Hierbij wonen mensen 24 uur per dag die zorg en/of begeleiding nodig hebben. Vanaf 2023 krijgt Rogplus een nieuwe taak erbij. Rogplus wordt vanaf dan uitvoeringsorganisatie voor de Jeugdhulp van de MVS-gemeenten. De drie gemeenten werken al langer samen aan de invoering van het MVS Jeugdmodel. Vanaf 2023 kopen de MVS-gemeenten de meeste vormen van jeugdhulp gezamenlijk in. De zorgkosten én de uitvoeringskosten worden vanaf 2023 opgenomen in de begroting van Rogplus. Op 7 april 2022 heeft Rogplus voor de uitvoering van haar taken een ontwerpbegroting vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2022 wordt verhoogd als gevolg van onder andere een toename van Wmo-gebruik voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. De totale gemeentelijke bijdrage van Vlaardingen voor Rogplus Wmo inclusief beschermd wonen neemt toe van € 32.605.900 (2022) naar € 34.084.300 (2023).

Daarbij wordt aan de ontwerpbegroting 2023 Rogplus de gemeentelijke bijdrage toegevoegd voor de zorg- en uitvoeringskosten voor de opdracht Jeugdhulp voor een bedrag van € 20.824.400. Verder heeft Rogplus de voorlopige jaarstukken 2021 ter kennisname aan de gemeente gestuurd. Hieruit blijkt een positief saldo voor de gemeentelijke bijdrage Wmo voor Rogplus. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met corona, waardoor er in 2021 minder gebruik werd gemaakt van huishoudelijke hulp. De gemeentelijk bijdrage voor het jaar 2021 aan Rogplus bedraagt € 27.380.014. De ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Rogplus worden aan de gemeenteraden van de gemeenten Maassluis Vlaardingen en Schiedam gezonden. De raden kunnen binnen acht weken een zienswijze op de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van Rogplus kenbaar maken.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de GRJR en het kennisnemen van de conceptjaarstukken 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de GRJR en het kennisnemen van de conceptjaarstukken 2021 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2021, de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De gemeente Vlaardingen neemt met 14 andere regiogemeenten deel aan de GRJR. Het college stelt de raad een zienswijze voor ter voorbereiding op besluitvorming op 1 juli 2022 in de GRJR.
In de zienswijze wordt ingegaan op het feit dat in de ontwerpbegroting rekening is gehouden met de wens om met een eigen inkoopmodel als volwaardig partner deel te nemen aan de GRJR. Vanaf 2023 kopen wij samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam bijna alle jeugdhulp zelf in. Donderdag 21 april 2022 hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Mevis. Dit is het nieuwe samenwerkingsverband dat bestaat uit de jeugdhulporganisaties Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg.
Ook gaat de zienswijze in op de gevolgen van de vluchtelingencrisis. De oorlog in Oekraïne heeft mogelijke gevolgen voor de inzet van extra jeugdhulp voor gevluchte jeugdigen. Als laatste staat in de zienswijze dat de gestegen loonkosten als gevolg van de laatste CAO-onderhandelingen voor de jeugdhulp gevolgen hebben voor de kosten voor de jeugdhulp. Deze gevolgen zijn nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting.

Raadsvoorstel tot kennisname van de begroting 2023 en het jaarverslag 2021 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR)
Het college van burgemeester en wethouders heeft raadsvoorstel tot kennisname van de begroting 2023 en het jaarverslag 2021 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond. Het is gebruikelijk dat de GGD elke vier jaar een nieuwe begroting opstelt. Omdat er dit jaar nieuwe colleges van start gaan na de verkiezingen, wordt daar nu van afgeweken met een begroting voor 2023. Dat geeft de nieuwe colleges meer sturing op de begroting 2024-2027. Het college heeft de raad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen voor de begroting van 2023.

Raadvoorstel voor de renovatie van rioolgemaal West vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voor de renovatie van rioolgemaal West vastgesteld.

Toelichting:
Rioolgemaal West is het grootste gemaal in Vlaardingen. Het voert rioolwater uit de Westwijk, Vettenoordse Polder, Rivierzone en het Centrum af naar waterzuivering De Groote Lucht en kan - bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden of calamiteiten - zelfs ingezet worden om rioolwater uit heel Vlaardingen af te voeren naar de waterzuivering. Het gemaal doet al ruim 65 jaar dienst en inmiddels zijn de bouwkundige constructie, pompen en het leidingwerk in rioolgemaal West aan vervanging toe. Was eerder de bedoeling om het gehele rioolgemaal te vervangen, uit nader onderzoek blijkt dat renovatie ook mogelijk is. Dit is goedkoper en duurzamer en het gemaal kan na renovatie weer vele jaren mee. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om
rioolgemaal West te renoveren.

Kwijtschelden huur maanden november en december 2021 en januari 2022 amateursportverenigingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de huur van de sportaccommodaties van amateursportorganisaties gedurende de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022, om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, kwijtgescholden,
de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties, conform de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 aangevraagd.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het kwijtschelden van de huur van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 om zo in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) van het Rijk. De Minister van Medische zorg kan op aanvraag een tegemoetkoming verstrekken aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de genoemde periode gederfde huurinkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. Voorwaarde hiervoor is dat de huur ten laste van de amateursportorganisaties daadwerkelijk is kwijtgescholden. Net als vele andere sectoren is de sportsector hard geraakt door de gevolgen van de coronamaatregelen. De amateursportverenigingen werden geconfronteerd met een omzetdaling over de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Veel van deze amateursportorganisaties zijn te klein om in aanmerking te komen voor de door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. Door het kwijtschelden van de huur wordt de financiële druk bij de amateursportorganisaties verlicht.

Raadsvoorstel kunstgrasinfill
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel kunstgrasinfill vastgesteld.

Toelichting:
De gemeente Vlaardingen heeft negen voetbalvelden met kunstgras in eigendom en beheer. Al deze velden bestaan nu uit een kunstgrasvezel met rubbergranulaat (fijngemalen rubber) als instrooimateriaal. De gemeente Vlaardingen volgde tot voor kort het standpunt van het RIVM, namelijk dat effecten van de kunstgrasvelden met rubbergranulaat op de gezondheid van sporters en op het milieu praktisch verwaarloosbaar zijn. In Europees verband pleiten onderzoekscommissies en agentschappen inmiddels wel voor een algeheel verbod binnen een termijn van 10 jaar, vanwege de verspreiding van de microplastics die in rubbergranulaat en ander synthetisch instrooimateriaal zitten. Vervuiling van omliggende groenstroken, hemelwater en oppervlaktewater moet voorkomen worden. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om dit advies over te nemen en om, vooruitlopend op de wetgeving vanuit de EU, per direct bij renovatie van de kunstgrasvelden volgens het meerjareninvesteringsplan de rubbergranulaat te vervangen voor 100% natuurlijk instrooimateriaal of te kiezen voor kunstgrasvelden zonder instrooimateriaal. Ook stelt het college voor om een budget van 120.000 euro extra vrij te maken voor het aanbrengen van natuurlijke instrooimateriaal van twee velden die in 2022 op de planning staan om gerenoveerd te worden.

In december 2021 nam de gemeenteraad een motie van Fractie Boers aan om kantplanken op alle kunstgrasvelden in Vlaardingen aan te brengen, ook met als doel om rubbergranulaat zich niet te laten verspreiden. De motie om de kantplanken rondom alle kunstgrasvelden neer te leggen in Vlaardingen wordt dit jaar al uitgevoerd rondom vier kunstgrasvelden die nu nog niet toe zijn aan renovatie. Hiervoor is budget opgenomen in de Meerjarenbegroting 2022 - 2025. De overige drie kunstgrasvelden, die ook nu niet gerenoveerd moeten worden, kunnen in 2023 worden voorzien van kantplanken. Dit komt in het jaarlijkse investeringsvoorstel van de sportvelden aan de raad te staan.

Beantwoording artikel 34-vragen over droge voeten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (HEEL DE STAD) over droge voeten vastgesteld.

Toelichting:
De heer Boers (HEEL DE STAD) heeft het college vragen op basis van artikel 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld. Aanleiding voor het stellen van de vragen zijn de overstromingen in en rond de Koningin Wilhelminahaven. Het college heeft de vragen beantwoord. Het college geeft aan dat binnen de gebiedsontwikkeling Rivierzone de hoogwateroplossing voor het gebied rond de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven essentieel is. Dit najaar wil het college een plan uitgewerkt hebben, in samenspraak met de Stichting De Nieuwe Haven Vlaardingen en de diverse stakeholders in het gebied. Voornaamste doel is het garanderen van de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en het behoud van het aanwezige erfgoed. Omdat de in de KW-haven beoogde hoogwateroplossing dusdanig specifiek is, wordt er expertise opgehaald bij diverse partijen. De kosten van dit onderwerp neemt het college mee in de dit najaar aan de raad voor te leggen businesscase.

Ontwerpwijzigingsplan transformatie van de bebouwing Westhavenkade Museumkwartier
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan Museumkwartier.
besloten over te gaan tot formele tervisielegging van het ontwerpwijzigingsplan Museumkwartier.

Toelichting:
Gebiedsontwikkelaar BPD heeft het voornemen het Museumkwartier te herontwikkelen. Onderdeel hiervan is de herontwikkeling van de monumentale panden aan de Westhavenkade tot gemengde gebouwen, met voornamelijk woningen en enkele andere functies. Hiervoor wordt gebruik van de wijzigingsbevoegdheid uit het geldende bestemmingsplan. Deze ontwikkeling is onderdeel van de totale ontwikkeling waar op het achtergelegen braakliggende terrein in totaal 86 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een aparte planologische procedure gevoerd.

Ontwerpbestemmingsplan nieuwbouw woningen Museumkwartier
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier Vlaardingen,
besloten over te gaan tot formele tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier Vlaardingen.

Toelichting:
De eigenaar heeft het voornemen het Museumkwartier te herontwikkelen. Dit betreft het braakliggende gebied dat wordt begrensd door de Westhavenkade, Vettenoordsekade, achterkant Prins Hendrikstraat en achterkant detailhandel Parallelweg. Op het terrein worden in totaal 86 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Omdat deze ontwikkeling in strijd is met het bestemmingsplan moet dat worden herzien. Deze nieuwbouw is onderdeel van een grotere ontwikkeling waarbij ook de bestaande monumentale panden aan de Westhavenkade worden getransformeerd naar woningen. Hiervoor wordt een aparte planologische procedure gevoerd.

Raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Stadshart, eerste herziening
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Stadshart, eerste herziening vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om het bestemmingsplan Stadshart, eerste herziening vast te stellen. Met de herziening worden vaak al jarenlang bestaande en vergunde situaties in het bestemmingsplan vastgelegd. Naar aanleiding van de ter inzage legging zijn meer meerdere zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Woonwerkakkoord Hoekse Lijn partners en provincie Zuid-Holland
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Woonwerkakkoord Hoekse Lijn partners en provincie Zuid-Holland vastgesteld,
de raadsmemo Woonwerkakkoord Hoekse Lijn partners en provincie Zuid-Holland vastgesteld.

Toelichting:
De Hoekse Lijn partners zetten zich gezamenlijk in voor een goede balans tussen wonen en werken rond de metrolijn de Hoekse Lijn en stemmen toekomstig aanbod samen af op de vraag. De gemeente Vlaardingen heeft in dit kader met de gemeente Maassluis, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland een Woonwerkakkoord gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt rondom de eventuele verplaatsing en nieuwbouw van waterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen en om transformatie naar woningbouw van het bedrijventerrein Kapelpolder in Maassluis mogelijk te maken, vooruitlopend op de doorwerking van het provinciale Omgevingsbeleid.

18-05-2022