Openbare besluiten B&W 15 | 03 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 15 | 03 | 2022

Mandaatbesluit opvang vluchtelingen Oekraine
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Mandaatbesluit opvang vluchtelingen Oekraïne vastgesteld.

Toelichting:
De oorlog in Oekraïne brengt een grote stroom vluchtelingen op gang waarvan een deel naar Nederland komt. In de vergadering van 7 maart 2022 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om proactief bij te dragen aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Door mandaat te verlenen aan de betrokken portefeuillehouders kunnen besluiten snel worden genomen.

Fiscaal beleidsplan
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Fiscaal Beleidsplan vastgesteld.

Toelichting:
De gemeente moet voldoen aan fiscale wet- en regelgeving en daar verantwoording over afleggen aan de Belastingdienst. Hiervoor heeft de gemeente in het convenant Horizontaal Toezicht afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Dit convenant is in 2022 aan vervanging toe. Om in aanmerking te komen voor een nieuw convenant moet de gemeente de fiscale strategie, de fiscale risicoanalyse en de fiscale monitoring hebben vastgelegd. Het college stelde het fiscaal beleidsplan vast waarin de uitgangspunten staan aangegeven voor de jaren 2022 – 2025. Op deze manier krijgt de gemeente grip op het fiscale proces binnen de organisatie waardoor fiscale risico's worden beperkt en fiscale kansen worden benut.

Raadsvoorstel tot vaststellen Nota Grondbeleid 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen Nota Grondbeleid 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Op 7 april 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid Gemeente Vlaardingen vastgesteld. Sindsdien hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan, waaronder gewijzigde wet- en regelgeving en veranderingen in gemeentelijke ambities en opgaven. Als reactie hier op is de nota geactualiseerd en dusdanig opgezet dat deze als kapstok fungeert waaraan uitvoeringsnota's kunnen worden opgehangen. Het college heeft de geactualiseerde Nota Grondbeleid Gemeente Vlaardingen 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Raadsmemo afdoening moties en toezeggingen Regionale Energie Strategie (RES) 1.0
Het college van burgemeester en wethouders heeft bijgaande raadsmemo waarin moties en toezeggingen in het kader van de Regionale Energiestrategie 1.0 worden afgedaan vastgesteld.

Toelichting:
Bij de behandeling van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) in 2021 zijn enkele moties aangenomen en zijn er toezeggingen gedaan. In de raadsmemo licht het college toe aan de raad hoe er een vervolg gegeven wordt aan deze moties en toezeggingen.

Raadsmemo Stand van zaken Vlaardingen Regenboogstad 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Stand van zaken Vlaardingen Regenboogstad 2021 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad in de memo over de activiteiten en resultaten van 2021 rond het plan 'Vlaardingen Regenboogstad 2019 - 2023'. Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan het Vlaardings Regenboogakkoord. Vlaardingen wil een stad zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Door de ondertekening van dit akkoord door bijna alle Vlaardingse politieke partijen is in 2019 een krachtig signaal afgegeven om acceptatie en emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap te stimuleren. We werken samen met COC Rotterdam, KADE40 en De Kroepoekfabriek om invulling te geven aan Vlaardingen Regenboogstad.

In 2021 is er veel gebeurd. Zo is de website www.vlaardingenregenboogstad.nl gestart, organiseerde KADE40 een regenboogwedstrijd voor kinderen, is het brugwachtershuisje van de Oude Havenbrug opgefleurd met de kleuren van de regenboog, organiseerde de Kroepoekfabriek bijeenkomst op het Stadsstrand, hesen we de vlag op Coming Out dag en Paarse Vrijdag. Ook interviewden we inwoners, jong en oud, over Vlaardingen Regenboogstad. De interviews zijn terug te lezen op www.vlaardingenregenboogstad.nl.

Beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers / HEEL DE STAD inzake zelfbewoningsplicht
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers / HEEL DE STAD inzake zelfbewoningsplicht vastgesteld.

Toelichting:
Fractie Boers / HEEL DE STAD heeft het college vragen gesteld over de invoering van zelfbewoningsplicht en de afstemming met andere gemeenten. Het college heeft in de beantwoording aangegeven dat Vlaardingen overleg heeft met diverse gemeenten uit regio Rotterdam en beleid en uitvoeringsvraagstukken met elkaar deelt.

Ontwerpbestemmingsplan 'Heemtuinen'
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Heemtuinen'.
vrijgegeven voor tervisielegging (zienswijzen) van het ontwerpbestemmingsplan, tezamen methet ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Toelichting:
Het doel van het bestemmingsplan is om het plangebied aan de Frank van Borselenstraat in Vlaardingen te herontwikkelen. De woningbouwontwikkeling bevat maximaal 183 woningen (zowel grondgebonden woningen als appartementen), bestaat uit twee bouwblokken en één zelfstandig appartementengebouw en volgt uit de Centrumvisie Westwijk, waarin het plan is opgenomen. De voormalige woongebouwen zijn inmiddels gesloopt en de twee sporthallen zullen nog worden gesloopt. Aan het Erasmusplein is inmiddels een nieuwe sporthal in gebruik genomen en aan de Claudius Civilislaan wordt een nieuwe sporthal gebouwd. De locatie aan de Frank van Borselenstraat is daarmee beschikbaar gekomen als woningbouwlocatie. Om dit project juridisch-planologisch mogelijk te maken, is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan 'Kethelweg-Plein Emaus'
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Kethelweg-Plein Emaus' en deze vrijgeven voor tervisielegging (zienswijzen).

Toelichting:
Het doel van het bestemmingsplan is om het plangebied aan de Kethelweg en Plein Emaus in Vlaardingen te herontwikkelen van gebied met voornamelijk leegstaande bedrijfsbebouwing en voormalige bedrijfswoningen tot woongebied met 37 woningen. De nu nog aanwezige oude bebouwing zal worden gesloopt om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Het woningbouwprogramma bestaat uit: 16 appartementen, 10 twee-onder-één kap woningen en 1 vrijstaande woning op het noordelijke deel van het plangebied en 2 twee-onder-één kapwoningen en 8 rijtjeswoningen in het zuidelijke deel van het plangebied. De herontwikkeling is niet mogelijk met het tot nu toe geldende bestemmingsplan 'Ambacht' (vastgesteld op 14 januari 2010). Om dit project juridisch-planologisch mogelijk te maken, is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld.

Beantwoording artikel 34-vragen van D66 over subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van D66 over subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’ vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording van de brief wordt ingegaan op de vraag van D66 of de gemeente desubsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ die nu ook beschikbaar is voor zonnepanelen op waterbassins en parkeergarages onder de aandacht wil brengen van bedrijven en organisaties die hiervoor in aanmerking komen. Dit gebeurt al via contacten met onder andere de Green Business Club Waterweg en het Vlaardings Energie Collectief, met verwijzing naar digitale brieven en websites van de provincie en de gemeente brengt de regeling onder de aandacht via de gemeentepagina van Groot Vlaardingen.

16-03-2022