Openbare besluiten B&W 14 | 12 | 2021

Raadsmemo toezegging start pilot rechtmatigheidsverantwoording 2021

Openbare besluiten B&W 14 | 12 | 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over toezegging pilot rechtmatigheidsverantwoording 2021 vastgesteld.

Toelichting:
Vanaf 2022 moet het college zelf een verantwoording afleggen over of de financiële stromen binnen de gemeentelijke organisatie rechtmatig zijn verlopen. Om alvast ervaring op te doen hiermee, is met de auditcommissie van de gemeenteraad afgesproken om het lopende boekjaar te oefenen via een pilot. Het college heeft besloten om hiervoor het subsidieproces aan te wijzen. Er is gekozen voor dit proces, omdat dit proces een prominente rol heeft in de rechtmatigheidsverantwoording, er ruimte voor verbetering is en omdat het over een substantieel bedrag gaat binnen de begroting.

Indexatiebrief verbonden partijen regio Rijnmond
Het college van burgemeester en wethouders heeft:
- de Indexatiebrief aan de verbonden partijen voor 2023 vastgesteld en
- de raadsmemo indexatiebrief verbonden partijen 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Jaarlijks worden de bijdragen vanuit de gemeente geïndexeerd aan de volgende verbonden partijen: de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de DCMR milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar de loon- en prijsstijgingen om op basis daarvan te berekenen wat een reële bijdrage aan deze partijen is. De uitgavenkant aan de verbonden partijen stijgt. Ook is de afgelopen drie jaar het daadwerkelijke indexatiecijfer hoger geweest dan vooraf voorspeld.

Dat leidt tot een relatief hoog indexatiecijfer voor 2023: 4,8%. Deze verhoogde bijdrage leidt door de loon- en prijsstijgingen niet tot extra (beleids)ruimte bij verbonden partijen, maar stelt hen slechts in staat om te doen wat ze deden. De afgelopen jaren heeft de gemeente stappen gezet in het opstellen van een reële begroting. Het vaststellen van dit relatief hoge indexatiecijfer past bij deze ontwikkeling.

Deelname Schone Lucht Akkoord
Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief met verzoek tot deelname van Vlaardingen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA) vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders wil deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord. Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is om de gezondheidsschade de komende 10 jaar met minimaal 50% (van binnenlandse bronnen) te verminderen. Hoe meer gemeenten zich aansluiten hoe groter de gezondheidswinst. Op 16 september 2021 is het Actieplan Luchtkwaliteit in de gemeenteraad besproken. Voor de behandeling dienden diverse partijen een amendement in, waarbij verzocht is het Schone Lucht Akkoord (SLA) dit jaar te ondertekenen. Het amendement is aangenomen. De gemeente wil hiermee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en de gezondheid van haar inwoners. Om te kunnen deelnemen moet een ondertekend verzoek door of namens het college van burgemeester en wethouders worden ingediend bij de SLA-stuurgroep van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het vastgestelde Actieplan Luchtkwaliteit is onderdeel van de aanvraag. De leden van de stuurgroep bekijken het verzoek in samenhang met het vastgestelde beleid en besluiten dan of de gemeente toegelaten kan worden.

Raadsmemo Horeca- en evenementenbesluit 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de Horeca- en evenementenbesluit 2022 vastgesteld,
de raadsmemo Horeca- en evenementenbesluit 2022 vastgesteld.

Toelichting:
In 2016 is gestart met een proef waarbij cafés in het horecaconcentratiegebied (categorie 3) op zaterdag open mogen zijn tot 04.00 uur (in plaats van 02.00 uur) en partycentra en nachtzaken in het horecaconcentratiegebied (categorie 4) open mogen zijn tot 06.00 uur (in plaats van 05.00 uur). Op basis van een motie in de raadsvergadering van 15 december 2015 mochten enkele zaken die tegen de rand van het horecaconcentratiegebied liggen ook deelnemen aan de proef: Hoogstraat 21, Peperstraat 5, Markt 9 en Waalstraat 78. Na positieve evaluatie eind 2016 is de proef voortgezet, elk jaar weer. Op verzoek van de horecaondernemers is de proef later uitgebreid naar de vrijdagavond.

Na de invoering in 2016 heeft de proef inmiddels niet meer het karakter van een proef. De verruimde tijden zijn 'gewoon' geworden (tot aan de verplichte nachtsluiting als gevolg van corona). Het college van B&W heeft daarom de wens deze 6 jaar durende proef niet opnieuw te verlengen, maar duidelijkheid en zekerheid te bieden door de verruimde tijden definitief te maken.

In het Horeca- en evenementenbesluit 2022 zijn daarom de ruimere sluitingstijden voor horecazaken categorieën 3 en 4 in het horecaconcentratiegebied en de horecazaken aan de Hoogstraat 21, Peperstraat 5, Markt 9 en Waalstraat 78 definitief gemaakt. De ruimere tijden zijn in lijn met de steun- en stimuleringsmaatregelen uit het Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024 dat het college in juni vaststelde. Naast de verruiming van de sluitingstijden vervalt de afkoelperiode en wordt het horecaconcentratiegebied in overeenstemming gebracht met de praktijksituatie. Het Horeca- en evenementenbesluit 2022 is afgestemd met de regioadviseur van Koninklijke Horeca Nederland en afgevaardigden van de Vlaardingse horeca.

Convenant Ondernemersfonds
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Convenant Ondernemersfonds tussen de Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen en de gemeente Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders stelde onlangs aan de gemeenteraad voor om de subsidie aan het Ondernemersfonds te verhogen naar € 650.000,-. Het Ondernemersfonds is een vaste waarde in de stad en met deze verhoging kan de slagkracht van het fonds toenemen. De gemeente haalt het bedrag jaarlijks via een opslag op de OZB niet-woningen op. Zoals alle belastingen stroomt dit door naar de algemene middelen en vandaaruit verleent de gemeente de subsidie. Het Ondernemersfonds helpt ondernemers met de financiering van hun collectieve activiteiten. Het fonds stimuleert en initieert ook steeds meer stadsbrede activiteiten. In alle gevallen vaart Vlaardingen hier wel bij. Na tien jaar loopt het convenant tussen de gemeente en het Ondernemersfonds eind dit jaar af. Het college van burgemeester en wethouders besloot onlangs het ondernemersfonds voort te zetten. Een voorwaarde is uiteraard dat het draagvlak onder ondernemers om hun eigen financiële bijdrage te leveren en activiteiten te ontwikkelen groot blijft. Door het instemmen met het nieuwe convenant legt het college de afspraken vast over hoe de gemeente en het fonds met elkaar omgaan, over de rechten en plichten van beide partijen en over hoe de verantwoording verloopt.

Raadsvoorstel tot het onttrekken van het parkeerterrein Marathonweg Noord aan het openbaar verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het onttrekken van het parkeerterrein Marathonweg Noord aan het openbaar verkeer vastgesteld.

Toelichting:
Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om het parkeerterrein aan de Marathonweg Noord op te heffen en het terrein toe te voegen aan de naastgelegen ontwikkellocatie voor woningbouw. Het gaat om het onofficiële parkeerterrein achter het BP-station dat voornamelijk wordt gebruikt door vrachtwagens. Hiermee wordt een betere, groene afscherming tussen de ontwikkellocatie en de snelweg mogelijk. De entree naar de stad wordt verbeterd en het is een meerwaarde voor de woningbouwontwikkeling. Ook maakt het opheffen van het terrein de realisatie van een verkeersveilige fietsroute aan de westzijde van de Marathonweg mogelijk, door het fietspad achter het tankstation langs te leiden en zo conflicten met afslaand (vracht)verkeer te voorkomen

Zienswijze Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau module Energietransitie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief zienswijzen tegen de Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Module Energietransitie vastgesteld.

Toelichting:
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben onlangs de Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Module Energietransitie vastgesteld. Het ontwerp van de NRD ligt ter inzage van 8 november tot en met 20 december 2021. Met het indienen van een zienswijze reageert de gemeente Vlaardingen op de Module Energietransitie. De gemeente geeft aan zich maximaal te hebben ingespannen om een goede balans te vinden tussen enerzijds onze ruimtelijke bijdrage aan de energietransitie en anderzijds het behoud van onze groene leefbare stad met voldoende natuur en ecologische kwaliteit, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Samen met onze windlocaties levert Vlaardingen een meer dan gemiddelde bijdrage aan het regionale en provinciale energiesysteem. Om WarmtelinQ aan te leggen heeft Vlaardingen wat betreft ruimtelijke inpassing en overlast voor de omgeving flinke uitdagingen. Met het meewerken aan de Leiding over Noord en de aan te leggen WarmtelinQ draagt Vlaardingen ruimschoots bij aan het regionale en provinciale energiesysteem en heeft de stad de grenzen op dit punt heeft bereikt.

Beantwoording artikel 34-vragen over verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Nieuwenhuizen (D66) over verduurzaming maatschappelijk vastgoed vastgesteld.

Toelichting:
De subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals door minister Ollongren na Prinsjesdag aangekondigd, wordt op dit moment uitgewerkt. Zodra mogelijk bekijkt het college vanzelfsprekend of, onder welke voorwaarden en op welke wijze de regeling van toepassing is op het in ons bezit zijnde maatschappelijk vastgoed.

Beantwoording vaststellen van de artikel 34-vragen over de Erfgoed Deal
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van de heer F. Hoogendijk van ONS.Vlaardingen over de Erfgoed Deal vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording is aangegeven dat de gemeente Vlaardingen een subsidieaanvraag heeft lopen voor Woningbouwimpuls voor gemeenten van het Rijk. Zowel de subsidie als de Erfgoed Deal zijn subsidies van de Rijksoverheid en worden daarom op elkaar in mindering gebracht. De gemeente kiest er daarom voor om eerst de breder georiënteerde subsidie aan te vragen (met dezelfde vraag om gelden voor behoud van erfgoed en oplossing voor waterproblematiek).

Raadsvoorstellen Verordening afvoer hemel- en grondwater Vlaardingen en Verordening waterbergingsfonds Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders

Raadsvoorstel Verordening afvoer hemel- en grondwater Vlaardingen vastgesteld.
Raadsvoorstel Verordening waterbergingsfonds Vlaardingen vastgesteld.
Beleidsregel omgevingsvergunning op grond van de Verordening afvoer hemel- en grondwater Vlaardingen onder voorbehoud van vaststelling van de verordening (besluitpunt 1) door de raad vastgesteld.

Toelichting:
Het stedelijk gebied van Vlaardingen bestaat voor 70% uit verhard oppervlak. Het grootste deel is particulier oppervlak: daken en tuinen. Als het regent stroomt het water van deze oppervlakken af naar het gemeentelijk rioolstelsel. De riolering kan bij hevige regenval overbelast raken door de enorme aanvoer van water. Door klimaatveranderingen komt dit steeds vaker voor. Dit wordt versterkt doordat door de woningbouwopgave het verhard oppervlak toeneemt. Met de 'Verordening afvoer hemel- en grondwater Vlaardingen' stelt de gemeente voorwaarden aan het lozen van afstromend hemelwater en overtollig grondwater op het rioleringssysteem. Daarnaast is een verplichting opgenomen om bij nieuwbouw waterberging op particuliere percelen te realiseren. Als het niet mogelijk is voor een perceeleigenaar om de vereiste hemelwaterberging te realiseren, dan kan deze in plaats daarvan een bijdrage storten in een nieuwe waterbergingsfonds. Dit fonds wordt gebruikt door de gemeente om op andere plekken in de stad waterberging aan te leggen. Op deze manier werkt het college aan een stad die bestand is tegen het veranderende klimaat.

Raadsvoorstel tot het herbenoemen van twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het herbenoemen van twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs vastgesteld.

Toelichting:
Het college stelt de raad voor twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Onderwijs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 te herbenoemen. Het herbenoemen van de leden van de Raad van Toezicht is een bevoegdheid van de raad. Er zijn geen bedenkingen tegen de voordracht.

Raadsmemo Motie Doorbraakmethode in Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Motie Doorbraakmethode in Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad heeft eerder dit jaar de motie 'Doorbraakmethode in Vlaardingen' aangenomen. Hierin is het college verzocht te onderzoeken hoe de Doorbraakmethode van toegevoegde waarde kan zijn voor Vlaardingse gezinnen met veel problemen en welke gevolgen werken volgens deze methode zou hebben voor de gemeente. De zogeheten doorbraakmethode is een instrument dat professionals in het sociaal domein kan helpen bij het vinden van een maatwerkoplossing voor gezinnen die met allerlei problemen te maken hebben. Waar nodig door het maken van een uitzondering op de regels. In het raadsmemo Motie Doorbraakmethode in Vlaardingen geeft het college aan dat op dit moment een aantal initiatieven loopt waarin de inzet van de doorbraakmethode wordt voorbereid.

Raadsmemo 3e Kwartaalrapportage 2021 ROGplus
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 3e kwartaalrapportage 2021 ROGplus vastgesteld.

Toelichting:
In het raadsmemo gaat het college in op de financiële voortgang van ROGplus over de maanden januari tot en met september 2021. ROGplus voert voor de gemeente taken uit in het kader van de Wmo en Beschermd Wonen. Ook na dit derde kwartaal informeert ROGplus de gemeente over de financiën. Nu blijkt dat de kosten die ROGplus heeft gemaakt in drie kwartalen lager zijn dan begroot. Het college legt in het raadsmemo uit dat dit mogelijk een gevolg is van de coronacrisis omdat inwoners vanwege de maatregelen minder beroep hebben gedaan op hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en meer hulp uit hun eigen omgeving hebben gekregen.

Nu de coronamaatregelen weer verscherpt zijn, blijft een plotselinge toename aan (uitgestelde) vraag naar hulp en ondersteuning voor de rest van het jaar uit. Toch geeft het college de raad een 'winstwaarschuwing' mee. Met andere woorden: het is niet zeker of de kosten van alle Wmo-onderdelen in het laatste kwartaal van dit jaar zo laag blijven als verwacht. De uiteindelijke jaarcijfers van ROGplus worden verwerkt in de jaarrekening van 2021

15-12-2021