Openbare besluiten B&W 12 juni 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 12 juni 2023

Annotaties en stemadviezen  ALV VNG 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de stemadviezen voor de Algemene Leden Vergadering van de VNG.

Toelichting:
Tijdens het VNG-congres op 13 juni is ook de algemene ledenvergadering van de VNG. Gemeentesecretaris Erwin Stolk gaat daar namens het college van Vlaardingen naartoe. Vooraf worden onderwerpen doorgegeven waarover colleges kunnen stemmen. Het college heeft nu samen besloten op welke manier zij op de onderwerpen gaan stemmen.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de RBG
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de RBG vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad is bevoegd om een zienswijze uit te brengen op de begroting van de Regionale Belasting Groep (RBG). Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de RBG. De gemeentelijke bijdrage aan de RBG wordt in 2024 iets hoger. De verhoging is het gevolg van de hoge prijsinflatie en de aanpassingen van salarissen vanuit vastgestelde CAO's. Deze loon- en prijsstijgingen waren vorig jaar al deels voorzien en aangekondigd.

Raadsvoorstel tot vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Rogplus en kennisnemen van het meerjarenperspectief Rogplus 2025-2028 en de voorlopige jaarstukken 2022 Rogplus
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Rogplus vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerpbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus. De gemeente Vlaardingen neemt met Schiedam en Maassluis deel aan de GR Rogplus. Het college stelt de raad een zienswijze voor ter voorbereiding op besluitvorming op 14 september 2023 in het AB van Rogplus.

ROGplus verzorgt namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voorzieningen voor inwoners op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Per 2023 is Rogplus tevens de uitvoeringsorganisatie voor de jeugdhulpopdracht voor de MVS-gemeenten.

In de zienswijze gaat de raad in op de nieuwe taak van Rogplus voor de opdracht jeugdhulp en de belangrijke taak die deze gemeenschappelijke regeling heeft in het sturen op deze opdracht via het contractmanagement. De raad staat in de zienswijze stil bij de landelijke druk op de jeugdhulp en de gezamenlijke opgave van Rogplus, Mevis en MVS-gemeenten om de jeugdhulp betaalbaar en kwalitatief goed te houden. De raad spreekt haar tevredenheid uit over het binnen de begroting blijven voor de WMO.I De raad geeft aan tijdig inzicht te hebben in de ritaantallen en de tevredenheid over het gebruik van inwoners. In de zienswijze wordt het belang van tijdig rapporteren aan de raad benoemd en wordt gewezen op de actieve informatieplicht aan de raden die in de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen.

De raad stuurt hiermee op de eerder vastgestelde kaders.

Bekrachtiging parafenbesluit Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer en de Federatie Broekpolder
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit Samenwerkings-overeenkomst met Staatsbosbeheer en de Federatie Broekpolder bekrachtigd en de raadsmemo vastgesteld om de raad te informeren over de stand van zaken van het gezamenlijke project.

Toelichting:
Gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer en de Federatie Broekpolder werken samen aan een schonere en groene Broekpolder. De komende jaren gaan zij daarom een deel van het gebied saneren en opnieuw groen inrichten. Daarvoor tekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst maken zij afspraken over de voorbereiding, organisatie, financiering en uitvoering van het project. De ondertekening vormt de start van het project.

Raadsmemo inzake voortgang professionalisering Stichting Lokale Omroep Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo inzake voortgang professionalisering Stichting Lokale Omroep Vlaardingen (SLOV) vastgesteld.

Toelichting:
De afgelopen maanden heeft de Stichting Lokale Omroep Vlaardingen (SLOV) flinke stappen gezet in de richting van professionalisering en intensieve samenwerking met Stichting Lokale Omroep Vlaardingen. In de raadsmemo doet het college van B&W verslag van deze ontwikkelingen. De twee stichtingen hebben een intentieovereenkomst ondertekend en kennen per 1 juni 2023 eenheid in bestuur. Sinds begin mei is er een deeltijd hoofdredacteur aan de slag gegaan en zijn er een fulltime verslaggever en een deeltijdredacteur aangetrokken. Samen gaan zij zich bezighouden met de professionalisering van de organisatie en programmering van de SLOV om zo nieuws en actualiteiten via diverse kanalen te brengen.

Afwijken bestemmingsplan bedrijfsactiviteiten Jansen Recycling Group B.V. Koggehaven 3
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de verzending van het advies aan de provincie inzake de toepassing van de binnenplanse afwijking voor de aangevraagde bedrijfsactiviteiten van Jansen Recycling aan de Koggehaven 3.

Toelichting:
Begin 2020 heeft de DCMR namens de provincie aan Jansen Recycling Group BV gevestigd aan de Koggehaven 3 een omgevingsvergunning (verandering) voor de activiteit milieu verleend. De aanpassingen betreffen het uitvoeren van constructie- en assemblage-werkzaamheden. Daarnaast maakt de vergunning de incidentele ontvangst mogelijk van materialen die mogelijk zijn verontreinigd met asbest, Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) of kwiksulfide. Tegen dit besluit is door verschillende omliggende bedrijven beroep ingesteld.

Op 12 januari 2022 heeft de rechtbank het besluit vernietigd, dit om reden dat de vergunde bedrijfsactiviteiten volgens de Rechtbank in strijd zijn met het bestemmingsplan. Tegen deze uitspraak hebben zowel de provincie als Jansen hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast is de DCMR voornemens een nieuw besluit te nemen. In dat kader is de gemeente een wettelijk adviseur en dient in die hoedanigheid advies uit te brengen. Dit doet de gemeente door te bevestigen dat de gevraagde activiteiten gelijkwaardig zijn met hetgeen ter plaatse is toegestaan. In dat geval kan de gemeente medewerking verlenen. 

Volgens de (kernenergie)vergunning mag Jansen incidenteel en in beperkte mate NORM ontvangen; licht radioactief materiaal. Binnen de inrichting vinden alleen handelingen plaats om het NORM te scheiden van de overige materialen om deze te kunnen afvoeren naar erkende verwerkers. In de beroepsprocedure is kenbaar gemaakt dat uit onderzoek is vastgesteld dat er buiten de inrichting van Jansen geen stralingshinder optreedt. Dit is erkend door de Raad van State. Als er geen hinder is voor omwonenden noch voor de medewerkers van de bedrijven in de directe nabijheid van Jansen, is er geen reden voor het opleggen van een extra veiligheidsmaatregel, dan de nu al geldende veiligheidsmaatregelen.

Raadsbijeenkomsten 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Lange Termijn Agenda juni 2023 vastgesteld.

Toelichting:  
De lange termijnagenda is een instrument ter ondersteuning van de planning en control cyclus. Het biedt een overzicht van de onderwerpen en stukken die de komende periode worden aan de gemeenteraad.

12-06-2023