Openbare besluiten B&W 10 | 01 | 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 10 | 01 | 2023

Toepassen hardheidsclausule Nota Standplaatsenbeleid in het kader van Sanquin Bloedvoorziening
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de hardheidsclausule toe te passen op grond van artikel 10 Nota Standplaatsenbeleid (Derde herziening Nota Standplaatsenbeleid 2011) gemeente Vlaardingen ten behoeve van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

Toelichting:
In het Standplaatsenbeleid is de hardheidsclausule opgenomen. Dit houdt in dat het mogelijk is om in bijzondere gevallen af te wijken van het Standplaatsenbeleid. Het college heeft, naar aanleiding van een vergunningaanvraag van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening, besloten om met toepassing van de hardheidsclausule af te wijken van het Standplaatsenbeleid.
   Het college vindt afwijking gerechtvaardigd, vooral vanwege het medische en maatschappelijke doel dat de stichting vervult. De afwijking betreft het vaker dan 1 keer per 6 weken toestaan van het innemen van een tijdelijke standplaats.
   Met dit besluit krijgt Stichting Sanquin Bloedvoorziening de mogelijkheid om op het terrein van zwem- en recreatiebad de Kulk aan de Westlandseweg 200 een tijdelijke standplaats in te nemen op 3 februari, 3 en 31 maart, 28 april, 12 en 26 mei, 23 juni, 21 juli,18 augustus, 15 en 29 september, 13 oktober, 10 november, 8 en 29 december in 2023.

Raadsvoorstel over de financiele verordening en controleverordening 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel over de financiële verordening en controleverordening 2023 vastgesteld.

Toelichting:
De wetgeving over rechtmatigheid is per 1 januari 2023 gewijzigd. Zo moet het college zelf verantwoording afleggen in de jaarrekening over de naleving van de financiële rechtmatigheid van het betreffende jaar. Deze veranderde wetgeving maakt het nodig om regelgeving aan te passen.
   Met de aanpassingen van de financiële verordening en controleverordening heeft de gemeente Vlaardingen zijn regelgeving op orde voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording door het college.

Tegelijkertijd grijpt het college deze gelegenheid aan om financiële kaders te vernieuwen. De vernieuwing moet bijdragen aan de eerder ingeslagen weg van het college om de informatiewaarde van de Planning & Control documenten te vergroten. Zo komt er bijvoorbeeld door deze aanpassingen in de regelgeving meer transparantie in de begroting over nieuw beleid, investeringskredieten en incidentele baten en lasten.

Onderzoeksplan 213a onderzoeken 2023 en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het Onderzoeksplan 213a onderzoeken 2023 vastgesteld en
het raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Vlaardingen 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Vanaf dit jaar gaat het college jaarlijks een onderzoek doen in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet. In dit artikel van de Gemeentewet staat aangegeven dat de gemeente periodiek een onderzoek moet uitvoeren die een oordeel moet opleveren over doelmatigheid en/ of doeltreffendheid van de gemeente. Ook moet het onderzoek een verband hebben met het collegeprogramma en de programmabegroting.
   Aan het begin van elk jaar zal het college een onderzoeksplan opstellen waarin staat aangegeven welk onderzoek dat jaar wordt uitgevoerd. In 2023 gaat het college onderzoek doen naar de realisatiegraad van investeringskredieten. Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te krijgen in hoeverre de huidige lopende investeringskredieten al dan niet achterblijven bij geraamde uitgaven.

De onderzoeken die elk jaar in het onderzoeksplan zijn opgenomen, vormen slechts een deel van de onderzoeken die binnen de gemeente Vlaardingen worden uitgevoerd. Het zijn alleen de onderzoeken die in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet worden uitgevoerd. Naast deze onderzoeken kunnen ook studies, evaluaties of andere vormen van onderzoek uitgevoerd worden.

Raadsvoorstel tot vaststellen gebiedsexploitatie Rivierzone
Het college van burgemeester en wethouders heeft raadsvoorstel tot vaststellen gebiedsexploitatie Rivierzone vastgesteld en de financiële bijlagen 1 t/m 3 (Financiering Gebiedsexploitatie Rivierzone, Financiering en Structuur Gebiedsexploitatie en Specificatie kosten en opbrengsten Gebiedsexploitatie Rivierzone) op grond van artikel 5.1, lid 2 onder b van de Woo (economische of financiële belangen van de gemeente) onder geheimhouding aan de gemeenteraad aangeboden.

Toelichting:
Het stadsprogramma Rivierzone is een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord. Het betreft voor Vlaardingen de grootste integrale gebiedsontwikkeling waarin wonen, werken, zorg, vrije tijd en onderwijs centraal staan. Tot 2030 worden circa 2.600 woningen ontwikkeld. De ligging van het gebied tussen rivier en binnenstad en de aanwezigheid van veel historisch erfgoed maakt het tot een bijzonder en aantrekkelijk (woon)gebied.
   Voor de realisatie van de doelen uit het stadsprogramma Rivierzone zijn goede financiële en organisatorische randvoorwaarden voor lange termijn van groot belang. Het college legt de gebiedsexploitatie voor de gehele Rivierzone ter besluitvorming voor aan de raad. Hiermee kan de gehele ontwikkeling van de Rivierzone gerealiseerd worden en financieel binnen de begroting worden verwerkt.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Van Beveren (SP) inzake kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording van de vragen geeft het college aan welke normbedragen voor vermogen er worden toegepast om voor kwijtschelding in aanmerking te komen en dat de normbedragen per 1 januari 2023 worden verhoogd. Het maximale vermogen is per belastingplichtige verschillend, onder andere afhankelijk van huishouden, leeftijd, huurprijs en hoogte ziektekostenpremie.

Convenant onderwijs in de wijk de Vergulde Hand West
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het convenant Onderwijs in de wijk Vergulde Hand West tussen de stichting Wijzer in Onderwijs en de gemeente Vlaardingen aan te gaan.

Toelichting:
In het onderwijsconvenant staan afspraken over de samenwerking tussen de gemeente en onderwijsbesturen rondom het basisonderwijs voor Oekraïense kinderen. In de wijk Mrija komen in de eerste helft van dit jaar tijdelijk 1.000 Oekraïense ontheemden wonen. De verwachting is dat er onder de ontheemden125-165 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn die leerplichtig zijn in Nederland.

Er komt een basisschool in Mrija. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en de samenwerkende partners in het onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen. Deze verantwoordelijkheden staan uitgewerkt in heldere afspraken in het convenant. De basisschool gaat van start na de zomervakantie.

Voor een kleine groep kinderen die voor de zomervakantie vanuit andere gemeenten in de regio naar Mrija verhuizen zal tijdelijk een oplossing gezocht worden. Zij krijgen dan tijdelijk les in één van de gemeenschappelijke gebouwen die in de wijk komen te staan. Op deze manier kunnen ook deze kinderen in de laatste schoolweken voor de vakantie onderwijs krijgen.

De oudere leerlingen (13-18 jaar) die nu naar de middelbare school gaan op De Internationale Vos, gaan naar een andere nieuwkomersschool in Rotterdam. Leerlingen die daar al aan toe zijn, stappen over naar een gewone middelbare school in Vlaardingen. Of naar een ander type school als dat het meest passend is. Dit is maatwerk. We werken nauw samen met de schoolbesturen om alle Oekraïense kinderen van 4-18 jaar die recht hebben op onderwijs een onderwijsplek te geven.

Beantwoording brief Broekpolder
Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief over de sanering en herinrichting van een gedeelte van de Broekpolder vastgesteld.

Toelichting:
In de antwoordbrief licht het college toe dat het te saneren gedeelte van de Broekpolder in fases gesaneerd en groen heringericht zal worden, zodat er steeds een zo groot mogelijk deel van het gebied toegankelijk en groen is. Ook geeft het college aan dat er tijdens de werkzaamheden aandacht zal zijn voor de verkeersveiligheid in het gebied. Voordat het project aanbesteed kan worden, moet het schetsontwerp nog verder uitgewerkt worden. Bewoners en organisaties krijgen in het voorjaar de gelegenheid om mee te denken over de uitwerking van het ontwerp.

Deelname aan de pilot Doorbraakmethode MVS
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

Deelnemen aan de pilot Doorbraakmethode MVS voor de periode 2023 tot en met 2024 en hethiervoor benodigde budget van maximaal € 294000,- te onttrekken uit de POK middelenVersterking ondersteuning wijkteams.

Af te wijken van de inkoopregels (meervoudig onderhands aanbesteden) door gebruikmaking van artikel 2.6a aanbestedingswet en vanwege inhoudelijke redenen de uitvoering en begeleiding van de doorbraakmethode MVS enkelvoudig onderhands gunnen aan Sociaal Hospitaal B.V.

De Health Impact Bond en de bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, DSW en Sociaal Hospitaal B.V. aan te gaan.
De raadsmemo deelname aan de pilot Doorbraakmethode MVS vastgesteld.

Toelichting:
De Doorbraakmethode is een initiatief vanuit het Schuldenlab MVS en is in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) ontwikkeld. De Doorbraakmethode is bedoeld voor mensen waarbij sprake is van multiproblematiek, zoals een combinatie van schulden en zorg. Deze combinatie van problemen maakt dat maatwerk nodig is.

Door deel te nemen aan de pilot helpt de gemeente Vlaardingen inwoners aan een zo goed mogelijke ondersteuning waar zij duurzaam mee geholpen zijn. Dit wordt ook gedaan met de overtuiging dat de kosten voor de samenleving op lange termijn lager zijn dan wanneer de investering niet wordt gedaan. In de pilot Doorbraakmethode MVS worden in twee jaar tijd (2023 en 2024) maximaal 126 inwoners geholpen. Dit zijn er voor Vlaardingen 60. IPW voert de begeleiding uit en zorgt voor training van lokale professionals.

Zorgverzekeraar DSW zal de kosten (€4900,- per casus) voorfinancieren. Als de Doorbraakmethode per casus gemiddeld € 4.900,- oplevert aan directe besparingen en voorkomen kosten, dan betaalt de gemeente de kosten voor begeleiding door IPW aan Zorgverzekeraar DSW terug.

Raadsmemo stand van zaken toekomst atletiekbaan in Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken toekomst atletiekbaan in Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
Het college van B&W stelt de raadsmemo vast waarin de stand van zaken wordt weergegeven over de toekomst van de atletiekbaan in Vlaardingen. De gemeente Vlaardingen heeft in juni 2021 met zowel de Stichting Vlaardingen Sport (huurder van de atletiekbaan aan de Watersportweg 11a te Vlaardingen) als de atletiekvereniging AV Fortuna afgesproken te onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn om atletiek in Vlaardingen een plek te kunnen blijven geven.
   Gelijktijdig ligt momenteel de visie op zwemmen aan de gemeenteraad voor en zal er ook voor een nieuw zwembad een locatieonderzoek starten. Omdat zowel een zwembad als een atletiekbaan belangrijke voorzieningen voor de stad zijn en een flinke oppervlakte vragen worden beide vraagstukken integraal opgepakt.

Raadsmemo wensen en bedenkingen verkoop gemeentelijk object aan de Hoflaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Voornemen uit te spreken tot verkoop van een gemeentelijk object aan de Hoflaan.
De raadsmemo wensen en bedenkingen verkoop gemeentelijk object aan de Hoflaan vastgesteld.

De geheimhouding op het raadsmemo en de koopovereenkomst op te leggen op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b Woo tot het passeren van de akte. Besloten dat, indien er geen wensen en bedenkingen worden geuit, het voorgenomen besluit onder punt 1. definitief is.

Toelichting:
Het college heeft besloten een gemeentelijk object aan de Hoflaan te verkopen en legt dit nu voor aan de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen. Als er geen wensen en bedenkingen worden geuit kan na de publicatieperiode worden overgegaan tot ondertekening van de koopovereenkomst.

11-01-2023