Openbare besluiten B&W 14 | 02 | 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 14 | 02 | 2023

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de de collectieve festiviteiten voor 2023 aan te wijzen.

Toelichting:
Ieder jaar wijst het college de dagen van de collectieve festiviteiten aan op basis van artikel 4.2 APV. In 2023 betreft het de volgende festiviteiten:

Koningsnacht, woensdag 26 april
Koningsdag, donderdag 27 april
Stadsrechtenstoet, zondag 14 mei
Van 't Oft naar 't Oofd, vrijdag 19 mei
Binnenstadsfestival 'Canon van Vlaardingen', zaterdag 20 mei
Haring- en Bierfeest, vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni
Zomerterras, zaterdag 5,12 en 19 augustus
Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december
Oudjaarsavond, zondag 31 december.
Op deze dagen mogen de horecaondernemers tot 02.00 uur afwijken van de geldende geluidsnormen en hun horeca-inrichting in afwijking van hun exploitatievergunning geopend hebben tot 05.00 uur.

Vaststellen raadsvoorstel aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2
Het college van burgemeester en wethouders heeft: het raadsvoorstel aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2 vastgesteld, de overeenkomst met SWS vastgesteld.

Toelichting:
Het college van B&W vraagt de gemeenteraad een extra krediet beschikbaar te stellen voor overschrijdingen op het krediet voor nieuwbouw van de clubaccommodatie aan de Kooikersweg 2. Het college stelt vast dat er in dit project gedurende de gehele levenscyclus het nodige is misgegaan, waardoor aan het eind overschrijdingen zijn ontstaan die niet meer kunnen worden beïnvloed. Een aanvullend krediet van € 250.000,- is nodig om het nieuwe, duurzame en gasloze multifunctionele club- en kleedgebouw op te leveren.

De planning is dat het gebouw eind februari 2023 aan de clubs wordt opgeleverd, waarna deze deels de afbouw voor hun rekening nemen. Verwachting is dat eind april 2023 alle werkzaamheden binnen en buiten de accommodatie afgerond zijn, en de clubs definitief inhuizen. Eind mei worden de portocabins verwijderd die tijdelijk als clubonderkomen dienen.

Raadsvoorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Aalscholverlaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het gewijzigde bestemmingsplan Aalscholverlaan met planidentificatienummer NL.IMRO.0622.0314bpAaln2021 - 0030 vastgesteld, geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Toelichting:
Woningstichting Samenwerking wil vier bestaande flats aan de Aalscholverlaan in Vlaardingen renoveren. Daarbij worden de bestaande appartementen gerenoveerd en wordt de begane grond gereconstrueerd. Hierbij wordt achterstallig onderhoud in de appartementen en overige gebouwonderdelen uitgevoerd en worden de appartementen en de gebouwen verduurzaamd. Om de menselijke maat terug te brengen op de locatie, de sociale veiligheid te vergroten en aanvullende woningen te realiseren worden daarnaast op de begane grond per flat vier extra woningen gerealiseerd. In totaal worden er dus 16 woningen extra gerealiseerd. Omdat deze nieuwe woningen niet in het bestemmingsplan passen, moet dat worden aangepast.

Beantwoording artikel 34-vragen over Gladheidsbestrijding van de stoep rondom eigen woning
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Solleveld over Gladheidsbestrijding van de stoep rondom eigen woning vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording geeft het college aan dat er geen gratis strooizout beschikbaar wordt gesteld. Het uitdelen van strooizout kan drukte opleveren op de stadswerf. Dit verstoort het logistieke proces en kan leiden tot onveilige situaties. Daarnaast is strooizout schadelijk voor het milieu. Om deze reden wordt het zout door de gemeentelijke strooiploeg ook gedoseerd gestrooid.

Raadsvoorstel vaststellen 'Woonzorgvisie ouderen 2023 - 2030'
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel 'Woonzorgvisie ouderen 2023 - 2030' vastgesteld.

Toelichting:
De afgelopen jaren is het organiseren van wonen, welzijn en zorg voor ouderen een steeds grotere uitdaging geworden. Ouderen verdienen een fijne plek om te wonen, met of zonder ondersteuning of zorg. Wanneer dat nodig is, moeten er passende woonvormen en verpleeghuisplekken zijn om te wonen en de benodigde (permanente) zorg te kunnen ontvangen. Er is nu een Woonzorgvisie ouderen 2023-2023 opgesteld om ervoor te kunnen zorgen dat we onze ambities ook waar kunnen maken. De visie is opgesteld met (maatschappelijke) partners in de stad en geeft kaders om tot een uitvoeringsprogramma te komen.

Artikel 34-vragen over onrust door het ontslag van de directeur van OBS De Wereldwijzer in Vlaardingen West
Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 34-vragen van de heer Akca (DENK) over onrust door het ontslag van de directeur van OBS De Wereldwijzer in Vlaardingen West vastgesteld.

Toelichting:
Het ontslag van de directeur van OBS De Wereldwijzer door Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs heeft de gemeente via verschillende kanalen bereikt.
De reden voor ontslag is de gemeente niet bekend. De gemeente heeft geen bevoegdheid om personeel van onderwijsinstellingen aan te nemen of te ontslaan. Deze bevoegdheid ligt bij de schoolbesturen. Voor OBS de Wereldwijzer is dat Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake opschorten uitbetalen Energietoeslag 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 34-vragen inzake opschorten uitbetalen Energietoeslag 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts heeft op 9 februari 2023 besloten om niet vervroegd €500 uit te keren aan inwoners die in 2022 recht hadden op energietoeslag. De invoering van de Wet Energietoeslag 2023 in de zomer van 2023 wordt eerst afgewacht. In het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts zijn de drie wethouders Armoede van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vertegenwoordigd.

In 2023 is de bijstandsnorm gestegen. Dit betekent dat ongeveer 750 extra inwoners recht hebben op de energietoeslag. Met deze kennis weten we dat het nu uitbetalen van €500 ten koste gaat van inwoners die pas in 2023 in aanmerking komen voor de energietoeslag. Zij ontvangen dan geen €1300, maar slechts €800. Op dit moment is het ook onduidelijk of de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de Energietoeslag 2023 toereikend zijn. De verwachting is dat hier bij de invoering van de nieuwe wet meer duidelijkheid over komt.
Het college betreurt de late berichtgeving vanuit het Rijk over het uitbetalen van de Energietoeslag 2023 en de onduidelijkheid over of hiervoor door het Rijk voldoende middelen beschikbaar worden gesteld.

Raadsvoorstel tot verlenging Regionale Visie Armoede en Schulden
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot verlenging van de Regionale Visie Armoede en Schulden vastgesteld, het stappenplan en het geactualiseerde activiteitenplan vastgesteld,

Toelichting:
Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) moet de gemeenteraad vastleggen op welke manier integrale schuldhulpverlening aan de inwoners wordt geboden. De huidige Regionale Visie Armoede en Schulden is vastgesteld voor de periode van 2020 tot en met 2023. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om deze visie met één jaar te verlengen en te gaan werken aan het opstellen van een nieuwe Regionale Visie Armoede en Schulden 2025 - 2028.

Routekaart warmtetransitie Drevenbuurt
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de routekaart Drevenbuurt Aardgasvrij vastgesteld.
de raadsmemo routekaart warmtetransitie Drevenbuurt vastgesteld.
Bijlage:
Rm routekaart warmtetransitie Drevenbuurt (wordt later toegevoegd)

Toelichting:

In de routekaart Drevenbuurt Aardgasvrij staat het stappenplan beschreven om in 2024, samen met de buurt, tot een Wijkuitvoeringsplan te komen. In het Wijkuitvoeringsplan wordt de keuze vastgelegd welke duurzame warmteoplossingen(en) het verwarmen met aardgas gaat vervangen en op welke wijze en met welke fasering deze oplossing uitgevoerd gaat worden. Het vervangen van aardgas is een ingrijpende beslissing. Het college vindt het dan ook belangrijk dat de buurt een belangrijke stem heeft in de te maken keuzes.

De gemeente trekt hier dan ook op basis van gelijkwaardigheid samen op met bewonersinitiatief Duurzaam op Dreef, woningcorporatie Samenwerking en Stedin. Nu de startnotitie is vastgesteld, kan de volgende stap in het proces gezet worden om te komen tot een Wijkuitvoeringsplan, namelijk het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan de buurt kiezen welke oplossing de voorkeur heeft. Het college neemt deze keuze over als er voldoende draagvlak in de buurt is en de keuze realistisch en uitvoerbaar is.

De Drevenbuurt moet uiterlijk in 2032 als eerste buurt in Vlaardingen geheel aardgasvrij zijn, zoals vastgesteld in de Transitievisie Warmte. Daarnaast is het aardgasvrij maken van drie buurten in Vlaardingen, waaronder de Drevenbuurt, één van de focuspunten van het stadsprogramma Nieuwe Energie. Met het aardgasvrij maken van de eerste circa 1.300 woningen en enkele utiliteitsgebouwen in deze buurt wordt een eerste stap gezet om Vlaardingen buurt voor buurt uiterlijk in 2050 geheel aardgasvrij te krijgen.

15-02-2023