Openbare besluiten B&W 11 | 01 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 11 | 01 | 2022

Annotatie extra ALV VNG op 13 januari 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft
1. De stemadviezen voor de extra VNG ALV op 13 januari as vastgesteld.
2. Het raadsmemo met stemadviezen extra VNG ALV op 13 januari as vastgesteld

Toelichting:
Op 10 januari heeft de fractie van D66 technische vragen gesteld over de aanstaande extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 13 januari as. De ALV is oorspronkelijk bedoeld om het advies van de VNG op met name de herijking van het gemeentefonds te bespreken De ALV wordt nu echter ook ingezet om een resolutie aan te nemen over de passages over de Jeugdhulp in het nieuwe Regeerakkoord. Eveneens worden er een aantal moties ter stemming gebracht over duurzaamheid, omgevingswet, de woningbouwimpulsgelden en ventilatie op scholen. Het college volgt in alle gevallen het stemadvies over van de VNG en stemt in met de resoluties en moties.

Beantwoording artikel 34-vragen over kerstmarkt
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Hogewoning (ONS.Vlaardingen) over de kerstmarkt vastgesteld.

Toelichting:
Naast de kerstmarkt was er op 12 december jl. ook een demonstratie voor het behoud van de vreugdevuren. In de voorbereiding heeft de gemeente goed samengewerkt met de politie, waarbij ook afstemming is geweest over personele inzet. Met een aangekondigde demonstratie voor het behoud van het vreugdevuur én een onaangekondigde demonstratie tegen het corona-QR-beleid is de burgemeester blij dat in Vlaardingen op de politie kan worden gerekend. Mede daardoor is alles goed verlopen.

Beantwoording artikel 34-vragen over QR en politiebeleid
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de fractie Boers over QR en politiebeleid vastgesteld.

Toelichting:
Naast de kerstmarkt was er op 12 december jl. ook een demonstratie voor het behoud van de vreugdevuren. De voorbereiding op de demonstratie is een goede samenwerking geweest tussen de politie en de gemeente, waarbij ook afstemming is geweest over de personele inzet. Het recht op demonstratie is een grondrecht op basis waarvan iedereen de vrijheid heeft om in het openbaar een mening te uiten.

Demonstreren kan op verschillende manieren. Bij de beoordeling of een activiteit onder het demonstratierecht valt wordt daarom altijd bekeken of de activiteit gericht is op het uiten van een mening. In het proces van de evenementenvergunning voor de kerstmarkt zijn de landelijke regels opgevolgd zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

Beantwoording artikel 34-vragen over de huisvesting van vluchtelingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording art 34 vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over de huisvesting van vluchtelingen vastgesteld.

Toelichting:
Kort na ontvangst van de vragen heeft (o.a.) de regio Rotterdam-Rijnmond een aanwijzing ontvangen van het kabinet, met een aanvullende taakstelling voor de opvang van asielzoekers. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft in vervolg hierop aangegeven de huidige tijdelijke opvang in Vlaardingen met zes maanden te verlengen. De burgemeester, daarin gesteund door het college, onderschrijft de kritische reactie die de burgemeester van Rotterdam namens de hele regio Rotterdam-Rijnmond heeft afgegeven aan het kabinet. Uiteraard blijft onze burgemeester dit standpunt uitdragen als bestuurslid van de Veiligheidsregio en in zijn contacten met de rijksoverheid en de verschillende uitvoerende instanties.

Beantwoording artikel 34-vragen over aanpak Digitale weerbaarheid - Log4J kwetsbaarheid
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over aanpak Digitale weerbaarheid - Log4J kwetsbaarheid vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording geeft het college aan dat de gemeente direct na de eerste meldingen van de Log4j kwetsbaarheid de monitoring van de interne systemen en de firewall heeft verscherpt. Daarnaast is waar nodig niet-kritische toegang tot het netwerk, bijvoorbeeld door leveranciers, geblokkeerd. Ook is er meteen een inventarisatie uitgevoerd en zijn (nood-)patches voor systemen direct uitgevoerd. Gezien de ernst van de Log4j kwetsbaarheid monitort de organisatie nog permanent preventief op afwijkend uitgaand (en inkomend) dataverkeer om mogelijke aanvallen te kunnen detecteren en het hoofd te kunnen bieden. Ook laat de gemeente in januari extra tests en controles uitvoeren om te toetsen of de genomen maatregelen voldoende zijn.

Raadsmemo stand van zaken De Groote Lucht
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken De Groote Lucht vastgesteld.

Toelichting:
Afvalwaterzuivering De Groote Lucht Vlaardingen aan de Maassluissedijk 175 moet op de schop. De 40 jaar oude zuivering is bijna aan het einde van de levensduur. In 2020 startte het Hoogheemraadschap van Delfland een toekomstverkenning, om te komen tot een besluit over grootschalige renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op een deel van het terrein de Vergulde Hand West.

De gemeenteraad nam op 14 juli 2021 een motie aan, waarin is aangegeven niet akkoord te gaan met nieuwbouw. Een overweging was dat het bij nieuwbouw vrijkomende terrein een zware milieucategorie kent en dat extra m2 met zware milieucategorie ongewenst is. Ook wordt toename van de milieubelasting van de Westwijk niet toelaatbaar geacht. Verder is er voldoende ruimte nodig voor het ontwikkelen en herhuisvesten van duurzame en schone bedrijvigheid op de Vergulde Hand West, zodat er rond het centrum en de OV-knooppunten ruimte vrijkomt voor woningen en voor meer hoogwaardige werkgelegenheid.

Het bestuur van Delfland heeft op 15 juli 2021 een voorlopige afweging gemaakt en de voorkeur uitgesproken voor verdere uitwerking van nieuwbouw. Delfland weegt hierin mee dat De Groote Lucht in de toekomst meer water moet schoonmaken vanwege de toename van woningen en bedrijven. Ook verwacht Delfland aanscherpingen van de (EU-)regelgeving voor de zuivering van afvalwater, waardoor strengere eisen gaan gelden voor bijvoorbeeld het verwijderen van medicijnresten en microplastics. Dit moet duurzaam gebeuren, met een lager energie- en grondstofverbruik en door tegelijk energie op te wekken en hergebruik van grondstoffen mogelijk te maken. Ook ziet Delfland risico’s bij renovatie voor de continuïteit van de zuivering en de veiligheid van de medewerkers. Vanwege dit alles is de ruimte en flexibiliteit nodig die nieuwbouw biedt, geeft Delfland aan. Het hoogheemraadschap denkt dat nieuwbouw mogelijk is zonder negatieve gevolgen voor het gebied en dat voor de bezwaren van andere partijen een oplossing kan worden gevonden.

Delfland verkent nu in samenwerking met de gemeente of en hoe de zorgen en bezwaren van de gemeente kunnen worden weggenomen en hoe nieuwbouw ook positieve effecten kan hebben voor de omgeving. Ook wordt nauwkeurig in kaart gebracht wat de effecten van renovatie voor de omgeving zouden zijn. Het doel is om alle informatie op tafel te hebben voor een gedegen afweging, die ook gedragen wordt door andere (bestuurlijke) partners, zodat Delfland in 2022 een definitief investeringsbesluit kan nemen. Tegelijk zijn de gemeente en Delfland gezamenlijk de discussie met de provincie gestart, om de mogelijkheden na te gaan om de milieucategorie van het eventueel te verlaten terrein te verlagen en zo recht te doen aan de bezwaren van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders hecht er in een memo aan de raad aan nogmaals te benadrukken dat de gesprekken die momenteel gevoerd worden met het hoogheemraadschap en de provincie niet op voorhand leiden tot een positief besluit van gemeentezijde. Pas wanneer voldoende recht gedaan wordt aan de bezwaren zoals genoemd in de raadsmotie van 14 juli 2021 zal het college met de gemeenteraad in gesprek gaan over een heroverweging van het standpunt inzake verplaatsing of renovatie van de afvalwaterzuivering.

Bekrachtiging parafenbesluiten artikel 34-vragen over Stichting UP
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit ter vaststelling van de beantwoording art 34 vragen over Stichting UP bekrachtigd.

Toelichting:
In de beantwoording van de vragen geeft het college aan samen met Stichting Up! en andere partners naar een oplossing te zoeken voor het huisvestingsprobleem van Stichting Up!. De Stichting levert een goede bijdrage aan inwoners van Vlaardingen waaronder de 'werkende armen'. De gemeente heeft de Stichting erop gewezen dat ze een aanvraag voor een subsidie kunnen indienen omdat de activiteiten van de Stichting passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Na het beantwoorden van de vragen is bekend geworden dat Stichting Up! een tijdelijke oplossing heeft gevonden voor het huisvestingsprobleem in partycentrum Middelhuyse (Koninginnelaan Vlaardingen).

11-01-2022