Openbare besluiten B&W 15 | 11 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 15 | 11 | 2022

Bekrachtiging parafenbesluit ledenraadpleging eenmalige uitkering
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit voor de ledenraadpleging  van de VNG over een eenmalige uitkering in het kader van de cao 2021-2022 bekrachtigd.

Toelichting:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten opgeroepen om een stem uit te brengen over de eenmalige uitkering in december 2022 aan de medewerkers. Het college staat positief tegenover deze uitspraak. Omdat de onderhandelingen voor een nieuw CAO voor 2023 (veel) trager gaan dan gewenst, heeft de onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken deze afspraak gemaakt. Hierdoor worden medewerkers van de gemeente nu financieel tegemoetgekomen in deze lastige periode.

Raadsmemo motie 'Nachtmetro ook 's nachts van A naar B'
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie 'Nachtmetro ook 's nachts van A naar B' vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over het feit dat Vlaardingen zich heeft aangesloten bij de lobby van Rotterdam en Maassluis met als doel het realiseren van de nachtmetro. Zodra er meer bekend is over een benodigd budget informeert het college de raad verder. Op 15 september 2022 nam de raad de motie ‘Nachtmetro – ook ‘s nachts van A naar B’ aan. In deze motie roept de raad het college op om aan te haken bij de initiatieven van buurgemeenten, zodat Vlaardingen, mocht de mogelijkheid zich voordoen, zo snel mogelijk aan kan sluiten bij een nachtelijke metrolijn. 

Bekrachtiging parafenbesluit bod Vlaardingen-actualisatie Regioakkoord Wonen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit bod Vlaardingen-actualisatie Regioakkoord Wonen bekrachtigd.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders is ontevreden over de plannen voor het bouwen van sociale woningen in de regio. De plannen zorgen er niet snel genoeg voor dat we in deze regio toegroeien naar een meer evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad.

Daarom wacht Vlaardingen met het voorleggen van haar bijdrage aan het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2022-2030. Vlaardingen heeft in het regionale overleg aangegeven richting andere gemeenten en de provincie dat de bijdragen van een aantal gemeenten onvoldoende zijn.

Vlaardingen vraagt de provincie om haar rol voortvarend op te pakken om versneld naar een evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad in de regio te komen. Begin 2019 ondertekenden Vlaardingen, samen met 13 andere gemeenten in het Samenwerkingsverband Woonregio Rotterdam (SvWrR) en alle woningbouwstichtingen (Maaskoepelverband), het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2018-2030.

Hierin is unaniem gekozen om de woningvoorraad in de regio meer in evenwicht te krijgen. Dus een goed en eerlijk aanbod van woningen in alle prijsklassen in iedere gemeente. Dit akkoord wordt geactualiseerd zodat het voldoet aan de actuele woningbehoefte binnen de regio. Vlaardingen heeft op 1 september van dit jaar aangegeven wat haar mogelijke bijdrage (ontwikkeling van de woningvoorraad tot 2031) zal zijn in de verhoogde regionale woningbouwopgave.

Hierbij is aangegeven dat een definitieve bijdrage volgt na vaststelling daarvan door de gemeenteraad en dat de bijdrage mogelijk wordt aanpast wanneer blijkt dat andere gemeenten in hun bijdrage onvoldoende plannen hebben opgenomen voor uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Vlaardingen kan haar eerder voorgestelde bijdrage niet uitvoeren nu blijkt dat het resultaat van alle gemeentelijke bijdragen bij elkaar, onvoldoende sociale woningen in de regio oplevert.

Bovendien zorgen de bijdragen niet voor een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio zoals afgesproken in het Regioakkoord. In januari moet de provincie duidelijkheid geven of zij alle regionale bijdragen accepteren. Het college van burgemeester en wethouders zal aan de hand van deze uitkomsten de gemeenteraad adviseren om haar bijdrage mogelijk aan te passen. 

Raadsmemo ontwikkelingen Rijksbeleid op het gebied van wonen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ontwikkelingen Rijksbeleid op het gebied van wonen vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de ontwikkelingen van Rijksbeleid op het gebied van wonen. De Rijksoverheid neemt door middel van een aantal wetswijzigingen de volkshuisvestelijk sturing in handen en geeft daarnaast de provincie meer bevoegdheden. Het Rijk maakt afdwingbare prestatieafspraken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen over het opvoeren van het tempo, nieuwbouw en betaalbare woningen. Nationale doelen worden omgezet in provinciale taakstellingen, regionale woondeals en lokale prestatieafspraken. Deze zijn niet vrijblijvend. Als problemen worden gesignaleerd 

beschikbaarheid van voldoende passende woningen;
betaalbaarheid van wonen voor alle doelgroepen;
het te kortschieten van de kwaliteit van woningen, gerelateerd aan de levensfase van mensen, de mate van duurzaamheid van de woningen en de problemen in de wijken waar de woningen staan. 
Enerzijds is dit nieuwe rijksbeleid uitgekristalliseerd, anderzijds in wording. Het nieuwe beleid kan het Vlaardings woonbeleid versterken, maar biedt naast kansen ook bedreigingen.

Vaststellen uurtarief peuter- en kinderopvang 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het maximale uurtarief voor de peuteropvang voor 2023 vastgesteld op € 8,97,
de vaste jaarlijkse bijdrage per doelgroepkind voor 2023 binnen de peuteropvang/VVE vastgesteld op € 656,59,
in 2023 de VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2023 gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vastgesteld. 
Toelichting:
Het college heeft de tarieven van de voorschoolse voorzieningen voor 2023 vastgesteld. Deze tarieven moeten jaarlijks worden vastgesteld, zodat de subsidie voor kinderopvangorganisaties op tijd kan worden beschikt. De tarieven zijn gebaseerd op de adviezen van de VNG, de Belastingdienst en het Rijk.

Beantwoording artikel 34-vragen over de privatisering van het warmtebedrijf
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk over de privatisering van het warmtebedrijf vastgesteld.

Toelichting:
De provincie Zuid- Holland heeft onlangs aandelen van het Warmtebedrijf Rotterdam aan een commerciële partij verkocht. De verkoop van de aandelen heeft geen gevolgen voor de inpassing van de warmtetransportleiding door Vlaardingen, omdat het bedrijf niet in Vlaardingen actief is en ook geen relatie heeft met de WarmtelinQ-transportleiding die door Vlaardingen wordt gelegd. 

Raadsvoorstel tot vaststellen reflectie Eindproduct Participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen reflectie Eindproduct Participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vastgesteld.

Toelichting:
Afgelopen twee jaar heeft de gemeente Vlaardingen deelgenomen aan het participatietraject over het toekomstscenario voor RTHA (Rotterdam The Hague Airport). In dit proces trok de gemeente nauw op met de gemeente Schiedam, aangezien beide gemeentes als het gaat om het vliegveld, dezelfde belangen hebben.

Aanleiding van het participatietraject was de ambitie van het vliegveld om in, samenwerking met haar omgeving, een voorkeursscenario op te stellen voor het Luchthavenbesluit (Lhb). Door de uiteenlopende belangen van de participanten, is het niet gelukt om tot een akkoord voor een voorkeursscenario te komen.

Het 'Eindproduct Participatietraject RTHA' (EPP) bevat daardoor geen akkoord, maar de resultaten van het traject. De raad kan RTHA nog een reflectie sturen op dit eindproduct. Het college legt daartoe een voorstel voor aan de raad. Ook voor deze reflectie heeft Vlaardingen de samenwerking gezocht met Schiedam, zodat de gemeentes gezamenlijk eens sterk signaal afgeven aan RTHA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de reflectie staat het belang van de kwaliteit van de leefomgeving centraal: Minder hinder voor de inwoners van Vlaardingen en de toekomstige ontwikkelingen van RTHA mogen geen risico's vormen voor onze toekomstige woningbouwopgaven.

Verder start RTHA begin 2023 met het formele proces voor de aanvraag van een nieuw Lhb. Dit doet RTHA op basis van het EPP. Deelnemers behouden het recht om na de afronding van het participatietraject een zienswijze in te dienen tegen een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), volledige m.e.r.(milieueffectrapportage) en concept Luchthavenbesluit.

Beantwoording op de vragen van de heer Van Pienbroek (CU-SGP) mede namens GroenLinks over het verzoek van de Herenboeren Zuidbuurt
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van vragen de heer Van Pienbroek (CU-SGP) mede namens GroenLinks over de privatisering van het warmtebedrijf vastgesteld.

Toelichting:
Bij het initiatief voor de Herenboeren gaat het om toevoegen van bebouwing en opstallen op plaatsen waar eerder geen bebouwing heeft gestaan. Het gaat om een volledig nieuwe ontwikkeling die los staat van de aanleg van de Blankenburgverbinding en in zoverre ook niet vergelijkbaar is met het plan van Zuidbuurt 75b en 77.

Bekend is dat de Herenboeren op zoek zijn naar een locatie. Het verzoek had dus ook betrekking kunnen hebben op een totaal andere locatie. Voor de woningbouw aan Zuidbuurt gaat het daarentegen wel om locatiegeboden ontwikkeling. Er stond bebouwing en er komt bebouwing terug.

Het verzoek van de Herenboeren is een principeverzoek dat via de Intaketafel wordt behandeld en waarover door het college een besluit wordt genomen. Voor Zuidbuurt 75b en 77 gold dat het om bestemmingsplanprocedure ging. Daarvoor is de raad het bevoegde orgaan om een besluit te nemen.

Vaststellen Raadsmemo voortgang Langdurige Opvang Oekraïners
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo voortgang Langdurig Opvang Oekraïners vastgesteld.

Toelichting:
In het raadsmemo gaat het college in op de voortgang van zowel de fysieke als de sociaal-maatschappelijke aspecten rondom de Langdurige Opvang Oekraïners (LOO). Tot uiterlijk medio 2026 komt er opvang voor 1.000 Oekraïners die nu in Vlaardingen en andere gemeenten in de regio verblijven. Vanaf december t/m eind juni 2023 worden er stapsgewijs bijna 400 flexwoningen geplaatst op de locatie naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. 

Deze week vinden heiwerkzaamheden plaats en gaat de eerste paal de grond in. Dit is nodig gebleken omdat de grond op enkele plekken te drassig is om er tijdelijke woningen op te plaatsen. Door personeelstekorten bij de leverancier van de woningen, worden de eerste woningen in december geplaatst en niet eind november, zoals wij eerder aangaven. Naast woningen, komt er een basisschool met een gymzaal in de wijk. Ook komen er twee gemeenschappelijke gebouwen en speelplekken voor de kinderen. Na het beëindigen van de opvang van Oekraïense ontheemden kan een deel van de woningen op andere plekken in onze stad gebruikt worden voor Vlaardingse woningzoekenden.

15-11-2022