Openbare besluiten B&W 13 december 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 13 december 2022

Vaststellen van indexatiecijfer voor Stroomopwaarts, Leerrecht en ROGplus voor de begroting 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Indexatiecijfer 2024 voor Stroomopwaarts, Leerrecht en ROGplus vastgesteld,
Indexatiebrieven aan Stroomopwaarts en ROGplus vastgesteld.

Toelichting:
Jaarlijks worden de bijdragen vanuit de gemeente aan de uitvoeringskosten van Stroomopwaarts en ROGplus en Leerrecht geïndexeerd. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar de loon- en prijsstijgingen om op basis daarvan te berekenen wat een reële bijdrage aan deze partijen is. Doel van het indexeringspercentage is een eerlijke, consequente en navolgbare compensatie voor kostenontwikkeling.

Na overleg met de gemeenten Maasluis en Schiedam is overeenstemming bereikt over een gezamenlijk af te geven indexatiecijfer voor de begroting 2024 van Stroomopwaarts, Leerrecht en ROGplus. Dit cijfer is vastgesteld op 3,6%. In de begroting van de gemeente Vlaardingen is rekening gehouden met een indexatiecijfer van 1,85%. Het verschil (€ 205.678) wordt verwerkt in de kadernota 2023.

Beantwoording artikel 34-vragen over de weekendmetro
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Vugt (ONS Vlaardingen) over de weekendmetro vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording licht het college toe dat de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk al in gesprek is met de MRDH en de RET om de mogelijkheden te verkennen om de weekendmetro (ook wel nachtmetro genoemd) te laten doorrijden naar Vlaardingen.

Uitslag draagvlakmeting betaald parkeren Indische Buurt
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Uitslag draagvlakmeting betaald parkeren Indische Buurt vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitslag van de draagvlakmeting voor betaald parkeren in de Indische Buurt vastgesteld en de raad via een memo hierover geïnformeerd. De Indische Buurt krijgt geen betaald parkeren. Uit de draagvlakmeting bleek dat er onvoldoende draagvlak is onder de inwoners en ondernemers in de buurt voor deze maatregel.

Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van de Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Vlaardingen 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Een goed werkend riool is van groot belang voor een leefbare stad. De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de riolering. In de Verordening aansluitvoorwaarden riolering wordt duidelijk vastgelegd onder welke voorwaarden een aansluiting op de gemeentelijke riolering kan worden gerealiseerd en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de riolering.
   In de Verordening aansluitvoorwaarden riolering is vastgelegd wat de verantwoordelijkheid van de particuliere eigenaren zijn als het gaat om de rioolaansluiting (de leiding van het pand naar het gemeenteriool) en wat verantwoordelijkheden van de gemeente zijn. De geactualiseerde verordening zorgt voor meer duidelijkheid, ook over nieuwe ontwikkelingen zoals de afvoer van warmte- en koudeopslagsystemen.

Raadsmemo stand van zaken jeugdhulp
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken jeugdhulp vastgesteld.

Toelichting:
Het college informeert de raad over de voortgang van het MVS Jeugdmodel, waaronder de implementatie van de opdracht voor het consortium Jeugd, Mevis. In het memo gaat het college nader in op de zorgcontinuïteit, de overgang van wijkteammedewerkers naar de nieuwe aanbieder en de frictiekosten bij de huidige aanbieder, Minters. Ook informeert het college over de wachttijden binnen de jeugdhulp, voor de wijkteams de GGZ en de jeugdbescherming.

Als laatste wordt ingegaan op de regionale en landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de JeugdhulpPlus en de Hervormingsagenda Jeugd. Met de maatregelen in deze agenda beogen gemeenten en het Rijk de jeugdhulp kwalitatief te verbeteren en de stijgende kosten te beperken. De MVS-gemeenten hebben eind 2020 een stap gezet met de vaststelling van het koersdocument MVS Jeugdmodel, waarmee deze gemeenten beogen de jeugdhulp kwalitatief te verbeteren, de uitgaven te kunnen beperken en de wachtlijsten tegen te gaan.

Uitvoeringsprogramma 2023-2026 Stadsprogramma's
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Uitvoeringsprogramma 2023-2026 Stadsprogramma’s vastgesteld.

Toelichting:
In het vastgestelde coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen 2022-2026 zijn acht stadsprogramma's opgenomen. Door de komende jaren te focussen op deze stadsprogramma’s, wil het college echt een verschil maken voor de stad. Met deze stadsprogramma’s pakt het college grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen aan.

Het uitvoeringsprogramma 2023-2026 laat zien hoe het college samen met de stad uitvoering wil geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. De concrete invulling van de ambities is op sommige onderdelen nog bewust opengelaten, omdat het college hierover eerst het gesprek met organisaties, inwoners en ondernemers in de stad wil aangaan. Het uitvoeringsprogramma 2023-2026 laat zien wat de stad van de gemeente mag verwachten.

Raadsvoorstel tot vaststellen toekomstvisie Zwemmen in Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen met nieuwbouwscenario vastgesteld.

Toelichting:
Het college van B&W heeft ingestemd met de toekomstvisie Zwemmen in Vlaardingen. Bij de totstandkoming van deze visie is onder meer de input van de raad uit februari 2022, een enquête onder bewoners en inbreng van de betrokken verenigingen meegenomen.
Om invulling te kunnen geven aan de toekomstvisie moet zwembad De Kulk worden gerenoveerd of er moet een nieuwe locatie worden gevonden.

Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor het nieuwbouwscenario. Na akkoord van de raad wordt een onafhankelijk onderzoek gestart naar mogelijke nieuwe locaties voor het zwembad.

Mandaatbesluit Stroomopwaarts wet hersteloperatie toeslagen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Mandaatbesluit Wet hersteloperatie toeslagen vastgesteld.

Toelichting:
De Eerste Kamer heeft dinsdag 1 november ingestemd met de Wet hersteloperatie toeslagen. Hiermee is het bestaande herstelbeleid vastgelegd in een wet en wordt een aantal nieuwe regelingen geïntroduceerd, zoals de steun in de rug voor kinderen en brede ondersteuning voor uitwonende meerderjarige kinderen van gedupeerde ouders.

Het wetsvoorstel beoogt eraan bij te dragen gedupeerden van de toeslagenproblematiek (kinderopvangtoeslag en andere toeslagen) recht te doen en hen te helpen om een nieuwe start te maken. De overheid biedt gedupeerden een zo breed en samenhangend mogelijk herstel, onder andere door erkenning van de gemaakte fouten en van het leed, een forfaitaire regeling, compensatie van onterecht terugbetaalde bedragen, vergoeding van materiële en immateriële schade, waar mogelijk een oplossing voor (opeisbare) schulden en brede ondersteuning die gedupeerden moet helpen om de draad van het leven weer op te pakken.

Het college heeft besloten om Stroomopwaarts mandaat te verlenen om uitvoering te geven aan deze wet.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Grondbrief 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Grondbrief 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Om de gemeenteraad goed te informeren over het grondbeleid wordt jaarlijks, aan het einde van het jaar, de ‘Grondbrief’ aan de gemeenteraad aangeboden voor instemming. De gemeenteraad geeft hiermee de kaders (parameters) aan waar we voor Vlaardingen vanuit gaan wat betreft kosten- en opbrengstenstijging, de minimale grondprijs voor bouwgrond en de grondprijs voor sociale huurwoningen bij de omzetting erfpacht naar volle eigendom. Dit vormt de basis voor de verwerking van de grondexploitaties in het Meerjaren Programma Grondzaken 2023.

De bijgaande Grondbrief 2023 zal de laatste zijn die door de gemeenteraad wordt vastgesteld, tenzij er sprake is van een grote trendbreuk. Voortaan stelt het college de Grondbrief vast en legt deze ter informatie voor aan de gemeenteraad. Dat is vastgelegd in de nieuwe nota grondbeleid 2022 die dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

14-12-2022