Openbare besluiten B&W 11 | 10 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 11 | 10 | 2022

Beantwoording artikel 34-vragen over subsidie aanpak winkelgebieden
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Unen over subsidie aanpak winkelgebieden vastgesteld.

Toelichting:
De heer Van Unen (BVV) heeft het college artikel 34-vragen gesteld over subsidie voor de aanpak van winkelgebieden. Het college heeft de vragen beantwoord en geeft daarin aan dat op de hoogte te zijn van de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden. Het college heeft daarvoor nog geen aanvraag ingediend, omdat die een businesscase vereist met minimaal twee marktpartijen die investeren in het te subsidiëren plangebied. Daarbij moet er meer dan één vastgoedontwikkeling binnen een samenhangend gebied worden aangepakt. Aan die voorwaarden wordt nu nog niet voldaan. Het college bekijkt op dit moment met een aantal grote vastgoedeigenaren de mogelijkheden en is voornemens, als daar concrete haalbare gebiedsontwikkelingen uit komen, een gezamenlijke subsidieaanvraag in te dienen.

Beantwoording artikel 34-vragen over informatiebijeenkomst Hoogstraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over informatiebijeenkomst Hoogstraat vastgesteld.

Toelichting:
De heer Boers vraagt in de kern of bij het bepalen van het tijdstip van de bijeenkomst rekening is gehouden met winkeliers die zelf in de winkel staan. Het college geeft in de beantwoording aan dat de bijeenkomst zich specifiek richt op eigenaren van winkelpanden. De meesten van hen staan niet zelf in de winkels. Eigenaren die wel in de winkel staan. zijn vooraf door de vastgoedcoach geïnformeerd dat zij nog op een andere datum aan kunnen sluiten bij een bijeenkomst op een tijdstip na winkelsluitingstijd. Ook kunnen deze ondernemers één-op-één een afspraak maken met de vastgoedcoach op een tijdstip dat hen het beste uitkomt.

Beantwoording artikel 34-vragen over paaltjes in de VOP
Het college van burgemeester en wethouders beantwoording heeft de artikel 34-vragen van de heer Boers (Heel de stad) over paaltjes in de VOP vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording licht het college toe dat de paaltjes in de Vettenoordse Polder er voor zorgen dat automobilisten niet kunnen parkeren in bochten en bij opritten. Dit is belangrijk voor de toegankelijkheid van de wijk. Daar waar paaltjes gesloopt worden, ontstaan er gaten die zorgen voor valgevaar voor bewoners. De gemeente vult deze gaten zo veel mogelijk op en zet nieuwe paaltjes extra vast om vernielingen te voorkomen. De gemeente heeft voor donkere paaltjes gekozen omdat deze beter passen in het straatbeeld. Het idee om reflectie aan te brengen op de zwarte paaltjes neemt het college niet over omdat er daardoor te veel lichtprikkels ontstaan in de wijk wat de verkeersveiligheid niet ten goede zou komen.

Raadsmemo inzake huisvesting statushouders 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo inzake huisvesting statushouders 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de taakstelling huisvesting statushouders van 2022. Gemeente Vlaardingen heeft naar verwachting begin oktober de taakstelling die de Rijksoverheid aan iedere gemeente oplegt, behaald. Vlaardingen zal vanaf 1 november 2022 het huisvesten van statushouders voortzetten in hiervoor geschikte woningen van de woningcorporaties. Hiermee spreiden we de druk van de taakstelling van 2023. Want, alle statushouders die je in 2022 meer huisvest in het voorgaande jaar worden in mindering gebracht op je taakstelling van het daarop volgende jaar.

Subsidieregels voorschoolse voorzieningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de nadere regels subsidie voorschoolse voorzieningen Vlaardingen 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Op basis van deze regeling kunnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven subsidie aanvragen om kinderen met taal- of ontwikkelingsachterstanden extra te kunnen begeleiden. Op deze manier dragen we bij aan het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van tweedeling en het bevorderen van integratie.

Raadsmemo Jaarlijkse verantwoording kinderopvang
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het rapport 'Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Vlaardingen 2021' vastgesteld en overlegd aan de Inspectie van het Onderwijs, de raadsmemo 'Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Vlaardingen 2021' vastgesteld.

Toelichting:
De onderwijsinspectie onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van het toezicht op de kinderopvang uitvoeren. GGD Rotterdam Rijnmond voert in opdracht van de gemeente Vlaardingen het toezicht en inspecties uit bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties (BSO's), peuterspeelzalen, gastouders en gastouderbureaus. De jaarverantwoording beschrijft de situatie in het verantwoordingsjaar. De inspectie beoordeelt deze verantwoording aan de hand van het wettelijk toetsingskader. De inspectie publiceert de beoordeling met daaraan gekoppeld een ‘status’ waardering. De afgelopen jaren is de toezicht en handhavingstaak van de gemeente gewaardeerd met de A-status (gemeenten die haar wettelijke taken naleven).

Raadsmemo stand van zaken jeugdhulp
Het college van burgemeester en wethouders het raadsmemo over de actualiteiten binnen de jeugdhulp vastgesteld.

Toelichting:
Het college informeert de raad over het zorggebruik van de regionale specialistische jeugdhulp. De jaareindeverwachting geeft een prognose van 1 mln. euro extra zorggebruik. Het college informeert de raad tevens over de voortgang van het MVS Jeugdmodel, de wachttijden in de jeugdhulp en de actualiteit op het dossier jeugdhulp.

Raadsvoorstel investeringskredieten Sport
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel investeringskredieten Sport vastgesteld.

Toelichting:
Er is afgesproken met de gemeenteraad dat er een meerjarig investeringsprogramma wordt opgesteld voor de sport, maar dat per jaar de investeringen om (kunstgras)velden te vervangen en/of te renoveren worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor 2023 staan er werkzaamheden gepland op en rond velden van Victoria'04 en VMHC Pollux. De investeringen dragen bij aan een duurzame sportinfrastructuur. De sportaccommodaties in Vlaardingen maken een breed sport- en beweegaanbod mogelijk, zijn duurzaam, kwalitatief goed, toegankelijk, schoon & veilig en worden efficiënt beheerd. Een (kunst)grasveld wordt jaarlijks beoordeeld en de investeringen in de velden zijn nodig om aan de minimale kwaliteitseisen te voldoen die nodig zijn om de velden te kunnen gebruiken voor de sportbeoefening.

Vaststellen Nota Erfpacht 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de Nota Erfpacht 2022 als uitvoeringsnota van de Nota Grondbeleid 2022, gehoord en gezien de door de gemeenteraad op 16 juni 2022 ingebrachte wensen en bedenkingen vastgesteld, de Nota Erfpacht 2013 per 1 januari 2023 ingetrokken, met dien verstande dat verzoeken van erfpachters die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend volgens het huidige erfpachtbeleid worden afgewikkeld, bepaald dat het nieuwe erfpachtbeleid per 1 januari 2023 in werking treedt, behoudens de maatregelen die al vooruitlopend op de vaststelling van de Nota Erfpacht 2022 zijn ingevoerd.

Toelichting:
Erfpacht is een zakelijk recht om grond, die eigendom is van een ander, tegen betaling te mogen gebruiken. Mensen die in Vlaardingen een pand/woning bezitten op grond van de gemeente betalen voor het gebruik van die grond jaarlijks een erfpachtbedrag (canon) aan de gemeente.

De erfpachtgelden zijn in de afgelopen tientallen jaren niet meegegroeid met de inflatie, waardoor woningbezitters in Vlaardingen relatief weinig erfpacht betalen. Met het nieuwe erfpachtbeleid worden de tarieven voor erfpacht verhoogd naar de huidige normen. Dat betekent voor een aantal huizenbezitters met aflopende erfpachtcontracten dat zij meer gaan betalen, hierover worden zij geïnformeerd met een brief. Dit nieuwe erfpachtbeleid treedt per 1 januari 2023 in werking. Verzoeken van erfpachters die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend, worden nog volgens het huidige erfpachtbeleid afgewikkeld (overgangsrecht).

Raadsmemo wensen en bedenkingenprocedure Uitvoeringsnota Kostenverhaal
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de besluiten tot het voornemen de Uitvoeringsnota Kostenverhaal vastgesteld,
de raadsmemo wensen en bedenkingen Uitvoeringsnota Kostenverhaal vastgesteld,
besloten dat, indien er geen wensen en bedenkingen worden geuit, de Uitvoeringsnota Kostenverhaal definitief is vastgesteld.

Toelichting:
Voor de uitvoeringsnota Kostenverhaal, bijhorend bij de Nota Grondbeleid 2022 (door de gemeenteraad vastgesteld op 16 juni 2022) wenst het college richtlijnen vast te stellen. Via een raadsmemo legt het college de uitvoeringsnota voor aan de gemeenteraad, voor wensen en bedenkingen. Indien er wensen en bedenkingen zijn zal het college daarna een definitief besluit nemen, zo niet dan is het stuk reeds vastgesteld.

12-10-2022