Openbare besluiten B&W 13 | 09 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 13 | 09 | 2022

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld.

Toelichting:
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de benodigde advisering op tunnelveiligheid voor de projecten in de regio en de stand van de algemene reserve.

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS)
Het college van burgemeester en wethouders heeft wethouder Van Kalken als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de duur van haar lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen aangewezen.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen heeft besloten wethouder L. van Kalken aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van haar lidmaatschap van het college.

Aanvraag WBI en Versnellingsgelden Rivierzone
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het indienen van de subsidieaanvraag op grond van de 'Regeling Woningbouwimpuls 2022' voor de Rivierzone,
ingestemd met het indienen van de subsidieaanvraag op grond van de 'Regeling Versnellingsgelden infrastructuur 2022' voor de Rivierzone,
de brief met de aanvragen voor beide subsidieregelingen vastgesteld, 
de raadsmemo 'gebiedsexploitatie en aanvragen subsidie' vastgesteld.

Toelichting:
Het college van B&W heeft besloten om twee aanvragen in te dienen bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022. Met deze bijdragen wil het college de bouw van minimaal 2.450 woningen in de Rivierzone versneld realiseren. Dit geld is nodig voor investeringen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld voor groen en infrastructuur.

Wethouder Bart Bikkers, met o.a. Stadsprogramma Nieuwe Rivierzone in portefeuille: 
“Met de ontwikkeling van de Rivierzone voorzien we in een grote behoefte aan woningen in Vlaardingen en de regio. Wij leveren hiermee een substantiële bijdrage aan de regionale én landelijke woningbouwopgave van minister Hugo de Jonge. Een toekenning van deze aanvraag zorgt ervoor dat we deze ontwikkeling een enorme boost kunnen geven.”  

Zie verder persbericht

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Keuzenotitie vrije financiële ruimte vastgesteld.

Toelichting:
In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen een vrij besteedbaar, structureel budget van € 500.000 beschikbaar gesteld aan de raad. Oppositiepartijen werden uitgenodigd om voorstellen in te dienen die geen plek hebben gekregen in het coalitieakkoord. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad van 6 en 7 juli is een aantal moties ingediend die betrekking heeft op het vrije door de raad te besteden budget.

De raad heeft het college verzocht om ruim voor de behandeling van de begroting 2023 een notitie aan de raad voor te leggen waarin de moties zijn uitgewerkt in uitvoeringsscenario’s. De uitwerking van de moties en een financiële doorvertaling van de keuzes zijn opgenomen in de keuzenotitie.

Door deze keuzenotitie kan de raad besluiten nemen over de besteding van het vrij besteedbaar budget. Deze besluiten worden genomen tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad. 

Raadsmemo Regeling subsidieverstrekking groot onderhoud en energiebesparing (stimuleringslening)
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

de 'Beleidsregels subsidieverstrekking groot onderhoud en energiebesparing (Stimuleringslening VvE 2022) voor de Vettenoordse Polder en Centrum noord' vastgesteld.
de raadsmemo 'Beleidsregels subsidieverstrekking groot onderhoud en energiebesparing (Stimuleringslening VvE 2022) voor de Vettenoordse Polder en Centrum noord' vastgesteld. 

Toelichting:
Binnenkort is de stimuleringslening (een laag rente dragende lening) voor Verenigingen van Eigenaren verkrijgbaar in de Vettenoordse Polder en Centrum noord. Primaire doelstelling van de stimuleringslening is de aanpak van achterstallig onderhoud bij Verenigingen van Eigenaren (VvE) op een dusdanige wijze dat zij toekomstigbestendig blijven. Hiervoor is onder andere een laagrentedragende lening beschikbaar vanuit het Revolverend Stimuleringsfonds Particuliere Woning Verbetering (RSPWV).

De lening mag daarnaast (secundair) aangewend worden voor verbetering van de uitstraling en bouwkundige energiebesparende maatregelen. Het RSPWV is ondergebracht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). In september 2021 is door de gemeenteraad besloten om vanuit dit fonds € 1,485 mln., binnen de begroting geldende kaders, ter beschikking te stellen aan VvE's in de VOP en Centrum noord. Ten opzichte van de oude beschikbare regeling zijn een aantal zaken gewijzigd. Het betreft met name de volgende aspecten:

deelname vanaf 2 eigenaren waarbij de lening op naam van de VvE kan worden gezet; 
meer hulp bij het professionaliseren van de VvE; het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan, waardoor de VvE tien jaar weet waar ze aan toe is; het verkrijgen van een energieadvies.

Meer informatie (o.a. voorwaarden, procedure en welke maatregelen) zijn digitaal te vinden op www.vlaardingen.nl/swv.

Vaststellen wijzigingsbesluit Subsidieregeling incidentele subsidie voor klimaatadaptieve activiteiten Gemeente Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsbesluit van de 'Subsidieregeling incidentele subsidie voor klimaatadaptieve activiteiten Gemeente Vlaardingen' vastgesteld.

Toelichting:
Sinds enige jaren heeft Vlaardingen een subsidieregeling waarmee bewonersverenigingen, VvE's en ondernemersverenigingen een bijdrage aan kunnen vragen als zij maatregelen nemen voor waterberging en vergroening. Op die manier maakt de gemeente het bewoners gemakkelijker om bij te dragen aan een stad die tegen een klimaatstootje kan.

Om ook kleinere initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren, heeft het college besloten om het minimale bedrag dat men aan kan vragen, te verlagen van € 2.500 naar € 1.000. Hierdoor kunnen ook kleinere efficiënte klimaatadaptieve initiatieven ondersteuning krijgen uit deze subsidieregeling. 

Beantwoording artikel 34-vragen over vogelgriep bij Stadsboerderij Holywood
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Solleveld en Ottervanger over vogelgriep bij Stadsboerderij Holywood vastgesteld. 

Toelichting:
Onlangs zijn er ruim 130 vogels geruimd vanwege vogelgriep op Stadsboerderij Holywood. De Stadsboerderij heeft tijdelijk de deuren moeten sluiten. Dat is voor de Stadsboerderij en voor de stad een enorme aderlating. Het college vindt het hartverwarmend dat de stichting de afgelopen periode veel donaties heeft ontvangen van particulieren die de stichting willen steunen. 

Ook de gemeente is  in gesprek met het bestuur van de stichting. Het is de wens van de stichting zo snel als mogelijk weer een bestand met kippen, pauwen, kwartels en kalkoenen op te bouwen. Zodra er meer bekend is over een eventuele bijdrage van de gemeente en de hoogte van deze bijdrage, wordt de raad hier verder over geïnformeerd. 

Beantwoording artikel 34-vragen inzake voorbereid zijn op hulp aan inwoners
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek en W. de Reus (CU/SGP) inzake voorbereid zijn op hulp aan inwoners vastgesteld. 

Toelichting:
In de vastgestelde beantwoording gaat het college in op welke maatregelen er getroffen (kunnen) worden in samenwerking met woningcorporaties en energiebedrijven om inwoners die in de problemen komen door stijgende kosten voor levensonderhoud en hoge energieprijzen te ondersteunen. De gemeente probeert inwoners, organisaties en ondernemers waar mogelijk te ondersteunen. Ook is de gemeente in overleg met lokale organisaties, zoals de voedselbank. De gemeente kan deze problemen echter niet in haar eentje oplossen. Daarom moet ook op landelijk niveau oplossingen worden gevonden voor deze problematiek.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake energiecontracten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Heel de Stad) inzake energiecontracten vastgesteld. 

Toelichting:
Het college maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de stijgende energieprijzen en kosten voor levensonderhoud. Het spreekt voor zich dat het college niet graag ziet dat inwoners worden afgesloten van de levering van energie. Het is noodzakelijk dat de landelijke politiek hier afspraken over maakt met energiebedrijven.

Om hulp te kunnen bieden waar mogelijk en inzicht te krijgen in de omvang van het probleem, roept het college inwoners op om zich te melden als zij in de financiële problemen komen. Daarnaast wijst de gemeente inwoners op de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen, zowel financieel als bij het nemen van energiebesparende maatregelen. 

Beantwoording artikel 34-vragen over plastic afval tijdens het Zomerterras
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Van Wieringen (GroenLinks) over plastic afval tijdens het Zomerterras vastgesteld. 

Toelichting:
Het gebruik van wegwerpplastic moet, aansluitend bij Europese regelgeving, worden ontmoedigd. We gaan in overleg met de organisatoren van het Zomerterras en andere evenementen om tot een goede oplossing te komen waarbij het uitgangspunt is dat er minder afval overblijft.

14-09-2022